Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 11. SJEDNICA

AUDIO 1. DIO

AUDIO 2. DIO

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 11.sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 01.08.2018. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak, Dražen Brajdić, Semir Čović  /od 15.40 sati/ i Josip Pavličić

 

Sjednici nisu nazočne vijećnice Blanka Pavlić i  Blaženka Hodak  (ispričale izostanak), te vijećnik Damir Špehar.

    

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika;  Kristijan Bitunjac, tajnik; Vesna Rastovac, pročelnica JUO, Slavica Vuković, djelatnica u JUO te Vera Ljubanović Grdić, ravnateljica OŠ Eugena Kvaternika; Tihana Oštrina, ravnateljica JU Rakovica; Mira Špoljarić, direktorica TZ Rakovica; Danijela Marinić, direktorica Spelekoma i Rakovica d.o.o.

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na početku sjednice nazočno 7 vijećnika  pa se prelazi na 

  

UTVRĐIVANJE  DNEVNOG  REDA    

 

Vijećnici su prijedlog dobili uz poziv, ali predsjednik predlaže još jednu točku pa bi dnevni red bio slijedeći:

 

 1.  Osnovna škola Eugena Kvaternika Rakovica – Izvješće o radu za 2017. godinu

 2.  Javna ustanova Rakovica – Izvješće o radu za 2017. godinu

 3.  NK „Eugen Kvaternik“ – Izvješće o radu za 2017. godini

 4.  Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2017. godinu

 5.  Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad – Izvješće o radu za 2017. godinu

 6.  Turistička zajednica Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2017. godinu

 7 . Spelekom d.o.o.  – Izvješće o radu za 2017. godinu

 8.  Rakovica d.o.o. – Izvješće o radu za 2017. godinu

 9 . Vijećnika pitanja i prijedlozi     

10. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća

11. Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2017. godinu

12. Zaključak o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike

      Hrvatske za Općinu  Rakovica

13. Odluka o dopunu Odluke o nerazvrstanim cestama

14. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći OŠ Eugena Kvaternika

15. Odluka o dodjeli javnih priznanja

16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju građevinskog zemljišta

17. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Rakovica

18. Zaključak o podnošenju zahtjeva za ocjenu  suglasnosti s Ustavom RH članka 77.stavka 4. i  članka

      95. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  jednoglasno /sa  7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Osnovna škola Eugena Kvaternika – Izvješće o radu za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća je općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

     

           Izvjestiteljica po točci je ravnateljica Osnovne škole gospođa Vera Ljubanović Grdić koja detaljnije obrazlaže dostavljeno izvješće osvrćući se na stanje sa nekretninama, opremljenost škole, broj učenika i učitelja, stanje školske kuhinje, prijevoz učenika, trajanje nastave, izvannastavne aktivnosti, natjecanja,  izdavanje školskog lista, suradnju sa drugim institucijama, terensku nastavu, ekskurzije i izlete, kazališne predstave, zdravstvenu zaštitu učenika kao i financijsko poslovanje i drugo.

 

         U raspravi je vijećnik Milan Hodak zahvalio školi za korištenje sportske dvorane za potrebe Nogometnog kluba, bez naknade.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Osnovne škole Eugena Kvaternika za 2017. godinu.

 

Vijećnik Semir Čović dolazi  na sjednicu u 15,40 sati.

 

TOČKA 2. Javna ustanova Rakovica – Izvješće o radu za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća je općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

     

            Izvjestiteljica po točci je ravnateljica JU Rakovica gospođa Tihana Oštrina  te također obrazlaže dostavljeno izvješće, ali sve potkrepljuje prezentacijom - slajdovima. Osvrće se na učinjeno, sve što je u planu, kakvi su problemi, te  na financiranje.

 

           U raspravi vijećnik Milan Hodak primjećuje da je sve rečeno pozitivno, pa pita da li je bilo i nekih problema, a gđa. Oštrina se osvrće na problem sa parkiralištem te kompliciranom papirologijom.

Vijećnika Semira Čovića zanima da li ima mogućnosti zapošljavanja više radnika, a gđa. Oštrina odgovora da sve ovisi o financijskoj situaciji, a za sada ima dovoljan broj radnika, ali kroz implementaciju centra  kroz tri godine povećat će se broj posjetitelja pa će trebati više radnika.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Rakovica za 2017. godinu

 

Gospođa Tihana Oštrina napušta sjednicu 15.50 sati.

 

TOČKA 3. Nogometni klub „Eugen Kvaternik“ – Izvješće o radu za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća  je općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

     

           Izvjestitelj po točci je predsjednik Nogometnog kluba gospodin Milan Hodak  koji također navodi da su sve aktivnosti Kluba prikazane u Izvješću. Klub dobro radi, amaterski je i ne teži se posebnim-visokom ciljevima. Bilo je manjih problema sa financijama, ali uz pomoć Općine je i to riješeno. Bilo bi dobro da Klub ima i internet vezu i laptop jer to traže sudci i delegati, ali će se vidjeti.  Problema ima i sa trenerom jer je stalni trener  Alen Škrtić prošle godine otišao pa su se morali snalaziti, vratio bi se, ali traži stalno radno mjesto.  Svima zahvaljuje na donacijama kojima su pomogli klub.

 

            U raspravi zamjenik Mihovil Bićanić navodi da ima saznanja da će se Alen vratiti, te da će od 15.08. pitanje trenere biti riješeno.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Nogometnog kluba „Eugen Kvaternik“ za 2017. godinu

 

TOČKA 4. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2017. godinu

 

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

             Kako nema izvjestitelja – predsjednika Udruge, predsjednik Luketić poziva vijećnike da se očituju na dostavljeno izvješće.

         

                         U raspravi vijećnik Milan Hodak navodi da ga je predsjednik Nikola Turkalj obavijestio da nije dobio poziv, a želio bi obrazložiti izvješće, a tajnik Bitunjac napominje da su svi izvjestitelji obaviješteni o sjednici i pozvani.

     

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica za 2017. godinu

 

 

TOČKA 5.   Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad – Izvješće o radu za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je predsjednik DVD-a gospodin Marijan Vuković koji navodi na nema nešto posebno obrazlagati jer je sve detaljno napisano u izvješću, ali naglašava da su vozila koja Društvo ima zastarjela i u lošem stanju, ali uz održavanje ipak prolaze na tehničkom pregledu. Isto tako napominje da je bilo samo sedam intervencija. Dobra je suradnja sa drugim društvima. Sredstva koja dobiju od općine za vatrogastvo se troše namjenski i o tome se izvješćuje.

 

 U raspravi vijećnik Zoran Luketić pita do kada je rok za podnošenje izvješća, a nakon odgovora da je to do 30.04.  pita zašto i DVD Rakovica nije dostavio izvješće.  Općina financira vatrogastvo i mora se izvijestiti o utrošku sredstava.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drežnik Grad

 

TOČKA 6. Turistička zajednica Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je direktorica TZ Rakovica gospođa Mira Špoljarić koja se kratko osvrće na dostavljeno izvješće govoreći o financijskih sredstvima, broju noćenja i broju objekata i domaćinstva, duljini boravka gostiju kao i o organizaciji rada Turističke zajednice, te održavanja objekata Turističke zajednice.

 

             U raspravi vijećnik  Milan Hodak, prenoseći pitanje Udruge „Čuvari Korane“, pita kakvi se iskopi rade kod Starog grada, te da li se zemlja koja se iskapa može koristiti za nasipanja parkirališta?

Pročelnica Rastovac odgovara da se ide u sanaciju ziđa i drugih iskopa na Starom gradu i zemlja će biti  za određena nasipavanja kod te sanacije. Napominje da će se postaviti rampa na prilaz, a ključeve će imati samo oni koji moraju proći da se priječi vandalizam kod kule.

Vijećnik Hodak također pita što je s pomicanjem table koja označava skretanje prema auto kampu Korana, trebalo bi je pomaknuti barem 50 metara dalje jer turisti umjesto u auto kamp skreću u naselje Čatrnja, a pročelnica odgovara da će to vidjeti sa komunalnom redaricom i kako to urediti.

Načelnik Franjković primjećuje da u izvješću ne vidi kako raste broj smještajnih kapaciteta, a samim time i visina boravišne pristojbe, te pita da li ima i neprijavljenih gostiju, na što direktorica Špoljarić navodi da raste i broj smještaja, a isto tako i boravišna pristojba, a što se tiče ne prijavljenih gostiju, Turistička zajednica kontrolira koliko može (uglavnom kroz oglašavanje). To su poslovi inspekcije.

Vijećnik Semir Čović pita u vezi plaćanja poreza na proviziju i navodi da mnogi iznajmljivač to ne plaćaju, a direktorica odgovara da je to zakonska obveza i to je prihod Države pa bi ista i trebala provoditi veću kontrolu.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Rakovica za 2017. godinu

 

Gospođe Mira Špoljarić  i Vera Ljubanoović Grdić napuštaju sjednicu u  17,05 sati.

 

TOČKA 7. Spelekom d.o.o.  – Izvješće o radu za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

             U ime predlagatelja izvjestiteljica je direktorica Spelekoma d.o.o gospođa Danijela Marinić koja kao prioritet navodi problematiku vodoopskrbe, te što je sve poduzeto kako bi  se ista riješila, osobito u ljetnim mjesecima 2017. kada su zbog punjena vodospreme Lisina bila angažirana Dobrovoljna vatrogasna društva iz Rakovice i Otočca, te JVP iz Karlovca. Govori o ostvarenim i planiranim investicijama odnosno ulaganjima u vodoopskrbni sustav te o projektu Aglomeracije Plitvička jezera.

Osvrće se na organizaciju rada, te na financijske prihode i rashode navodeći da je uz sve probleme Društvo poslovalo pozitivno.

 

             U raspravi vijećnik Milan Hodak se osvrće na potraživanja od kupaca koja su prilično velika, a direktorica pojašnjava da u prikazani iznos ulaze zadužene akontacije, te to nije pravi dug.

Vijećnik Semir Čović pohvaljuje rješavanje problema sa vodom u ljetnim mjesecima i pita da li ima naznaka o izgradnji vodovod u Lipovcu, na što direktorica odgovara da sve ovisi o financijskim mogućnostima nadajući se i određenim sredstvima iz fondova EU.

U raspravi su učestvovali i vijećnici Zoran Luketić, Josp Čanar te načelnik Franjković koji su zatražili pojašnjenja o gubicima vode, situacijama oko nelegalnih priključaka, korištenja vode sa hidranata, a gđa Marinić dala je odgovore.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Spelekoma d.o.o. za 2017. godinu

 

TOČKA 8.  Rakovica d.o.o. – Izvješće o radu za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je direktorica Rakovice d.o.o. gospođa Danijela Marinić koja upoznaje vijećnike sa stanjem da odlagalištu otpada Ćuić Brdo- kapacitetu odnosno količini otpada, mjerenju i analizi plinova, te nabavi novog kamiona za odvoz otpada. Osvrće se i na groblja navodeći da je napravljena snimka grobalja iz zraka i geodetska snimka pa se sada lakše snalazi po grobljima. Groblja se redovno održavaju, kao i ostale javne površine. Također govori i financijskoj situaciji navodeći da  je i ovo Društvo pozitivno poslovalo u prošloj godini.

 

U raspravi je vijećnika Milana Hodaka zanima kako će se riješiti situacija sa odvozom krupnog otpada te naplata  stanovnicima koji borave samo povremeno, a imaju kante kroz cijelu godinu.

Direktorica odgovara da se krupni otpad može odvesti na odlagalište Ćuić Brdo svake srijede poslije 12,00 sati. Ukoliko netko ima otpada, a ne može ga odvesti neka se javi u ured.

Za stanovnike koji povremeno borave utvrđuje se obveza za pola godine iako kante imaju cijelu godinu, ali kako ne borave stalno nema niti smeća niti odvoza.

Vijećnika Zorana Luketića zanima da li Rakovica d.o.o. može preuzeti održavanje javne rasvjete ukoliko zaposli djelatnika kompetentnog za to, a direktorica odgovara da je društvo registrirano za takve  poslove, ali treba u sistematizaciju uvrstiti takvo radno mjesto jer do sada nije planirano, a treba se vidjeti i koja je oprema potrebna.

Vijećnika također zanima zbog čega je  puno veći prihod od održavanja javnih površina u 2017. godini u odnosu na 2016, a direktorica pojašnjava da  ima više površina koje se održavaju (šetnice,cvijetnjaci, i dr)

Načelnika Franjkovića zanimaju zašto su visoki troškovi javnog bilježnika, a direktorica pojašnjava da su to uglavnom troškovi odvjetnika koji je angažiran za naplatu prihoda, a manji dio su troškovi javnog bilježnika, ali knjigovodstvo je to prikazalo zajedno, a nije dodan i naziv – troškovi odvjetnika, te pojašnjava koliko je naplaćeno prihoda iz tih radnji.

Vijećnika Semira Čovića zanima kada će Lipovac dobiti javnu rasvjetu, a kako to nije u nadležnosti Rakovice d.o.o. upućuje da se tim pitanjem obrati općinskim službama

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu  Rakovica d.o.o za 2017. godinu

 

Gospođa Danijela Marinić  napušta sjednicu u 17,50 sati.  

 

TOČKA 9.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.  Vijećnik Semir Čović pita kada će se riješiti javna rasvjeta u Lipovcu, rečeno je da će to biti u ovoj godini?

Pročelnica odgovara da je poslan zahtjev Elektrolici da se postavi brojilo  za javnu rasvjetu na trafostanicu. Kada se to riješi ići će se u daljnji postupak.

Vijećnik Čović ponovo pita da li će javna rasvjeta ići po postojećim stupovima i da li se ista planira i za dio naselja gdje su Keseri, a pročelnica odgovara da nema dovoljno stupova, a neki su drveni pa se neće moći koristiti. Sve će definirati izvođač i napraviti troškovnik pa će se vidjeti koliko će sve koštati. Isto tako rasvjeta ide i prema Keserima.

Vijećnik Čović, u ime mještana Stare Kršlje, zahvaljuje na kvalitetno izvedenim radovima na uređenju ceste i krčenju živica, a gospodin Bićanić navodi da su poslovi preko Rakovice d.o.o povjereni Damiru Špeharu i kvalitetno je sve odradio.

 

2. Vijećnik Milan Hodak, podsjećajući na pitanje sa prošle sjednice i ponovo pita da li je riješeno postavljanje oznaka na županijskoj cesti od Irinovca do Čatrnje? Da li se kontaktirala ŽUC?

Gospodin Bićanić odgovara da se kontaktirala ŽUC i zamolili su da se malo pričeka jer će na toj dionici izvoditi i druge radove (upis ceste, pješačka staza i dr.) pa će se i to riješiti.

 

TOČKA 10. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 10.  sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 11. Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2017. godinu

 

            Predlagatelj  Izvješća  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac te navodi da je zbog novih vijećnika  u izvješću dala i povijesni  pregled  ustroja Jedinstvenog upravnog odjela, te se osvrće na broj zaposlenih, opis poslova, broj riješenih i ne riješenih predmeta, način naplate prihoda i drugo

 

          U raspravi vijećnik Zorana Luketića zanima kako ide naplata i koliko je naplaćeno komunalne naknade te da li treba zaposliti još djelatnika da bi to bilo učinkovitije, a pročelnica odgovara da je sve usmjereno na naplatu, šalju se opomene, idu sudski postupci i naplata ide dosta dobro. Problemi se rješavaju tijekom rada, a zapošljavanje novog djelatnika bi bilo poželjno, ali se mora paziti da se masa plaća uklopi u zakonske okvire.

Vijećnik Milan Hdoak pita da, ukoliko zapošljavamo nove djelatnike, možemo računati na mladi kadar koji je završio školu ili se školuje,  a tajnik Bitunjac navodi da se na natječaj mogu javiti svi koji ispunjavanju uvjete, ujedno napominje da  su svi koji su prošli stručno usavršavanje u Općini,  već zaposlili.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/   donosi se Zaključak prihvaćanju Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica za 2017. godinu

 

 

TOČKA 12. Zaključak o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Rakovica

 

            Predlagatelj teme je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da su na prošloj sjednici usvojene primjedbe koje su ugrađene u Program i isti je poslan u Karlovačku županiju koja je dala pozitivno mišljenje te će se isti dostaviti Ministarstvu poljoprivrede na odobrenje. Potom će se ići u daljnji postupak odnosno u raspisivanje natječaja.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Rakovica

 

TOČKA 13. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se radi se o  cesti u Dragama,  to u naravi i nije cesta, već odvojak puta prema Komesu i dio je čestice. Vodi samo do njihove kuće, i oni je jedini i koriste, a upisana je na Republiku Hrvatsku.  Komes bi to kupio, ali se prije mora uknjižiti kao općinsko vlasništvu, a onda donijeti odluka da se ukida kao javni put te se onda može prodati.

 

U raspravi vijećnik Milan Hodak napominje kako u Čatrnji ima puno sličnih slučajeva i prodaja je dobro rješenje.

 

Zaključak:  Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ se Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

TOČKA 14. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći OŠ Eugena Kvaternika

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac te navodi da je ista temeljena na zahtjevu škole.  Sredstva su već predviđena u proračunu, ali kako se radi o kapitalnoj pomoći Vijeće mora donijeti posebnu Odluku.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći OŠ Eugena Kvaternika

 

 

TOČKA 15. Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik koji je i izvjestitelj te navodi da su prijedloge za javna priznanja dali članovi Obora za obilježavanje Dana Općine. U materijalnima su dana i obrazloženje, a vijećnici mogu dati i  svoje prijedloge.

 

          U raspravi vijećnik Milan Hodak misli da se u kategoriji sporta, obzirom je predložen Luka Bićanić, priznanje treba dodijeliti i Davidu Bićaniću jer imaju iste rezultate, ali i David u rangu juniora. Stoji iza svojih sportaša i misli da su obojica zaslužili priznanje.

Zamjenik načelnika gospodin Mihovil Bićanić  uvažava uspjehe Davida Bićanića, ali ovom prilikom zbog postignuta 102 gola u jednoj sezoni predložen je Luka. Davida će se pratiti i dalje i sigurno će se o tome voditi računa prilikom dodjela priznanja neke druge godine.

 

            Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o dodjeli javnih priznanja.

 

 

TOČKA 16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju građevinskog zemljišta

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točki je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se nekoliko parcela natjecalo za prodaju. Ova čestica je prešla iznos preko 70.000,00 kuna (ponuđen je iznos od 111.300,00 kuna)  pa Vijeće treba donijeti odluku  da se ta ponuda prihvaća. Za ovu česticu su bile dvije ponude, ali je ovo povoljnija

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju građevinskog zemljišta

 

 

TOČKA 17. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Rakovica

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točki je zamjenik načelnika gospodin Mihovil Bićanić koji navodi da se zbog velikog obima poslova primjećuju  poteškoće u radu, te da se ne stižu kvalitetno i na vrijeme obavljati  svi poslovi, pa se predlaže preraspodjela poslova odnosno nova organizacija rada. Osnovala bi se dva odjela, Jedan za opće poslove, mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i EU fondove i jedna za poslove lokalne samouprave, komunalni sustav i prostorno uređenje. Za sada se broj djelatnika ne bi povećavao, iako je i to potrebni, već će odjele voditi dva pročelnika, uz koordinaciju zamjenika načelnika.  

 

            U raspravi su sudjelovali vijećnici: Zoran Luketić koji pita što će se dobiti osnivanjem dvaju odjela, ako se ne zapošljava još djelatnika da se sadašnji rasterete, a gospodin Bićanić odgovara da će se  raspodjelom poslova na dva odjela dobiti veća kontrola kolanja i obrade dokumenta i rasteretiti će se sadašnja pročelnica. Za daljnje zapošljavanje će se vidjeti. Pročelnica Rastovac objašnjava dosadašnji način rad iz čega se vidi da je ona kao pročelnica jako opterećena jer je kroz godine preuzela i  poslove od djelatnika  - pročelnika  koji je otišao u mirovinu.

Načelnik obrazlaže da država nameće sve veće obveza JLS. Pročelnica ne može distribuirati sve predmet na ljude, niti može svoje predmete odrađivati kako treba. Ovim bi se njeni poslovi podijelili na dvije osobe. Za početak bi opće poslove preuzeo tajnik, a pročelnici bi ostalo gospodarstvo, ali se treba razmišljati o zapošljavanju još djelatnika.

Vijećnik Josip Čančar misli da administraciju treba smanjivati, a mi „pumpano“ nova zapošljavanja, to nije dobra poruka. Predlagatelj  se ne slaže sa takvim mišljenjem jer ni prema postojećoj sistematizaciji nisu sva radna mjesta popunjena, već su sadašnji djelatnici sve odrađivali, ali poslovi su se višestruko povećali i  mora se voditi računa o kvaliteti i učinkovitosti obavljanja poslova.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Rakovica

 

 

TOČKA 18. Zaključak o podnošenju zahtjeva za ocjenu  suglasnosti s Ustavom RH članka 77. stavka 4. i  članka  95. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu

 

Predlagatelj Zaključka  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točki je tajnik Kristijan Bitunjac te pojašnjava da se ova  točka nameće zbog novog Zakona o komunalnom gospodarstvu. Tim zakonom država je odredila da ne mora plaćati komunalni doprinos i komunalnu naknadu za vojne objekte.  Ne samo da su oslobodili vojne građevine već i različite infrastrukturne objekte – vodove i dr. Time se krši Ustav jer o tim doprinosima i naknadama odluku donose JLS čiji je to prihod. Mi ostajemo bez velikih sredstava od Poligona. Sada ne možemo niti izdavati rješenja ni račune za komunalnu nakladu. To je značajna tema i moramo reagirati.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o podnošenju zahtjeva za ocjenu  suglasnosti s Ustavom RH članka 77. stavka 4. i  članka  95. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 19,15  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.      

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj