Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

5. sjednica - zapisnik

Z  A  P  I  S  N I  K

 

S 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 05.11.2009. godine u Rakovici, u prostorijama općinske vijećnice s početkom rada u 17,00 sati

Sjednici su nazočni vijećnici:

1.  Zoran Luketić                        7.    Blanka Pavlić

   2.  Dragan Smolčić                      8.   Ivan Vuković

   3.  Marijan Hodak                        9.   Anđelko Novosel

   4.  Željko Župan                         10.  Ante Palian 

   5.  Milan Bićanić                         11.  Damir Krizmanić   

6.  Milan Pavličić

P

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, općinski načelnik

Vesna Rastovac, pročelnica                                        

Kristijan Bitunjac, tajnik Općine

Slavica Vuković,  referent u JUO

 

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno svih 11 vijećnika te da  Vijeće može raditi i donositi  valjane odluke,  pa predlaže da sjednica počne.

 

 • Vijećnička pitanja  i prijedlozi

 

1.  Vijećnik Ivan Vuković pita  da  li su izvođači radova na nogostupu kroz  Irinovac bili obvezni vratiti table koje su bile  postavljene uz cestu, a iste su skinuli i kada će to učiniti ?

Odgovor: Načelnik odgovara da je razgovarao sa  nadzornim  inženjerom koje  je rekao da će se table vratiti na prijašnja mjesta, ali to još nije urađeno.  Ponovo će  inzistirati će se da se to riješi .

2.  Vijećnik  Marijan Hodak pita da li postoji mogućnost da se na cesti od Čatrnje  prema Drežniku

( do Starog grada)  postavite znakovi  zabrane za traktore obzirom da stanovništvo  izlazi sa  svojih njive na cestu sa traktorima punim zemlje i prljaju cestu što je jako opasno i dešavaju se prometne nezgode jer je cesta od zemlje jako skliska.

Rasprava: Vijećnica Blanka Pavlić navodi da je to cesta kroz selo i uz nju su polja te traktori moraju izlaziti na istu, takve ceste su uglavnom ne asfaltirane, ali ovdje je drugačiji slučaj. Ujedno pita i koliko je ograničenje brzine na takvim cestama?

Vijećnik Zoran Luketić navodi da svatko znade da mora počistit cestu za sobom, ako iziđe sa traktorom uprljanim zemljom.

Tajnik Bitunjac se  poziva  na Zakon o sigurnosti na cestama koji propisuje da prljavo vozilo ne smije na cestu, a ako netko učini prekršaj treba obavijestiti policiju i onda je to njihovoj nadležnosti, to može odraditi i Mjesni odbor. Što se tiče brzine, ukoliko nema drugog ograničenja onda je to 50 km/sat

Vijećnik Smolčić navodi da to onda dovodi do povišenih tenzija među mještanima pa predlaže da komunalni redar opomene te ljude, a ako ne postupe kako se traži onda da obavijesti policiju. Lako je utvrditi tko je počinitelj prekršaja jer se znade čija je njiva sa koje je traktor izišao

Odgovor: Načelnik Franjković na sve rečeno odgovara da je to županijska cesta i nije uputno postavljati bilo kakve znakove zabrane, ali se može zatražiti mišljenje Županijske uprave za ceste kako bi se problem riješio na zadovoljstvo svih.

3.  Vijećnik Anđelko Novosel primjećuje da sumnoge ceste  označene kao biciklističke  staze, ali na ulazu na takve ceste nema obavijesti vozačima da su to i biciklističke staze  pa  vozači ne paze i često dolazi do neugodnih i opasnih situacija i za bicikliste i vozače. To bi trebalo riješiti.

Tajnik Bitunjac se slaže sa primjedbom da je za vozače teško znati da su ceste dobrim dijelom i biciklističke staze  i navodi da su u gradu svagdje  označene staze za bicikliste i postavljena ograničenje.

Načelnik  Franjković je također suglasan, ali treba utvrditi  kakav bi to bio znak. Da li standardni  - biciklisti i pješaci na cesti ili neka drugačija oznaka.

4.  Vijećnik Milan Pavličič pita kada će se popraviti rupe na cesti Drežnik-Sadilovac.

Načelnik  odgovara da je bio u Zagrebu, ali nije stigao to riješiti u Cestama, ali će se pobrinuti za to.

 

5. Vijećnik  Dragan Smolčić postavlja pitanje  gradnje vatrogasnog doma u Drežniku odnosno da li   

     postoje rokovi u kojima se isti mora završiti?

     Načelnik Franjković odgovara da rokovi postoje i o svemu brigu vodi  nadzorni inženjer.Određen

     problem je i u tome što  Ministarstvo ima rok plaćanja od 90 dana pa i to koči izvođače jer nemaju

     sredstava.

 

6.  Vijećnik Željko Župan,a ispred MO  pita da li postoji mogućnostda se na prilazu školi postave ležeći policajci ( prije škole na dolasku iz centra Rakovice i  iz Jelovog Klanca) te da li se  semaforom može  obilježiti pješački prijelaz u centru ( kod općine i pošte) jer se vozači voze jako   brzo bez obzira na označeni prijelaz pa pješaci jako teško prelaze cestu i u stalnoj su opasnosti?

Načelnik Franjković navodi da je to već  tražio od policije i Hrvatskih cesta, ali nisu odobrili, pa će to  ponovo zatražiti, a kako ŽUC u Karlovcu sada ima novog ravnatelja nada se razumijevanju.

7.  Vijećnik Ante Palian  pitakakvom dinamikom se rješavaju poslovi oko deponije?

Odgovora tajnik Bitunjac da su  uložene  žalbe na izbor izvođača i  sada je sve na rješavanju  kod Državne komisije  za kontrolu javne nabave i dok se to ne riješi ne može se ništa

Načelnik Franjković navodi da je za izvođača kao najpovoljnija izabrana tvrtka  Euro iz  Vinkovaca, ali je jednu žalbu uložila tvrtka Werkos iz Osijeka ali je ista bila  neopravdana jer su se primjedbe odnosile na tehničke / pisane / pogreške u Odluci o odabiru, dok je drugu žalbu podnijela tvrtka Geotehnika iz Brača, a odnosi se na  cijenu ponuđenih radova i to  se mora riješiti. Jasno je da se radi o velikom i skupom  poslu za koji vlada veliki interes izvođača te isti pronalaze svakakve pogreške u postupku.

8.  Vijećnik Zoran Luketić pitašto je sa nastavkom gradnjenogostupa Oštarski Stanovi?

Odgovora načelnik i  obavještava da je odobren nastavak radova.

9.  Vijećnik  Damir Krizmanić pitatko je dobi čišćenje snijega u Drežnik Gradu ?

Odgovor: Tajnik Bitunjac  odgovara da se još ne zna kome je povjereno čišćenje snijega jer  direktor Spelekoma tek slaže ponude.

Kako više nije bilo vijećničkih pitanja prelazi se na

Usvajanje zapisnika za 4. sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik navodi da su vijećnici Zapisnik dobili sa materijalima pa poziva vijećnike na raspravu, a kako se nitko nije javio za raspravu donosi se,

Zaključak:  Usvaja se zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća  jednoglasno / sa 11 glasova ZA/.

Predsjednik Luketić predlaže dnevni red koji su vijećnici dobili sa materijalima, ali zamoljava da se dodaju još dvije točke pa je predloženi dnevni red slijedeći:

 1. 1.  Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Rakovica

2.  Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u

vlasništvu RH na području Općine Rakovica za k.o. Rakovica, k.o Mašvina i k.o. Drežni

3.  Prijedlog Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Općine 

Rakovica

 1. 4.  Prijedlog Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora

5.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu 

 infrastrukturu

 1. 6.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama plana nabave Općine Rakovica za 2009. godinu

     7 . Prijedlog Odluke o financiranju rada Turističke zajednice Općine Rakovica

 1. 8.  Prijedlog Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke
 2. 9.  Kata Franjković – zamolba za financijsku pomoć za priključak električne energije

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za  

      razdoblje siječanj – rujan 2009.

 1.      11.  Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine

            Rakovica za razdoblje 01.01.-30.09.2009.

12.   Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

13.     Prijedlog Zaključka o primanju na znanje izvješća Državnog ureda za reviziju

14.  Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju gradnje bio pročistača

15.     Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača

16.     Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta

 

Kako nitko nije ima primjedbi na dnevni red donosi se:

Zaključak:  Dnevni red 5. sjednice Općinskog vijeća prihvaća se jednoglasno /s 11 glasova ZA /

Po usvajanju dnevnog reda počinje se s radom

 

TOČKA  1. Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Rakovica

Predsjednik Luketić poziva pročelnicu  Rastovac obrazloži potrebu izmjena i dopuna PP , što ista i čini, a potom predsjednik otvara raspravu.

Rasprava:

Vijećnik Ante Palian pozivajući se na članak  9. pita što ako ljudi imaju vlasničkih problema, koje ne mogu riješiti u roku od 30 dana.?

Pročelnica odgovara da  vlasnički  odnosi ne moraju biti riješeni prilikom podnošenja primjedbi. Može se naznačiti da je u tijeku rješavanje i na koji način.

Također pita da je u PP planiran malogranični prijelaz u Kordunskom Ljeskovcu ( prema Raštelima), na što načelnik odgovara  da je  Bosna već napravila kućicu na ulazu i jako gura taj projekt,  ali inspektori koji se bave  tom problematikom smatraju da to nama  ništa ne znači jer se radi o  malograničnom prijelazu ( 5km) i nije posebno značajan.

Vijećnik smatra da  ukoliko  JLS  to ne traži oni će uvijek govoriti da nam ne treba sa čime se slaže i vijećnik Ivan Vuković  koji navodi da bi dobro da imamo vezu sa susjednom državom. To je povijesni prijelaz za koji su  građani su zainteresirani, pa bi trebala biti i Općina. Trebamo pokazati maksimalni interes.

Vijećnik Ivan Vuković je zadovoljan što su se izmjena PP pokrenule i zamoljava da se stanovništvo kvalitetno informira o tome pa predlaže da se sve  postaviti na internet, na što je odgovoreno da će pored ostalog biti i to.

Također smatra da se pored uređenje  centra naselja Rakovica i Auto-kampa Grabovac trebaju urediti i centri drugih mjesta te da se uvrsti u Plan.

Isto tako misli da se treba vodi računa i o visina objekta odnosno da  dozvoli veća visina objekata obzirom  da su to velikim dijelom objekti za turističke svrhe, na što pročelnica odgovara da je i od Ureda za prostorno uređenje  ( koji izdaje građevinske dozvole) dobila takvu primjedbu.

Vijećnik također pita kolika je maksimalna veličina građevinske  parcele i  da li općina može donijeti odluku da te parcele budu veće. Također pita da li su industrijske zone planirane onako kao i prije  ili se misle proširivati i na druge lokacije. Smatra da bi u cilju iskorištavanja mineralnih sirovina trebalo planirati otvaranje nove pjeskane obzirom da ima saznanja da bi se pjeskana u Broćancu mogla zatvoriti: Predlaže lokaciju iza deponije prema Mašvini, a ukoliko to nije moguće da se počne sa istraživanjima za povoljnu, odnosno kvalitetnu lokaciju.

Pročelnica navodi da se pored planiranih industrijskih zona ( Grabovac,  Sadilovac)  mogu provjeriti i utvrditi lokacije za druge industrijske zone.

U svezi novog eksploatacijskog polja načelnik Franjković navodi da su rudarske analize veoma skupe, a mišljena je da i  nemamo baš kvalitetnu sirovinu. Uz to pjeskana u Broćancu se sigurno neće zatvoriti još četiri godine, pa nije potrebno da se to sada uvrštava u PP jer će se isti sigurno ponovo mijenjati i dopunjavat za četiri godine, a imamo i pjeskanu Grabavcu. Odluka o istraživanju se može donijeti i naknadno.

Vijećnik Milan Pavličić osvrćući se na planiranu industrijsku zonu Sadilovac pita da li farma zadovoljava sve uvjete za rad u toj zoni ( pristupna cesta, vodocrpilište itd.), na što pročelnica odgovara da PP propisuje uvjete za izgradnju farme, a sve ostalo je stvar farme  institucija i inspekcija.

Vijećnicu Blanku Pavlić i vijećnik Dragana Smolčića je interesiralo kome građani trebaju predati zahtjeva za izmjena u PP i do kada su rokovi za predaju jer ima mnogo zainteresiranih.

Pročelnica Rastovac je odgovorila da je izrada PP veoma obiman posao  koji traje i do godinu dana, pa se do izbora izvođača PP zahtjevi mogu podnositi u Uredu općine, a nakon toga, odnosno po izradi nacrta PP provest će se javna rasprava i javni uvid u PP te će tada građani moći u knjigu primjedbi upisivati primjedbe koje će se  onda predati izvođačima kako bi ih ukoliko su opravdani mogli uvrstiti u PP. Prije rasprave prostorni plan će biti na oglasnim pločama, a moći će se vidjeti i  na internetu i u Uredu općine, a svi koji su podnijeli zahtjeve bit će pismeno obaviješteni.

Načelnik Franjković apelira na vijećnike da iskoriste svoje mogućnosti i da obavijeste stanovništvo kao bi se izradi kvalitetan Prostorni plan.

 

VIJEĆNIK MILAN PAVLIČIĆ NAPUŠTA SJEDNICU U 18,00  SATI – prije glasovanja

 

Nakon provedene rasprave glasovanje se donosi

 

            Zaključak:  Sa  9 ZA  1 SUZDRŽAN  glas   donosi se  Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

 

 

 

 

TOČKA  2. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u                 vlasništvu RH na području Općine Rakovica za k.o. Rakovica, k.o Mašvina i k.o. Drežnik

 

Predsjednik vijeća napominje da su vijećnici Zapisnik o radu Povjerenstva  sačinjen temeljem pristiglih  ponuda dobili sa pozivima i poziva  pročelnicu da detaljnije  obrazloži predmet, što ista i čini nakon čega otvara raspravu.

Vijećnica Blanka Pavlić izražava bojazan da  bi se ovaj natječaj, obzirom da je došlo do greške u upisu površine, morao poništiti kao što je jednom već bilo, jer nije bilo u skladu sa zakonom.

Smatra također da je početna cijena zemljišta jako niska.

Isto tako pita da li je od sadašnjih ponuditelja, samo ona već prije kupila zemlju državnu zemlju ili ima još netko.

Pročelnica Rastovac ogovara da to ne bi trebalo rušiti natječaj, a nastala pogreška je uočen i ispravljena u odluci. A što se tiče ovih ponuditelja, nitko nije već kupio državnu zemlju,  može samo reći da je suprug Mirjane Mlađan, Ivica Mlađan prije kupio državnu zemlju, ali  sada nije ponuditelj  on već supruga.

Vijećnik Ivan  Vuković   još uvijek misli da su to male cijene i nije postignut cilj, na što mu je odgovoreno da Općina ne može utjecati na početnu cijenu.

 

Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu glasovanjem se donosi slijedeći:

 

Zaključak: sa  7 glasova ZA i 1 glas PROTIV i   2 SUZDRŽANA glasa  donosi se  Odluka o  prodaji poljoprivrednog zemljišta u  vlasništvu RH na području Općine Rakovica za k.o. Rakovica, k.o Mašvina i k.o. Drežnik najpovoljnijim ponuđačima i to:

 1. Šebalj Marko, Drage 78
 2. Marinko Brajdić, Brajdić Selo 226
 3. Blanka Pavlić, Rakovica 106
 4. Ljubica Sabljak, Rakovica 106
 5. Mirjana Mlađan, Rakovica 64.
 6. Zvonko Magdić, Grbovac 114
 7. Mihovil Turkalj, Jelov Klanac 211
 8. Dragan Strgar, Zagreb, Kosorova 11
 9. Sanja Komes, Oštarski Stanovi 113
 10. Mario Sabljak, Oštarski Stanovi 146
 11. Zdravko Božičević, Oštarski Stanovi bb
 12. Milan Bićanić, Dežnik Grad 58
 13. Semir Čović, Lipovac 118

 

TOČKA 3. Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Općine    Rakovica

 

Predsjednik Luketić poziva tajnika  i pročelnicu da obrazlože prijedlog odluke, a potom otvara raspravu

 

Načelnik Franjković iznosi svoju skeptičnost po pitanju rada MO, kao nedoumicu u  izdvajanja sredstava za njihov rad. Svjestan je da  MO trebaju opremu uz ostalo i   kompjutere, ali kako  nemaju prostorija za rad gdje to smjestiti. Isto tako pitanje je opravdanosti je kupnja alata koji nemaju gdje spremit. Ako ga nose kući velika je mogućnost da nestane. Sa tim je suglasan i vijećnik Smolčić koji  navodi  primjer udruge Čuvari Korane koji su dobili sredstva za alat i kupili ga a sada se ne zna gdje je.

Vijećnik Ante Palian navodi da  je teško  reći,  jer se ne zna,  koliko i kao  će se MO uključiti u život svojih  mjesta, ali one odbore koji rade općina treba poticati. ali na koji način? Možda na dan kada se  provode  radne akcije treba pripomoći( osigurati im hranu, sendviči, osvježavajući napitke i slično).  Kupovati alat ili što drugo to je bacanje novca.

Načelnik Franjković je suglasan sa time i napominje da nikada nije bilo  sporno akcijaše  počastiti, dobar primjer su radne akcije u Baraćevim spiljama gdje su ljudi donosili svoj alat i vrijedno radili, a bili su zadovoljni, oduševljeni kada su počašćeni i osigurani im sendviči i drugo.

Vijećnik Željko Župan smatra da alat ne treba nabavljati za  sve MO, već kupiti nešto alata onim MO koji budu radili. Možda postoji mogućnost da  im se osigura neka kancelarija.MO trebaju što  više angažirati  da se skine teret sa Općine.

Vijećnik Ivan Vuković misli da ne bi bilo problema da se MO novac prebaci na njihov žiro- račun. (barem onima koji imaju otvoren žiro.-račun). Neka MO sami odluče kako će ta sredstva trošiti. Isto  tako mogu i samo voditi knjigovodstvo.

Tajnik Bitunjac obrazlaže da je ova Odluka potrebna. U nju je unesen minimum koji se može provesti. Mišljenja je da se neće iskoristiti niti 80% sredstava, ali ako neki MO rade mora se to regulirati, a odluka se ne može donositi za samo pojedini MO. MO moraju donijeti program rada i program financiranja pa će i općina temeljem toga rasporediti sredstva, a MO su obvezni podnijeti izvješća o radu i utrošenim sredstvima.

Predsjednik Luketić se slaže se  tajnikom, a kako se više nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Općine Rakovica

 

TOČKA 4. Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora

Predsjednik Luketić navodi da je prijedlog Odluke dostavljen sa materijalima te zamoljava tajnika da kratko isto obrazloži  što isti i čini  pa otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za raspravu donosi se

Zaključak:  Jednoglasno  /sa  10 glasova ZA /  donosi se Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora

 

TOČKA 5. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu

Predsjednik Luketić navodi da je prijedlog Odluke dostavljen sa materijalima  pa zamoljava tajnika  da isto obrazloži što isti čini  te potom otvara raspravu,

U raspravi su sudjelovali vijećni Marijan Hodak Ante Palian, Blanka Pavlić,  Ivan Vuković, Dragan Smolčić, Zoran Luketić.

Vijećnici su raspravljali uglavnom o novostima koje donosi  čl. 8 .Odluke, a radi se o  visini naknade za priključenje na vodovodnu mrežu.

Dosadašnja cijena od 600,00 kuna za kućanstva, koja se nije mijenjala devet godina,  prema prijedlogu Spelekom sada bi iznosila  2.000,00 kuna.

Dio vijećnika smatra da je to vrlo visoko povećanje i da će to biti udar na domaće ljude poglavito mlade obitelji koje su u izgradnji kuća  i namjeravaju ostati na ovim područjima te bi trebalo iznaći načina da ih se oslobodi. Moramo biti socijalno osjetljivi i ljudima pokazati za lokana zajednica brine za njih,  a sredstva namaknuti iz nekih drugih izvora ( povećati cijenu zemljišta).

Vijećnici su mišljenja da je potrebno poboljšati i kvalitetu vodoopskrbe, ako se već tako puno naplaćuje, a  ne je ostaviti na razini od prije devet godina.

Odgovarajući na postavljena pitanja i komentare načelnik Franjković, pročelnica Rastovac i tajnik Bitunjac navode da su ovo strogo namjenska  sredstva koja će se  koristiti za poboljšanje vodoopskrbe, i ako ih ne bude onda se neće moći ići u bilo kakve projekte za poboljšanje. Visinu priključka odredila je struka- poduzeće Spelekom i još uvijek je daleko niža od drugih mjesta, a da se ne uspoređuje sa suglasnostima  Elektorlike i drugih institucija.

Što se tiče oslobađanja plaćanja priključka za mlade ili neke druge obitelji koje želimo poticati na naseljavanje dobro bi bilo o svakom  slučaju – zahtjevu odlučivat pojedinačno,a ne donositi generalnu odluku  a takav stav je zauzelo i prethodno Vijeće. Takvih obitelji nema puno i to ne bi trebalo predstavljati  problem.

Nakon provedene rasprave glasovanje se donosi slijedeći,

 

Zaključak:  sa  7 glasova  ZA,   1 glas  PROTIV i 2  SUZDRŽANA glasa  donosi se Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu

TOČKA 6. Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave Općine Rakovica za 2009. godinu

Predsjednik Luketić navodi da je prijedlog Odluke dostavljen sa materijalima  pa zamoljava tajnika  da isto obrazloži, što isti i čini, a kako se nakon toga,  nitko nije javio za raspravu donosi  se slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno / sa  10 glasova ZA/  donosi se Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave Općine Rakovica za 2009. godinu

TOČKA 7. Odluka o financiranju rada Turističke zajednice Općine Rakovica

Predsjednik  poziva tajnika da obrazloži prijedlog Odluke što isti i čini, a nakon toga otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za raspravu donosi slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/  donosi se Odluka o financiranju rada Turističke zajednice Općine Rakovica

 

TOČKA 8. Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke

Predsjednik zamoljava tajnika da obrazloži potrebu donošenja ovakve Odluke što isti i čini, pa nakon rečenog predsjednik  otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke

TOČKA 9. Kata Franjković – zamolba za financijsku pomoć za priključak električne energije

Predsjednik  poziva pročelnicu da obrazloži zahtjev Kate Franjković, što ista čini, a obrazloženje  dopunjuje i načelnik Franjković,  tajnik Bitunjac i  gđa. Vuković,    a potom  predsjednik otvara raspravu

U raspravi sudjelovali vijećnici Dragan Smolčić, Blanka Pavlić, Željko ŽupanP, Anđelko Novosel koji uglavnom poznaju situaciju u obitelji Kate Franjković ( alkoholizam, nezaposlenost, udomiteljstvo, tragični događaji itd.) Svi su suglasni da im se pomogne, ali je potebno iznaći najbolji način.Moraju biti svjesni da im se pomaže, ali ne preuzimaju njihove obveze.

Stoga se nakon rasprave donosi  slijedeći

 

Zaključak:  Sa 9 glasova ZA i  1  glas PROTIV  odobrava se isplata novčane pomoći obitelji  Kati Franjković za priključak el. energije u iznosu od 50% cijene koštanja priključka, odnosno 3.819,15 kuna.  Sredstva  će se uplatiti  na račun Elektrolike Gospić nakon što Kata Franjković dostavi potvrde o uplaćenih drugih 50% sredstva.

TOČKA 10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za            razdoblje siječanj – rujan  2009.

 

Predsjednik  poziva pročelnicu  da obrazloži izvješće JUO o utrošenim sredstvima što isti i čini, a nakon toga otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za raspravu donosi slijedeći

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/   prihvaća se Izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za  razdoblje siječanj – rujan  2009.

 

TOČKA 11. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine                 Rakovica za razdoblje 01.01.-30.09.2009.

 

Predsjednik  poziva pročelnicu  da obrazloži prijedlog Odluke što isti i čini, a nakon toga otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za raspravu donosi slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA/  prihvaća se  financijsko izvješće o izvršenju Proračuna Općine  Rakovica za razdoblje 01.01.-30.09.2009. – 1 vijećnik nije prisutan glasovanju

TOČKA 12. Odluka o izmjenama odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

Predsjednik  poziva tajnika da obrazloži prijedlog Odluke što isti i čini, a nakon toga otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za raspravu donosi slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA/  donosi se Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti -  1 vijećnik nije prisutan glasovanju

TOČKA 13. Zaključak o primanju na znanje izvješća Državnog ureda za reviziju

Predsjednik navodi da su vijećnici Izvješće primili sa materijalima pa otvara raspravu po istom, a kako se nitko nije javio za raspravu donosi  se slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA/  prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijska izvješća za 2008. godinu. - 1 vijećnik nije nazočan glasovanju

TOČKA 14. Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju gradnje bio pročistača

Predsjednik  poziva tajnika da obrazloži prijedlog Odluke što isti i čini obrazlažući da pored članova povjerenstva koje je predloži MO Drežnik Grad, Općinsko vijeće treba predložiti još 6 članova i odrediti predsjednik i zamjenika Povjerenstva.

Predsjednik poziva vijećnike da daju svoje prijedloge, a načelnik Franjković kako  bi Povjerenstvo bilo što stručnije predlaže za  članove i Juricu Cindrić, dir. Spelekoma, Zorana Luketića pred. Općinskog vijeća,  Dalibora Vaceka, projektanta, Anđelka Novosela, vijećnika, prof. Milana Poljaka i prof .Davora Malusa sa građevinskog fakulteta, ali i njih treba pitati za suglasnost.

Tajnok Bitunjac navodi da je predsjednik MO Branko Brajdić u svom prijedlogu imao gosp.  Krešimira Vebla iz Karlovca, kao stručnjaka, ali se ostali u MO nisu složili.

Predsjednik Luketić predlaže amandman na točku I. prijedloga Odluke na način da traži da se riječi ''te određivanje njegove lokacije'' brišu.

Kako nitko od vijećnika nije imao drugih prijedloga glasovanjem se (jednoglasno) usvaja amandman predsjednika Luketića, te se nakon toga glasovanjem donosi slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/  donosi se Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju gradnje bio pročistača te se i isto imenuju:

 1. 1.     Zoran Luketić, predsjednik Povjerenstva
 2. 2.     Jurica Cindrić, zamjenik predsjednika
 3. 3.     Dalibor Vacek, član
 4. 4.     Prof.  Milan Poljak, član
 5. 5.     Prof. Davor Malus, član
 6. 6.     Anđelko Novosel, član
 7. 7.     Branko Brajdić, član
 8. 8.     Marijan Vuković, član
 9. 9.     Jure Matanić, članž
 10. 10.  Nikola Kolić, član
 11. 11.  Joso  Abrlić, član

12  Mihovil Pavličić, član

 13. Milan Bićanić, član

TOČKA 15. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača

Predsjednik  poziva tajnika da obrazloži prijedlog Odluke što isti i čini, a nakon toga otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za raspravu donosi slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN  donosi se Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača te se u isto imenuju:

 1. Zoran Luketić, predsjednik
 2. Marijana Župan, član
 3. Đuka Brajdić, član
 4. Ante Palian, zamjenik predsjednika
 5. Natalija Pavlić, zamjenik člana
 6. Marića Kolić, zamjenik člana

 

TOČKA 16. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

Predsjednik  poziva pročelnicu  da obrazloži prijedlog Odluke što isti i čini, navodeći da je zahtjev podnio Igor Poznanović, a kako  sve traženo zemljište nije općinsko može u prodaju ići samo jedna čestica iz zahtjeva  za koju se je uspjela izvršiti uknjižba na općinu.

Nakon obrazloženje predsjednik otvara raspravu u kojoj je  vijećnik Ante Palian predložio da se raščisti stanje sa svim parcelama pa da sve idu u prodaju, ali pročelnica obrazlaže da je procedura jako komplicirana i sve bi jako dugo trajalo pa  zbog toga i predlaže samo česticu 525/4.

Kako se nitko više nije javio za raspravu glasovanje se donosi,

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/  donosi se Odluka o prodaji građevinskog zemljišta za koje je zahtjev podnio Igor Poznanović

Vijeće završava sa radom u  19,30 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća

 

                                                                   

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj