Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 12. SJEDNICA

AUDIO

      

Z A P I S N I K

 

Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 13.09.2018. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak,  Željko Župan, Milan Hodak, Blanka Pavlić (od 15,10), Dražen Brajdić, Semir Čović i Josip Pavličić.

 

Nisu nazočni: Josip Čančar, Damir Špehar (opravdali izostanak).

    

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika i   Kristijan Bitunjac, privremeni pročelnik Upravnog odjela opće poslove, mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i EU fondove.

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na početku sjednice nazočno 8 vijećnika pa se prelazi na 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA    

 

Vijećnici su prijedlog  dobili uz poziv pa predsjednik predlaže slijedeći dnevni red

 

 1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 2.  Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća

 3.  Odluka o suglasnosti za provedbu aplikacije za bespovratna sredstva EU na području općine

      Rakovica za projekt kojem je investitor Općina Rakovica za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Slunj -

      Područni Odjel Pčelica, Selište Drežničko, za mjeru 7, Podmjera 7.4., Operacija 7.4.1.

4.  Odluka o suglasnosti za provedbu aplikacije za bespovratna sredstva EU na području općine

     Rakovica za projekt kojem je investitor Općina Rakovica za rekonstrukciju i opremanje

     višenamjenskog društvenog objekta ''Petar Vrdoljak'' za mjeru 7, Podmjera 7.4., Operacija 7.4.1.

 

Nakon prijedloga podpredsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  jednoglasno /sa  8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Vijećnik Zoran Luketić pita načelnika u kojoj je fazi aglomeracija, i ma li kakvih pomaka te da li na sastancima sudjeluju predstavnici NP Plitvička jezera?

 

Načelnik odgovara da ima pozitivnih pomaka, da je izdana jedna građevinska dozvola, za fazu 5, te da će nakon provjere od strane državnih tijela isto biti upućeno na JASPERS, te da bi negdje krajem studenog projekt mogao biti apliciran na fondove EU. Predstavnici Parka su uključeni, bili su na zadnjem sastanku. Dodaje da će ustrajati u ''borbi'' za eko rentu koju traži da se plaća od dijela prihoda od ulaznica u Park.

 

Dolazi u 15,10 vijećnica Blanka Pavlić (dalje na sjednici 9 vijećnika).

 

2. Vijećnik Semir Čović pita za javnu rasvjetu, dokle se došlo s time i odvoz otpada pita kada će se to riješiti za Lipovac i Staru Kršlju?

 

Zamjenik općinskog načelnika g. Mihovil Bićanić odgovara da je u kontaktu s HEP-om, Elektrolikom Gospić kako bi se probali dogovoriti o izmještanju njihovih stupova uz trasu ceste, a koja mreža sada ide kroz šumu, što bi nam smanjilo troškove. Navodi da je u kontaktu s jednom firmom koja ima neki novi projekt s led lampama, da bi trebali dobiti na probu 10 - 15 lampi pa bi ih stavili baš u Lipovac, što bi ujedno ako se pokaže tako štedljivim onda uveli i na područje cijele općine. Što se tiče kanta za otpad dan je nalog od strane općine da se iste postave, a zašto nisu trenutno ne može odgovoriti.

 

3. Vijećnica Blanka Pavlić pita kako stoji situacija za vodovod u Jelovom Klancu, konkretno da ne kopa kanal kod sebe ako ne bude ove godine.

 

Načelnik odgovara da je novac osiguran, ali nije izrađena projektna dokumentacija od strane Vodovoda Korenica koji je trebao to odraditi jer se razbolio njihov projektant, te bi sada to trebao odraditi drugi, a dodaje da su dobivena dodatna sredstva pa se možda riješi i vodovod u Grabovcu, uglavnom ne može obećati da će biti ove godine.

 

4. Vijećnik Milan Hodak pita hoće li se riješiti problem pijeska koji ide na cestu na ulazu ceste u Čatrnji jer je opasno, pogotovo za bicikliste koji doživljavaju nesreće, a i nepregledan je onaj prvi zavoj odmah nakon nizbrdice zbog šljiva i dr.

 

Zamjenik načelnika g. Bićanić odgovara da je u razgovoru s vlasnikom hotela (Palčić) koji je uz cestu i g. Turkovićem, ravnateljem ŽUC-a, vlasnik hotela obećao da bi on platio i izveo te radove, samo treba dogovoriti sa ŽUC-om. Što se tiče živica i voćki uz cestu ističe da je u razgovoru s g. Turkovićem rekao neka sve očiste u skladu sa zakonom i da se riješi problem.

 

5. Vijećnik Zoran Luketić pita što se događa na deponiji Ćiuć Brdo, da se osjeti ponekad intenzivan smrad što do sada nije bio slučaj i pita kada će se riješiti problem proširenja ulaza ceste u Oštarskim Stanovima?

 

Što se tiče smrada načelnik odgovara da će se tražiti očitovanje direktorice Rakovice d.o.o., a što se tiče ceste to bi trebali odraditi Nadcestarija Slunj, misli da će to biti uskoro.

 

6. Vijećnik Semir Čović pita za poljoprivredno zemljište što je sa zahtjevima za kupnju ili zakup, a privremeni pročelnik Bitunjac odgovara da još nije došla suglasnost nadležnog Ministarstva, tada se usvaja Program raspolaganja, tako da vjerojatno ove godine neće biti ništa od toga.

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika sa  11. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se  

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 9  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 11.  sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 3. Odluka o suglasnosti za provedbu aplikacije za bespovratna sredstva EU na području općine Rakovica za projekt kojem je investitor Općina Rakovica za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Slunj - Područni Odjel Pčelica, Selište Drežničko, za mjeru 7, Podmjera 7.4., Operacija 7.4.1.

 

            Predlagatelj Odluke je općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

     

           Načelnik Franjković i  zamjenik Bićanić navode da se pojavila mogućnost financiranja projekta proširenja vrtića u Selištu Drežničkom preko navedene mjere, da smo sada u vlasništvu zgrade koju nam je darovala Karlovačka županija.

 

            Vijećnik Milan Hodak pita da li će se to riješiti u roku jer ističe isti, zamjenik odgovara da je sve drugo spremno, samo treba ova Odluka i predat će se odmah.

 

            Vijećnik Hodak pita što je sa područnom školom u Drežnik Gradu, a zamjenik odgovara da za sada ostaje škola dok ima učenika po informaciji iz županije.

 

            Zaključak: Sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o suglasnosti za provedbu aplikacije za bespovratna sredstva EU na području općine Rakovica za projekt kojem je investitor Općina Rakovica za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Slunj - Područni Odjel Pčelica, Selište Drežničko, za mjeru 7, Podmjera 7.4., Operacija 7.4.1.

 

TOČKA 4. Odluka o suglasnosti za provedbu aplikacije za bespovratna sredstva EU na području općine Rakovica za projekt kojem je investitor Općina Rakovica za rekonstrukciju i opremanje      višenamjenskog društvenog objekta ''Petar Vrdoljak'' za mjeru 7, Podmjera 7.4., Operacija 7.4.1.

 

            Predlagatelj Programa je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

         

            Načelnik pojašnjava da općina ima pravo na dva projekta po navedenoj mjeri, dokumentaciju imamo svu pa predlaže da se to iskoristi, a mi bez obzira na to uređujemo zgradu u skladu s mogućnostima i raspoloživim sredstvima.

 

            Vijećnica Blanka Pavlić pita da li se zna kada će biti rezultati, načelnik odgovara da još ne zna. Vijećnica dalje predlaže da se ubuduće s određenom količinom novaca krene sam u projekte i radove, da se ne oslanjamo previše na EU fondove, da se osigura dio novaca i za fondove naravno, ali ipak da se oslonimo više na sebe.

 

            Načelnik odgovara da su preko fondova osigurani novci za projekt ''Kuće špilja'' i za cestu u Grabovcu, tako da nije loše pokušavati to ostvariti.

 

            Vijećnica Pavlić predlaže da se prvo osiguraju sredstva za projekte koji se mogu odraditi i bez fondova, pa onda ako se dobiju sredstva odlično, ista se prenamjene za neki drugi razvojni projekt.

 

            Načelnik odgovara da imamo tu problem jer nam se svaki dan smanjuju sredstva, tako da je teško nešto predviđati unaprijed, da nećemo moći puno toga kandidirati ubuduće.

                 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o suglasnosti za provedbu aplikacije za bespovratna sredstva EU na području općine Rakovica za projekt kojem je investitor Općina Rakovica za rekonstrukciju i opremanje      višenamjenskog društvenog objekta ''Petar Vrdoljak'' za mjeru 7, Podmjera 7.4., Operacija 7.4.1.

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 15,30  sati.

 

 

Zapisnik vodio                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

 

Kristijan Bitunjac                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.      

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj