Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

O B A V I J E S T o predaji lista i kandidatura

od Petak, 21 Travanj 2017 11:49.

               

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE RAKOVICA

                                                                          

KLASA: 013-03/17-01/01

URBROJ: 2133/16-17-18

Rakovica, 21.04.2017.

 

O B A V I J E S T

 

o dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Rakovica za zaprimanje

 

prijedloga kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Rakovica

i

prijedloga kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Rakovica

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Rakovica obavještava sve zainteresirane političke stranke i birače s područja Općine Rakovica koji namjeravaju predlagati kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Rakovica, te koji namjeravaju predlagati kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Rakovica, na predstojećim lokalnim izborima, koji će se održati dana

 

21. svibnja 2017. godine,

 

da iste mogu predavati u sjedištu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Rakovica na adresi:

 

Rakovica 6, Rakovica (zgrada općinske uprave).

 

u slijedećim terminima:

 

- na dane 21., 24., 25., 26., 27. i 28. travnja i 02. svibnja 2017. godine - od 08,00 do 16,00 sati,

 

- na dane 22., 23., 29. i 30. travnja i 01. svibnja 2017. godine - od 10,00 do 14,00 sati,

 

- na dan 03. svibnja (srijeda) 2017. godine - od 08,00 do 20,00 sati, te

 

- na dan 04. svibnja (četvrtak) 2017. godine - od 08,00 do 24,00 sata.

 

 

Za sve potrebne informacije možete se obratiti OIP Općine Rakovica na brojeve telefona:

047/ 784 - 078 i 099 840 3515, 047/784 - 079 i 099 788 9400, 784 - 006 i 098 963 4201.

                                                                                        OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO             

                                                                                                            OPĆINE RAKOVICA

                    PREDSJEDNIK

                                                                                                                                          

                                                                                                      Kristijan Bitunjac, dip.iur., v.r.

OBAVIJEST O POSTUPCIMA PRILIKOM SPALJIVANJA NA OTVORENOM PROSTORU

od Utorak, 14 Ožujak 2017 11:24.

Obavještavamo mještane Općine Rakovica da je Županijska skupština Karlovačke županije donijela Odluku o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru kojom su propisane mjere za sprječavanje nastajanja i širenja požara prilikom poduzimanja radnji spaljivanja na otvorenom prostoru.Obavještavamo mještane Općine Rakovica da je Županijska skupština Karlovačke županije donijela Odluku o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru kojom su propisane mjere za sprječavanje nastajanja i širenja požara prilikom poduzimanja radnji spaljivanja na otvorenom prostoru.

 

Na temelju članka 4. i 8. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10), članka 43. Zakona o šumama (Narodne novine br. 140/05,82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12), članka 25. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (Narodne novine br. 26/03), članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br:152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10, 39/11 i 61/11), članka 2. Prekršajnog zakona (Narodne novine br. 107/07) i članka 22. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 20/09, 38/09 i 20/10), Županijska skupština Karlovačke županije na 27. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2013. godine, donosi

O D L U K U

o mjerama za sprječavanje nastajanja požara

na otvorenom prostoru

 

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se mjere za sprječavanje nastajanja i širenja požara prilikom poduzimanja radnji spaljivanja na otvorenom prostoru.

Članak 2.

Spaljivanje na otvorenom prostoru u smislu ove Odluke je spaljivanje suhe trave,korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla, a bez opasnosti za nastanak i širenje požara te ugrožavanja života ljudi i imovine.

Otvorenim prostorom smatra se posebice: poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode, šume, šumska zemljišta, zemljište u neposrednoj blizini šume, zemljište uz građevine javne, poslovne i privatne namjene, trase

elektroenergetskih vodova, trase uz cestovne i željezničke prometnice, trase plinovoda i trase uz druge infrastrukturne objekte.

Nadležnom vatrogasnom postrojbom smatra se vatrogasna postrojba koja je osnovana (registrirana) za područje općine ili grada, a nadležna je prema mjestu spaljivanja na otvorenom prostoru.

 

I. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 3.

Prilikom poduzimanja radnji spaljivanja na otvorenom prostoru potrebno je poduzeti odgovarajuće preventivne mjere, a naročito:

1. tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne

    energije,  javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i   

    drugih objekata i površina koje bi vatra ili dim mogli ugroziti,

2. oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 3 metra,

3. ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje potrebno je osigurati nazočnost  

   dovoljnog  broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara,

4. uz mjesto spaljivanja potrebno je osigurati odgovarajuću opremu i priručna sredstva za     

   gašenje  požara (lopate, metlenice, voda i dr.), ovisno o vrsti i obimu tvari koja se spaljuje,

5. spaljivanje obavljati samo danju i za mirna vremena,

6. osobe koje su obavljale spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati, ostatke vatre i

žara u potpunosti pogasiti i tek nakon toga napustiti mjesto spaljivanja.

 

Članak 4.

Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - vlasnici odnosno korisnici otvorenog prostora na kojem se namjerava poduzeti radnja spaljivanja, dužni su o tome podnijeti prijavu nadležnoj vatrogasnoj postrojbi sukladno odredbama ove Odluke.

Prijava spaljivanja podnosi se usmeno (neposrednim pristupanjem) ili u pisanom obliku (neposredno ili poštom), najkasnije 5 dana prije planiranog termina spaljivanja.

 

 

Prijava treba sadržavati slijedeće podatke:

1. naziv odnosno ime i prezime podnositelja prijave,

2. sjedište, odnosno mjesto prebivališta, adresu i telefonski broj podnositelja prijave,

3. naziv površine, lokaciju i kratki opis mjesta gdje se namjerava obaviti spaljivanje,

4. vrsta tvari koja se namjerava spaljivati,

5. datum i vrijeme kada se namjerava obaviti spaljivanje,

6. naziv nadležne vatrogasne postrojbe,

7. izjavu podnositelja da je upoznat s odredbama ove Odluke, te da će prije, tijekom i po  

   završetku  spaljivanja poduzeti požarno-preventivne mjere sukladno ovoj Odluci.

 

 

Članak 5.

U roku 3 dana od zaprimanja prijave nadležna vatrogasna postrojba će u pisanom obliku podnositelju prijave izdati odobrenje za provedbu spaljivanja ili zabraniti spaljivanje kada ocijeni da nisu ispunjeni svi uvjeti i poduzete odgovarajuće mjere utvrđene ovom Odlukom ili pak postoje drugi razlozi za izricanje zabrane.

 

Članak 6.

Kada podnositelj prijave iz članka 4. stavka 1. ove Odluke, iz opravdanih razloga nije u mogućnosti poduzeti odgovarajuće preventivne mjere iz članka 3. ove Odluke ili iz drugih razloga nije u mogućnosti provesti radnju spaljivanja, može u pisanom obliku podnijeti zahtjev da radnju spaljivanja, iz usluge, obavi nadležna vatrogasna

postrojba.

Opravdanost zahtjeva i objektivnu mogućnost izvršenja zahtjeva ocjenjuje nadležna vatrogasna postrojba te u roku 3 dana od zaprimanja zahtjeva donosi u pisanom obliku odluku o usluzi provedbe spaljivanja ili odluku

kojom se odbija izvršenje zahtjeva.

O donesenoj odluci nadležna vatrogasna postrojba dužna je izvijestiti podnositelja zahtjeva i nadležnu vatrogasnu zajednicu.

 

Članak 7.

Po zaprimanju odobrenja za provedbu spaljivanja iz čl. 5. ili odluke o pružanju usluge spaljivanja iz čl. 6. ove Odluke, podnositelj zahtjeva je dužan najkasnije 24 sata prije početka spaljivanja usmenim putem, telefonom ili u pisanom obliku nadležnoj vatrogasnoj postrojbi potvrditi namjeru ili izjaviti odustanak od namjere spaljivanja.

 

Članak 8.

Usluga spaljivanja provodi se bez naknade i u terminu koji odredi nadležna vatrogasna postrojba, uz obvezatnu nazočnost podnositelja zahtjeva ili njegovog predstavnika prilikom provedbe spaljivanja.

Usluga spaljivanja smatra se vatrogasnom intervencijom gašenja požara.

 

Članak 9.

Nadležna vatrogasna postrojba vodi upisnik prijava spaljivanja iz članka 4. i upisnik zahtjeva za uslugu provedbe spaljivanja iz članka 6. ove Odluke.

 

Članak 10.

Spaljivanje manjih količina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini do 100 m2, ili do 1 m3 tih tvari sakupljenih na jednom mjestu, a nalaze se na otvorenom prostoru gdje objektivno ne postoji opasnost da se ugroze drugi objekti ili površine, odnosno objektivno ne prijeti opasnost po život i imovinu ljudi, osobe i tijela iz članka 4. stavka 1. nisu o tome dužne podnijeti prijavu

nadležnoj vatrogasnoj postrojbi, ali su dužne provoditi ostale odredbe ove Odluke.

 

 

 

II. MJERE ZABRANE

 

Članak 11.

Zabranjeno je spaljivanje ili loženje vatre na otvorenim površinama:

- u okolici elektroenergetskih objekata, ispod trasa elektroenergetskih vodova, uz javne ceste i

uz željezničke pravce,

- koje se nalaze na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šuma, granica nacionalnih    

parkova, parkova prirode, park-šuma, zaštićenih krajolika, spomenika prirode, spomenika    

parkovne arhitekture i ostalih zaštićenih područja na županijskoj razini.

 

Članak 12.

U razdobljima kada je na području karlovačke županije proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru, Župan Karlovačke županije, na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Karlovačke županije, može proglasiti zabranu svakog spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru.

 

Članak 13.

Osobama i tijelima iz članka 4. stavka 1 ove Odluke zabranjuje se spaljivanje predmeta od gume, plastike, kože, prerađevina od ulja, maziva, otpada na bazi kemijskih spojeva te drugih anorganskih tvari koji na bilo koji način utječu ili mogu utjecati na onečišćenje okoliša.

 

 

Članak 14.

Osobama i tijelima iz članka 4. stavka 1. ove Odluke zabranjuje se spaljivanje na otvorenom

prostoru nedjeljom i u dane državnih blagdana.

Iznimno, kada spaljivanje provodi nadležna vatrogasna postrojba, spaljivanje se može provoditi i nedjeljom i u dane državnih blagdana, ukoliko nije na snazi zabrana iz članka 12. ove Odluke.

 

III. POSEBNE MJERE

 

Članak 15.

Osobe iz članka 4. stavka 1., koje zbog nepridržavanja odredbi ove Odluke izazovu požar otvorenog prostora snosit će troškove vatrogasne intervencije po izvršnosti sudske presude.

Troškove vatrogasne intervencije obračunati će vatrogasna postrojba koja je obavila vatrogasnu intervenciju.

 

IV. NADZOR

 

Članak 16.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju: PU Karlovačka, poljoprivredna inspekcija, šumarska inspekcija i državni inspektorat.

U obavljanju nadzora inspekcijskim službama upravnih tijela dužne su, po njihovom zahtjevu, pomoć pružiti osobe ovlaštene za kontrolu provedbe propisanih mjera zaštite od požara, djelatnici pravnih osoba koje gospodare šumama, članovi vatrogasnih postrojbi i komunalni redari.

 

V. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 17.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja ne podnese prijavu iz članka 4. stavka 1. ove Odluke.

2. koja protivno zabrani nadležne vatrogasne postrojbe izvrši spaljivanje (članak 5.),

3. koja obavlja spaljivanje ili loženje vatre na mjestima gdje je to zabranjeno (članak 11.),

4. koja nakon proglašenja zabrane provodi spaljivanje i loženje vatre na otvorenom prostoru

    (članak12.)

5. koja provodi spaljivanje nedjeljom ili u dane državnih blagdana (članak 14.)

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna

 

Članak 18.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

  1. koja prilikom poduzimanja radnji spaljivanja na otvorenom prostoru ne poduzme

      odgovarajuće  preventivne mjere zaštite od požara (članak 3.),

2.  koja ne potvrdi namjeru ili ne izjavi odustanak od namjere spaljivanja (članak 7.) ili koja ne

      nazoči  provedbi usluge spaljivanja (članak 8),

3.   koja ne vodi ili neuredno vodi upisnike iz članka 9. Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

Članak19.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

  1. koja prilikom poduzimanja radnji spaljivanja na otvorenom prostoru ne poduzme   

     odgovarajuće  preventivne mjere zaštite od požara (članak 3.),

2.   koja ne podnese prijavu iz članka 4. stavka 1. ove Odluke,

3.   koja protivno zabrani nadležne vatrogasne postrojbe izvrši spaljivanje (članak 5.),

4.  koja ne potvrdi namjeru ili ne izjavi odustanak od namjere spaljivanja (članak 7.), ili koja

      ne nazoči  provedbi usluge spaljivanja (članak 8),

5.  koja obavlja loženje vatre i spaljivanje na mjestima gdje je to zabranjeno (članak 11.),

6.  koja nakon proglašenja zabrane provodi spaljivanje i loženje vatre na otvorenom prostoru

    (članak  12.),

7.  koja provodi spaljivanje nedjeljom ili u dane državnih blagdana (članak 14.).

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 20.

Sastavni dio ove Odluke je obrazac prijave iz članka 4. i obrazac upisnika iz članka 9. ove Odluke.

 

Članak 21.

Izmjene i dopune ove Odluke donose se na način propisan za njezino donošenje.

 

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru (Glasnik Karlovačke županije br. 3/97, 38/03 i 04/08)

 

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.

 

 

KLASA: 021-04/13-01/13

URBROJ: 2133/1-08/01-13-14

Karlovac, 29. siječanj 2013. g.

                                                                         PREDSJEDNIK  ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

                                                                                                  Josip Zaborski, prof

OBAVIJEST o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone Nova Kršlja (turističko naselje)

od Srijeda, 18 Siječanj 2017 11:25.

PRIJAVA POREZA NA KUĆE ZA ODMOR

od Petak, 17 Veljača 2017 14:30.

Pozivaju se vlasnici kuća za odmor na području Općine Rakovica da do 31. ožujka 2017.godine dostave prijavu podataka o kući za odmor,  radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2017.godini.


Obveznik poreza na kuću za odmor je svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor  na području Općine Rakovica.

 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koji se koristi povremeno ili sezonski.

 

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje, u iznosu 12,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće.

 

Obveznik poreza na  kuću za odmor dužan je nadležnom poreznom tijelu, Poreznoj ispostavi Ogulin, Porezno mjesto  Slunj, dostaviti podatke o objektu:

-mjesto gdje se nalazi, korisnu površinu te druge potrebne podatke radi obračuna naplate poreza.

 

Obveznicima koji ne izvrše dostavu podataka u naznačenom roku, Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica, utvrdit će na osnovu dostupnih podataka te će se proslijediti nadležnoj Poreznoj ispostavi Ogulin, porezno mjesto  Slunj,  na daljnje provođenje.

 

 

                                                                     OPĆINA RAKOVICA

Rakovica, 03.01.2017. u 6:45 h

od Utorak, 03 Siječanj 2017 07:52.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj