Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 15. SJEDNICA OV

AUDIO

                                                  Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 15.sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 19.12.2018. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak, Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak,  Blanka Pavlić, Damir Špehar, Josip Pavličić i  Semir Čović

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: Pavličić Josip, (ispričao izostanak) Dražen Brajdić (nije ispričao izostanak)

    

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika;  Kristijan Bitunjac, i Vesna Rastovac, privremeni pročelnici Upravnih odjela te Zdenka Božičević i  Slavica Vuković, djelatnice u Upravnim odjelima

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na  sjednici nazočno 9  vijećnika te postoji kvorum  pa se prelazi na 

  

UTVRĐIVANJE  DNEVNOG  REDA    

 

Vijećnici su prijedlog  dobili uz poziv, ali predsjednik predlaže još tri točke pa bi dnevni red bio slijedeći:

 

1.   Vijećnika pitanja i prijedlozi     

2.   Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća

3.   Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2018. godinu

4.   Program gradnje komunalne infrastrukture za period 2018. godine

5.   Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2018. godini

6.   Program o izmjeni Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine  Rakovica i

      poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine

      Rakovica u 2018. godini

7.   Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2018. godinu

8.   Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2018. godinu

9.   Program o izmjeni Programa utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu

10. Program o izmjeni programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2018.

11. Program o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u

      vlasništvu države na području Općine Rakovica u 2018. godini

12. Odluka o izmjeni Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2018. godinu

13. Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

14. Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini

15. Proračun Općine Rakovica za 2019. godinu

16. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu

17. Program gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za period 2019. godine

18. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2019. godini

19. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2019. godinu

20. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću

      Općine Rakovica za 2019. godinu

21. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2019 godini

22. Program financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine  Rakovica i

      poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine

      Rakovica u 2019. godini

23. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

24. Program utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu.

25. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  vlasništvu države na

       području Općine Rakovica u 2019. godini

26 .Socijalni program Općine Rakovica za 2019. godini

27. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2019. godinu

28. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

29. Oduka o donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rakovica za razdoblje od

      2019. do 2025. godine

30. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga

31. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2018. godinu

32. Odluka o isplati subvencije  Rakovici d.o.o.

 

 

 

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  jednoglasno /sa 9  glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 1. Vijećnik Semir Čović zahvaljuje što je naselje Lipovac dobilo kante za odvoz otpada, te  pita u kojoj je fazi javna rasvjete koja je također potrebna u naselju?

 

Zamjenik načelnika gospodin Bićanić odgovara da se završava idejni projekt, te će isti biti dostavljen HEP-u. Postoji mogućnost da se uvrsti u planove za iduću godinu.

 

2. Vijećnik Milan Hodak pita  da li Općina, bez obzira na Ministarstvo branitelja, ima u svojim programima određene pomoći za branitelje.

Negoduje jer je komunalno poduzeće naplatilo cca 700,00 kuna troškova za sahranu Milje Abrlić, koja je braniteljica i traži da se to provjeri.

 

Načelnik odgovara da za branitelje nema posebnih pomoći niti subvencija već, ukoliko je potrebno, mogu određene pomoći  ostvariti  kao i ostali građani, a što se tiče troškova za pokojnu Milju, na to sada ne može odgovoriti, pa će vijećnik dobiti pismeni odgovor

 

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća

 

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se 

 

Zaključak: Jednoglasno / s 9  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 14  sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 3 Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2018. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je  općinski načelnik          

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

             Izvjestiteljica po točci je gospođa Zdenka Božičević koja navodi da je rebalans bio potreban zbog novog ustroja upravnih odjela. Uz tabelarni prikaz je dostavljeno i detaljno obrazloženje, a odgovorit će na sva pitanja vijećnika.

 

            U raspravi je vijećnik Zoran Luketić pitao da je rebalans i usklađenje sa stvarnim stanjem na kraju godine, na što gospođa Božičević odgovara potvrdno.

 

            Zaključak: Jednoglasno  / s 9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

TOČKA 4. Program gradnje komunalne infrastrukture za period 2018. godine

 

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena  pročelnica Vesna koja navodi da su vijećnici sa Programom upoznati i prije, a izmjena se odnose na usklađenje sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i proširenim aktivnostima odnosno radovima  koje se mogu financirati kroz taj Program.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program gradnje komunalne infrastrukture za period 2018. godine.

 

 

 

TOČKA 5. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2018. godini

 

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac te navodi da je i za ovaj Program obrazloženje isto kao i za prethodnu točku.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno / s 9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi  se Program održavanja  komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2018. godini

 

 

TOČKA 6.   Program o izmjeni Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine  Rakovica i  poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2018. godini

 

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac i navodi sa se ovaj Program

mijenjamo u odnosu na prijašnji i isti je usklađen sa financiranjem, odnosno prikupljenim sredstvima.  

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s  9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjeni Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine  Rakovica i  poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2018. godini

 

 

 

TOČKA 7.  Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2018. godinu

 

            Predlagatelj  Programa   je Općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica  gđa Vesna Rastovac te navodi da je i  ovdje sve usklađenje sa sredstvima koja smo osigurali  odnosno planirali u proračunu.

 

            Rasprave nije bilo

 

            Zaključak: Jednoglasno / S 9  glasova ZA, 0 glasova 0 PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

 

TOČKA 8. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

Predlagatelj  Programa   je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  i ime predlagatelja ja privremena pročelnica  te navodi da se  promjene u ovom Programu odnose na usklađenje sa sredstvima odnosno preslaguju se stavke prema iskazanim potrebama.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak:  Jednoglasno /s 9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

 

TOČKA  9. Program o izmjeni Programa utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac navodeći da su izmjene u ovom Programu isto usklađenje.

 

            Rasprave nije bilo.

        

          Zaključak: Jednoglasno /  s 9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjeni Programa utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu

 

 

TOČKA 10. Program o izmjeni programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2018.

 

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac te navodi da se  ovim izmjenama samo korigira pozicija proračuna  (broj pozicije)

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s  9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program o izmjeni programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2018. godini

 

 

TOČKA 11.  Program o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  vlasništvu države na području Općine Rakovica u 2018. godini

 

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac te navodi da je obrazloženje identično prethodnoj točci.

 

           Rasprave nije bilo

 

          Zaključak: Jednoglasno /  s  9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  vlasništvu države na području Općine Rakovica u 2018. godini

 

 

 

 

TOČKA 12. Odluka o izmjeni Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2018. godinu

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica  Vesna Rastovac koja navodi da je i ovo usklađenje sa situacijom u proračunu.

 

            Rasprave  nije bilo.

 

         Zaključak: Jednoglasno / s 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2018. godinu

 

 

 

TOČKA 13.  Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

 

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci  je privremena pročelnica Vesna Rastovac  koja navodi da se  ovim izmjenama  korigira  pozicija proračuna,  te smanjuju sredstva potrebna za realizaciju, a sve u skladu sa prihvaćenim rebalansom.

 

            Rasprave  nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s  9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

 

 

TOČKA 14. Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini

 

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac te navodi da se  ovdje  mijenja  iznos  zbog prikupljenih  sredstava  kao i  pozicija proračuna.

 

            Rasprave nije bilo

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini

 

 

 

TOČKA 15. Proračun Općine Rakovica za 2019. godinu

 

 

Predlagatelj  Proračuna  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je gospođa Zdenka Božičević koja navodi da je vijećnicima, isto  kao i rebalans, dostavljen prijedlog proračuna na trećoj i četvrtoj razini, uz projekcije za 2020. i 2021. godinu, te uz isto detaljno obrazloženje proračuna. Isto tako dostavljen je i Zapisnik sa odbora za financije i proračun, a ona će odgovoriti na pitanja vijećnika.

 

          U raspravi vijećnica Blanka Pavlić navodi da je mišljenja da bi realan proračun  bio 15 mil. kuna, ostalih 15 su sredstva fondova na koja se oslanjamo,  odnosno planiramo Projekte uz tuđa sredstva, koja najčešće ne realiziramo, a gospođa Božičević pojašnjava zašto se tako mora planirati.

Vijećnica Pavlić smatra da se malo sredstava planira za poduzetništvo, odnosno sa takvim sredstvima poduzetnik ne može ništa, a poduzetnici puno pridonose proračunu pa traži da joj se izradi popis svih poduzetnika, njihovih prihoda općini, broj zaposlenih kod tih poduzetnika, a isto tako i poljoprivrednika  pa će se vidjeti koliko Općina malo vraća istima.

Ne stoji mišljenje da se poduzetnici ne javljaju na natječaje, te je mišljenja da je to zbog malih sredstava ili nepostojanja komunikacije između Općine i poduzetnika.

            Odgovarajući, načelnik navodi da općina mora osigurati komunalnu i  socijalnu infrastrukturu, odnosno preduvjete  za život stanovništva i  za rad poduzetnika, a na to odlaze znatna sredstva.  Isto tako ima saznanja da i poduzetnici povlače znatna sredstva i fondova EU.

Ukoliko Vijeće donese odluku da se ne ide na povlačenje sredstava iz EU fondova, onda u proračunu ukidamo te projekte i sredstva možemo usmjeriti prema poduzetnicima.

Vijećnica Pavlić smatra da ima promašaja u namjeni objekata „Petar Vrdoljak“ te da se za isto trebao podići kredit i već ga završiti i staviti u funkciju poduzetnika i stanovnika, a ne za općinske prostorije. Stanje sa Poduzetničkom zonom Grabovac je loše, ništa se ne dešava.

Načelnik pojašnjava stanje sa objektom P. Vrdoljak navodeći da se isti mora završiti do tehničkog pregleda zgrade, a onda se može razgovarati o njegovoj daljnjoj namjeni, a za zonu Grabovac imaju planovi.

 

 

          Zaključak:  S  6 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa  donosi  se Proračun Općine Rakovica za 2019. godinu

 

 

TOČKA 16. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu

 

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je gospođa Zdenka Božičević  navodeći da je ova točka vezana uz prethodnu, odnosno ovom se Odlukom definira način kako će se trošiti sredstva. Svake godine je to uglavnom isto, a sada je izmjena zbog novog ustroja.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: S  6 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa  donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu

 

 

TOČKA 17. Program gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za period 2019. godine

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja detaljnije obrazlaže Program koji je vezan uz prihvaćeni proračun, odnosno prikazani su radovi  koji se planiraju u 2019. godini.

 

           U raspravi vijećnik Josip Čančar traži obrazloženje o rekonstrukciji  ceste u Grabovcu, odnosno o kojoj se cesti radi, te pročelnica obrazlaže da se radi o cesti kroz Stari Grabovac, a radovi su  već započeli i nastavit će se u narednoj godini.

Vijećnicu Pavlić zanima da li smo za to dobili sredstva, a pročelnica odgovara da su sredstva od  milion i četiristo tisuća kuna odobrena od EU, a dio sredstava mora osigurati i Općina jer su radovi prema troškovniku veći nego se planiralo, a može doći i do još nekih neplaniranih troškova pa za to moramo imati sredstva, a vijećnica Pavlić negoduje na iznos planiranih sredstava o tri miliona.

Vijećnik Milan Hodak   Program smatra uredu, ali mora biti realan. Svake godine se u Programu planira reciklažno dvorište, pa zašto se jednom ne napravi i više se ne provlači kroz godišnje Programe.

Načelnik odgovara da se reciklažno dvorište planira i apliciramo za sredstva,  ali moramo imat i mobilno jer to nalaže inspekcija, bit ćemo kažnjeni ako to nemamo.

Vijećnica  Pavlić kao i vijećnik Luketić su mišljenja da mi uvijek idemo prvi u provođenju zakona, pa na kraju budemo kažnjeni. Imamo Zelene otoke koji su nam veliki trošak, a malog učinka, a tako nam  može biti i sa reciklažnim dvorištem.

 

 

          Zaključak:  S  7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa  donosi se Program gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za period 2019. godine

 

 

 

TOČKA 18.  Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2019. godini

 

 

Predlagatelj   Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili  uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica  Vesna Rastovac te navodi da se  je i ovdje sve usklađeno sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, ali se radi o odražavanju komunalne infrastrukture.

 

  

        Rasprave nije bilo

 

           Zaključak:  S 6  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2019. godini

 

Vijećnik Željko Župan napušta sjednicu u 16,05 sati i nije nazočan glasovanju

 

 

TOČKA 19.  Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2019. godinu

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac            navodeći da se ovim Programom planiraju aktivnosti vezane za kulturne potrebe. Osnovi projekt je Stari grad Drežnik za što su aplicirana sredstva EU. Za ostale aktivnosti je planirana i suradnja sa gradom Bihaćem i Općinom Cazin.

           

U raspravi vijećnik Zoran Luketić pita da li nam je potrebna suradnja  sa institucijama druge države, a pročelnica obrazlaže da je potrebno zbog povlačenja sredstava  IPARD projekta.

Vijećnik Milan Hodak primjećuje da se za KUD Izvor svake godine planirana 10 tisuća kuna, a mišljenja je, obzirom na njihove aktivnosti, da ta sredstva moraju biti veća, pa gđa.  Božičević obrazlaže da su toliko sredstava tražili, a ukoliko bude potrebe za dodatnim sredstvima mogu se obratiti dodatnim zahtjevom.

 

            Zaključak: Jednoglasno / s 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2019. godinu

 

 

TOČKA 20. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Rakovica za 2019. godinu

 

 

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac  koji obrazlaže da je Odluka kao i prethodne godine odnosno planirana su  ista sredstva, a sve je u skladu sa planom u proračunu.

 

 

           U raspravi vijećnik Milan Hodak pita kome se uplaćuju ta sredstva, a gospodin Luketić pojašnjava da se sredstva uplaćuju na centralni račun Stranaka,

 

            Zaključak: Jednoglasno / s  8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Rakovica za 2019. godinu

 

 

TOČKA 21. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2019 godini

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik gospodin Bitunjac i upozorava da je došlo do greške u pismenim materijalima koja će se ispraviti te navodi ispravno stanje.  Odluka je u skladu sa planiranim sredstvima u Proračunu.

 

            Rasprave nije bilo

 

           Zaključak: Jednoglasno / s  8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2019 godini

 

 

TOČKA 22. Program financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine  Rakovica i

poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine  Rakovica u 2019. godini

 

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni  pročelnik gospodin Bitunjac koji se i kod ove Odluke ispričava zbog greške u pisanju koja će se također ispraviti, a sama Odluka je u skladu sa Proračunom, a sredstva se planiraju utrošiti za izdru Urbanističkih planova (navodi ispravak).

 

            U raspravi vijećnik Milan Hodak pita da li je bilo kategorizacije naselja za obračunu naknade, na što je ogovoreno da  se ovdje radi o sredstvima od legalizacije i naknade su propisane.

 

 

           Zaključak: Jednoglasno / s   8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program  financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine  Rakovica i

poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine  Rakovica u 2019. godini

 

 

TOČKA 23. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

 

 

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik gospodin Kristijan Bitunjac  koji navodi da se radi o malim sredstvima koja to su  namjenski planirana za  uređenje Starog grada Drežnik.

 

            Rasprave nije bilo

 

           Zaključak: Jednoglasno / s  8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Program utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

 

 

TOČKA 24. Program utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu.

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica  Vesna Rastovac te navodi da je u Programu prikazano kako se planiraju utrošiti sredstva od boravišne pristojbe

 

            Rasprave nije bilo

 

           Zaključak: Jednoglasno / s  8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Program utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu

 

 

TOČKA 25. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  vlasništvu države na  području Općine Rakovica u 2019. godini

 

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica  Vesna Rastovac koja navodi da je Zakon rekao za što se ta sredstva mogu koristiti te je tako i planirano – za održavanje poljskih putova. Prikupljaju se sredstva o prije ugovorenih zakupa, a planiraju se novi natječaji za zakup  u 2019. godini.

 

            Rasprave nije bilo

 

           Zaključak: Jednoglasno / s  8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  vlasništvu države na  području Općine Rakovica u 2019. godini

 

TOČKA 26. Socijalni program Općine Rakovica za 2019. godini

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica  Vesna Rastovac  koja navodi da je Program sličan  kao i prošle godine, planirana su sredstva prema saznanjima koja se imaju za socijalne potrebe, a ako bude novih potreba može se ići na  izmjena i dopune Programa

 

             U raspravi vijećnika Milana Hodaka zanima koliko imamo korisnika po tom Programu, a gospodin Bitunjac ogovara da najviše zahtjeva ima za naknadu za opremu novorođene djece, zatim jednokratne novčane pomoći, prehranu učenika te nekoliko zahtjeva za podmirenje troškova stanovanja. Točan broj ne može reći jer ovisi o zahtjevima kroz godinu.

 

 

           Zaključak: Jednoglasno / s  8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Socijalni program Općine Rakovica za 2019. godinu

 

 

TOČKA 27. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2019. godinu

 

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik gospodin  Kristijan Bitunjac navodi da se i ova Odluka nadovezuje na prethodni Program, a istom se definira za koje se potrebe sredstva mogu koristi i tko ih može koristiti te koliko se sredstava planira.

 

            U raspravi vijećnika Semira Čovića zanima kako se reguliran status Dane Zinaića iz Stare Kršlje, te mu je ogovoreno da se o njemu skrbi preko Crvenog križa, a općina izvršava svoje obveza u suradnji sa Karlovačkom županijom, Centrom za socijalnu skrb te Crvenim križem.

 

           Zaključak: Jednoglasno / s  7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2019. godinu

 

Vijećnica Blanka Pavlić  nije nazočna glasovanju.

 

 

TOČKA 28. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

 

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica  Vesna Rastovac koja navodi da se sredstva  planiraju  koristi se za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture.

 

            Rasprave nije bilo

 

           Zaključak: Jednoglasno / s  7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

TOČKA 29. Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rakovica za razdoblje od 2019. do 2025. godine

 

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da se Odluka o izradi Strategije donosi kako bi se i godišnji planovi mogli donositi vezano za istu. Godišnji planovi su razrađeni- konkretniji,  a Strategija je opći akt koji s može mijenjati sukladno situaciji.

 

            Rasprave nije bilo

 

           Zaključak: Jednoglasno / s  7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rakovica za razdoblje od 2019. do 2025. godine

 

Vijećnica Blanka Pavlić  nije nazočna  glasovanju.

 

TOČKA 30. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga

 

 

Predlagatelj  Pravilnika  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik gospodin Bitunjac  koji navodi da se ovdje radi o usklađenju sa Zakonom o javnoj nabavi

 

            Rasprave nije bilo

 

           Zaključak: Jednoglasno / s  7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga

 

Vijećnica Blanka  Pavlić nije nazočna glasovanju

 

 

TOČKA 31. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

Predlagatelj  Odluke je  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je gospođa  Zdenka Božičević  koja navodi da su ove  izmjene i dopune nastavni tijek na dosadašnje izmjene i dopune Proračuna, a radi se o usklađenju zbog novog ustroja upravnih odjela.

 

            Rasprave nije bilo

 

           Zaključak: Jednoglasno / s  7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2018. godinu


Vijećnica Blanka  Pavlić nije nazočna glasovanju

 

 

TOČKA 32.  Odluka o subvenciji  Rakovica d.o.o.

 

 

Predlagatelj  Odluke je  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili neposredno prije sjednice

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica  Vesna Rastovac  koja navodi da  komunalno poduzeće traži, već  planirana sredstva, za nabavu vreća – torbi  za selektiranje otpada. Umjesto kanti  kućanstvima bi se podijelile torbe ( plastika, staklo, papir) te bi se one  praznile u kontejnere na zelenim otocima. To je predloženo u Fondu i prema njihovim iskustvima pokazalo se  učinkovitu. Smatra se da će se time pobuditi svijest građana o selektiranju otpada.

 

            U raspravi  načelnik Franjković navodi da  je planirano provesti edukaciju učenika o  selektiranju otpada, te bi oni senzibilizirali  i svoje roditelje. Također navodi da nemamo sredstava da se organizira odvoz  „od praga do praga“ jer su naselja raštrkana.

Vijećnika Zorana Luketića zanima čija su sredstva planirana za ovo, a odgovor je da su to vlastita sredstva Općine.

Vijećnik Josip Čančar negoduje jer se kontejneri na Zelenim otocima ne prazne redovno pa i oni  mještani koji odvajaju otpad,  nemaju ga  gdje odložiti. Vijećnik je upućen da se u takvim situacijama obrati komunalnom poduzeću te će se kontejneri isprazniti.

            Vijećnik Luketić je mišljena da provoditi Zakon u gradu i  na selu nije najbolje rješenje.

            Vijećnik Milan Hodak je mišljenja da je ovo „bacanje novca“ jer se neće baš puno time postići, ali ako se već ide u to bilo bi dobro da te vreće- torbe budu različite boje kako bi se znalo za što koje služe, a mišljenja je da bilo najbolje da to budu „čvrste“ kante u boji, na što pročelnica odgovara da bi sve bilo puno skuplje i o tome se može razmišljati ubuduće.

 

 

           Zaključak: S 2  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 6 SUZDRŽANIH glasova/  ne  donosi se   Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Rakovica d.o.o.

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u  16,40  sati

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.      

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj