Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

38. sjednica - zapisnik

AUDIO SNIMKA

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 05.11.2012. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 17,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Željko Župan, Milan Bićanić, Marijan Hodak, Milan Pavličić,  Ivan Vuković, Damir Krizmanić,  Dragan Smolčić, Zoran Poznan i Ante Palian.

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici:  Anđelko Novosel i Blanka Pavlić (nisu opravdali izostanak – članak 12. stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica utvrđuje kome su vijećnici duži prijaviti mogućnost ili nemogućnost nazočnosti na sjednici).

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, pomoćnik pročelnika - tajnik Općine Rakovica, Zdenka Božičević i Slavica Vuković, referentice u JUO te Ivan Bićanić, predsjednik Savjeta mladih Općine Rakovica

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje  kvorum (10 nazočnih vijećnika) te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili uz poziv te ga predsjednik za isti predlaže slijedeće točke:

 

1.   Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica za 2013. godinu

2.   Vijećnička pitanja i prijedlozi.

3.   Usvajanje zapisnika sa 37.sjednice Općinskog vijeća

4.   Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

5.   Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2011. godinu

6.   Vjerodostojno tumačenje članka.12. i 59. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenje

      Općine Rakovica

7.   Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

8.   Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja

      infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u

      2012. godini

9.   Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (nositelji političkih dužnosti)

   

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /sa 10  glasova ZA /

 

TOČKA 1. Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica za 2013. godinu

 

Predlagatelj teme  je Savjet mladih Općine Rakovica.

 

Prijedlog Programa vijećnici su primili  uz  poziv na sjednicu.       

 

Izvjestitelj  po prijedlogu je predsjednik Savjeta mladih gospodin Ivan Bićanić.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Zoran Luketić, Ivan Vuković te načelnik Franjković.

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno /10 glasova ZA/ prihvaća se Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica za 2013. godinu

 

 

TOČKA 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.  Vijećnik Zoran Poznan  osvrće se na  dolazeću zimu i  česte nestanke struje i moli da mu se za narednu  sjednicu dostave svi dopisi  koje je općina uputila u vezi nestanka struje za prethodne dvije godine te pripadajuće odgovore.

Na načelnikovo obrazloženje da se dopisi redovno dostavljaju, čak i točne termine nestanaka struje i sve što se poduzima u vezi navedene problematike, mišljenja je da se dopisi dostavljaju na pogrešne adrese, odnosno da ih treba slati Državnom inspektoratu u Rijeku, koja je viša instanca od Elektrolike. U mogućnosti je nabaviti broj na koji se treba obratiti, a komunalni redar neka poslika sva kritična mjesta na trasama koja Elektrolika nije sanirala pa će se o tome izvijestiti.

Ako Elektrolika ne izvršava svoje obveze prema građanima, onda ni oni ne trebaju izvršavati svoje obveze.

 

2. Vijećnik Ivan Vuković je prije početka sjednice vijećnicima podjelo  dopis koji je poslao gospodin Zdravko Božičević, vlasnik Ugostiteljskog  obrta Marko iz Oštarskih Stanova.

Gospodin Božičević je pogođen činjenicom da ne može dobiti priključak vodovod, a time ne može  zadovoljiti tehničke uvjete za rad njegovih objekata. Kako zapošljava veći broj radnika i uredno podmiruje svoje obveze negoduje zbog ovakvog postupka poduzeća Spelekom, odnosno njegovog direktora. Traži također da se određeno vrijeme u godini oslobodi plaćanja odvoza smeća iz razloga što svi turisti koji se zaustavljaju na njegovom parkiralištu odlažu smeće u kontejner koji on  plaća jer dugoga nema.

Vijećnik traži da se direktor Spelekoma očituje o svom postupku, odnosno razlogu zbog kojeg koči priključak na vodovod, jer time ujedno koči i rasteže gospodarski razvoj kako  navedenog Ugost. obrta tako i cijelog kraja te da se ispriča gospodinu Božičeviću jer ga je svojim postupkom povrijedio.

 

Načelnik obrazlaže da je i sam dobio dopis i razgovarao je sa direktorom Cindrićem  te iz njegovog obrazloženja proizlazi da  gosp. Božičević  ima priključak vode i to je ono što je Spelekom ispoštovao.  Novi priključci se trebaju platiti, ali gosp. Zdravko to traži besplatno  i tome se ne može udovoljiti. Što se tiče kontejnera o njegovom punjenju također treba brigu voditi vlasnik objekta i smjesti ga na lokaciju gdje nije dostupan svim prolaznicima.

Ovakvim odgovorom vijećnik Vuković nije zadovoljan i traži da se gospodin Cindrić o tome očitije Općinskom vijeću.

 

3.Vijećnik  Damir Krizmanić  postavlja pitanje u vezi parcele za groblje i navodi da je  ljetina  ubrana, ali je parcela ponovo izorana iako je rečeno da  će se zabraniti novo obrađivanje.

Načelnik  ne zna što se dešava, ali će komunalna redarica izići na teren i provjeriti što se stanje. Ne bi se trebalo dalje obrađivati.

 

4. Vijećnik Ivan Vuković pita što je sa radovima na nogostupu Grabovac?

Načelnik ogovara da je ugovor sa izvođačem potpisan i radovi trebaju početi, ukoliko ne  krenu do naredne sjednice Vijeća izvijestit će što se dešava.

 

5. Vijećnik Zoran Poznan koristi priliku da obavijesti vijećnike, a ujedno ih  moli da  prenesu  članovima Udruga i Lovačkih društava da je lov na području Baraćevih spilja zabranjen. Danas je vidio da je jedan lovac doveo Talijane – lovce na to područje i ubili su zeca. Turisti hodaju po stazama, a oni pucaju, zaista neprimjereno i nedopustivo. To je zaštićeno područje.

 

6. Vijećnik Ante  Palian  pita  što je sa starim pansionom. Pričalo  se da ide u rušenje, a sve stoji?

Navodi da je vido da se kod restorana Plitvički dvori i  Seferagića nešto mjerilo, pa pita da li se nešto mijenjalo po pitanju prodaje tog zemljišta jer je odlučeno  da se neće prodavati zbog interesa općine.

Isto tako pita što je sa ljudima koji žive u Srbiji. Imaju pravo na glasovanje i imaju ovdje nekretnine.  Da li oni dobivaju račune za komunalnu  naknadu i naknadu za uređenje voda i ostalo

 

Što se tiče pansion, načelnik navodi da je procijenjeno da se ne bi išlo na rušenje jer postojeće stanje još može  izdržati. Vidjet će se da li će Ministarstvo ići u  izgradnju višestambene zgrade.

Spor sa  Seferagićem  je na sudu, a ljudi koje je vijećnik vidio su bili geometri i svjedoci.  Mi štitimo interes Općine i nije mijenjana odluka o prodaji, odnosno ne prodaji tog zemljišta.

Što se tiče naplate komunalne naknade za ljude koji ovdje ne žive, misli da im se ne šalju uplatnice,

jer ako im ne možemo osigurati komunalne uvjete, ne možemo ni naplaćivati komunalnu naknadu. To se može provjeriti u službi.

 

Nadovezujući se tajnik Bitunjac navodi da  naplatu komunalne  naknade uređuje Zakon o komunalnom gospodarstvu. Da bi konkretno odgovorio mora zanati  točno o  kojima se  kućama radi odnosno o kojim ljudima  pa će se provjeriti.

Što se tiče biračkih popisa, njih uređuje Ured državne uprave na temelju podataka iz policije. Sada se zakon mijenja i neki će izgubiti pravo glasa.

 

Vijećnik Zoran Poznan nadodaje da se slaže sa načelnikom po ovom pitanju, tj da  se ljudima  koji nemaju uvjete za život, ne naplaćuje komunalna naknada.

 

7. Vijećnik Marijan Hodak ponovo postavlja pitanje javne rasvjete za Smoljanac jer nije dobio odgovor.

Tajnik Bitunjac pojašnjava da je komunalna redarica obišla teren i napisala odgovor za prethodnu sjednicu, ali vijećnik Hodak istoj nije nazočio  pa nije vidio  odgovoru. Dostavit će mu se naknadno.

 

9.Vijećnik  Milan Bićanić  pita  da li se na izlazu iz dvorišta škole u Drežniku može postaviti prometno ogledalo jer je izlaz jako nepregledan (zavoj kod Jandrća).

Također primjećuje da su  u  proračunu  brisana sredstva  za katastarsku izmjeru, pa pita da li to znači da izmjere neće biti.?

 

Načelnik odgovara da će komunalna redarica vidjeti mogućnost postavljanja ogledala i isto realizirati.

Što se tiče katastarske izmjere, DGU tvrdi da nema novaca ni za 35% iznosa, a ne znaju ni da li će ući u državnu kvotu za 2013. godinu. A ako i uđu ne znaju da li ćemo mi biti prvi na redu.

Ima saznanje da Ministarstvo regionalnog razvoja može financirati izmjeru čak u 100%-tom iznosu. Posla je dopis gospodinu Janjiću, zamjeniku ministra, pa će se vidjet što će biti.

 

10. Vijećnik Zoran Luketić  navodi da je MO Rakovica dobio odgovor o sanaciji potoka Rakovica, odnosno da su Hrvatske vode rekle da će u svoj plan  staviti sanaciju potoka Rakovica i Grabovac, pa pita da li je to i provedeno?

Kako nitko nije mogao konkretno odgovoriti rečeno je da će se provjeriti.

 

 

TOČKA 3. Usvajanje zapisnika za 37. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili uz poziv za sjednicu  /u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Vijećnik Ivan Vuković  pita da li je tonski zapis zapisnika stavljen na  web stranicu kako je obećano, a tajnik odgovara da je to uređeno

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glas usvaja se zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća

 (op.a.-vijećnici Hodak i Palian nisu bili nazočni 37. sjednici)

 

Vijećnik Milan Pavličić nije nazočan glasovanju

 

 

TOČKA 4.Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

 

Predlagatelj Odluke odnosno III rebalansa Proračuna je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su primili sa pozivom.        

 

Izvjestiteljica  u ime predlagatelja je gđa. Zdenka Božičević.

 

U raspravi su sudjelovali  vijećnici: Ivan Vuković, Dragan Smolčić,  Zoran Luketić, Zoran Poznan, Ante Palian te načelnik Franjković.  

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu (III rebalans)

 

 

TOČKA 5. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2011. godinu

 

Predlagatelj je Općinski načelnik.


Vijećnici su Izvješće dobili sa pozivom na sjednicu.

 

Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac

 

U raspravi sudjeluju vijećnici: Ante  Palian, Zoran Luketić, Ivan Vuković te načelnik Franjković i tajnik Bitunjac.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za  2011 godinu.

 

 

TOČKA 6. Vjerodostojno tumačenje članka.12.i 59. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenje Općine  Rakovica

 

 

Zaključak: S 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donosi se odluka da  se ova točka odgodi za narednu sjednicu

 

 

TOČKA 7. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

 

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestitelj je također Općinski načelnik.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno (s 10 glasova ZA) donosi se Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

 

Vijećnik Milan Pavlićić  napušta sjednicu u  18,40

 

 

TOČKA 8. Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u  2012. godini

 

 

Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Programa su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Općine gosp. Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno (s 9 glasova ZA) donosi se Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u  2012. godini

 

 

TOČKA 9.  Odluka  o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (nositelji političkih dužnosti)

 

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Predstavnik predlagatelja i izvjestitelj po navedenoj točci je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

U raspravi su za članove  povjerenstva predloženi  Milan Pavličić i Dragan Smolčić.

 

            Zaključak: Jednoglasno (s 9 glasova ZA) donosi se Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (nositelji političkih dužnosti)

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u 18,50  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj