Top Panel
Ponedjeljak 26 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmj. i dop. programa održavanja kom. inf. u 2013.g.

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 90/11 i 144/12), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' 21/09,12/12 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 43. sjednici održanoj dana  27.03.2013. godine donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini

 

 

Članak 1.

 

            Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Program) radi usklađenja potrebnih financijskih sredstava sa ostvarenim prihodima komunalne naknade i potreba za određenim aktivnostima u obavljanju slijedeće komunalne djelatnosti:

-          odvodnja atmosferskih voda,

-          održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-          održavanje javnih površina,

-          održavanje nerazvrstanih cesta,

-          održavanje groblja,

-          održavanja javne rasvjete.

 

Članak 2.

 

U članku 2. mijenja se:

 

Pod točkom 2. ODRŽAVANJE  ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA:

 

Stavak 5. se mijenja i glasi:

 

''Usluge održavanja čistoće financiraju se iz komunalne naknade u iznosu od ukupno 65.000,00 kn kroz Program H01 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, Aktivnost HO 1 Održavanje čistoće.''

 

Pod točkom 3. ODRŽAVANJE  JAVNIH POVRŠINA:

 

U stavku 5. riječi ''160.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''155.000,00 kn''.

 

Stavak 6. briše se.

 

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 6. i 7.

 

Dosadašnji stavak 9. koji postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

 

''Za sve navedene djelatnosti, radove  i nabavu materijala predviđa se financirati iz komunalne naknade  iznos od  231.000,00 kn kroz Program  G01 1002 JAVNE POTREBE U SPORTU Aktivnost G01 Održavanje sportskih igrališta, kroz Program H01 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, Aktivnost H01 Održavanje javnih površina, te kroz Program A01 MJESNI ODBORI Aktivnosti Radovi u MO Selište Drežničko, Radovi u MO Rakovica, Aktivnost Radovi u MO Čatrnja i Aktivnost Radovi u MO Drežnik Grad.''

 

 

Pod točkom 4. ODRŽAVANJE  NERAZVRSTANIH CESTA:

 

U stavku 1.  pod točkom 2. podstavkom 2. riječi ''80.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''430.000,00 kn''.

 

U stavku 1. pod točkom 3. podstavkom 3. riječi ''350.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima „0,00 kn''.

            Stavak 2. mijenja se i glasi:
''Za sve navedene djelatnosti planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 919,000,00 kn kroz Program H01 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, Aktivnost H01 Održavanje prometnica.''

 

 

Pod točkom 5. ODRŽAVANJE  GROBALJA I MRTVAČNICA:

 

Stavak 4. mijenja se i glasi:

''Za sve navedene djelatnosti planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 93,000,00 kn kroz Program H01 1001 ODRŽAVANJE GROBALJA I MRTVAČNICA,  Aktivnost H01 Održavanje groblja i mrtvačnica.''

 

Pod točkom 6. JAVNA RASVJETA:

 

Stavak 2. mijenja se i glasi:

''Za obavljanje ove djelatnosti planira se izdvojiti iz  sredstava komunalne naknade  335.000,00 kn za trošak električne energije za javnu rasvjetu te 100.000,00 kn za održavanje mreže. Sve ukupno planirano  435.000,00 kn  kroz Program H01 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, Aktivnost H01 Održavanje sustava javne rasvjete.''

 

Članak 3.

 

 

U članku 3. mijenja se tablični prikaz i glasi:

 

___________________________________________________________________________

    Predviđeni radovi                                     Iz komunalne                       Ostali izvori                            

                                                                       naknade (kn)                 

______________________________________________________________________________

 

1.Odvodnja atmosf.                                                                                              

    voda                                                                                   0                                         25.000,00

______________________________________________________________________________                      

 

2. Održavanje čist.

    u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje                                                                                 

    javnih površina                                               65.000,00                                   25.000,00

                                                                                                                                  

 

3. Održavanje javnih                           

   površina                                                         231.000,00                                          0

______________________________________________________________________________

 

4. Održavanje nerazv.

    cesta                                                             919.000,00                                  655.000,00

_______________________________________________________________________________

 

5. Održavanje groblja                                                                                                                                                                                                                                                                                    93.000,00                                      2.000,00                                                                                                                      

 ______________________________________________________________________________

 

6. Javna rasvjeta                                               435.000,00                                  165.026,79                                                                                

 

                                    UKUPNO:          1.743.000,00 kn                              872.026,79 kn

                                                               iz  komunalne naknade                     iz ostalih izvora                 

______________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

 

KLASA: 363-02/12-01/03

URBROJ: 2133/16-13-2

Rakovica, 27.03.2013.

                                                                                             

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                         Zoran Luketić bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj