Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 17. SJEDNICA OV

AUDIO

      

                                                   Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 19.02.2019. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković,  Josip Čančar, Milan Hodak, Blanka Pavlić, Damir Špehar, Dražen Brajdić /od 15,20/, Josip Pavličić i  Semir Čović  /od 15,10/ .

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici:  Blaženka Hodak  i Željko Župan (ispričali izostanak).

    

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika Kristijan Bitunjac, i Vesna Rastovac, privremeni pročelnici Upravnih odjela,  Slavica Vuković, administrativna tajnica i  Sandra Jakopec, predstavnica  APE d.o.o.

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na početku  sjednice nazočno 7 vijećnika, te postoji kvorum  pa se prelazi na 

  

UTVRĐIVANJE  DNEVNOG  REDA    

 

Vijećnici su prijedlog  dobili uz poziv, ali predsjednik predlaže još  dvije točke, a isto tako predaže da se točka 5. obradi na početku sjednice obzirom da istu obrazlaže gospođa Jakopec pa da ne mora nazočiti cieloj sjednici, pa bi dnevni red bio slijedeći:

 

1   Izvješće o stanju u prostoru Općine Rakovica 2013.-2018. godine    

2.  Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća

3.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

4.  Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

5.  Prostorni plan uređenja Općine Rakovica ( pročišćeni tekst

6.  Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama.

7.  Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću „Slapić“

8.  Pravilnik o izmjenma i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  jednoglasno /sa  7 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

Vijećnik Semir Čović dolazi u 15,10 sati, a vijećnik Dražen Brajdić u 15,20 sati.

 

TOČKA 1. Izvješće o stanju u prostoru Općine Rakovica 2013.-2018. godine

 

            Predlagatelj Izvješća  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelja po točci je gospođa Sandra Jakopec, predstavnica firme APE, izrađivača Izvješća,  koja navodi da je podnošenje Izvješća obveza po Zakonu o prostronom uređenju, a sadržaj je definiran Pravilnikom.

Sadržaj je sličan Izvješću za prethodno razdoblje jer se i temelji na njemu, ali je dopunjem novim podacima

koji su prikupljeni od svih relevantnih čimbenika sa područje Općine. Tijekom rasprave prezentira sve podatke koje su vijećnici dobili uz materijale  osvrćući se na broj stanovnika, starosnu dob, zaposlenost odnosno ne zaposlenost, obrazovanje, broj gostiju  drugo.

 

U raspravi vijećnik Zoran Luketi navodi da je Izvješće dobro, ali su zabrinjavajući pokazatelji koji u svakom segmentru prokazuje negativne predznak.

Vijećnica Blanka Pavlić primjećuje da je jedini pozitivni trend povećanje broja postelja, a to se ne slaže za podacima o uglavnom staračkim domaćinstvima i odlasku domicilnog mladog stanovništa, pa se može izčitati da dolaze ljudi izvana, a domaći odlaze i ne vraćaju se.

Za desetak godina će strani investitori preuzeti turizm i zaposliti ljude izvana, a domaći ljudi će otići.

Ovi statistički podaci izgledaju lijepo i zbog toga nas svrstavaju  u viši ranag razvijenosti, a to zapravo nismo pa zbog toga gubimo i  određene beneficije.

 

            Gospođa Jakopec obrazlaže da su u Izvješću prikazani statistički podaci, a ne analizira  stanja i način kako popraviti stanje u prostoru. Problem je velikom broju staračkih domaćinstava koji se ne mogu baviti turizma, a nema niti dovoljan broj domaće  kvalificirane radne snage za radu u turizmu, ali o tome moraju  brinuti nadležne institucije.

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Zaključak o donošenju Izvješeća o stanju u prostoru Opčine Rakovica  2013-.-2020. godine

 

Gospođa Jakopec napušta sjednicu u 15,30 sati.

 

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 16  sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 3.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 1. Vijećnik Zoran Luketić, traži informacije o provedenom natječaju za zapošljavanje djelatnika u Upravnom odjelu za opće poslove.  Ima saznanje da je došlo  6 zamolbi od kojih tri ne udovoljavaju pa pita zašto i u kojoj je fazi potupak ?

            Pročelnik Bitunjac odgovara da je postupak proveden u skadu sa zakonskim odredbama i još je uvijek u tijeku. Došlo je 6 prijava od kojih tri ne ispunjavaju osnovne uvjete iz natječaja  ( dvije nemaju potpunu dokumentaciju ,u  jednoj kandidat  nema potrebnu stručnu spremu).  Za  tri kandidata koji ispunjavaju uvjete predvifđeno je pismeno testiranje sutra  (20.02.2019.) pa će se vidjeti rezultati.

Zbog zaštite osobnih podata ne može dati konkretnije podatke o kandidatima.

 

 2. Vijećnik  Milan Hodak, nadovezujući se na temu pita  da li je neophodan taj djelatnik obzirom se i do sada dobro radilo.

Zamjenik načelnika gosp. Bićanić obrazlaže da je te poslove do sada radila pročelnica Rastovac,

ali zbog obima  poslova više to ne stiže, a zbog povlačenja sredstava i niza razvojnih projekata na tome se mora aktivno raditi. Određeni projekti  nam i propadnu jer se ne stigne raditi na njima.

Pročelnik Bitunjac  obrazlaže da je to radno mjesto i prije planirano, ali novom sistematizacijom se dopunjuje opis poslova toga djelatnika pa bi osim provođenja natječaja i prijava projekata za Općinu ta osoba bila i pomoć ljudima -  OPG-ovima,  mladim poduzetnicima  i svima drugima.

Obavještavalo bi ih se o natječajima, pomagalo u pripremi za iste. Pomagalo bi se i općinskim komunalnim društvima u pripremi natječaja i drugo. Uglavnom pored rada za Općinu bilo bi to savjetodavno tijelo i  za druge.

 

3. Vijećnica Blanka Pavlić napominje da je na području Općine otvorena fima koja se bavi  projekatima i konzulatcijama vezanim za povlačenje sredstava EU,  pa pita  zašto se umjesto zapošljavanja djelatnika, na angažira ta firma.

Zamjenik Bićanić odgovara da su cijene tih usluga daleko veće nego što je plaća djelatnika, a djelatnik će biti savjetodano tijelo za sve kojima je potrebno bez naplate tih savjeta.

 

 

TOČKA 4. Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke i  Amandmana je  općinski načelnik,          

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

             Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se temeljem donešene Odluke, a na  temelju iniciranih zahtjeva građana i pravih osoba, pristupilo izradi IV izmjena i dopuna Prostornog plana. Izrađivač Plana je JU Zavod za prostorno uređenje Kalovačke županije. Održane su dvije javne rasprave. Rješena je zaobilaznica u Grabovcu,  usklađene granice UPU Grabovac- cestovno selo  i Auto kampa Korana, plan za reciklažnog dvorište na Deponiji Ćuić Brdo te je udovoljeno  zahtjevima građana  gdje god je to bilo moguće.

            Uz grafički prikaz svega urađenog izrađene su  provedbene odredbe. Predloženi amandman odnosi se na nazive zona za koje se izrađuje UPU.

            Poziva vijećnike da prihvate predloženi Prostorni plan kako bi se mogli pristupiti realizacija projekata i objekata koji su od velikog značaja za  Općinu (Poduzetnička zona, dječji vrtić i drugo).

             U raspravi  je vijećnik Zoran Luketić  pitao  da li je bilo izmjena granica naselja u odnosu na prije donešene odluke  Općinskog vijeća,  jer  na kartama nisu najbolje prepoznatljive, a ne zna da li su i kućni brojevi dijeljeni u skladu sa  time. Isto tako ga zanima i pojam „prikupljalište otpada“ pa pita na što se to odnosi.

Pročelnica odgovara da nije bilo izmjena granica, a što se tiče kućnih brojeva njih dodjeljuje katastar te će provjeriti, a“ prikupljalište otpada“ su zeleni otoci .

Vijećncu Blanku Pavlić zanima da li još uvijek postoji zona Mašvina odnosno da li je brisana pošto se na tom području ništa nije radilo, a pročenica obrazlaže da je zona planirana za stambenu i ugostiteljsko turističku namjenu, ali za istu je predviđena izrada UPU, kada se to uradi onda teče rok od 7 godina da se u istoj počne sa aktivnostima. Imali smo zainteresiranih investitora, ali izgleda da su odrustali.

Vijećnica Pavlić se osvrće na način kako Porezna uprava  dodjeljuje ID porezni broj  koji se nalazi u europskom sustavu, ali je primjetila da tu ima nepravilnosti odnosno ne postoji Rakovica niti njen poštanski broj već se vodi pod Slunj  (navodi svoj primjer-iIme, prezime, adresa, ali poštanski broj 47240 i mjesto Slunj). Porezna obrazlaže da podatke povlači iz katastra, a oni nisu ispravni. Nastat će problemi za sve obveznike koji budi imali taj podatak.

            Kako o istom do sada nije bilo saznanja načelnik navodi da će se sve provjeriti i razjasniti i obavijestiti vijećnicu.

 

Glasovanje za Amandam - Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova / pihvaća se predloženi Amandman

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi  Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

 

TOČKA 5. Prostorni plan uređenja Općine Rakovica (pročišćeni tekst)

 

            Predlagatelj Plana je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna koja navodi je obveza donijeti i pročišćeni tekst  sa svim izmjenama radi lakšeg korištenja jer su u isti ugrađene sve izmjene pa je ljudima lakše razmjeti Plan.

           

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Prostorni plan uređenja Općine Rakovica  (pročišćeni tekst)

 

 

TOČKA 6  Odluka o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik  Kristijan Bitunjac koji vijećnike upoznaje da se radi o cesti – putu u Čatrnji koja je bitna radi projekta aglomeracije, odnosno sklapanja ugovora, a i obveza je da se upiše na općinu radi formiranja registra infrastrukture koji se mora ustrojiti do kolovoza 2019. godine.

 

Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama

 

 

TOČKA 7. Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću „Slapić“

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili neposredno prije sjednice.

 

            Izvjestitelj po točci je zamjenik načelnika gospodin Bićanić koji obrazlaže da je vrtić u Selištu  popunio kapacitete za smještaj djece, a ima još određeni broj zahtjeva za smještaj koji se ne mogu pozitivno riješiti pa je iznađena mogućnosti da se djeca smjeste u vrtić na  Plitvičkim Jezerima i  pod istim uvjetima sufinanciranja kao i za vrtić u Selištu pa je temeljm toga i predložena ova odluka.

 

U raspravi vijećnik Milan Hodak pita koliko djece može prihvatiti vrtić u Selištu, te da li sva djeca imaju prebivalište na području Općine Rakovica, na što  zamjenik Bićanić odgovara da je kapacitet vrtića 45-oro djece i sve je popunjeno, a kako  jedna odgajateljica odlazi vjerovatno će se morati smanjiti i broj djece koju mogu prihvatiti, a sva djece imaju prebivalište na području Općine.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi  se Odluka o sufinanciranju troškova smejštaja djece u Dječjem vrtiću „Slapić“

 

TOČKA 8  Pravilnik o izmjenma i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

 

Predlagatelj Pravilnika je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s neposredno prije sjednice.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je ovaj Pravilnik potreban da bi se moglo izlučivati arhivsko gradivo nastalo na  izborima za Mjesne odbore.

            Nigdje se ne propisuje kao postupati s tim materijalima, pa je u konzultacijama s Državnim arhivom u Karlovcu predložen model da se to riješi ugrađivanjem u postojeći Pravilnik  kako se ne bi kršio zakon o arhivskoj građi.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 6,10 sati.

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.      

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj