Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 34. SJEDNICA

AUDIO

Z  A  P  I  S  N I  K

 

34. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 21.12.2016. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 16,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak,  Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Ivana Smolčić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković  Mirjana Modrušan  i Damir Špehar

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vesna Rastovac, pročelnica JUO, Kristijan Bitunjac, tajnik  te Zdenka Božičečvić i  Slavica Vuković, djelatnica u JUO

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na početku  sjednice

nazočno 10  vijećnika te da postoji kvorum  pa se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda, ali predsjednik predlaže još jednu točku već dostavljenog prijedloga dnevnog reda  pa bi dnevni red bio slijedeći

 

DNEVNI  RED  

 

1. Izvješće mandatne  komisije

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Usvajanje zapisnika  sa 33. sjednice  Općinskog vijeća

4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

5. Program o izmjenama i  dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

    period 2016. godini

6. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalne     

    djelatnosti u 2016 godini

7. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja

    poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

8. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2016. godinu

9. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2016. godinu10

10. Plan nabave Općine Rakovica u 2016. godini

11. Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i

      poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine 

      Rakovica u 2016. godini

12. Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

13. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog

       vijeća Općine Rakovica

14. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći  Rakovica d.o.o.

15. Plan o izmjeni Plana pojačanog održavanje makadamskih i asfaltiranih prometnica u periodu 2016. i

      2017. godine

16. Odluka o odobrenju potpora br. 2. primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu,a kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi niti dopuna donosi se

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno / sa 10  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1.  Izvješće mandatne  komisije

 

            Predsjednik Luketić čita izvješće Mandatne komisije u kojem se izvješćuje da je vijećnik Ante Palian, zbog bolesti,  dao ostavku na članstvo u Općinskom vijeću  kao i na sve ostale funkcije.

Stranka HSP, čiji je kandidat gosp. Palian, imenuje za zamjenika gospodina Damira Špehara pa Mandatna komisija predlaže da  Vijeće prihvati mandat.

 

Članovi vijeća su  jednoglasno suglasni sa prijedlogom pa gospodin Damir Špehar potpisuje prisegu.

 

TOČKA 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

   1. Vijećnik  Milan Hodak  ponovo upozorava na rupe na asfaltu na cesti u Čatrnji, što će biti još veći problem zbog nadolazeće zime, pa pita da li se to može popraviti?

      Također se osvrće na građevinske radove na ulazu u Čatrnju gdje se izvode obimni radovi za vjerovatno  budući hotel. Puno se kopa u zemlju (nekoliko katova), a koliko će biti nad zemljom? Moguće da se radi o peterokatnici.  Da li je to u skladu sa Prostornim planom.  Da li za to postoji građevinska dozvola i da li se radi po njoj? Misli da ima nepravilnosti u odnosu na vodovod jer su na šahtama napravljene kućice. Da li je vodovod izvlašten?  Može li to komunalni redar ili tko drugi kontrolirati?

 

                 Vezano za sanaciju rupa na cesti, načelnik odgovara da ŽUC nema sredstava, a kako se radi o manjim zahvatima isto će sanirati Općina jer se u tijeku radovi na općinskim cestama pa će se i ovo  pokrpati jer to nisu velika sredstva.

     

                             Odgovarajući na pitanje o gradnji hotela  u Čatrnji, pročelnica navodi da objekt ima građevinsku dozvolu, i ako se radi u skladu sa njome  sve bi trebalo biti uredu. Ako se misli da se ne radi kako treba  može se pozvati inspekcija. Radi se o hotelu koji u gornjem dijelu ima sobe, a u podzemlju popratne sadržaje. Vodovod je izvlašten.

             Načelnik se također slaže da se pozove inspekcija ako Mjesni odbor smatra da se radi nešto van dozvole. Kako se radi o velikim sredstvima EU  misli da se nebi smjelo raditi nešto protuzakonito.

    

 

2. Vijećnik   Željko Župan pita  da li ima nadzorni inženjer za radove na asfaltiranju. Misli da se radovi ne izvode kako treba. Asfalt se ne siječe već se samo krpaju rupe ( nabacuje asfalt u iste i prođe valjkom). Ne odvozi se  šuta  već je ostavljaju uz cestu. U Klancu  ( kod Jose Špehara) podigli su asfalt, a nisu napravili ulaz pa se ne može prići kući.

 

            Pročelnica odgovara da ima nadzorni inženjer pa će  ga upozoriti na ovo što vijećnik navodi,  a i sama će obići teren zajedno sa njime.

 

3. Vijećnik  Ivan Vuković upoznaje načelnika da je Mjesni odbor Drežnik Grad u ime grupe građana iz Grabovca  uputio zahtjev da se neke čestice u Grabovcu proglase  javnim površinama. Na tim česticama bi se uredilo dječje igralište, te neki drugi sadržaji od zajedničkog interesa građana ( postaviti klupe, posaditi voćke, urediti parkiralište), ali isti zahtjev nikada nije razmatran na vijeću.  Uređeno je samo dječje igralište, a na  ostalim su ili zeleni otoci, ili se skupljaju oborinske vode ili su cestovni pojas. Pita kada će se o tome raspravljati i zašto se ignoriraju zahtjevi i zaključci Mjesnog odbora?

 

            Načelnik  odgovara da je razmatran zahtjev za igralište i isto je uređeno.

Pročelnica navodi da je MO odredio lokaciju igrališta. Ostale čestice su manji dijelovi parcela i uz stambene parcele. edna od čestica je i gradilište koje se može prodati.

Ako nisu veće parcele u Prostornom planu se ne označavaju kao javne površine i nema odluke kojom bi se to proglasilo javnom površinom.

Ukolko se nešto želi graditi mora se detaljno obrazložiti, koliko košta i iz kojih izvora se financirati.

Ne može samo jedno naselja koristi i trošiti sredstva namijenjena cijelom Mjesnom odboru.

Potrebno je izmjeniti i programe.

 

Vijećnik nije zadovoljan odgovorom.

 

4. Vijećnik Pavel Šebalj navodi da je dobio odgovor na svoje pitanje sa prehodne sjednice u kojem se navodi da nitko nije preplatio izmjeru, a načelnik je dao proglas da se plaća  2.000,00 kuna. Kakvo je onda stanje onih koji su platili više -da li su platili dovoljno ili su preplatili i onih koji su platili 2.000.00 kuna - da li  su platili dovoljno ili manje. Traži pismeni odgovor.

 

Načelnik navodi da će odgovoriti služba  koja vodi proceduru, a predsjednik Luketić traži da se odgovor dostavi svim vijećnicima.     

 

TOČKA 3.  Usvajanje zapisnika sa  33. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  / u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Kako vijećnici  nisu imali primjedbi  na zapisnik donosi se 

Zaključak:  Sa 9 glasova ZA 0 glasova  PROTIV i 2 SUZDRŽAN glas usvaja se zapisnik sa 33. sjednice  Općinskog vijeća

 

 

Točka 4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica  po točci je  gđa. Zdenka Božičević koja navodi da je prijedlog dostavljen i na trećoj i na  četvrtoj  razini,  kao i zapisnik sa Odbora za financije. Svaka izmjena je obrazložena u pisanom dijelu. Stoga neće posebno obrazlagati već će odgovoriti na pitanja.

 

            U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković  koji nije zadovoljan visinom sredstava za modernizaciju i asfaltiranje cesta, a pojašnjenje je dala pročelnica Rastovac 

 

             Zaključak Sa 10  glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i   1 SUZDRŽAN  glasa   donosi se Odluka o izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

Gospođa Zdenka Božičević napušta sjednicu u 15,45 sati.

 

TOČKA 5.Program o izmjenama i  dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2016. godini

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica i navodi da je Program usklađenje sa prihvaćenim rebalansom.


             Rasprave nije bilo pa se donosi

 

Zaključak Sa 10 glasova ZA,  0 glasova   PROTIV i 1  SUZDRŽAN glas donosi se Program o izmjenama i  dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2016. godini

 

 

TOČKA 6.  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalne     djelatnosti u 2016 godini

 

             Predlagatelj Programa je općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac   koja navodi da se i ovdje radi o usklađenju sa donesenim izmjenama proračuna, a uglavnom se radi o aktivnostima koja se financiraju iz komunalne naknade.

              Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Sa  10 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 1 SUZDRŽAN glasova donosi se  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalne     djelatnosti u 2016 godini

 

 

TOČKA 7. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja   poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

 

            Predlagatelj Odluke   je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da su aktivnosti iz  Odluke  iste, a samo su se izmjenili iznosi sukladno  rebalansu.

             Rasprave nije bilo.  

 

            Zaključak:  Sa 10 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas

donosi se  Odluka  o izradi Odluke o izmjenama  Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

 

 

TOČKA 8. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2016. godinu

 

            Predlagatelj Programa je   Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  Programa su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja napominje da se i ovdje radi o  usklađenju sa rebalansom

           

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /   sa 11 glasova  ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2016. godinu

 

 

TOČKA 9.  Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2016. godinu

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

       Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se povećavaju  naknada za opremu novorođenčadi  i naknada za sufinanciranje prehrane učenika.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak:Jednoglasno /  sa 11  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ donos se  Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica u 2016. godini

 

 

TOČKA 10.  Plan nabave Općine Rakovica u 2016. godini

 

            Predlagatelj Plana    je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu

 

        Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac  koja ponovo navodi da se radi o usklađenje sa rebalansom.

 

            Rasprave nije bilo, a glasovanjem se donosi:

 

Zaključak: Sa 10 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas  donosi se Plan nabave  Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

TOČKA 11. Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i  poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine  Rakovica u 2016. godini

 

 

            Predlagatelj Programa   je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

            Izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac  obrazlaže o utrošku sredstava  za izradu Prostornog plana

 

             U Raspravi vijećnik Ivan Vuković primjećuje da Prostorni plan još nije izrađen što je bilo za očekivati, a pročelnica pojašnjava da je pri završetku i trebao bi idući tjedan  ići na javni uvid.

 

Zaključak:  Jednoglasno /sa 11 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova / donosi se Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i  poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine  Rakovica u 2016. godini

 

 

TOČKA 12. Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac  koja obrazlaže da se radi o malim sredstvima od cca 500,00 kuna usmjerenim za Stari grad Drežnik

      

  Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 11  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

 

 

TOČKA 13. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog  vijeća Općine Rakovica

 

              Predlagatelj Rješenja   je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog  su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

  

        U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je Odbora za izbor i imenovanje kao zamjenu za Antu Paliana,  člana  Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost,   predložio gđu. Blanku Pavlić 

 

              Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Jednoglasno /sa 11  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi  Rješenje o izmjeni  Rješenja o izboru Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog  vijeća Općine Rakovica

 

 

TOČKA 14.  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći  Rakovica d.o.o.

 

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da se radi o  pomoći za odvoz otpada sa zelenih otoka koji troškovi su vrlo visoki i  komunalno poduzeće ih ne može isfinancirati svojim sredstvima. 

       

            U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Hodak, Ivan Vuković, Zoran Luketić sa upitima o radu komunalnog poduzeća, prikupljanju  otpada, financiranju društva, a pojašnjenja i odgovore dali su načelnik i pročelnica.

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 11 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Rakovica d.o.o

 

 

TOČKA 15. Plan o izmjeni Plana pojačanog održavanje makadamskih i asfaltiranih prometnica u periodu 2016. i  2017. godine

 

            Predlagatelj  Plana  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da se radi samo usklađenju naziva dionice  ceste u Selištu Drežničkom,  koja se sanira, sa službenim- ispravnim nazivom ceste. Ne radi se  o dodatnim dionicama, a načelnik pojašnjava da se neće asfaltirati ni onoliko koliko je planirano već će se sanirati samo na onom dijelu gdje su najveća oštećenja.

 

 

U  raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković. Milan Hodak, Blanka Pavlić i Zoran Luketić, sa  upitima    o radovima koji su započeli, kada će se završiti i kada će početi asfaltiranje makadamskih cesta, način financiranja i drugo, a ogovorili su pročelnica i načelnik.

             

 

Zaključak: Sa 10 glasova ZA , 0 glasova  PROTIV i  1 SUZDRŽAN  glas  donosi se Plan o izmjeni Plana pojačanog održavanje makadamskih i asfaltiranih prometnica u periodu 2016. i  2017. godine

 

 

TOČKA 16. Odluka o odobrenju potpora br. 2. primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je  Odbor za poljoprivredu  održao    sastanak i  donio zaključak  o sredstvima koja se odobravaju sukadno opravdanosti zahtjeva. Kao su se  naknado od županije  dobila sredstva za  specifične programe u iznosu od 11.000,00,  prije odobrena općinska sredstva su se uskladila za Odlukom kojim se  specifični programi sufinanciraju  50% županija, 50&% općina.

 

            U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan  Vuković, Pavel Šebalj, Blanka Pavlić koje su zanimali zašto su sredstva županije manja od općinskih te zašto općinska nisu ostala u iznosu kako su odobrena, a županijska se podijelila.

Odgovore su dale pročelnica Rastovac i vijećnica Ivana Smolčić koja je članica Odbora za poljoprivredu

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o odobrenju potpora br. 2. primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava  u 16,30 sati.

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj