Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 10. SJEDNICA

AUDIO

                                                   Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 10.sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 28.06.2018. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak (od 15,40),  Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak, Blanka Pavlić,  Damir Špehar, Dražen Brajdić, Semir Čović i Josip Pavličić

    

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika;  Vesna Rastovac, pročelnica JUO i   Slavica Vuković, djelatnica u JUO

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na početku sjednice nazočno 10 vijećnika  pa se prelazi na 

 

 

UTVRĐIVANJE  DNEVNOG  REDA    

 

Vijećnici su prijedlog  dobili uz poziv pa predsjednik predlaže slijedeći dnevni red

 

 1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 2.  Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća

 3.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2018. godinu

 4.  Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

      period 2018. godine

 5.  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih

      djelatnosti u 2018. godini

 6.  Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2018. godinu

 7 . Program o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2018. godinu

 8.  Program o izmjenama Programa utroška sredstava-naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u

      2018. godini

 9 . Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na

      području Općine Rakovica

10. Program o izmjenama Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u

      2018. godini

11. Zaključak o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Rakovica

12. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru članova Mandatne komisije

13. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine

      Rakovica

14. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine       

      Rakovica

15. Odluka o raspodjeli rezultata

 

Nakon prijedloga podpredsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  jednoglasno /sa  10 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

1. Vijećnik Zoran Luketić pita načelnika  u kojoj je fazi aglomeracija i koliko je do sad utrošeno novaca za istu.

Načelnik odgovara da firma Via factum treba do 20.07.2018. dostaviti svu projektnu dokumentaciju Vodovodu Korenica i u  rujnu bi se apliciralo na Kohezijski fond. Cijene su usklađene. Ima još pregovora sa Nac. parkom oko eko rente. Kako nemam dovoljno sredstava od naplate vode morat ćemo  vidjeti kako dalje i kako namaknuti sredstva.

Ukupna vrijednost  projektno tehničke dokumentacije je 15 mil. kuna, a koliko smo do sada utrošili sredstava ne može trenutno odgovoriti,  pa će odgovor dostaviti naknadno.

 

 

2. Vijećnik Semir Čović pita o održavanju ceste Lipovac- Stara Kršlja. Cesta se loše održava, popravci su loše napravljeni pa ista propada, a i živica se ne održava pa je cesta teško prohodna. Da i se nešto može uraditi po tom pitanju?

Zamjenik načelnika odgovara da su djelatnici  Rakovice d.o.o. prošli  sa malčerom, a u srpnju će  se ići sa motorkom i škarama pa će se  živica urediti. Idući tjedan će komunalna redarica vidjeti što sa popravkom puta koji je uništen postavljanjem električnog kabla.

 

Vijećnik Čović, vezano za javnu rasvjetu i odvoz otpada pita kada će se to riješiti za Lipovac i Staru Kršlju?

Načelnik odgovara da je ostao dužan odgovor na isto pitanje sa prošle sjednice. Zamjenik načelnika je zadužen za tu problematiku u to je u fazi rješavanja. Odgovor će dati pismeno kada bude imao konkretne podatke.

 

Vezano za upit gospodina Čovića, vijećnik Milan Hodak  predlaže da cijelo Općinsko vijeće ima „studijsko putovanje“ po Općini da se vijećnici upoznaju sa stanjem na terenu pa bi konkretnije mogli donositi i prijedloge i odluke.

Prijedlog se prima na znanje i  isti će se razmotriti.

 

3.Vijećnik Milan Hodak  predlaže da se na dionici županijske ceste od Drežnika do Čatrnje postave znakovi ograničenja i  obavijesti, jer je cesta dosta prometna, a nema niti jednog znaka.

Gospodin Bićanić navodi da je u kontaktu za ŽUC-om pa će postaviti i to pitanje.

 

Vijećnik  Hodak, a vezano za migrante, pita kakva je koordinacija za policijom i kakvo je stanje na Općini. Primjećuje se sve više migranata, a policije baš nema, kao prije, na svakom raskršću.

Načelnik odgovara da  migranati prolaze našim područjem kao i područjima susjednih općina.

Poslao je dopis županu i upoznao ga sa cijelom situacijom. Misli da je to bolje nego da se obraća policiji  jer oni ne vole da im se miješa u posao.

Mišljenja je da bi se trebala modernizirati cesta Maljevac- Furjan – Bogovolja kako bi državna vozila lakše- bez oštećenja, prometovala, a time bili i učinkovitiji u kontroli prolaza migranata.  U  slučaju migranata ovisimo o državnoj i europskoj plitici.

 

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika sa  9. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se  

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 10  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 9.  sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2018. godinu

 

            Predlagatelj Odluke  je općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

     

           Izvjestiteljica po točci je  pročelnica Vesna Rastovac te navodi da je ovo prvi rebalans. Proračun je rađen u listopadu 2017. godine i od tada je došlo do puno promjena u planovima i projektima koje smo kandidirali za sredstva. Neki od projekata su odobreni, a neki nisu pa se ovim rebalansom sve usklađuje i preslaguju se sredstva.  Proračun je sa cca 33.900.000,00 kuna smanjen na cca 23.700,00 kuna  odnosno za cca 30%. Najveće smanjenje za na poziciji za Stari grad Drežnik od  7 mil. kuna jer projekt nije prošao na natječaju. Drugo su manja smanjenja, a sve je detalju obrazloženo u materijalima.

 

            U raspravi vijećnik Zoran Luketić pita zašto nema zapisnika sa Odbora za financije i proračun, na što pročelnica odgovara da je dostavljen na prethodnoj sjednici, bilo je nešto manjih primjedbi  na predložene izmjene Proračuna.  Isto tako vijećnika zanima na što se odnose smanjenja kapitalnih  pomoći od države u iznosu od cca 1.200.000,00 kuna, pročelnica odgovara da se radi o više projekata, ali najveći iznos se odnosi na planirana sredstva od Fonda za zaštitu okoliša. Fond nam neće dati sredstva, ali će nam dati  opremu za zbrinjavanje otpada.

Drugi veći iznos je projekt nabave vozila za komunalno poduzeće, ali isti nije prošao na natječaju.

Načelnik  navodi da su planirana i sredstva za nabavu navalnog vozila jer isto zahtjeva  Inspekcija za vatrogastvo.

 

            Zaključak: Sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom  donosi se   Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2018. godinu

 

TOČKA 4. Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2018. godine

 

 

            Predlagatelj  Programa je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

         

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se radi i preslagivanju sredstava i usklađenju sa  predloženim proračunom  jer nismo dobili sredstva kako je planirano, a sve je vidljivo iz dostavljenih materijala, a radi se o gradnji novih objekata kom. Infrastrukture.

 

            Rasprave nije bilo.

     

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2018. godine

 

 

TOČKA 5.   Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih  djelatnosti u 2018. godini

 KULTURA

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

             Izvjestiteljica po  točci  je pročelnica  koja navodi da se i tu radi o usklađenju sa Proračunom. Tu se radi o održavanju komunalne infrastrukture. Znatno su povećana sredstva komunalne naknade pa se ona i raspoređuju, a u opisnom dijelu je detaljno pojašnjeno.  Uglavnom se radi o poboljšanju odvodnje oborinskih  voda osobito u naselju Korana. Planira se sanacija divljih deponija u Rakovičkom Selištu i Čatrnji. Pojačano održavanje cesta će se vršiti u dogovoru sa Mjesnim odborima i to je u tijeku. Kod javne rasvjete  će se vidjeti koliko ima raspoloživih sredstava pa će se odlučiti da li proširivati mrežu na naselje Lipovac ili će se mijenjati postojeće lampe.

 

U raspravi vijećnik Zoran Luketić pita da li je i komunalni redar nekoga kaznio zbog odlaganja otpada u prirodu odnosno na divlje deponije, a pročelnica odgovara da je teško nekoga „uloviti“ kada to radi pa nitko do sada nije kažnjen. Ove dvije deponije nastale su odmah poslije rata i inspekcije nas stalno upozoravaju da ih moramo sanirati.

 

Vijećnik Semir Čović upozorava na kontejner kod križanja prema naselju Stara Kršlja. Tu se odlaže smeća sa  svih strana pa je to gotovo divlja deponija. Trebalo bi nešto uraditi po pitanju toga jer  stvara ružnu sliku, a  tuda prolazi biciklistička staza.

 

Zaključak:  Sa 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2018. godini

 

 

TOČKA 6. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2018. godinu

 

            Predlagatelj  Programa   je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se ovdje smanjuju sredstva za Stari grad Drežnik obzirom da prijavljeni projekt nije prošao pa nećemo povući  planirana sredstva, a povećavaju se sredstva za glazbeno scensku djelatnost.

 

            Rasprave nije bilo

                       

Zaključak: Jednoglasno / sa 10 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2018. godinu

 

Vijećnica  Blaženka Hodak  dolazi na sjednicu u   15,40

 

 

TOČKA 7. Program o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je  pročelnica Vesna Rastovac i navodi da se  planirani iznos  povećava iznos za 10 tis. kuna za prehranu učenika.

 

            Rasprave nije bilo

 

Zaključak: Jednoglasno /sa  11 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Program o izmjenama Socijalnog programa  Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

TOČKA 8.  Program o izmjenama Programa utroška sredstava-naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u  2018. godini

 

 

            Predlagatelj Programa    je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je pročelnica Vesna Rastovac da se i ovdje radi o usklađenju sa proračunom pa se sredstva povećavaju na 10 tis. kuna.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 11 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Program o izmjenama Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2018. godini

 

 

TOČKA 9.  Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Rakovica

 

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je  u proračunu došlo do preslagivanja sredstava obzirom da nećemo oprihodovati sredstva kako smo planirali.

Znatnija sredstva će biti kada se provede cijeli postupak raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koji je tijeku.

 

            Rasprave nije bilo

           

Zaključak: Jednoglasno /sa  11 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Rakovica

 

 

TOČKA 10. Program o izmjenama Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u  2018. godini

 

 

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se u Programu mijenja članak 6. odnosno utvrđuje se da se Program povodi dok se ne utroše sredstva.

 

             U raspravi zamjenik načelnika navodi da se mijenja i navod da odluku o dodjeli sredstava, a temeljem provedenog javnog poziva, donosi načelnik, a ne Općinsko vijeće.

Vijećnika Semira Čovića zanima kada će ići javni natječaj, pa pročelnica odgovara da će postupak krenuti po stupanju Odluke na snagu.

Vijećnik Milan Hodak pita da li je  sukob interese,  ako se na javni0 poziv javi vijećnik, a tajnik Bitunjac odgovara da se ide na javni poziv, a ne natječaj pa načelnik, a ne Općinsko vijeće,  donosi odluku te neće biti sukoba interese.

 

          Zaključak: Jednoglasno / sa 11  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2018. godini

 

 

TOČKA 11.  Zaključak o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Rakovica

 

 

            Predlagatelj  Zaključka  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da su vijećnici Procjenu dobili  na  CD  zbog obimnosti materijala. Procjena se donosi sukladno Zakonu o civilnoj zaštiti, odnosno mora se donijeti Strategija civilne zaštite. Nema velikih razlika u odnosu na Zakon o zaštiti i spašavanju. Materijal je izradila ovlaštena firma iz Varaždina – Ecomission i sve je usklađeno sa zakonom.

 

          Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno / sa 10 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/   donosi se Zaključak o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Rakovica

 

Vijećnik Dražen Brajdić nije nazočan glasovanju.

 

 

TOČKA 12.  Rješenje o izmjeni  Rješenja o izboru članova Mandatne komisije

 

            Predlagatelj Rješenja    je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da se ovo Rješenje predlažu  na temelju prethodno dane ostavke člana Mandatne komisije Ivana Turkalja, pa  za novog člana Mandatne komisije imenuje  Semir Čović.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Sa 10 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru članova Mandatne komisije

 

 

TOČKA 13. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Rješenja je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je i ovo kao u prethodnoj točci,  pa se za člana Odbora umjesto do sadašnjeg člana Ivan Vukovića imenuje Damir Špehar

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Jednoglasno / sa  11 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

TOČKA 14. Rješenje o izmjeni rješenja o izboru Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

Predlagatelj  Rješenja  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac isto kao i u  prethodnoj točci gdje je gospodin Ivan Vuković članstvo  ovomm Odboru stavio u mirovanje  pa Mandatna komisija imenuje novog člana  Josipa Pavličića

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / sa  11 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

 

TOČKA 15. Odluka o raspodjeli rezultata

 

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da s Odluka donosi sukladno odredbama pravilnika  o proračunu i   proračunskom  knjigovodstvu. Sve je urađeno u skladu sa zakonom, a u samoj odluci je vidljivo da Općina posluje pozitivno i kako se prenesena sredstva raspoređuju.

 

           Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Sa 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa  donosi se Odluka o raspodjeli rezultata

 

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 15.55  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.      

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj