Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 6. SJEDNICA

AUDIO 

                                          Z  A  P  I  S  N I  K

 

S 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 29.01.2018. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak, Josip Čančar, Milan Hodak, Dražen Brajdić, Damir Špehar, Ivan Vuković, Ivan Turkalj i Blanka Pavlić (od 15,10 sati).

 

Nije nazočan vijećnik Željko Župan, koji je ispričao izostanak.

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine.

 

Predsjednik otvara sjednicu i pozdravlja nazočne konstatira da je na početku  sjednice nazočno 9 vijećnika, te postoji kvorum  pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA    

 

Vijećnici su prijedlog dobili uz poziv pa potpredsjednik predlaže slijedeći dnevni red

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.  Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća

3.  Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Nova Kršlja (turističko naselje)

4.  Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

5.  Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog

    komunalnog otpada na području Općine Rakovica

 

Predsjednik vijeća predlaže dopunu dnevnog reda s još jednom točkom:

 

6. Plan o izmjeni Plana nabave Općine Rakovica za 2018. godinu

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: prihvaća se dopuna dnevnog reda s točkom 6. jednoglasno (s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH GLASOVA), a zatim se donosi  

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno (s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova)

 

Dolazi vijećnica Blanka Pavlić u 15,10 sati (kvorum dalje - 10 vijećnika).

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Vijećnik Milan Hodak pita da li je u planu ove godine zaštitna ograda u Čatrnji i sanacija divlje deponije u odačkom selu?

 

Načelnik odgovara da će vijećnik dobiti pisani odgovor jer ne zna napamet te podatke.

 

2. Vijećnik Ivan Vuković naglašava da nema pitanja niti prijedloga, samo protestira jer mu načelnik nije odgovorio na vijećničko pitanje s posljednje sjednice.

 

            Načelnik odgovara da je bio bolestan, te se ispričava i odgovara da će vijećnik dobiti pisani odgovor.

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  pa predsjednik isti daje na raspravu.

 

            Vijećnik Ivan Vuković daje primjedbu da se zapisnici cenzuriraju, da ne želi više sudjelovati u radu općinskog vijeća te da će biti protiv usvajanja zapisnika.

 

            Tajnik Bitunjac, još jednom (jer poštovani vijećnik uporno i opetovano ponavlja neosnovane i netočne tvrdnje svaku sjednicu, op.a.) pojašnjava da su te tvrdnje neosnovane obzirom su sve snimke sjednica objavljene na web stranicama Općine Rakovica, da svi vijećnici svaki puta dobiju snimke sjednica i zapisnika te da ih mogu objavljivati na stranicama svojih političkih stranaka, društvenim mrežama, gdje god žele, dakle nikome od vijećnika nije zabranjeno da radi što želi sa snimkama sjednica, ionako su javno dostupne.

 

Zaključak: s 9  glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova usvaja se zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Nova Kršlja (turističko naselje)

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik koji ujedno i obrazlaže prijedlog Odluke.

           

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U raspravi su sudjelovali vijećnici:

            - Ivan Vuković, koji podržava načelnika i ovaj projekt.

            - Milan Hodak, koji pita da li općina u dogledno vrijeme ima obvezu osigurati investitoru priključak na vodovodnu mrežu i odvodnju, na što mu odgovaraju predsjednik Luketić i tajnik Bitunjac da ne jer su odredbe UPU-a jasne gdje se investitor sam obvezuje osigurati vodu i odvodnju, a načelnik pojašnjava da se slaže s navedenim i naglašava da imamo dovoljno problema i s postojećim sustavom i da ne možemo graditi nove.

 

            Kako nije bilo daljnje rasprave donosi se sljedeći

 

            Zaključak: sa 7 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i  3 SUZDRŽANA glasa  donosi se Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Nova Kršlja (turističko naselje)

 

 

TOČKA 4. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

            Predlagatelj  je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

     

            Tajnik Bitunjac pojašnjava prijedlog Odluke.

             

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno (s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova) donosi se Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

 

TOČKA 5. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

             Tajnik Bitunjac pojašnjava prijedlog Odluke.

 

            U raspravi su sudjelovali vijećnici:

            - Milan Hodak, zanima ga odvoz glomaznog otpada iz članka 20. i odvoz 2 m3, da li plaća korisnik to posebno ili je to u sklopu cijene te još predlaže da se oko termina i lokacija odvoza glomaznog otpada uključe i mjesni odbori, na što tajnik odgovara da je to u cijeni odvoza, jedino ako se iznimno traži odvoz glomaznog otpada to se naplaćuje, a termin odvoza glomaznog otpada određuje komunalno društvo Rakovica d.o.o. i javnost će biti pravovremeno obaviještena. Isto tako naglašava da će biti dodatnih edukacija za korisnike po zborovima građana, u vrtiću, školi, tako da će se ljudima pojasniti sve.

            - Ivan Vuković ističe da zadnjih deset godina nije bilo odvoza glomaznog otpada, još uvijek nemamo reciklažno dvorište i nemaju građani kamo odložiti glomazni otpad, načelnik odgovara da je u tijeku natječaj za reciklažno dvorište, da će općina pristupiti projektiranju reciklažnog dvorišta, a za građevinski otpad pojašnjava da je dogovoreno s GZPP-om da bi oni zaprimali taj otpad jer isti ne smije na deponiju, te pojašnjava zbrinjavanje biorazgradivog otpada.

 

            Kako nije bilo daljnje rasprave donosi se sljedeći

 

Zaključak: Jednoglasno (s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova)  donosi Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rakovica

 

 

TOČKA 6.  Plan o izmjeni Plana nabave Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Predsjednik navodi da je to usklađenje s proračunom i amandmanom koji je podnesen gdje se ukida projektiranje vodovoda prema Lipovcu s prošle sjednice pa je potrebno donijeti ovaj Plan.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: s 9 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Plan o izmjeni Plana nabave Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 15,45 sati.

 

 

 

        Zapisnik vodio                                                                           Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

Kristijan Bitunjac, dipl.iur.                                                                      Zoran  Luketić, bacc .oec.         

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj