Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 27. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 24.02.2016. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Ivan Vuković i Mirjana Modrušan

 

Sjednici nisu nazočne vijećniceBlaženka Hodak, Ivana Smolčić, Blanka Pavlić te vijećnik Ante Palian

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine, Vesna Rastovac, pročelnica JUO i Slavica Vuković, djelatnica u JUO

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na  sjednici nazočno  7 vijećnika te da postoji kvorum  pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv, ali predsjednik dodaje još jednu točke i predlaže slijedeći dnevni red

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.  Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća 

3.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu

4 . Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama

      jedinica lokalne i područne regionalne) samouprave na području Karlovačke županije

 5.  Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Rakovica 2016.-2020. godine

6.  Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u 2016. godini

7   Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2015. godini

8.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2016.

     godinu

9.  Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih

     ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida pometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za  

     2015./2016. godinu

10. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja od

      požara u 2015. godini za Općinu Rakovica

11. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 2016. godinu

12. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Rakovica za period od 2016. do

      2019. godine.

13. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu

14. Vjerodostojno tumačenje članka 34.g Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine

      Rakovica

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu,a kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi niti dopuna donosi se

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

1. Vijećnica Mirjana Modušan ima prijedlog vezan za kontejner koji se nalazi na raskršću Lipovac Stara Kršlja. Kontejner se ne prazni često i ima svakojakog otpada koji razvlače životinje pa je to ružna slika za prolaznike, a pogotovo turiste, pa predlaže da se isti pomakne prema Staroj Kršlji gdje bi stanovnicima bio dostupniji, a u Lipovac se stave zeleni otoci. U Lipovcu se razvija i turizam, ali nema vode, interneta, javne rasvjete pa pita kada će se nešto napraviti po tom pitanju.

 

Odgovarajući načelnik navodi da ne zna zašto Komunalno poduzeće nije postavilo kontejner u Staru Kršlju jer su to mještani i tražili. Možda  je problem  odvoza zbog snijega, provjerit će se što se može uraditi.

Što se tiče Lipovca, zeleni otoci će se postaviti, ali  ne vjeruje da će se voda moći osigurati, a pitanje javne rasvjete će se razmotriti. Također će se onda uvesti plaćanje komunalne naknade koju sada  stanovnici ne plaćaju.

Vijećnik Vuković nije zadovoljan sa odgovorom načelnika, realno gledajući ti su ljudi  puno toga napravili   tome selu. Najmanji problem je podijeliti kante i početi sa naplatom komunalne naknade. Oni su spremi za sva plaćanja. Neka bude kao i za sva naselja,kako ljudi ne bi pomislili da se možda diskriminiraju zbog vjerske pripadnosti.

 

2. Vijećnik Ivan Vuković primjećuje da je zgrada u centru već pod krovom i to u jako kratkom roku te zbog toga upućuje pohvalu načelniku. Znači da je uspio iznaći sredstva. Za drugi dio radova traženo sufinanciranje  od Fonda za zaštitu okoliša (to se tražilo dok je SDP bio na vlasti). Da li će načelnik i dalje biti uporan u traženju i  prikupljanju sredstava za sufinanciranje?

 

Načelnik ogovara da je kandidirano za sredstva Fonda za ugradnju stolarije, ali je bilo problema sa dokumentacijom, odnosno katastarskom evidencijom zgrade, ali sada je sve prikupljeno i predano u Fond i čeka se. Ukoliko gospodin Miller i dalje ostane na čelu Fonda isti je upoznat sa svime, a ako ne ići će se u novu proceduru za traženje sredstava jer se sada ima kompletna dokumentacija. Isto tako će se tražiti i druga sredstva iz svih mogućih izvora. Navodi da je Ministarstvo regionalnog razvoja isplatilo sva ugovorena sredstva.

 

Drugo pitanja vijećnika Vukovića se odnosi na pitanje vodoopskrbe i odvodnje odnosno projekta Aglomeracije. Letak koji se dobio uz uplatnice za vodu upućuju da se radi nešto konkretno, pa pita  da li ima naznaka da se riješe ovi problemi?

 

Načelnik navodi da je situacija komplicirana. Projekt koji se radi može biti nerealizirajući jer se smatra neisplativim. Moguće je da će se projekt vodoopskrbe iz Kozjaka  poboljšati jer se to smatra  isplativim.

Ovaj projekt koji se radi mora biti plaćen bez obzira što će najvjerojatnije pokazati  da je odvodnja neisplativa jer ima malo stanovnika, ali ćemo barem imati  dokument koji to potvrđuje, pa će država morati nešto poduzeti jer kohezioni fondovi neće prihvatiti financiranje nečeg što nije isplativo.

Hrvatske  vode  imaju  nešto u planu obzirom se radi o Nac. parku, ali da li će se to izrealizirati  pitanje je.

U svakom slučaju sami moramo gurati  alternativne mogućnosti vodoopskrbe / Slunjčica, Poligon, Nato, Ministarstva/, za sada nema ništa konkretno, ali moramo biti uporni.

Nadovezujući se vijećnik Zoran Luketić smatra da nema volje za rješavanje ovog problema, jer rješenje za sve postoji, već i prije Poligon je bio zainteresiran za vodooskrbu i to se moglo riješiti, ali se stalo.

 

3. Vijećnik Milan Hodak pita da li ove godine ima planova za sanaciju divljih deponija, te da li se može riješiti (urediti, sanirati) ulaz Čatrnju jer je to sada ruglo na samom ulazu na naselje, Da li komunalni redar može što poduzeti?

 

Pročelnica Rastovac odgovara da se za sanaciju divljih deponije planiraju tražiti sredstva od Fonda za zaštitu okoliša, ali se čeka donošenje proračuna kako bi se mogli poslati zahtjevi. Deponija na Ćuić Brdu može prihvatiti otpad sa divljih deponija.

A što se tiče ulaza u Čatrnju, to je privatno zemljište, ali će komunalna redarica to obići i vidjeti kako se može riješiti jer smo već imali sličan slučaj.

 

4.  Vijećnik Marijan Vuković pita da li ima saznanja hoće li i kada Hrvatske ceste asfaltirati cestu kroz Sadilovac prema farmi?

 

Načelnik navodi da je Županijska uprava za ceste ostala bez puno sredstava, Župan je rekao da će čak morati dići kredit da se neke stvari riješe, pa slijedom toga sumnja da će se  u ovoj godini asfaltirati cesta kroz Sadilovac.

 

5. Vijećnica Mirjana Modrušan navodi da trepteći semafor u Rakovici nije baš najbolje "pogođen", odnosno da nije najbolje uočljiv. Također pita da  li će se postaviti represivna kamera?

Načelnik navodi da će i kamera biti postavljenja kako je rečeno, a Općina će platiti priključak od 7.500,00  kuna. Kamera se neće spojiti na javnu rasvjetu i to je pogrešno navedeno u zapisniku sa prošle sjednice.

 

6. Vijećnik Zoran Luketić želi pojašnjenja oko katastarske izmjere. Smatra da je došlo do pogrešnog tumačenja  Odluke o sufinanciranju pa su već dosadašnja zaduženja veća od troškova izmjere, a još nisu zaduženi svi korisnici. Predlaže da se za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća pripremi posebna točka o katastarskoj izmjeri gdje bi se razradila kompletna problematika.

 

Odgovarajući načelnik, navodi da cijeni  svaku primjedbu i prigovor, ali je i on  sam između "četiri vatre"" (vijećnici- stranke – službenici – zakon). Svjestan je da svaka stranka ima svoje tumačenje, odnosno svaka stranka ima različit problem.  Stoga se svima koji se obrate sa primjedbama,  zahtjev  razmotri i pokuša pomoći ukoliko može i ukoliko je u skladu sa zakonom, ali se svima ne može udovoljiti.

Na samom početku bilo je teško predvidjeti kolika će biti zaduženja, odnosno koliko ima obveznika (bilo samovlasnika ili suvlasnika). Predviđalo se da će biti oko 1000 obveznika, ali se ispostavilo da ih ima oko 1600. Do sada nije naplaćeno dovoljno za podmirenje nastalih obveza pa je Općina obvezu podmirila svojim sredstvima. Ukoliko u konačnici bude više sredstava od potrebnih ista će se vratiti građanima razmjerno izvršenim uplatama. Moramo računati i na to da se od nekih obveznika neće moći naplatiti obveza.

 

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa  26. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u/ pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Kako vijećnici  nisu imali primjedbi donosi se 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova usvaja se zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća uz tražene ispravke.

 

 

TOČKA 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da je u Izvješću prikazano ono što se u toku godine događalo sa otpadom, prikupljanje, odlaganje, deponija Ćuić Drdo, divlje deponije, zeleni otoci, finaciranje, nabava kontejnera, edukacija stanovništva oko prikupljanja otpada i drugo.

         

             U raspravi  su sudjelovali  vijećnici  Ivan Vuković. Marijan Vuković, Željko Župan, Zoran Luketić, te načelnik Franjković  koji su  upozorili na divlje odlagalište kod benzinske crpke u Grabovcu koje bi trebalo očistiti i na istom parkiralištu postaviti više kanti za otpad jer otpad uglavnom ostavljaju vozači kamiona koji se tu zaustavljaju. Problem je i u neurednom skupljanju selektivnog otpada, a najbolje rješenje je sortirnica te potom daljnja distribucija otada.

 

            U odgovoru pročelnica navodi da se smeće u Grabovcu baca na privatnu parcelu i tu Općina ne može ništa uraditi. Vlasnik bi trebao zaštiti svoju parcelu i spriječiti takvu situacija, a on ništa ne poduzima. Samo parkiralište ima tri vlasnika što je još veća problematika.

Selektivni otpad se također miješa u kontejnerima koje je onda teško prazniti  iako na deponiji imaju tri velika kontejnera za to.

 

Zaključak Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu

 

 

TOČKA 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne regionalne) samouprave na području Karlovačke županije

 

             Predlagatelj Zaključka je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja kratko obrazlaže očitovanje revizije iz kojeg se vidi  učinkovito raspolaganje nekretninama, daju smjernice o dopuni elaborata i kao obvezu izrada  strategije upravljanja te  program za svaku godinu što  smo ispunili, a elaborat će se izraditi nakon katastarske izmjere te će biti usklađen sa katastrom i gruntovnicom. Uglavnom, nalaz je dobar, a načelnik dodaje kako  je Državni ured za reviziju napomeno kako smo najbolja Općina u  Županiji po pitanju izrade ove dokumentacije odnosno raspolaganja nekretninama.

 

              U raspravi vijećnik Ivan Vuković  izražava zadovoljstvo ovakvom ocjenom.

             

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova    donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Karlovačke županije

 

 

TOČKA 5. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Rakovica 2016.-2020. godine

 

            Predlagatelj Strategije  je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog Strategije su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da Strategija donosi analizu stanja, smjernice i viziju za buduća razdoblja. Imamo značajne površine nekretnine, uglavnom građevinske, te nešto manje poljoprivredne. Objekti su poslovni i stambeni. Iako je to manji broj u odnosu na gradove. Sve je prilagođeno zakonskim odredbama.

 

            U raspravi su sudjelovali vijećnici Zoran Luketić, Ivan Vuković, Marijan Vuković, Pavel Šebalj te načelnik Franjković, a koji kao glavnu slabost i ograničavajući razvojni faktor navode vojni Poligon pitajući se kako bi se mogla smanjiti šteta. Pisana je Deklaracija, ali nema nikakvog odgovora. Da li bi bilo uputno Deklaraciju ponovo poslati  na nove adrese i Ured predsjednice. Iako bi bilo dobro u isto ići sa Gradom Slunjem i Općinom Plitvička Jezera, ne smijemo se oslanjati na njih obzirom da se radi o velikom sredstvima kako za komunalnu naknadu, tako je u pitanju i vodoopsrkba. Moramo misliti na interese svoga stanovništva. Ima naznaka o velikim ulaganjima u Poligon i moramo vidjeti kako od toga možemo što više iskoristiti za svoju Općinu.

 

Pročelnica Rastovac navodi kako je u izmjeni Prostorni plan Karlovačke županije u kojem se Studija utjecaja na okoliš samo dotakla problematike Poligona, pa smo tražili da se prikupi puno više podataka o tome i da se Prostornim planom  poduzmu određene mjere u zaštiti okoliša. Tu bi se trebao uključiti i NP jer je tu potrebna osobita zaštita.

 

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Rakovica 2016.-2020. godine

 

 

TOČKA 6.  Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u 2016. godini

 

            Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac napominje kako nema posebnih promjene  i sve je u skladu sa već  donesenim odlukama.

        

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u 2016. godini

 

 

TOČKA 7. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2015. godini

 

            Predlagatelj je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji napominje da se  Analiza  temelji na  dostavljenim podacima, a  sukladno zakonu.  Propust DVD-a Rakovica je u ne dostavljanju podatka o nabavljenoj   opremi, obzirom da su prethodno dostavili podatke o potrebama. Inspekcija je kompletiranje opreme naložila još prošle godine.

 

 U raspravi je vijećnik Željko Župan izvijestio da je obavio razgovor sa predsjednikom DVD-a  Rakovica koji je izvijestio da je dio opreme nabavljen, a za dio se razmatraju ponude te će nakon godišnje skupštine dostaviti konkretne podatke.

 

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova usvaja se  Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2015. godini

 

TOČKA 8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Rakovica za period od 2016. do 2019. godine.

 

            Predlagatelj Smjernica je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

             Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac koji kratko obrazlaže smjernice.

 

            U raspravi vijećnik Ivan Vuković navodi da sada imamo novi moment u državi odnosno  migrantski val koji bi mogao zahvatiti i naše područje i izazvati humanitarnu katastrofu. Mi smo turistički kraj i možemo imati puno problema.  Za sada nas koridori zaobilaze, ali moramo računati sa njima.  I mi  smo bili  prognanici i razumijemo kako se ti ljudi osjećaju te  ako se nađu na našem području treba prema njim postupiti ljudski. Trebalo bi to već uvrstiti u plan za 2016. godinu.  U civilnu zaštitu treba uključiti udruge građana, osobito bi veliki doprinos mogla dati Udruga branitelja koja je dobro organizirana, a mogla bi okupiti i druge pojedince.

Načelnik Franjković se slaže navodima vijećnik Vukovića vrlo je moguće da će se izbjeglice preusmjeravati preko BiH  a ona ih neće odbijati i istina je da možemo biti  koridor za prolazak. To bi bila katastrofa za nas jer se vrlo lako može uništiti  turizam, materijalna dobra stanovništva,  moguće su zarazne bolesti, postoji opasnost i od terorističkih akcija. Pisat će o tome premijeru i tražiti da  izbjeglice ne ulaze na nenaseljena  područja naše Općine te da se granica zaštiti vojskom ili na neki drugi način.

Sa istim je suglasan i vijećnik Zoran Luketić, koji napominje da bi time bila  ugrožena sigurnost i Općine, ali i Poligona i  Nac. Parka.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Rakovica za period od 2016. do 2019. godine.

 

TOČKA 9. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida pometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za   2015./2016. godinu

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da nema izmjena u odnosu na prošlogodišnji program već su samo  neki podaci usklađeni.

             

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH/ glasova  donosi Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida pometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2015./2016. godinu

 

 

TOČKA 10. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja od  požara u 2015. godini za Općinu Rakovica

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestitelji po točci je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da se u Izvješću vidi tendencija smanjivanja broja požara (bilo ih je 9.) pa smatra da preventivno motrenje funkcionira, a izmjena u Izvješću  se odnosi podatak o novom direktoru Spelekoma d.o.o.

      

             Rasprave nije bilo. 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ prihvaća  se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja od  požara u 2015. godini za Općinu Rakovica

 

 

TOČKA 11. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 2016. godinu

 

               Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

               Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

  

                U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac i napominje da nema izmjena u odnosu na  Oduku iz  prošle godine te je sve u  skladu sa zakonom

 

              Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /7 sa glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 2016. godinu.

 

TOČKA 12. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Rakovica za period od 2016. do 2019. godine.

 

            Predlagatelj Smjernica je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da se Smjernice donose za period od 4 godine. Da bi se ustrojile snage civilne zaštite nema nikakvih pravilnika i naputaka, sve je na razini teorije, kada se donese pravilnik onda će se znati konkretnije.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /7 sa glasova ZA, 0 glasova PROTIV i SUZDRŽANIH glasova/ donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Rakovica za period od 2016. do 2019. godine.

 

TOČKA 13. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog Programa su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjaci navodi da Plan prati smjernice na godišnjoj razini.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 7 sa glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu

 

TOČKA 14. Vjerodostojno tumačenje članka 34.g Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

            Predlagatelj je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da  Ured za prostorno uređenje iz Slunja traži tumačenje - očitovanje Vijeća o gradnji bazena u autokampu Korana. Smatra da ste radi o  građevini potrebnoj za rad, rast i razvoj, pa predlaže da se donese tumačenje da se radi o rekonstrukciji te nije potrebno donošenje Urbanističkog plana. Sa istim je suglasan i načelnik Franjković.

        

            Rasprava nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Vjerodostojno tumačenje članka 34.g Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u 16,45sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj