Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

40. sjednica - zapisnik

AUDIO SNIMKA

Z  A  P  I  S  N I  K

 

S 40. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 11.12.2012. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 17,00 sati i završetkom u – 18,30 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan Smolčić, Milan Bićanić, Željko Župan, Damir Krizmanić, Marijan Hodak, Blanka Pavlić /od 17,10/, Milan Pavličić,Ivan Vuković /od 17,10/,   Anđelko Novosel /od 17,10/, Zoran Poznan i Ante Palian.

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vesna Rastovac, privremena pročelnica JUO, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica i Slavica Vuković, referentica u JOU.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv, ali se isti proširuje sa još dvije točke pa bi dnevni red bio slijedeći:

 

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi.

2.   Usvajanje zapisnika sa 39.sjednice Općinskog vijeća

3.   Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

4.   Program utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu

5.   Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2013. godini

6.   Program utroška sredstva spomeničke rente u 2013. godini

7.   Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini

8.   Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

9.   Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne

      proizvodnje u 2013. godini

10. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu

11. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom

      vijeću za 2013. godinu

12. Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu

13. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu

14. Plan nabave Općine Rakovica u 2013. godini

15. Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području

     Općine Rakovica  

16. Program financiranja poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na

      području Općine Rakovica u 2013. godini

17. Odluka o istupanju Općine Rakovica iz udruge LAG Lika i pristupanju Općine Rakovica udruzi LAG

      Frankopan

18. Nova katastarska  izmjera ( izvještajna rasprava)

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /sa  9  glasova ZA/

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.  Vijećnik  Zoran Poznan pita u vezi čišćenja snijega u Novoj Kršlji i navodi da ne zna tko snijeg čisti, ali onaj tko čisti isto ne radi kako treba,  odnosno ne čisti  cijelu dionicu puta već se okrene 20 metara prije njegove kuće. Tako je bilo i prošle godine. Njegova je kuća predzadnja, ali tu ne završava asfalt. Okretanje na kraju asfalta je teško pa je rečeno da se čisti samo do kud ima kuća, ali se ni to ne poštuje, pa sada traži da se čisti do kraja asfalta. Uredno plaća komunalnu naknadu kako njegova kuća, tako i susjedna i moraju imati očišćen put.

Također pita tko čisti snijeg za Dražić Selo jer se i tamo ne čisti najbolje i do kraja sela.

Načelnik odgovara da o ovom problemu treba obavijestiti – pitati direktora Spelekoma, jer je komunalna redarice na godišnjem odmoru pa se njoj ne može obratiti i provjeriti.

Nadovezujući se vijećnik Vuković navodi da se iz cjenika čišćenja snijega vidi da Dražić Selo čisti Spelekom, a pročelnica dopunjuje da Novu Kršlju čisti Damir Špehar, a za Dražić Selo je ugovorena dionica od 1.500 metara i to od Županijske ceste kraj Marijana Marjanovića

 

2. Vijećnik Ivan Vuković u ime vatrogasaca DVD–a Rakovica, a i Drežnika, koji su učestvovali u gašenju  požara na Ličkoj kući, pita da li je za tu uslugu – gašenje poslan račun Nac. parku, jer imaju saznanja da je dogovoreno da se to fakturira i njima isplati naknada. Kako do sada nisu dobili niti jednu dnevnicu, traži da se predsjednici Društava očituju što je urađeno. Ako su drugi vatrogasci dobili naknadu, zašto su naši zakinuti?

Ima saznanje da je otpad sa zgarišta zbrinut na deponiji Ćuić Brdu i to je bio naš doprinos da se što  prije sanira zgarište i obnovi – otvori  Lička kuća, ali  od obećanog roka do 01.07.2012. godine - ništa.

 

Također u ime zainteresiranih građana pita što je sa stanovima u  novoobnovljenoj  stambenoj zgradi. Tu su 4 stana od kojih se koristi samo jedan. Zgrada je obnovljena prije 5 ili 6 godina i stanovi stoje prazni iako ima interesa za njihovo korištenje (prvenstveno od mladih obitelji koji nemaju riješeno stambeno pitanje). Da je najam  bio 100 eura to  bi bilo najmanje 135 tis kuna do sada, odnosno toliko je manje u proračunu, a to se moglo iskoristiti.

 

Odgovarajući načelnik navodi da je nedavno poslao dopis na ruke nove ravnateljice i tražio donaciju za cisternu i spomenuo i gašenje, ali do sada nije došao nikakav odgovor. Može provjeriti da li je nešto riješeno, a vatrogasci ukoliko nisu, neka pošalju račun za usluge gašenja.

Što se tiče stamene zgrade, ona je planirana  za urede jer se pokazuje potreba da Turistička zajednica i  Spelekom oslobode prostorije koje sada koriste za potrebe općinskih službi, a njima bi se za urede dale prostorije u toj zgradi. Također određeni građani potražuju stanarsko pravo na stanove u toj zgradi (npr. Stanko Bićanić, Ljiljana Žanić ) .

Što se tiče višestambene zgrade još uvijek se čeka odgovor zamjenika ministra gospodina Janjića.

Nadovezujući se tajnik Bitunjac navodi da iduće godine dolaze i zamjenici načelnika pa će i za njih trebati određeni prostor. Stanko Bićanić se odrekao stanarskog prava, ali je u telefonskom razgovoru rekao da se predomislio i da će potraživati stanarsko pravo sudskim putem pa će se vidjeti što će biti s time.

 

Vezano za temu vijećnica Pavlić navodi da je čula  da su stanovi loši i da ih treba sanirati, te pita  da li je to uređeno?

Tajnik Bitunjac odgovara da je saniran samo jedan dio, ali je dosta parketa propalo, a isto tako je propao i izvođač radova i nema tko to sanirati. Općina za to trenutno nema novca. Pročelnica pojašnjava da je dio koji je saniran platila Croatia osiguranje temeljem police osiguranja.

 

Nadovezujući se vijećnik Vuković navodi da znade da je  država financirala obnovu zgrade, pa pita kakav je to bio nadzora koji je potpisao tako nekvalitetne radove. Da li Izvođač ima garantni rok, što je s time?

Načelnik objašnjava da je obnovu radila firma Maja Građenje iz Kutine koja je propala. Ministarstvo nije imalo primjedbi na radove i mi tu ništa ne možemo. Ima primjera i domaćih firmi koje su obnavljale  crkvu ili školu pa su radovi isto loše izvedeni, a firme poslije propale i ne možemo ništa.

 

3. Vijećnik Zoran Luketić traži da mu se pismeno dostave podaci o tome koliko je sredstava utrošeno u projekt Eko muzeja Rakovica i to točno koliko je utrošeno za projektnu dokumentaciju, koliko na radove i na studiju isplativosti i „što ona kaže“ o isplativosti projekta?

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa 39.sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Vijećnik Ivan Vuković nema primjedbi na zapisnik, ali imam primjedbu što zapisnici sa  38. i 39. sjednice nisu na web stranici Općine. Traži da se podaci na stranici  ažuriraju.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ usvaja se zapisnik sa 39. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 3.Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke  vijećnici su primili sa pozivom.       

 

Izvjestiteljica  u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

 

TOČKA 4_Program utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu

 

Predlagatelj je Općinski načelnik.


Vijećnici su  Izvješće  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

Izvjestiteljica  u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Ivan Vuković, Zoran Luketić i vijećnica Blanka Pavlić  te načelnik Franjković.

 

Zaključak: S 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Program utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu

 

 

TOČKA 5. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2013.

 godini 

 

Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Programa su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici : Ivan Vuković, Milan Pavličić,  načelnik Franjković  i pročelnica.

 

Zaključak: S 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2013. godini

 

 

TOČKA 6. Program utroška sredstva spomeničke rente u 2013. godini

 

Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Program utroška sredstava spomeničke rente u 2013. godini

 

 

TOČKA 7.  Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini

 

Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog  Programa  su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo. 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa

 

TOČKA 8. Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

 

Predlagatelj je Općinski načelnik.

 

Prijedlog  Programa vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Predstavnik predlagatelja i izvjestiteljica  po navedenoj točci je pročelnica Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

 

TOČKA 9. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne  proizvodnje u 2013. godini

 

Predlagatelj Odluke i Amandmana  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bio.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne  proizvodnje u 2013. godini

 

TOČKA 10. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu

 

Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

           

Zaključak: Jednoglasno (s 12 glasova ZA) donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu

 

 

TOČKA 11. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2013. godinu

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke  su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj  je tajnik Općine gosp. Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2013. godinu

 

TOČKA 12. Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu

 

Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Programa su vijećnici dobili s materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu

 

 

TOČKA 13. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj  je tajnik Općine gosp. Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu

 

TOČKA 14. Plan nabave Općine Rakovica u 2013. godini

 

Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Plana su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Milan Pavličić i Milan Bićanić, načelnik Franjković, te pročelnica Rastovac koja ja odgovorila na upite.

 

            Zaključak: S 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Plan nabave Općine Rakovica u 2013. godini

 

 

TOČKA 15. Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica 

 

Predlagatelj Rješenja  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog  akta su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj  je tajnik Općine gosp. Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno (s 12 glasova ZA) donosi se Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

TOČKA 16. Program financiranja poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u  2013. godini

 

Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Program financiranja  poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u  2012. godini

 

TOČKA 17. Odluka o istupanju Općine Rakovica iz udruge LAG Lika i pristupanju Općine Rakovica udruzi LAG  Frankopan

 

 Predlagatelj Odluke je općinski načelnik te je isti i izvjestitelj.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili neposredno prije sjednice.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Ivan Vuković,Zoran Poznan, Ante Palian, Zoran Luketić, vijećnica Blanka Pavlić te načelnik i pročelnica Rastovac.

 

Zaključak : Sa 11   glasova ZA i  1 glas  PROTIV  donosi se Odluka o istupanju iz LAG-a Lika i pristupa se LAG-u Frankopan

 

TOČKA 18. Nova katastarska izmjera (izvještajna rasprava)

 

Predlagatelj teme i izvjestitelj je općinski načelnik.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Zoran Luketić, Ante Palian, Milan Pavličić, vijećnica Blanka Pavlić, te načelnik i tajnik Bitunjac.

 

Zaključak: Podržava se projekt katastarske izmjere i zadužuje načelnik da poduzima daljnje radnje radi realizacije

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u  18,30 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj