Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 13. SJEDNICA

AUDIO

 

      

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 13.sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 27.09.2018. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 16,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak, Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak,, Blanka Pavlić, Damir Špehar, Semir Čović

 

Sjednici nisu nazočni: Dražen Brajdić i Josip Pavličić (nisu ispričali izostanak).

    

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika;  Kristijan Bitunjac, i Vesna Rastovac, privremeni pročelnici Upravnih odjela i  Slavica Vuković, djelatnica u Upravnom odjelu

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na  sjednici nazočno 9  vijećnika pa se prelazi na 

  

UTVRĐIVANJE  DNEVNOG  REDA    

 

Vijećnici su prijedlog  dobili uz poziv, ali predsjednik predlaže još tri točke pa bi dnevni red bio slijedeći:

 

1.   Vijećnika pitanja i prijedlozi     

2.   Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća

3.   Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje  siječanj-lipanj 2018. godine

4.   Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.-30.06.2018.godine

5.   Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

6.   Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Rakovica

7.   Program o izmjeni Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u

      2018. godini

8.   Program o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2018. godinu

9.   Odluka o izmjenama Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2018. godinu

10. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u

      Općinskom vijeću Općine Rakovica za 2018. godinu

11. Program o izmjenama Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u

      2018. godini

12. Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću Slunj

13. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Rakovica

14. Odluka o izmjenama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine

      Rakovica

15. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

16. Odluka o isplati sredstava  kapitalne pomoći Vodovodu  Korenica d.o.o.

17. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu  Korenica d.o.o.

18. Zaključak o  pokretanju postupka izrade  Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  jednoglasno /s  9 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.  Vijećnik  Milan Hodak pita da li je došao zahtjev od HVIDRA Plitvička jezera za pomoć za postavljanje rasvjetnog tijela kod spomen obilježje u Lipovači (mjesto pogibje Stipe Krizmanića). To su već odavno tražili pa da li je što poduzeto?

 

Načelnik odgovara da se ne sjeća toga zahtjeva. Samo je dobio podsjetnik da nije malčirano oko spomen obilježja.

Zamjenik načelnika g. Mihovil Bićanić misli da je taj zahtjev došao još u prošloj godini.

 

2. Vijećnik  Semir Čović pozivajući se na Izvješće načelnika, a vezano za točku. 5. u kojoj se govori o vodovodu Broćanac – Videkić selo, pita što znači da je Lipovac „posije toga“? Koji je to vremenski rok?

 

Predsjednik Luketić navodi da je ovo pitanje vezano uz načelnikovo Izvješće o radu pa će i odgovoriti kada ta točka bude na dnevnom redu.

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća

 

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 12.  sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj - lipanj za 2018. godinu

 

            Predlagatelj i izvjestitelj je Općinski načelnik  te detaljnije obrazlaže već dostavljeno izvješće. Ukoliko ima nekih pitanja odgovorit će na njih, a posebno  se osvrće na već postavljeno pitanje vijećnika Semira Ćovića i obrazlaže da je  izdana građevinska dozvola za vodovod Broćanac- Oštarski Stanovi, uskoro se očekuje i za dionicu do Videkić sela.  Vodovod je dug 12 km i ako to uđe u plan Hrvatskih voda za 2019. godinu radovi će trajati najmanje godinu dana, a zatim slijedi projektiranje druge dionice kao i prikupljanje sredstava. To je zajednička investicija Općine Rakovica i Grada Slunja te Hrvatskih voda. Pokušat ćemo smanjiti udio sufinanciranja jer se radi o velikom sredstvima. Kada se završe ove dionice onda se planira vodovod prema Lipovcu i Staroj Kršlji. To je dugačka procedura i planira se na 4 godine.

Na upit vijećnika Čovića zašto se ne ide sa zahtjevom za sredstva prema EU fondovima, odgovara da nema dovoljan broj kuće. Minimalno je potrebo 30 kuća da bi se mogla zatražiti sredstva EU fondova.

 

            U raspravi vijećnicu Blaženiku Hodak zanima koji su investitori iskazali interes za ulaganje u Poduzetničku zonu, a načelnik odgovara da je to trgovački lanac Stanić koji bi ponudio autohtone proizvode iz cijela Hrvatske, poduzetnik Crnković koji bi uložio u ugostiteljsko- turističke sadržaje prvenstveno vezane za „zabavni- noćni život“ (casino, glazba i drugo),  te još jedan poduzetnik iz Zadra,

 

Vijećnicu Blanku Pavlić zanimaju cisterne za DVD pa g. Bićanić obrazlaže da je jedna cisterna dobivena na korištenje iz robnih zaliha, a DVD ide u nabavu navalnog vozila jer je zakonska obveza da istu imamo, na što je inspekcija više puta upozoravala.

 

            Zaključak: Jednoglasno / sa 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/   donosi se Zaključak prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine

 

TOČKA 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. godine

 

            Predlagatelj Izvještaja je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena  pročelnica Vesna Rastovac koja navodi  da je u materijalima dat tabelarni prikaz preko stavka proračuna i detaljno obrazloženje pa ukoliko ima pitanja može odgovoriti na njih. Ovo je polugodišnje izvješće i stanje nije onakvo kakvo je planirano jer nismo dobili sredstva  koja smo kandidirali, ali se nada da će u slijedećem razdoblju situacija biti bolja.

Predsjednik Luketić navodi da su vijećnici neposredno prije sjednice dobili i Zapisnik sa Odbora za financije i proračun te se vidi očitovanje Odbora.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. godine

 

TOČKA 5. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po  točci je zamjenik načelnika gospodin Mihovil BIćanić  koji navodi da je donošenje ove Odluke vezano za već prije donesenu Odluku u ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela. Odnosno ustrojena su dva Upravna odjela pa je došlo do preraspodjele poslova između dva pročelnika pa je tako potrebno i regulirati plaće istih. Prijedlog plaća je prikazan u tablici koju su vijećnici već dobili.

 

Rasprava:

 

Vijećnica Blanka Pavlić je mišljenja da oba pročelnika moraju imati isti koeficijent za obračun plaća. Razlike i koeficijentima imaju naznake spolne diskriminacije  pa sukladno tome podnosi Amandman.

 

Načelnik Franjković i zamjenik g. Bićanić obrazlažu zašto su koeficijenti različiti i navode da nema govora o spolnoj diskriminaciji.

U nastavku rasprave sudjelovali su vijećnici Zoran Luketić, Damir Špehar, Semir Čović, a pojašnjenja i odgovore na pitanja dali su  gospodin Franjković i gospodin Bićanić. Svoja očitovanja dali su i  pročelnici g. Bitunjac i gđa .Rastovac. Dio vijećnika nije zadovoljan obrazloženjima i su mišljenja da koeficijenti moraju biti isti. Ukoliko je zbog strukture posla potrebno napraviti razliku onda to treba argumentirati i obrazložiti na drugačiji način.

 

Glasovanje za  Amandman

 

S  5 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 4 SUZDRŽANA glasa Amandman se prihvaća.

 

 

Zaključak: Sa  6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

 

 

TOČKA 6. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Rakovica

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelji po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom  donosi se Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Rakovica

 

 

TOČKA 7. Program o izmjeni Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2018. godini

 

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik gosp. Kristijan Bitunjac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Program o izmjeni Programa utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2018. godini

 

 

TOČKA 8. Program o izmjenama Socijalnog programa  Općine Rakovica

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj i ime predlagatelja ja privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica

 

 

TOČKA  9. Odluka o izmjenama Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2018. godinu

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac.

 

            Rasprave nije bilo.

        

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjenama Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2018. godinu

 

 

TOČKA 10. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Opčine Rakovica za 2018. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac.     

 

          Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

TOČKA 11. Program o izmjenama Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2018. godini

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik  Kristijan Bitunjac.    

 

          Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: S 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Program o izmjenama Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2018. godini

 

 

TOČKA 12. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću  „Slunj“

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik  Kristijan Bitunjac.    

 

          Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću „Slunj“

 

 

TOČKA 13. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Rakovica

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik  Kristijan Bitunjac.    

 

          Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Rakovica

 

 

TOČKA 14. Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području  općine Rakovica

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik  Kristijan Bitunjac.    

 

          Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Rakovica

 

 

TOČKA 15. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik  Kristijan Bitunjac.

 

            Općinski načelnik je podnio amandman za dopunu prijedloga Odluke u svezi nerazvrstane ceste u naselju Irinovac što je prezentirano vijećnicima i na skicama s Geoportala.        

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Amandman - glasovanje: s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova usvaja se predloženi amandman.

 

(Blanka Pavlić odsutna kod glasovanja o amandmanu).

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

 

 

TOČKA 16. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o.

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili neposredno prije sjednice.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik  Kristijan Bitunjac.    

 

           Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o.

 

 

TOČKA 17. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o.

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili neposredno prije sjednice.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik  Kristijan Bitunjac.    

 

             Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o.

 

 

TOČKA 18. Zaključak o pokretanju postupka izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara

 

Predlagatelj  Zaključka  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili neposredno prije sjednice

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik  Kristijan Bitunjac.    

 

             Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o pokretanju postupka izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara

 

(Blanka Pavlić odsutna kod glasovanja).

 

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 17,30  sati

 

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc. oec.      

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj