Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 9. SJEDNICA

AUDIO

                                                   Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 07.06.2018. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Blaženka Hodak, Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak, Blanka Pavlić,  Damir Špehar,  Semir Čović i Josip Pavličić

 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnic Marijan Vuković (ispričao izostanak) i Dražen Brajdić     

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika,  Vesna Rastovac, pročelnica JUO i Zdenka Božičević i  Slavica Vuković, djelatnice u JUO

 

 

Predsjednik vijeća  otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da  postoji  kvorum pa se prelazi na

rad

 

-       Izvješće o utvrđivanju mandata članova Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

Predsjednik Mandatne komisije gospodin Milan Hodak izvješćuje vijećnike da je vijećnik Ivan Turkalj  podnio  neopozivu ostavku na dužnost vijećnika, a vijećnik Ivan Vuković mandat stavio u mirovanje na neodređeno vrijeme. Kako su obojica bili  predstavnici SDP-a, stanka je imenovala nove članove pa je Mandatna komisija utvrdila mandate novim članovima Josipu Pavličiću i Semiru Čoviću.

 

-       Rješenje o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Zoran Luketić, a  na temelju gore prihvaćenog izvješća  predlaže donošenje Rješenja o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Rakovica.

 

Zaključak. Jednoglasno (sa 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova) donosi se Rješenje o  verifikaciji  mandata članova Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

 Nakon donesenog Rješenja o verifikaciji mandata novih članova predsjednik Općinskog vijeća gospodin Luketić čita tekst svečane prisege, koju novi članovi potpisuju.

 

 Nakon čestitki novim vijećnicima  i želja za uspješan rad   prelazi se na

 

UTVRĐIVANJE  DNEVNOG  REDA    

 

Vijećnici su prijedlog  dobili uz poziv pa predsjednik predlaže slijedeći dnevni red:

 

 1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 2.  Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća

 3.  Odlučivanje o prigovorima i prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu

      države

 4.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. godine

 5.  Odluka o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata

 6.  Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2018. godini

 7 . Program potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2018. godini

 8.  Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Općine Rakovica u

      2018. godini

 9 . Odluka o  prodaji građevinskog zemljišta

10. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika

      općinskog načelnika

11. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

Nakon prijedloga podpredsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  jednoglasno /s 8 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1 .Vijećnik Zoran Luketić, iako je već prije pitao, ponovo pita što će biti sa proširenjem ceste na ulazu u Oštarske Stanove.

 

Načelnik odgovara da mu je problem poznat, a problem je nastao  u projektiraju, ali je voditelj ispostave Hrvatskih cesta rekao da će to ispraviti. Nada se da će to ispoštovati. Time ćemo uštediti općinska sredstva. Moli da se mještani malo strpe i riješit će se problem.

 

2. Vijećnik Semir Čović kao novi vijećnik ima više pitanja, ali mu predsjednik obrazlaže da može postaviti dva pitanja, ali kako je novi vijećnik ipak je suglasan da postavi i više pitanja (tri ili četiri).

 

Prvo pitanje vezano je za dopis koji je vijećnik uputio Savjetu za nacionalne manjine i Pučkom pravobranitelju, a oni su ga dostavili Općini na očitovanje. Pitanje je vezano za stanje infrastrukture u naselju Lipovac čije stanje je jako loše, a iznio i mišljenje da je takvo stanje vezano za nacionalnu pripadnost mještana  /vijećnicima je pročitao dijelove pisma/.

Posebno se osvrnuo na odgovor koji  je Općinski načelnik uputio gore navedenim institucijama u  kojem  se pojašnjava da naselje Lipovac pored „Bošnjačkog“ dijela ima i „Hrvatski dio“ u kojem je stanje infrastrukture isto. Isto tako se osvrnuo na navod iz dopisa u kojem se tvrdi da se on na  listi za  parlamentarne izbore izjasnio kao Hrvat. Smatra da je to netočan podatak i traži obrazloženje o istom i pita“ kada se to on izjasnio kao Hrvat“?

 

Načelnik ogovarajući da na dio pitanja o izjašnjavanju o nacionalnoj pripadnosti navodi da će odgovoriti odnosno dokumentirati pismeno, a što se tiče stanja infrastrukture točno je da je u dopisu obrazložio stanje infrastrukture za cijelo naselje Lipovac odnosno isto je stanje i za hrvatski i za bošnjački dio, a na poboljšanju se radi sukladno mogućnostima.

 

Drugo pitanje vijećnika Čovića se odnosi na sastanak koji je bio sa turskom agencijom TIKA koja je ponudila pomoć, odnosno spremni su investirati u izgradnju vodovoda za Lipovac, pa pita da li se što napravilo po tome pitanju?

 

Načelnik odgovara da je razgovarao sa  predstavnicima TIKE po pitanju vodovoda  kao i drugih stvari, ali je stav Općinskog vijeća, a zbog postojećeg stanja vodoopskrbe, da zbog malog broja stanovnika u naselju Lipovac trenutno nije u planu izgradnja vodovodne mreže. Kako se radi vodovod Broćanac -Slunj vidjet će se mogućnost za paralelni vod za naselje Lipovac  i tada će pomoć TIKE biti dobrodošla.

 

Treće pitanje vijećnika Čovića je zbog čega su se sredstva namijenjena za projektiranje vodovoda Lipovac preusmjerila za neku drugu namjenu.

 

Načelnik odgovara da je ova preraspodjela  sredstava vezana uz već gore dano obrazloženje, a kada se bude išlo u projektiranje vodovoda sredstva će se osigurati i Lipovac neće biti zakinut za to.

 

Vijećnik Semir Čović navodi da se u odgovorima na gornje dopise  spominje da će naselje Lipovac dobiti kante za smeće i javnu rasvjetu do početka sezone,  pa pita kada će se to realizirati.


Načelnik odgovara da je za kante za smeće nadležno komunalno poduzeće i to će se realizirati.

 

3.  Vijećnik Josip Pavličić  navodi da su poljski putevi preko Metle u lošem stanju, Bilo je govora  da kada su loši vremenski  uvjeti tim putevima neće prometovati strojevi i kamioni farme Sadilovac (Pro milka), ali oni i dalje idu i devastiraju putove.

 

Načelnik odgovara da će se  ti putovi popraviti, a ukoliko strojevi farme ne koriste te poljske putove onda  moraju prometovati asfaltnim cestama što je još veći problem.

 

 

4.  Vijećnik Damir Špehar  predlaže da  se javna rasvjeta ne gasi do 5 sati ujutro. Turistička smo zona, pojavljuju se i ilegalni  migranti  koji djeluju baš kad se gasi javna rasvjeta, pa bi bilo dobro da rasvjeta svijetli.

Načelnik ogovara da se prijedlog može razmotriti, ali sve ovisi o financijskim mogućnostima, pa će se sa time i uskladiti.

Gospodin Mihovil Bićanić navodi da je komunalna redarica dala nalog  da  javna rasvjeta svijetli do tri sata  u jutro i ponovo se pali  u pet sati,  treba to regulirati na trafostanicama i biti će uskoro.

 

 

4.  Vijećnik Milan Hodak pita da li je ove godine u planu sanacija divljih deponija ?

 

Pročelnica odgovara da su sanacije u planu. Ima više divljih deponija, ali je  najkritičnija  deponija u Rakovičkom Selištu. Čeka se natječaj Fonda za zaštitu okoliša pa se nadamo sredstvima za sanaciju tih deponija. Ukoliko to ne uspijemo vlastitim sredstvima moramo sanirati deponiju u Rakovičkom Selištu, a onda ćemo vidjeti što sa drugima. 

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika sa  8 sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se  

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 3. Odlučivanje o prigovorima i prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

 

            Predlagatelj točke je općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se do 09.06.2018.mora donijeti novi Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Prijedlog  Programa je bio na javnom uvidu te na internetskom savjetovanju 15 dana i mogle su se dati primjedbe. Sve  pristigle primjedbe su razmatrane i predloženi su odgovori. Ima zahtjeva za prodaju, zakup ili zamjenu. U dostavljenim tablicama su prikazani svi zahtjevi te prijedlog za njihovo rješavanje. Može sve pojasniti ukoliko je potrebno.

 

            U raspravi vijećnica Blanka Pavlić konstatira da se radi o poljoprivrednom zemljištu kojim smo prije raspolagali, a potom je  upravljanje preuzela Agenciji za poljoprivredno zemljište da bi nam sada ponovo vraćeno na raspolaganje.

 

            Vijećnika Semira Čovića zanima tko vrši nadzor nad pravilnim korištenjem zemljišta, na što mu je odgovoreno da je to u nadležnosti Poljoprivredne inspekcije. Također ga zanima da li, ukoliko netko ima zemljište u dugogodišnjem  zakupu na njemu ima mogućnosti gradnje nekih objekta?

Pročelnica odgovara da postoji mogućnost, ali samo objekata u funkciji poljoprivrede i to je u nadležnosti Ministarstva državne imovine.

 

            Načelnik pojašnjava da se radi o prigovorima odnosno zahtjevima  za kupnju, ljudi koji se bave poljoprivredom, zemljište im je potrebno za okrupnjivanje posjeda i proširenje poljoprivredne proizvodnje pa su time uglavnom i opravdani, sa čime je suglasan i vijećnik Zoran Luketić

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  i Zaključak o očitovanju na svaki pojedini prigovor

 

TOČKA 4. Godišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2017. – 31.12..2017. godine.

 

            Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

     

            Izvjestiteljica po točci je gospođa Zdenka Božičević koja navodi da je ovo redovno godišnje Izvješće pa je u  dostavljenim materijalima sve  obrađeno, a u obrazloženju sve detaljno pojašnjeno pa ukoliko ima pitanje može odgovoriti.  

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1  SUZDRŽANIM glasom donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna  Općine   Rakovica za razdoblje od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine.

 

Gospođa Zdenka Božičević napušta sjednicu u 15,40 sati.

 

TOČKA 5.  Odluka o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je zamjenik načelnika gospodin Mihovil Bićanić koji navodi da je Odluke predložena sukladno zaključku Povjerenstva za izradu Odluke o stipendiranju učenika i studenata. Povjerenstvo je dalo prijedloge za stipendiranje, ali još treba detaljno treba utvrditi deficitarna zanimanja. Potom slijede određene radnje kako bi se mogao pripremiti natječaj za stipendiranje.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata

 

TOČKA 6. Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2018. godini

 

            Predlagatelj  Programa   je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestitelj po točci je gospodin Mihovil Bićanić koji ističe da se radi o Programu koji je sličan kao i prošle godine, glavne izmjene se odnose na rokove u kojima će se sredstva moći iskoristiti (do 30.9.) te bolja kontrola utroška sredstava.

.

           Rasprave nije bilo

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2018. godini

 

TOČKA 7. Program potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2018. godini

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj  po točci je  gospodin Mihovil Bićanić, a obrazloženje je identično prethodnom, ali se radi o potporama u poljoprivredi.

 

            U raspravi je vijećnik Semir Čović pitao da li će Ugovor moći zamijeniti račun, na što gospodin  Bićanić odgovora da bi to trebalo provjeriti sa pravnikom, ali sve će biti definirano u natječaju.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Program potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2018. godini

 

 

TOČKA 8. Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Općine Rakovica u  2018. godini

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je gospodin Mihovil Bićanić koji navodi da je obrazloženje za ovaj  Program isto kao i za prethodni. Ovo su sredstva kojim se potiče unapređenje poljoprivrede - više za opremanje.

 

           U raspravi vijećnik Semir Čović pita da li se uz natječaju dokumentaciju moraju dostavljati sve potvrde o ne postojanju duga prema  Općini, Spelekomu d.o.o , Rakovici d.o.o i Turističkoj zajednici, ako netko ne koristi njihove usluge ili nije iznajmljivač, a pročelnica odgovara da će sve biti definirano u natječaju, do sada se u takvim slučajevima dostavljale potvrde o nepostojanju obveza.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Općine Rakovica u 2018. godini

 

 

TOČKA 9. Odluka o  prodaji građevinskog zemljišta

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi  da je stiglo nekoliko zahtjeva za kupnju građevinskog zemljišta, a ovdje se odlučuje o parcelama čija je vrijednost prema procjeni ovlaštenog procjenitelja veća od 50.000,00 kuna. Radi se o dvije parcele, jedna u Grabovcu prema KIM-ovim kućicama, zahtjev za kupnju koje je podnio jedan mladi bračni par i jedna u Novom naselju pored dječjeg igrališta za kupnju koje je već prije bio zainteresiran gosp. Marinić. Ima još građevinskih parcela, ali je njihova vrijednost manja te odluku o prodaji donosi načelnik.

 

U raspravi  gospodin Zoran Luketić pita tko je sada podnio zahtjev za  česticu u Novom naselju, a isto tako navodi da je prije bilo mišljenja da se ne ide u prodaju te čestice zbog dječjeg igrališta, te drugih interesa općine,  na što pročelnica ogovara da sada nema zahtjeva, ali postoji od prije, pa se može dati na natječaj i može se javiti bilo tko.

 

Vijećnik Milan Hodak  predlaže da se čuje prijedlog i mišljenje Mjesnog odbora  Drežnik Grad kojem naselja Grabovac pripada, a sa  prijedlogom su suglasni i vijećnici  Zoran Luketić te gospodin Mihovil Bićanić kao i načelnik Franjković navodeći da oko te čestice ima nekih „trzavica“ iako je to općinsko zemljište.

 

Vijećnik Željko Župan traži pojašnjenja oko međa po sadašnjem stanju i stanju po novoj izmjeri te mu pročelnica objašnjava da je prikazano stanje po starom katastru.

 

Vijećnica Blanka Pavlić pita kakav je status toga zemljišta po Prostornom planu, a poslije odgovora da je to građevinsko zemljište, mišljenja je da se nema o čemu raspravljati i da zemljište treba ići u prodaju.          

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

 

Vijećnica Blaženka Hodak napušta sjednicu u 16,05 sati.

 

TOČKA 10. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika  općinskog načelnika

   

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je načelnik te navodi da se ova Odluka temelji na zahtjevu zamjenika načelnika gospodina Mohovila Bićanića, koji smatra da mu je plaća niska obzirom na  poslove i obveza koje ima, te troškove vezane uz obavljanje dužnosti, pa zamoljava da mu se plaća poveća. Razmotrio je zahtjev i smatra da je opravdan obzirom na poslove koje zamjenik obavlja. Također je predložio povećanje plaće spremačici  jer ista obavlja i mnoge druge poslove (osobito je angažirana na dostavi poziva za izmjeru).

 

Gospodin Bićanić također obrazlaže svoj zahtjev i navodi da ulazeći u ovaj mandat nije imao predodžbu o obimu poslova i obveza te je mislio da je do sada utvrđena plaća dobra, ali kako vrijeme protječe svjestan je da za poslove koje obavlja ova plaća nije  adekvatna pa zamoljava za povećanje. I dalje će se truditi kvalitetno obavljati svoje dužnosti, a ovo će mu biti poticaj ja još bolji rad. Prihvatit će svaku sugestiju za bolji rad i od načelnika i od vijećnika.

           

           U raspravi vijećnik Željko Župan primjećuje da je suradnja Udruga i Općine puno bolja od kada to vodi gospodin Bićanić i suglasan je sa povišicom plaće, a isto tako i vijećnici Semir Čović i Damir Špehar,

 

Vijećnika Milan Hodak također podržava povišicu plaće  zamjeniku načelnika kao i spremačici ,ali pita da li postoji mogućnost povećanja plaće i drugim službenicima jer primjećuje da se obim poslova koje obavljaju stalno povećava, a broj djelatnika je uvijek isti.

Načelnik odgovara da postoje mjere za nagrađivanje djelatnika i to se može koristiti, a što se tiče povećanja plaća misli da to nije dobar prijedlog jer bi se visina plaća  nekih službenika približila plaćama  općinskih čelnika.

 

Vijećnica Blanka Pavlić pita tko odlučuje o plaćama, a na što pročelnica odgovara da je to regulirano  Pravilnikom, a o Pravilniku odnosno plaćama se odlučivalo dosta davno.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

 

TOČKA 11.  Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da se ovdje radi o cesti u Jelovom klancu odnosno odvojku-putu koji vodi prema šumi. Ista prolazi pokraj parcele gđe Blanke Pavlić i ona ju je sama popravila u jednom dijelu, a koriste je svi koji idu u šumu. Trebalo bi je uvrstiti u općinske ceste.

 

          U  raspravi vijećnica Blanka Pavlić pojašnjava da je to put koji prolazi pored njene parcele i ona ga u jednom dijelu sama održava kako bi ga ljudi mogli koristit da ne idu preko njene parcele.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 16.15  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.      

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj