Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

32. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/02

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 15.03.2012.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

32.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za utorak,

27.03.2012. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika s 31. sjednice Općinskog vijeća

 

  1. 1.  Strategija razvoja Općine Rakovica 2011. – 2015.

2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj - prosinac 2011. godine

3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine

4. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini

5. Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2011. godini

6. Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

    Općine Rakovica za 2012. godinu

7. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih

   ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za

    2011./2012.

8. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2012. godinu

9. Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

10. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini

11. Program utroška boravišne pristojbe za 2012. godini

12. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2012. godini

13. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2012. godinu

14. Odluka o izmjenama odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu

15. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o raspolaganju nekretninama

16. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

17. Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

     period 2011. godine

18. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

19. Odluka o raspodjeli rezultata

20. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011.

     godine

21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne

     infrastrukture u 2011. godini

22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011.

      godini

23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za

     2011. godinu

24. Zaključak o pokretanju postupka odvajanja s osnivanjem trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

25. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine

      Rakovica

26. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

27.Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne

      proizvodnje u 2011. godini

28. NP Plitvička Jezera – mišljenje o privatizaciji uslužnih djelatnosti

 

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

 

 

 

NAPOMENA: Radi ekonomičnosti postupanja neće se dostavljati ponovno materijali za predložene točke dnevnog reda od 1.-17. jer su isti već dostavljeni uz prijedlog prethodne 31. sjednice, osim za točke 8., 9., 10. i 12. koje su mijenjane radi usklađena s prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu pod točkom 18. ovog prijedloga dnevnog reda. 

Za točke 18.-28. prijedloga dnevnog reda prijedlozi akata dostavljaju se u privitku poziva.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj