Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 14. SJEDNICA

AUDIO

      

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 11.12.2018. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak, Željko Župan, Josip Čančar, Blanka Pavlić,  Dražen Brajdić, Josip Pavličić i  Semir Čović

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: Milan Hodak i Damir Špehar  (nisu ispričali izostanak).

    

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika;  Kristijan Bitunjac, i Vesna Rastovac, privremeni pročelnici Upravnih odjela i  Slavica Vuković, djelatnica u Upravnom odjelu

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na  sjednici nazočno  9 vijećnika te postoji kvorum  pa se prelazi na 

  

UTVRĐIVANJE  DNEVNOG  REDA    

 

Vijećnici su prijedlog  dobili uz poziv, ali predsjednik predlaže još tri točke pa bi dnevni red bio slijedeći:

 

1.   Vijećnika pitanja i prijedlozi     

2.   Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća

3.   Odluka o komunalnom doprinosu

4.   Odluka o komunalnoj naknadi

5.   Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

6.   Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o.

7.   Izjava o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o. (potpuni tekst)

8.   Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o

9.   Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o.  (potpuni tekst)

10. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora trgovačkog društva Rakovica d.o.o.

11. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

12. Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasn. Općine Rakovica za 2019.godinu

13. Odluka o bruju i visini iznosa stipendija za akademsku i školsku godinu 2018/2019

14. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i birorazgradivog kom. otpada

15. Odluka o odobrenju potpore za unapr. poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2018. godini

16. Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim  cestama

17. Odluka o izmjeni Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Rakovica

18. Odluka o izmjenama Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekta

19. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći OŠ Eugena Kvaternika

20. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o

21. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći  Spelekomu d.o.o.

 

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  jednoglasno /sa 9  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.  Vijećnik Semir Čović, kao i više puta prije, pita kada će se  u Lipovcu postaviti kante na skupljanje otpada?

Pročelnica Rastovac odgovara da je dan nalog  komunalnom poduzeću, a zašto nije provedeno će provjeriti, a načelnik  navodi da će intervenirati da se kante postave već idući dan.

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 13.  sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 3. Odluka o komunalnom doprinosu

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

             Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se nova Oduka o komunalnom doprinosu mora uskladiti  sa  novim Zakon o komunalnom gospodarstvu i odredbama kojim on  propisuje. Izmjene prethodne odluke se odnose u smanjenju broj zona za obračun doprinosa ( prije je bilo 5 zona, a sada 3 zone). Zone su određene prema opremljenosti komunalnom infrastrukturom.

Doprinos se plaća po dobivanju građevinske dozvole, a cijena je ista  iza stambene i za poslovne objekte.

 

            U raspravi je vijećnik Željko Župan primjetio da se spominje Grabovac i Korita, a ne Stari Grabovac i Stara Korita kao do sada pa pita da li se Odluka odnosi i na ta naselja iako nisu infrastrukturno najbolje opremljen, a odgovor gospodina Bićanića i Bitunjaca  je da se Odluke odnosi na naselje Grabovac i Korita i nema  predznaka „stari“, odnosno ne mogu se razdvajati naselja, a  Odluka je vezana za komunalnu opremljenost.

Vijećnica Pavilić navodi da ima naselja koja su na početku bolje infrastrukturno opremljena, a na kraju mnogo lošije i kako to regulirati, te gospodin Bitunjac navodi da u praksi nije imao takvu situaciju, a  Odluka pokriva cijelo naselje.

Vijećnica također primjećuje da je mala razlika u  visini doprinosa između zona, a  velika razlike u infrastrukturnoj opremljenosti zona te bi trebala bit barem 5,00 kuna, a gospodin Bitunjac odgovara da se sredstva komunalnog doprinosa ne koriste samo za zonu iz koje su oprihodovana već se troše prema  Programu gradnje, odnosno za sva naselja. Kako Zakon nalaže razliku između zona ovdje je postavljena tako malo  razlika

            Vijećnika Josipa Pavličića zanima kolika je razlika između visine prijašnjeg i novog doprinosa,  gospodin Bitunjac odgovara da visinu doprinosa određuje predstavničko tijelo. U tu cijenu je ukalkuliran i Program gradnje infrastrukture,  jer je komunalni doprinos u funkciji gradnje infrastrukture.

            Vijećnik Marijan Vuković pita zašto je ista visina doprinosa za stambeni i poslovnu prostor i misli da bi tu trebalo biti razlike, a gospodin Bitunjac navodi da je Zakon tako regulirao, a u komunalnoj naknadi će se to razdvojiti.

 

            Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o komunalnom doprinosu

 

TOČKA 4. Odluka o komunalnoj naknadi

 

            Predlagatelj  Izvještaja    je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena  pročelnica Vesna Rastovac  te navodi da se i ovdje radi o usklađenu sa novim Zakonom. Također je došlo do promjena zona i sada su predviđene 4 zone, a osnovno mjerilo je opremljenost infrastrukturom.   Za naselja u tri zone se plaća komunalna naknada, a za naselja u četvrtoj zoni, zbog ne opremljenosti infrastrukturom naknada se ne plaća. Neće biti većih izmjena u odnosu na dosadašnje stanje.

 

            U raspravi vijećnicu Blanku Pavlić zanima kolika je vrijednost koeficijenta za obračun, a pročelnica odgovara da je isti predložen Odlukom koja je na redu u idućoj točci dnevnog reda, pa ukoliko se ona usvoji sukladno istoj će se vršiti obračun.

Gospodin Bitunjac objašnjava način obračuna komunalne naknade, te upozorava na obvezu obračuna i za  neizgrađeno građevinsko zemljište za što se do sada nije plaćala komunalna naknada.

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o komunalnoj naknadi

 

 

 

TOČKA 5. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja ponovo naglašava da se i ova Odluka predlaže sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a prijedlog je da vrijednost boda ostane ista kao do sada.

 

Rasprave nije bilo

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi  se Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

 

 

TOČKA 6. Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o.

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelji po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je  potrebno  izvršiti korekciju u Izjavi i uskladiti je sa zakonom jer je dosad bilo nepravilnosti u istoj

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o.

 

TOČKA 7.  Izjava o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o. (potpuni tekst)

 

            Predlagatelj  Izjave  je Općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik gosp. Kristijan Bitunjac te navodi da je  ovo vezano za prijašnju točku i da se  nakon svake izmjene mora se napraviti potpuni tekst.

 

            Rasprave nije bilo

 

            Zaključak: Jednoglasno /S 9 glasova ZA, 0 glasova 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Izjava o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o.  (potpuni tekst)

 

 

TOČKA 8. Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

 

Predlagatelj  Programa je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj i ime predlagatelja ja privremeni pročelnik Kristijan Biturnjac i navodi da je obrazloženje isto ka i za točku 6.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

 

TOČKA  9. Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. (potpuni tekst)

 

Predlagatelj  Izjave  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac  navodeći da je obrazloženje identično točci 7.

 

            Rasprave nije bilo.

        

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. (potpuni tekst)

 

 

TOČKA 10. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora trgovačkog društva Rakovica d.o.o.

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je zamjenik općinskog načelnika Mihovil Bićanić koji obrazlaže da je raspisan javni natječaj jer nije bilo adekvatnih osoba za tu funkciju, a po natječaju se javilo više kandidata, a uvjete  su ispunjavala samo dva kandidata. Kako je Marko Župan imao sve uvjete za navedeno radno mjesto, zbog ubrzavanja postupka imenovanja direktora, natječaj je poništen, obzirom da se za imenovanje direktora trgovačko društva Rakovica .d.o.o. isti i nije trebao raspisivati.

Kako je sadašnja direktorica zatražila prestanak radog odnosa sa krajem godine za direktora se predlaže Marko Župan, jer ispunjava uvjete sve uvjete, a isto tako je značajna činjenica da je on mladi čovjek  iz Rakovice i  želi se iz Zagreba vratiti se u svoj kraj.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora trgovačkog društva Rakovica d.o.o.

 

 

TOČKA 11. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je zamjenik općinskog načelnika Mihovil Bićanić koji navod da je obrazloženje isto kao u prethodnoj točci dnevnog reda.

 

          Rasprave nije bilo

 

          Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

 

TOČKA 12. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rakovica za 2019. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik  Kristijan Bitunjac te navodi da se godišnji Plan upravljanja imovinom mora donijeti sukladno zakonu te se u prilogu dostavlja prijedlog.

Na idućoj sjednici će biti prezentirana i Strategija upravljanja imovinom.

 

            U raspravi vijećnica Blanka Pavlić primjećuje da ima malo nekretnina za prodaju, a gospodin Bitunjac pojašnjava da je za izradu Plana prikazana nekretnina koja je sigurna za prodaju, a u tijeku godine se prema potrebi Plan može mijenjati, odnosno dopunjavati novim nekretninama koje se mogu prodavati.

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rakovica za 2019. godinu

 

TOČKA 13. Odluka o broju i visini iznosa stipendija za akademski i školsku godinu 2018./2019.

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je  zamjenika općinskog načelnika Mihovil Bićanić koji navodi da je Povjerenstvo dalo prijedlog za 10 učeničkih i 10 studentskih stipendija. Učeničke po 500,00 , a studentske po 1.000,00 kuna.  Prvenstvo u stipendiranju, sukladno Pravilniku, imat će deficitarna zanimanja.

 

             Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o broju i visini iznosa stipendija za akademsku i školsku godinu 2018./2019

 

TOČKA 14. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljana miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točki je privremena pročelnica Vesna Rastovac te navodi da je ovdje obveza usklađivanja za Zakonskim odredbama  i nalozima inspekcije. Uglavnom se ništa posebno ne mijenja te se usklađuju termini.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

 

 

TOČKA 15. Odluka o odobrenju potpore za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2018. godini

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac te navodi da se ova Odluka predlaže sukladno Programu o raspodjeli sredstava za poljoprivredu.  Ova mjera se odobrava putem Općinskog vijeća dok su ostale potpore odobrene po odluci načelnika.

Za  mjeru unapređenja poljoprivrede i ruralnog razvoja  javio se jedan OPG ( Petar Turkalj, Jelov Klanac), za nabavu opreme.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o odobrenju potpore za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2018. godini

 

 

TOČKA 16. Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili neposredno prije sjednice.

 

            Izvjestiteljica po točki je privremena pročelnica Vesna Rastovac            obrazlažući da se radi o cesti koja spaja Grabovac i Staru Kršlju koja nije ucrtana, a u naravi postoji i koristi se.

Načelnik se nadovezuje i navodi da se ista koristi kao biciklistička staza, a kako postoji mogućnost povlačenja sredstava za uređenje iste, ovim svrstavanjem u nerazvrstanu općinsku cestu pomažemo  Turističkoj zajednici urediti je za bolju turističku bilo biciklističku stazu ili šetnicu.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

 

TOČKA 17. Odluka o izmjeni Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Rakovica

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili neposredno prije sjednice.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac  navodi da se radi o usklađivanje sa novim ustrojstvom upravnih tijela, a dostavio je cijeli tekst da novi vijećnici znadu o čemu se radi. Odlučuje se samo izmjenama.

 

             Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Rakovica

 

TOČKA 18. Odluka o izmjenama Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili neposredno prije sjednice

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac, a obrazloženje je kao u za prethodnu točku.

 

            Rasprave nije bilo.

 

           Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjenama Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata

 

TOČKA 19. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći OŠ Eugena Kvaternika

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili neposredno prije sjednice

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac            koja napominje da se radi o kapitalnoj pomoći za osvjetljenje igrališta, postavljanu vanjske. O tome je  odučeno i prije, ali sada je sve realizirano i traže se sredstva koja su već planirana u proračunu.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći OŠ Eugena Kvaternika

 

 

TOČKA 20. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o.

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili neposredno prije sjednice

 

            Izvjestitelj po točci je  načelnik gospodin Franjković koji navodi da smo ugovorom preuzeli obvezu

sufinanciranja sanacije gubitaka na vodovodnoj mreži Općine Plitvička Jezera i Općine Rakovica.

Većina radova, pa time i sredstva, će biti na području Općine Plitvička Jezera, a manje na području naše Općine, jer Općina Plitvička Jezera ima više „točkastih“ kvarova, a naša općina više „linijskih“, ali obvezu po Ugovoru moramo izvršiti jer je i nama interes da „plitvički“ vodovod bude saniran obzirom da je to jedini dotok prema nama.

Za sanaciju kvarova u našoj Općini imamo naznake da možemo zatražiti sredstva o Hrvatskih voda i radim na tome.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Odluke o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o

 

 

TOČKA 21. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o.

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili neposredno prije sjednice

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica  Vesna Rastovac i navodi da se radi o sredstvima za vodovod kroz naselje  Stari Grabovac, a kako se na istoj dionici sanira prometnica  dobro je da se sanira vodovod da se spriječe gubici. Sredstva su planirana u proračunu.

 

           Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o.

 

 

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 16,00 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.      

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj