Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 8. SJEDNICA

 AUDIO

                                                   Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 8.sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 28.03.2018. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak, Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak, Blanka Pavlić,  Damir Špehar, Dražen Brajdić, Ivan Vuković i Ivan Turkalj

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika ( od 16,05 sati), Kristijan Bitunjac, tajnik Općine,  Vesna Rastovac, pročelnica JUO i Slavica Vuković, djelatnica u JUO, te Marinko Maradin, JU zavod za prostorno planiranje Karlovačke županije

 

 

Predsjednik vijeća  otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je su  sjednici nazočni svi vijećnici   pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA    

 

Vijećnici su prijedlog  dobili uz poziv pa predsjednik predlaže slijedeći dnevni red

 

 1.  Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Grabovac – cestovno selo

 2.  Urbanistički plan uređenja Grabovac – cestovno selo

 3.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 4.  Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća

 5.  Izvješće o radu Općinskog načelnik Općine Rakovica za razdoblje srpanj -prosinac 2017. godine

 6.  Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017.

 7.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu

 8   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne    

      infrastrukture u 2017. godini

 9 . Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.

      godini

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za

      2017. godinu

11. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i  

      izgubljenim životinjama

12. Odluka o modelu financiranja u Pro9gramu razvoja širokopojasnog internetu Općini Rakovica

13. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne nabave za privatnog

      operatera za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne širokopojasne mreže sljedeće

      generacija na području provođenja Projekta III  ( Gradova Ogulina, i Slunja te Općina Cetingrad,

      Josipdol, Plaški Rakovica i Tounj)

14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2017. godini

      o osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine

      Rakovica

15. Odluka o izradi Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

16. Plan o izmjeni Plana nabave Općine Rakovica za 2018. godinu

17. Odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

18. Odluka o proglašenju odmarališta

19. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog  odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje

      odbačenog otpada na području Općine Rakovica

 

Nakon prijedloga podpredsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se sa 9 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasova

 

 

Prije nego se počelo sa obrađivanjem planiranih tema vijećnik Ivan Vuković obavještava da svoj vijećnički  mandat stavlja u mirovanje na neodređeno vrijeme te će ga zamjeniti Semir Čović. Sve dostavlja i u pisanom obliku.

Također vijećnik Ivan Turkalj daje neopozivu ostavku na dužnost vijećnika, a zamijenit će ga Josip Pavličić.  Isto dostavlja i u pisanom obliku.

 

Obadva vijećnika napuštaju sjednicu u 15,10 sati.

 

 

TOČKA 1. Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Grabovac – cestovno selo

 

            Predlagatelj Odluke je  općinski načelnik koji je ujedno i predlagatelj Amandmana.  

          

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu

 

            Izvjestitelj po točci je gospodin Marinko Maradin, predstavnik JU zavoda za prostorno planiranje Karlovačke županije, koji vijećnike upoznaje da je ovaj UPU korigiran u odnosu na prije predstavljeni zbog zahtjeva i problema koji su izneseni na javnoj raspravi. Temeljem toga glavne izmjene se odnose na  trasu prometnice kao i zahvate potrebne za aglomeraciju. Svim opravdanim zahtjevima se pokušalo udovoljiti, a da bude u skladu sa Prostornim planom Općine i Županije i zakonom. Na kartama detaljnije pojašnjava izmjene, posebno se osvrćući na zaobilaznicu koja se na ovom UPU neće prikazivati, jer trasa nije detaljno razrađena kroz Prostorni plan pa će se ista ukoliko bude potrebno, odnosno ako dođe do realizacije, definirati kroz Prostorni plan.

 

U raspravi je načelnik Franjković zatražio pojašnjenje o priključcima na glavnu cestu za ATG i „Plitvičke dvore“. Također je zadovoljan što su ovim izmjenama  riješeni i problemi, odnosno zahtjevi građana, planira se uskoro ići i sa  novim izmjenama  Prostornog plana pa će  se i niz drugih stvari definirati.

            Vijećnica Blanka Pavlić nije u potpunosti zadovoljna prijedlogom za zaobilaznicu. Bez obzira što se u ovom UPU neće prikazati ne znači na de postoji, jer postoji u Županijskom PP i vjerovatno će se jednom ići u realizaciju. Ponovo će biti problem za ljude koji žive na toj trasi. Da li će oni moći dobiti dozvole za gradnju kad je situacija ne sređena, a gospodin Maradin pojašnjava da se izmjenama Prostornog plana može pomaknuti koridor. Nažalost prethodni  izrađivači Prostornog plana nisu vodili računa o  zaobilaznici,  ali će se tu izvršiti izmjene. Ljudi ne bi trebali biti zakinuti jer UPU Grabovac nikoga ne ograničava, a kroz novi PP će se riješiti stanje.

            Vijećnik Damir Špehar nije zadovoljna ovakvim rješenjem i misli da bi ljude trebalo pozvati i razgovarati sa njima te vidjeti njihove planove.

 

Prije glasovanja, u ime predlagatelja vezano za amandman, pročelnica Rastovac obrazlaže koje se ceste predlažu za brisanje, a sve je vezano za smanjenje troškova obzirom da bi, zbog konfiguracije tla prije planirani cestovni priključci, iziskivali velike troškove, a korištenjem postojećih putova neće se stanje bitno mijenjati.

 

 

Glasovanje o amandmanu: Amandman se prihvaća sa 7 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa.

 

            Zaključak: Sa 6 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa donosi. Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Grabovac – cestovno selo

 

TOČKA 2. Urbanistički plan uređenja Grabovac  - cestovno selo  (pročišćeni tekst)

 

            Predlagatelj Odluke je  općinski načelnik

          

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac te navodi da je i ova točka obrađena sa  prethodnom, te se samo donosi pročišćeni tekst radi boljeg pregleda.

 

            Rasprave nije bilo

 

            Zaključak: Sa 6 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA  glasa donosi se Urbanistički plan uređenja Grabovac – cestovno selo  (pročišćeni tekst)

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

TOČKA 3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

1.Vijećnica Blaženka Hodak pita načelnika, vezano za posjetu predsjednice Kolinde Grabar Kirtarović, da li je upoznata sa našim problemima i potrebama, a isto tako pita kakvi su planovi za Poduzetničku zonu Grabovac ?

 

 

Načelnik obrazlaže da je županija predložila Rakovicu, kao najjaču turističku općinu, za susret sa turističkim djelatnicima i poduzetnicima. Dina Begić, iz Turističke zajednice Karlovačke županije, govorila je o turizmu, a svoje probleme su iznijeli i drugi, ali kako se radilo o jako kratkom vremenu nije se sve moglo reći, pa je u pismenom obliku obrazložio cijelu problematiku i dostavio predsjednici.

Spomenuta je uvijek aktualna problematika odvodnje kao i velik broj turista u Nac. parku,  te je predsjednica pozvala ravnatelja parka da se to što prije riješi.

 

Odgovarajući na pitanje o Poduzetničkoj zoni Grabovac, pročelnica Rastovac obrazlaže da je u tijeku priprema natječaja za zakup cijelog prostora gdje su kiosci i štandovi, uz štandove moraju biti i drugi zabavni sadržaji. Zainteresiranih ima pa se nada i uspješnoj realizaciji.

            Načelnik napominje da ima planova i za druge zone. Ispitat će se interes. Ne bi željeli ugostiteljsko  turističke sadržaje već uslužne djelatnosti koje nisu turističke namjene, ali mogu biti servis turizmu.  Tražit će se povećanje rente od poligona jer dosadašnji iznosi nisu značajni.

 

 2. Vijećnik Zoran Luketić  podsjeća da je već tražio da se proširi ulaz u Oštarske Stanove koji je jako uzak pa ni kamion ne može ući.

Načelnik odgovara da je to u planu, ali treba vidjeti da li će to uraditi Hrvatske ceste ili Općina, ali će se svakako riješiti.

 

 

TOČKA 4.  Usvajanje zapisnika sa  7 sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se  

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIH glasova usvaja se zapisnik sa 7.  sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 5. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine

 

            Predlagatelj  i izvjestitelj je Općinski načelnik gospodin Franjo Franjković koji navodi da je u već predočenom Izvješću naveo, odnosno napisao  uglavnom sve odluke i planove te dao detaljnija  obrazloženja. Otvoren je za pitanja vijećnika, a daje i kratak osvrt na najznačajnije stvari.

Vodovod i odvodnja su glavni problemi, administracija ima velike zahtjeve, ali i to se provodi kraju.

Na deponiji se planira reciklažno dvorište,

Katastarska izmjera je završena za KO Rakovicu i nastavlja se za KO Drežnik. Ide se  malo sporije nego je planirano, a uz to i troškovi su dosta veliki. 

Višenamjenski objekt „Petar Vrdoljak“ ide laganim tempom, uskoro se planira postavljanje električnih instalacija, Kotlovnica je montirana i jako kvalitetna, pa se prešlo na grijanje ne pelete. Objekt smo kandidirali za energetsku obnovu, ali što će od toga biti vidjet će se. U svakom slučaju nedostajat će sredstava – cca 2. mil. kuna, pa će intenzitet radova biti  koliko bude sredstava. 

Uskoro bi trebali početi radovi na autobusnoj stanici u Rakovici, kao i popravci nedostatka u Oštarskim Stanovima.

Dječji vrtić smo obnovili i uskladili sa standardima, ali zbog sve većeg broja djece  treba razmišljati o proširenju  jer su već sada kapaciteti popunjeni iako je to dobra vijest. Planiran je nastavak radova na Starom gradu Drežnik, ukoliko ne prođemo na natječaju probat ćemo kroz  županijski projekt obnove starih gradova i dvoraca.  Kuća špilja isto bi uskoro mogla krenuti.

U planu je nabavka navalnog vozila od cca 840 tis.. kuna, a i riješili smo cisternu za pitku vodu preko Državnih zaliha

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa  9 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine.

 

 

TOČKA 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna  Općine   Rakovica za razdoblje od 01.01.2017. – 30.0.6.2017. godine.

 

            Predlagatelj  je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

     

            Izvjestiteljica po točci je  pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se sa izvješćem dosta kasni. Isto je na vrijeme napravljeno, ali ga  je kolegica Božičević zbog puno posla „zatrpala“ dokumentima i nije na vrijeme predočeno, niti objavljeno. Ispričava se zbog propusta pa ukoliko vijećnici imaju pitanja u vezi Izvješća odgovorit će.

 

            U raspravi  gospodin Zoran Luketić pita kako Ured državne uprave nije uočio da kasnimo sa Izvješćem, na što tajnik Bitunjac odgovara da Ured vodi brigu o usklađenosti za zakonom, a ne provjerava kada se i što donosi. To je u nadležnosti upravne inspekcije.

 

Zaključak:  Sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se  Polugodišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna  Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2017. – 30.06.2017. godine.

 

 

TOČKA 7.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu

 

            Predlagatelj zaključka   je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po  točci  je pročelnica Vesna Rastovac  te navodi da su u izvješću podaci kojima se raspolaže odnosno što je planirano, a što realizirano. Nije se sve realiziralo, ali to se nastavlja u narednom periodu. Mijenjao se i zakon, pa sada imamo smjernice za dalje. Naglasak je da na deponiji bude što manje otpada. Planira se i saniranje divlje deponije u Čatrnji jer 2017. godine Fond za zaštitu okoliša nije imao mjera za takve aktivnosti.

 

            U raspravi  vijećnik Milan Hodak ponovo podsjeća da se niti jednom u 2017. godini nije odvozio krupni otpad što se više puta tražilo, pa pita da li je planirano za ovu godinu?

Pročelnica odgovara da je dat nalog komunalnom poduzeću, ali nisu to izvršili, jer nema na deponiji  lokacije za takav otpad. Planira se izgradnja  reciklažnog dvorišta pa bi se i ovaj problem trebao riješiti.

Vijećnik Zoran Luketić pita o mogućnosti korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta i koliko bi to za nas bilo prihvatljivo. Također pita u vezi kompostane na deponiji.

Pročelnica pojašnjava da se mobilna reciklažna dvorišta koriste tamo gdje nema zelenih otoka, a mi ih imamo po uglavnom po svim naseljima. Za nas to nije isplativo.

U planu je izrada letaka i edukacija stanovništva vezana za razvrstavanje otpada. Bilo bi dobro da svaka kuća ima komposter, ali to će ovisiti i o sredstvima

 

Zaključak: Jednoglasno / sa  9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu

 

 

TOČKA 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   infrastrukture u 2017. godini

 

            Predlagatelj  zaključka   je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac  da  je ovim Izvješćem prikazano stanje gradnje objekata vezano za  zadnji rebalans, odnosno  korigirane stavke iz planiranog Programa gradnje. Nije se sve realiziralo prvenstveno zbog sredstava koje smo planirali dobiti od ministarstava, a nismo ih dobili. Na kraju godine smo dobili sredstva za prometnicu kroz selo Graboavac, ali u realizaciju će se ići ove godine

 

           U  raspravi vijećnik Milan Hodak primjećuje da je planirana izgradnja spomen obilježja pa ga zanima na kojoj lokaciji, a načelnik odgovora da je to inicirao ministar Medved, a radi se o spomen obilježju civilnih žrtava iz 1946. godine. Planirano je u Drežnik Gradu, ali zbog većeg broja žrtava u Vagancu vjerovatno će se tamo i graditi.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   infrastrukture u 2017. godini

 

 

TOČKA 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.  godini

 

            Predlagatelj zaključka  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je  pročelnica Vesna Rastovac navodeći da je i ovdje stanje isto kao u prethodnoj točci, odnosno prikazano je što se realiziralo prikupljenim sredstvima od komunalne naknade.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa  9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH donosi se  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.  godini

 

 

TOČKA 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2017. godinu

 

 

            Predlagatelj    je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja i ovdje navodi da je to realizirano u 2017. iz sredstava koja uglavnom ovise o ministarstvu kulture. Planiran je Program očuvanja tradicijske gradnje odnosno obnove starih kuća, ali kako ima mnogo ne riješenih imovinsko pravih poslova, a i sredstava nedostaje probat će se nešto konkretnije uraditi nešto u ovoj godini

 

            Rasprave nije bilo

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2017. godinu

 

 

TOČKA 11. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i   izgubljenim životinjama

 

            Predlagatelj  Odlike  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je  krajem  prošle godine  donesen novi Zakon o zaštiti životinja. Određenu Odluku vezano za isto imamo, ali je sada treba uskladiti sa zakonom.

 

           U raspravi   su sudjelovali  Blanka Pavlić, Zoran Luketić i  Damir Špehar, uglavnom negodujući na zakonske odredbe i navodeći koji nas problemi očekuju vezano uz isto.

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa  Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i   izgubljenim životinjama

 

 

TOČKA 12. Odluka o modelu financiranja u Programu razvoja širokopojasnog internetu Općini Rakovica

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je zamjenik općinskog načelnika gospodin Mihovil Bićanić koji navodi da se radi  o  projektu Karlovačke županije  kojim se planira dovesti internet na područjima gdje je  isti loš. Možemo za male novce dobiti kvalitetnu usluge.  Kako bi županija  mogla aplicirati za sredstva moli da se donesu ove dvije Odluke kako bi se krenulo u realizaciju. Sve vodi Županija, a mi učestvujemo sa neznatnim sredstvima.

           

Rasprave nije bilo

 

          Zaključak: Jednoglasno / sa 9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka  o modelu financiranja u Pro9gramu razvoja širokopojasnog internetu Općini Rakovica

 

 

TOČKA 13. Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne nabave za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne širokopojasne mreže sljedeće generacija na području provođenja Projekta III  ( Gradova Ogulina, i Slunja te Općina Cetingrad, Josipdol, Plaški Rakovica i Tounj)

 

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je zamjenik općinskog načelnika gospodin Mihovil Bićanić  koji obrazlaže da se radi o projektu koji je objasnio kod prethodne točke, realizacija je podijeljena u tri faze, a vrijednost je cca-103. mil. kuna

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / sa 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne nabave za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne širokopojasne mreže sljedeće generacija na području provođenja Projekta III  ( Gradova Ogulina, i Slunja te Općina Cetingrad, Josipdol, Plaški Rakovica i Tounj)

 

 

TOČKA 14.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2017. godini o osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine  Rakovica

 

 

            Predlagatelj  Zaključka  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna  Rastovac koja navodi da se ovo Izvješće donosi  sukladno  Zakonu o prostornom uređenju, odnosno mora se dati izvješće za prethodni period.

Koliko zahtjeva se nije moglo obratiti u prethodnom periodu, pa objašnjava da ima nekoliko zahtjeva vezanih za UPU Grabovac, kao i koridor ceste u Grabovcu, ali se nisu mogli usvojiti bez izmjene u Prostornom planu. Također zahtjev za turističku zonu u Selištu Drežničkom gdje investitori žele ponuditi turistički  sadržaje za smještaj ispod zemlje. Još uvijek dolaze novi zahtjevi. Potrebno je dati tumačenja za zahtjeve Ureda za prostorno uređenje. Zbog toga nije neopravdano mijenjati Prostorni plan.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2017. godini o osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine  Rakovica

 

 

TOČKA 15. Odluka o izradi Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna  Rastovac koja navodi da se na osnovu prethodnog  izvješća i onog što smo prije raspravljali, treba odlučiti da li ići sa svim zahtjevima ili samo ciljano mijenjati koridor zaobilaznice. Ako se već ide u izmjene  bolje je onda udovoljiti i ovim drugim zahtjevima.

 

            U raspravi  gospodin Zoran Luketić predlaže da, ukoliko se ide u izmjene Prostorno plana, dobro se pazi kako odabrati izrađivača  jer prethodni, Jurcon projekt d.o.o. nije se baš pokazao dobrim. Dobro je da se ide u izmjene, ali bi bilo dobro da se prije toga  donese Strategija razvoja turizma da se vidi u kojem ona smjeru ide, da vidimo da li nam treba toliko turističkih  zona ili samo udovoljavamo kojekakvim nakupcima.  Na skupštini TZ se raspravljano o takvim situacijama, ljudi imaju želje, ali da li su one opravdane.

 

          Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izradi Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

 

TOČKA 16. Plan o izmjeni Plana nabave Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

            Predlagatelj  Plana  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna  Rastovac koja navodi da su i ovdje samo korekcije koje su usklađene sa proračunom, a radi se o geodetskim uslugama.  

 

U raspravi  vijećnik Zoran Luketić pojašnjava da je to preraspodjela sredstava zbog ukidanja pozicija za  projektiranje vodovoda u Lipovcu.

Vijećnik Damir Špehar primjećuje da  nigdje  u planu ne vidi  nabavu novog kamiona, a pročelnica pojašnjava da su za isto planirana kapitalna sredstva za nabavu opreme te će se nabava kamiona definirati rebalansom.

 

          Zaključak: Jednoglasno / sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi  Plan o izmjeni Plana nabave  Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

TOČKA 17. .Odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna  Rastovac te obrazlaže da se postojeća  Odluka dopunjuje novim  cestama jer se na terenu uvijek  pronađu ceste ili putovi koji bi trebali biti u nadležnosti  Općine te pojašnjava o kojim se cestama radi.

           

U raspravi  vijećnicu Blanku Pavlić zanima čije su ovo ceste bilo da sada i da li ovom Odlukom postaju općinsko vlasništvo, na što tajnik Bitunjac odgovara da sve ceste  koje nisu razvrstane i uvedene kao državne, se moraju upisati kao vlasništvo JLS. Kako se sada provodi katastarska izmjera sve se može riješiti bez posebnih elaborata koji su inače skupi.

Kroz raspravu je načelnik pojasnio da se neki putovi odlukom vijeća mogu i ukinuti ukoliko se ne koriste, a ako postoje onda je općina u obvezi da ih održava, tu je važan plan održavanja odnosno određivanje prioriteta jer su to znatni troškovi.

Vijećnika Milana Hodaka zanima koja je to cesta Korita- Ruja pa mu je objašnjeno da je to cesta koja spaja Korita sa Selištem. U Čatrnji ima primjera da pojedini ljudi svojataju općinske putove koji prolaze preko njihovih njiva, pa se ne koriste i postali su dio čestica,  te bi bilo dobro da im se ti putovi prodaju, a tajnik Bitunjac pojašnjava da su to putovi koje koriste vatrogasci i trebaju biti uređeni.

Vijećnika Damira Špehara zanima da li će općina što poduzimati po pitanju proširenje putova, a vijećnik Luketić primjećuje da uređenim putovima vatrogasci mogu doći do samog požarišta i mnogo su učinkovitiji.

Načelnik navodi da je u tijeku postupak evidentiranja privatnih šuma, a time i cesta pa će se stanje poboljšati, a i  novi zakon o šumama će to vjerojatno urediti.

 

 

Vijećnik Marijan Vuković napušta sjednicu u 17,05 sati.  

 

 

          Zaključak: Jednoglasno / sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova /  donosi  Odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

 

Vijećnica Blanka Pavlić  nije nazočna glasovanju.

 

 

TOČKA 18 . Odluka o proglašenju odmarališta

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna  Rastovac pojašnjava da se radi o lokaciji kod ugostiteljskog objekta u centru Rakovice. Gosti nemaju gdje sjesti pa se kratko zadržavaju, a mladim poduzetnicima bi bilo značajno da ostaju duže i koriste njihove usluge.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi  Odluka o proglašenju odmarališta

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

 

TOČKA 19. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog  odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Rakovica

 

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je ova Odluke vezana sa već prethodno donesenom Odlukom, ali zbog zakonskih odredbi mora se ovo definirati.

 

            U raspravi vijećnik Milan Hodak ponovo traži da se regulira način prikupljanja i odvoza krupnog otpada, apsurdno je da imamo odluku, a nemamo gdje zbrinjavati krupni otpad.

Načelnik i tajnik Bitunajc objašnjavaju da će se to pitanje urediti jedino izgradnjom reciklažnog dvorišta i sortirnice, a do tada će to i dalje biti problem.

 

          Zaključak: Jednoglasno / sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi   se Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog  odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Rakovica.

 

 

Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 17,20  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

 

Slavica Vuković                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.      

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj