Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 7. SJEDNICA

 AUDIO

                                                Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 12.02.2018. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak, Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak, Blanka Pavlić,  Damir Špehar i Dražen Brajdić /od 15,20/

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: Ivan Vuković i Ivan Turkalj (nisu opravdali izostanak).

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine, Slavica Vuković, djelatnica u JUO.

 

Podpredsjednik vijeća gosp. Marijan Vuković otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na početku sjednice nazočno  8 vijećnika, te postoji kvorum  pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA    

 

Vijećnici su prijedlog  dobili uz poziv pa potpredsjednik predlaže slijedeći dnevni red

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.  Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća

3.  Statutarna odluka o izmjenama i dopuna Statuta Općine Rakovica

4.  Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica

5.  Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica u 2017. godini

6.  Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Opčine Rakovica za 2018. godinu

7.  Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih   

     ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja  opskrbe

     za 201//2018. godinu

8. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite

    od požara u 2017. godini za Općinu Rakovica

9. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 2018. godinu

10.Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o.

 

Nakon prijedloga podpredsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno / sa  8 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

1. Vijećnica Blanka Pavlić, u ime građana naselja Grabovac, pita kako se prilikom izrade UPU Grabovac – cestovno selo, u planovima  pojavila cesta (zaobilaznica) koja nije bila prikazana u Prostornom planu Općine Rakovica. Kako se naknadno mogla pojaviti, tim gore što trasa iste prelazi preko postojećih kuća (Rakića) i auto kampa. Zašto nitko na to nije upozorio prilikom donošenja Prostornog plana.

 

Načelnik odgovara da je upoznat sa problemom koji se pojavio prilikom javne rasprave o UPU Grabovac.

U izmjene UPU Grabovac se išlo temeljem zahtjeva Rotokora  /ATG-a / i poduzetnika Alena Crnkovića, a izrađivač je JU Zavod za prostorno planiranje Karlovačke županije.

Na raspravi, a na isto pitanje, predstavnik izrađivača gospodin Marinko Maradin je obrazložio da je cesta ucrtana u skladu sa planom višeg reda odnosno Prostornim planom Karlovačke županije i oni su ga dužni poštovati.

Kod  javne rasprave o PP nitko na to nije reagirao jer se cesta nije vidjela jer su karte bile u većem mjerilu.

Sada u UPU  bi se koridor zaobilaznice mogao izmjestiti za samo 150 metara, a to nije dovoljno. Ako želimo da svi budu zadovoljni  najbolje bi bilo da se predloženi UPU prihvati, kako ne bi zakinuli investitore koji su već počeli sa radovima, a potom da se  ide u izmjene Prostornog plana kako bi  riješili cijelu situaciju sa zaobilaznicom kao i ostale zahtjeve koji su već pristigli.

Sastat će se sa predstavnicima  Hrvatskih cesta, po toj problematici i onda izvijestiti vijećnike.

 

2. Vijećnik Željko Župan pita o kojoj se cesti radi, odnosno koja je njena trasa?

 

Gospodin Bićanić obrazlaže da trasa ide od rotora Korita iza ATG-a, preko kuće Tihane Oštrina do Pogledala te preko kuće Kaurina i završava kod Marka Salopeka.

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se  

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke je općinski načelnik.

          

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik gospodin Kristijan Bitunjac koji navodi da je u  prosincu 2017. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi pa i mi moramo  pristupiti izmjenama statuta. U obrazloženju je detaljno navedeno što se ključno mijenja. Uglavnom su usklađenja tehničke naravi koje ne mijenjaju bit Statut.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Rakovica

 

TOČKA 4. Odluka izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

            Predlagatelj  je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

     

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac  koji navodi da se i ovdje isto radi o  usklađenje sa zakonskim izmjenama.

             

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova / donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

TOČKA 5.  Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica u 2017. godini

 

 

            Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da ovu analizu regulira cijeli  set  odluka  vezan za zaštitu  od požar i civilnu zaštitu. Analiza se radi  na temelju izvještaja čimbenika koji učestvuju u tome. Nema puno razlika u odnosu na prošlogodišnje izvješća jedino je bilo povećanje broja požara u od na prošlu godinu.

 

           U raspravi načelnik Franjković  obavještava da će se moći nabaviti navalno vozilo za vatrogasna društva, a moguće i cisternu iz robnih rezervi. U županiji su skloni tome i od 5 zahtjeva stavljeni smo u prioritet, a time i plan za cisternu. Dobro bi bilo da se riješimo starih vozila koji su samo trošak.

Vijećnik Milan Hodak misli da prioritet zaslužujemo samim stanjem vodoopskrbe, a gospodin Bićanić potvrđuje da je to i bio razlog za prioritet, osobito jer imamo plan za navalno vozilo.

Vijećnik Marijan Vuković  navodi da bi svi željeli da imamo nove kamione, ali DVD  Drežnik i sa starima koje održavaju, odrađuju svoje pa bi  ipak trebalo razmisliti o nelikvidiranju istih. Ostalu opremu  popunjavaju, a svakako je bolje nabavljati novu cisternu jer su popravci stare često skuplji nego nabava nove.

Vijećnik Zoran Luketić pita da li je to cisterna i za pitku vodu za tehničku vodi, na što je odgovoreno da je to je kombinirano vozilo, ali služi za  vodu za piće i za vodu za gašenje.

Vijećnik Željko Župan pita o osnivanju vatrogasne zajednice, a načelnik odgovara da o tome odlučuje politika pa će se vidjeti da li će se osnivati profesionalna vatrogasna postrojba ili neki drugi oblik organizacije.

 

Zaključak: Jednoglasno /s  9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se   Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica  u 2017. godini

 

TOČKA 6. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Opčine Rakovica za 2018. godinu

 

            Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točki je tajnik Kristijan Bitunjac i navodi da se svake godine donosi plan za sve aktivnosti koje se moraju odraditi i nema razlike u odnosu na prošlu godinu.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica za 2018. godinu

 

TOČKA 7.  Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja  opskrbe za 2017//2018. godinu

 

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac  koji navodi da je jedina razlika u odnosu na prošlu godinu promjena zapovjednika, pa je novi zapovjednik DVD-a Rakovica Drago Rendulić, a ne Davor Salopek kao do sada.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s  9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja  opskrbe za 2017//2018. godinu

 

TOČKA 8. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2017. godini za Općinu Rakovica

 

 

            Predlagatelj  Izvješća je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac napominje da je kod točke 5. dobrim djelom obrađena i ova tema pa nema dodatnih pojašnjenja.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2017. godini za Općinu Rakovica

 

TOČKA 9.  Godišnji provedbeni plan unapređenja  zaštite od požara Općine Rakovica za 2018. godinu

 

            Predlagatelj Plana  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac koji ponavlja da je i ovo obrađeno   kod točke 5. Ovo  su godišnje  obveze. Novost je jedino da ove godine moramo raditi novi Plan zaštite i ugroženosti od požara.

 

           U raspravi vijećnik Milan Hodak pita da li se prosjeke moraju raditi i u privatnim šumama ili samo državnim, a gosp. Bitunjac odgovara da prosjeci moraju biti zbog prolaska vatrogasnih vozila i to je obveza sviju koji imaju šume, ali to ljudi uglavnom ne rade jer je skupu i teško je prisiliti ljude na to.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 2018. godinu

 

TOČKA 10.  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o.

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac  obrazlaže da smo već donosili odluku kapitalnoj pomoći u  prosincu 2017. godine, ali sukladno ugovoru o sufinanciranju moramo osigurati i dodatna sredstva za 2018. godinu.

 

            U raspravi načelnik pojašnjava da se radi o izradi projektno tehničke dokumentacije jer projektanti imaju  nepredviđenih određenih izmjena i dopuna pa se sredstva moraju osigurati. Cijeli projekt je podijeljen na 8 faza i za svaku fazu treba posebno građevinska dozvola, veliki problem su neriješeni vlasnički odnosi pa se zbog toga i ide u fazama da se realizira onaj dio koji se  može.

 

Vijećnik Milan Hodak pita u kojoj je fazi  projekt, da li je to sve na papiru ili se nešto počelo graditi i da li imaju ugovoreni rokovi te kakav je odnos Vodovoda Korenica i Nac. parka?

Načelnik i gosp. Bitunjac odgovaraju da je sporazum potpisan, ali nije još ništa provedeno iako Nac. park ne smije upravljati vodom i sve treba prenijeti na Vodovod Korenica, ali to nije uređeno.

 

Vijećnik Zoran Luketić također potvrđuje je sve već odavno trebalo biti riješeno, ali ima opstruiranja iz Nac.parka odnosno onih koji ne plaćaju vodu, a sporazumom bi im to bila obveza. Vodoprivredna inspekcija bi trebala poraditi na tome.

Gospodin Bitunjac pojašnjava da  ovaj se ovim ne rješava vodovod već rekonstrukcija starog cjevovoda. A projekt aglomeracije rješava problem odvodnje a ne vodoopskrbe.

Načelnik isto potvrđuje da  je aglomeracija fokusirana na odvodnju, te krpanja vodovodnih cijevi. vode. Smatra se da će to biti ekonomski neisplativo te će nedostajati sredstava za održavanje tog sustava. Radi na tome da se iznađu sredstva za to pa je zatražio i izmjenu vladine odluke o  eko renti.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom/  donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o

 

            Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 16,30 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                                   Podpredsjednik  Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                           Marijan Vuković         

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj