Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 3. SJEDNICA

AUDIO

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 25.10.2017. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak, Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak, Damir Špehar, Blanka Pavlić, Dražen Brajdić, Ivan Vuković

 

Sjednici nije nazočan vijećnik Ivan Turkalj.

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine, Vesna Rastovac, pročelnica JUO,  Slavica Vuković, djelatnica u JUO, te Vera Ljubanović Grdić, ravnateljica OŠ Eugena Kvaternika, Mira Špoljarić, direktorica TZ Rakovica, Danijela Marinić, direktorica Spelekom i Rakovice d.o.o.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na sjednici nazočno 10 vijećnika te da postoji kvorum pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili uz poziv, ali predsjednik predlaže da se prve dvije točke predloženog dnevnog reda /Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Nova Kršlja -turističko naselje) odlože za neku drugu sjednicu jer nisu pripremljene. Navodi da sjednici nije nazočna gđa. Tihana Oštrina,   izvjestiteljica za 4. točku dnevnog reda ( Izvješće o radu JU Rakovica za 2016. godinu) pa traži mišljenje da li da se i ova točka odgodi za drugu sjednicu ili da se ipak obradi na ovoj sjednici. Također predlaže da se na dnevni red uvrsti još jedna točka.

 

Načelnik Franjković obrazlaže da je želio da Prostorni plan što prije dođe na sjednicu i vjerovao je izrađivaču Jurcon projekt d.o.o., da će sva dokumentacija biti dostavljana, te je na temelju toga i predložio ove točke dnevnog reda. Ali izrađivači nisu ispoštovali rokove pa Plan nije pripremljen. Isto tako, kako se radi o dva strateška plana, oni moraju ići na savjetovanje sa javnošću koje se provodi u roku od 30 dana.

 

U raspravi vijećnik Ivan Vuković pita kada će prve dvije točke biti spremne za raspravu, a zbog značaja neka to bude što hitnije, neka se sazove sjednica samo za te točke, a kao nema gđe. Tihane predlaže da se i Izvješće JU obradi na drugoj sjednici.

Načelnik odgovara da se nada kako će Planovi biti spremni do kraja studenog, a tajnik Bitunjac podsjeća na rok savjetovanja i izradu izvješća po provedenom savjetovanju pa to znači najranije u roku od 45 dana odnosno oko 15.12.2017.

 

Vijećnik Milan Hodak navodi da je Izvješće JU napravljeno kvalitetno, bez nejasnoća pa se može obraditi i na današnjoj sjednice bez obzira što nema ravnateljice gđe Oštrine.

 

Predsjednika Luketić prijedloge daje  na glasovanje

 

 1. Glasovanje za prijedlog da se točka 4.( JU Rakovica- Izvješće o radu za 2016. godinu) odgodi za iduću sjednicu  - 5 glasova  ZA  i 5 glasova PROTIV
 2. Glasovanje za prijedlog da se točka 4.(JU Rakovica- Izvješće o radu za 2016. godinu) odradi na ovoj sjednici  - 5 glasova  ZA  i 5 glasova PROTIV

 

Zaključak – Točka 4. dnevnog reda ( JU Rakovica – Izvješće o radu za 2016. godinu) ostaje na dnevnom redu

 

Potom predsjednik predlaže slijedeći dnevni red

 

 

 1. Osnovna škola Eugena Kvaternika – Izvješće o radu za 2016. godinu
 2. Turistička zajednica Općine Rakovica- Izvješće o radu za 2016. godinu
 3. Javna ustanova Rakovica – izvješće o radu za 2016. godinu
 4. Spelekom d.o.o.  – Izvješće o radu za 2016. godinu
 5. Rakovica d.o.o. – Izvješće o radu za 2016. godinu
 6. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 7. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća
 8. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj -lipanj 2017. godine
 9. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica
 10. Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću „Slapić“
 11. Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću „Slunj“
 12. Odluka o dopuni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti
 13. Odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 14. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Rakovica
 15. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći OŠ Eugena Kvaternika
 16. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći OŠ Eugena Kvaternika
 17. Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o stipendiranju učenika i studenata
 18. Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u

Poduzetničkoj zoni Grabovac

 1. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći  Dječjem vrtiću „Slunj“

 

 

Potom Predsjednik  predloženi dnevni red daje na raspravu pa kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  sa  9 glasova   ZA, 1 glas  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova

 

 

TOČKA 1. Osnovna škola Eugena Kvaternika – Izvješće o radu za 2016. godinu

 

            Predlagatelj točke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je gđa. Vera Ljubanović Grdić, ravnateljice OŠ  koja je detaljnije obrazložila već dostavljeno izvješće govoreći o organizaciji rada, postignutim uspjesima i problemima.

   

            U  raspravi su sudjelovali: predsjednik OV Zoran Luketić, vijećnici Ivan Vuković, Blanka Pavlić, Milan Hodak koji su pitali u svezi obnove krovišta škole, projektima za povlačenje sredstava iz fondova EU, mogućnosti organiziranja „malih vijeća“, iznajmljivanju školske športske dvorane, slabom obilježavanju obljetnica pogibji hrvatskih branitelja i drugo.

Odgovore su dali ravnateljica Ljubanović Grdić te načelnik Franjković kao i gđa Rastovac                               

 

               Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Osnovne škole Eugena Kvaternika u Rakovica za 2016. godinu

 

 

TOČKA 2. Turistička zajednica Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2016. godinu

 

            Predlagatelj točke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je gđa. Mira Špoljarić, direktorica Turističke zajednice, te i ona detaljnije obrazlaže već dostavljeno izvješće

 

            U raspravi su sudjelovali vijećnici Zoran Luketić, Ivan Vuković, Blaženka Hodak, Milan Hodak, Damir Špehar, Josip Čančar te Blanka Pavllić koji su zatražili detaljnija obrazloženja o financijskom planu i realizaciji istog,  zanimali su ih planovi oko sadnje cvijeća, uređenja biciklističkih staza i oglašavanja istih u prospektima, odnosno kartama. Također ih je zanima projekt eko muzeja kao i suradnja sa HTZ i Turističkom zajednicom Karlovačke županije te situacija turističkom signalizacijom odnosno sa tablama koje označavaju privatni smješta. Osvrnuli su se i na broj posjetitelja u Baraćevim špiljama.

            Sva pojašnjenja i odgovore dala je direktorica Mira Špoljarić.

 

               Zaključak: S 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se  Zaključak o prihvaćanu Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Rakovica za 2016. godinu

 

Gospođe Vera Ljubanovć Grdić i Mira Špoljarić napuštaju sjednicu u 16,45 sati.

 

TOČKA 3.  Javna ustanova Rakovica – Izvješće o radu za 2016. godinu

 

            Predlagatelj je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Kako izvjestiteljica, ravnateljica JU Rakovica nije opravdano nazočna sjednici, predsjednik navodi da je Izvješće u prilogu pa se vijećnici mogu očitovati o istom, a na eventualna pitanja možda može odgovoriti načelnik ili pročelnica.

 

           U  raspravi su sudjelovali vijećnik Ivan Vuković koji navodi da nema kome postavljati pitanja te će biti suzdržan po pitanju izvješća. Vijećnik Milan Hodak i Blanka Pavlić su mišljena da je izvješće detaljno, a sa planovima JU  su upoznati i prilikom planiranja sredstava u proračunu

 

               Zaključak: Sa 5 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Zaključak o prihvaćanu Izvješća o radu Javne ustanove  Rakovica za 2016. godinu

 

 

TOČKA 4. SPELEKOM d.o.o. – Izvješće o radu za 2016. godinu

 

           Predlagatelj je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je Danijela Marinić, direktorica Spelekom d.o.o koja isto tako detaljnije obrazlaže već dostavljeno Izvješće

 

            U raspravi je vijećnici Zoran Luketić iznio mišljenje da bi Izvješće u financijskom dijelu trebalo biti razvidnije i detaljnije, a Blaženka Hodak, Milan Hodak i Ivan Vuković osvrnuli na organizaciju rada i odnosima među djelatnicima poduzeća, prostor za smještaj vozila i opreme te zahvatima na vodovodu vezanim za priključke  novih objekata i izgradnju novih vodovoda. Pohvalili su rad i dodatni angažman u tijeku ljetnih mjeseci i time izbjegli nestašicu vode, zahvalili na potpori radu udruga bilo novčano ili na neki drugi način.

Direktorica Marinić je odgovorila na pitanja i pojasnila situacije.

 

               Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Zaključak o prihvaćanu Izvješća o radu Spelekoma d.o.o.  za 2016. godinu

 

 

TOČKA 5.  RAKOVICA  d.o.o. – Izvješće o radu za 2016. godinu

 

             Predlagatelj je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je Danijela Marinić, direktorica Rakovica d.o.o. koja kao i u prethodnoj točci detaljnije obrazlaže Izvješće.

 

           U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Hodak kojeg je zanimalo da li će biti odvoza krupnog otpada te  Zoran Luketić koji je pitao o stanju  na deponiji Ćuić Brdo, opravdanosti velikog broja zelenih otoka, a mišljenja je da je  premalo djelatnika na administrativnim poslovima, pa sama direktorica gubi puno vremena na administraciju. Trebalo bi zaposliti barem još jednog djelatnika za rad u uredu.

Direktorica je odgovorila na pitanja i posebno naglasila obvezu selektiranja otpada, a načelnik Franjković je pojasnio planove oko deponije na Babinoj gori i plaćanju penala za (ne) gospodarenje otpadom.

 

               Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Zaključak o prihvaćanu Izvješća o radu Rakovica d.o.o.  za 2016. godinu

 

Gospođa Danijela Marinić napušta sjednicu u 17,35 sati.

 

 

TOČKA 6. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

 1. Vijećnik Ivan Vuković, nije zadovoljan dinamikom izdavanja novih rješenja za katastarsku

izmjeru. Misli da se sve treba raditi brže obzirom imamo dva pravnika koji rade na tome.

            Tajnik Bitunjac objašnjava da pravnici ne rade samo  katastarsku izmjeru već i niz drugih poslova pa ih pojašnjava.

 

           Vijećnik pita načelnika što je sa regionalnim vodovodom Lička Jasenica jer se odustalo od tog projekta, a   sada ima naznaka da  isti ponovo zaživljava.

                Načelnik ogovara da se prije isprojektirani vodovod pokazao neisplativim  (po riječima direktora  Plišića iz Hrv. voda), te je  to je prihvatila i županija pa se stalo sa projektom.  Sada je to pitanje ponovo pokrenuto (ministar Medved i  zamjenik župna Karlovačke  županije), ali je problem što netko mora kompenzirati u troškovima jer stanovništvo ne može snositi tako veliki teret. Provode se i druga istraživanja i traže izvori vode, ali je pitanje koliko je to uspješno.

 

Vijećnik Vukoviić podsjeća da se na 32. sjednici vijeća (u prošlom sazivu) razgovaralo o strategiji razvoja Općine te da će sačiniti akcijski plan, ali od toga ništa nije učinjeno. Jedan od problema razvoja je i Poduzetnička zona pa predlaže da se ista dade za stambenu izgradnju.

Načelnik  odgovara da plan tehnički nije donesen, ali su problemi sagledani i radit će se dalje.

 

Vijećnik Vuković ima primjedbu na ne ažuriranu općinski web stranicu, odnosno sjednice nisu ažurirane pa misli da bi bilo dobro da se to ažurira barem mjesečno jer je to ovako neozbiljno i neodgovorno prema narodu.

 

2. Vijećnik Zoran Luketić  pita kako je moguće da stižu opomena za račune stare 12 godina? Nije mu jasno kako to može biti neažurno. Također postavlja pitanje o funkcioniranju vatrogastva i kakvi su tu planovi.

            Pročelnica pojašnjava da su veći dužnici dobili ovrhe, a manji su stavljeni u drugi plan, a i oni koji su dobili opomene ne reagiraju na njih i problem nastaje kada dobiju obavijest o ovrsi.

Grešaka ima u kod nas u knjiženju i u Fini, ali ima i ljudi koji ne plaćaju račun. Nabavili smo novi program pa će sve ići ažurnije.

Što se tiče vatrogastva, načelnik odgovara da su od vatrogasnih društava zatražena izvješća o radu. Problem je u lošoj, staroj i ne adekvatnoj opremi osobito vozilima. Mora se nešto riješiti sa društvima, možda bi bilo  najbolje objediniti ih u jedno društvo i osposobiti ga kako treba. To nalažu i inspekcije. Sutra će doći inspektor i pitat će za vozilo koje košta 200 tisuća kuna, a nema općina novaca za to. Moli da se pomogne da se oformi jedno kvalitetno društvo

 

 

TOČKA 7. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  / u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Kako vijećnici  nisu imali primjedbi  na zapisnik donosi se 

 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽANIm glasom usvaja se zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 8.  Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj-lipanj 2017.

 

            Predlagatelj Izvješća, koje su vijećnici dobili uz poziv na sjednicu, i izvjestitelj je Općinski načelnik Franjo Franjković koji se kratko osvrnuo na Izvješće, a otvoren je za pitanja vijećnika  

 

            U raspravi je vijećnika Zorana Luketića zanimalo što je sa stočarkom zadrugom i gdje se ona planira, a vijećnika Ivana Vukovića što je se ustrojavanjem baza podataka obveznika poreza na nekretnine, a odgovor je dao načelnik.

 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj-lipanj 2017.

 

 

TOČKA 9. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica

 

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji obrazlaže da se ova Odluka donosi na temelju Odluke o osnivanju Savjeta mladih i raspisanog javnog poziva. Prijavljeno je samo 5 kandidata i to je minimum članova koliko mora imati savjet mladih.

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi  se  Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica

 

 

TOČKA 10. Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću „Slapić“

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

             Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac koji obrazlaže da je tijekom listopada određen broj djece bio smješten u vrtiću na Pl. Jezerima jer vrtić u Selištu nije  bio spreman za rad pa se radi o privremenoj Odluci za financiranje samo za listopad.

 

             Rasprave nije bilo

 

Zaključak: Jednoglasno/ s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću „Slapić“

 

 

TOČKA 11. Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću „Slunj“

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac, koji obrazlaže da je novi osnivač dječjeg vrtića u Selištu,  dječji vrtić „Slunj“ pa se mora donijeti nova odluka o sufinanciranju dijela koje pripada općini, a ostalo će regulirati roditelji

   

            U  raspravi vijećnik Vuković pita koji je naziv vrtića te mu je odgovoreno da je to Dječji vrtić „Pčelice“.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi  se Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću „Slunj“

 

 

TOČKA 12.  Odluka o dopuni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da se ovdje radi o dopuni postojeće odluke jer u prethodnoj nije bilo mogućnosti davanja u koncesiju, a kako ima interesa da se dio tržnice u PZ Grabovac uzme u koncesiju ovom dopunom se otvara i ta mogućnost. Do sada su se štandovi i kiosci davali u zakup.

Ukoliko se bude išlo u koncesiju sve će biti regulirano prema Zakonu o koncesijama.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o dopuni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

TOČKA 13.   Odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

 

               Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

               Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

  

               U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja pojašnjava da se u popis nerazvrstanih cesta dodaju i ceste u Broćancu i Sadilovcu. Do sada su bile upisane na Republiku Hrvatsku, ali zbog provođenja projekata vodovoda i drugog lakše je da su ceste u vlasništvu Općine. To se sada lakše izvede kod provođenja katastarske izmjere.

 

               Rasprave nije bilo

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

 

TOČKA 14. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik            

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac  pojašnjava da, obzirom je ukinut porez na nekretnine i mi moramo uskladiti i našu odluku odnosno iz iste brisati taj porez.

 

Rasprave nije bilo.

 

                 Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Rakovica

 

TOČKA 15. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći OŠ Eugena Kvaternika

 

            Predlagatelj  je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica za pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da su sredstva planirana u proračunu Općine, a namijenjena su za radove i nadzor isti na igralištu škole u Selištu Drežničkom.

 

            Rasprave nije bilo

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći OŠ Eugena Kvaternika

 

 

 

TOČKA 16.  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći OŠ Eugena Kvaternika

 

            Predlagatelj Plana  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se sredstva odnose na uređenje kuhinja u školi, odnosno vrtića u Selištu, a planirana su u proračunu.

           

Rasprave nije bilo.

Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći OŠ Eugena Kvaternika

 

TOČKA 17. Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o stipendiranju učenika i studenata

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica koja navodi da se zbog izmjene sastava Vijeća mora ju mijenjati sve odluke koje donesene u prethodnom sazivu pa tako i ova.

 

            Rasprava

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o stipendiranju učenika i studenata

 

TOČKA 18. Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o  stipendiranju učenika i studenata

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Rastovac, a obrazloženje je isto kao i u prethodnoj točci. Kako se javljaju potencijalni investitori za ulaganja u zonu, treba stručno povjerenstvo koje će dati stručna mišljenja što sa zonom i kako će se raspolagati.

Načelnik pojašnjava da je „to  krupan zalogaj“, a kako nismo atraktivno  područje mora se dobro razmisliti kako pokrenuti Zonu i zbog toga Povjerenstvo mora donijeti konkretne prijedloge.

 

 U raspravi je gospodin Zoran Luketić zatražio pojašnjenja o predloženim članovi Povjerenstva koji nisu sa područja općine, a odgovorio je načelnik.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni Grabovac

 

TOČKA 19. Odluka o isplati  sredstava kapitalne pomoći Dječjem vrtiću „Slunj“

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili neposredno prije sjednice

 

            Izvjestitelji po točci je načelnik koji je pojasnio da se vrtić mora opremiti određenim sitnim i potrošnim inventarom, a kako nam je financiranje predškolskog odgoja  i obveza, preuzeli smo i obvezu opremanja vrtića, a sve provodi dječji vrtić „ Slunj“  u skladu sa zakonom. Zbog toga je potrebna ova Odluka, a sredstva su planirana u proračunu.

 

            U raspravi je vijećnika Luketića zanimalo što je sa starom opremom vrtića, a vijećnika Hodaka koliko će biti mjesečna obaveza sufinanciranja vrtića, odnosno koliko će plaćati roditelji.

Odgovorili su načelnik i zamjenik načelnika.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Dječjem vrtiću „Slunj“

 

Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 18,50 sati.

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                        Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj