Top Panel
Utorak 14 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99,57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 110/04, 178/04 i 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o vodama, 49/11, 90/11 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br.  21/09 i 12/12),  Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 41. sjednici održanoj dana 20.12.2012. godine donijelo je

 

P R O G R  A M

održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom daje se opis i opseg poslova održavanja i obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade  s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima s iskazom  izvora  financijskih sredstava potrebnih za realizaciju.

Iz sredstava komunalne naknade obavljaju se slijedeće  komunalne djelatnosti, a to su:

-         odvodnja atmosferskih voda,

-         održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-         održavanje javnih površina,

-         održavanje nerazvrstanih cesta,

-         održavanje groblja,

-         javna rasvjeta.

 

Članak 2.

 

            U 2013. godini planira se financiranje komunalnih djelatnosti iz sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda proračuna za slijedeće djelatnosti:

 

  1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

Obzirom na brdoviti krajolik i izgrađenost naselja stalni su problemi s odvodnjom atmosferskih voda. Zbog toga je potrebno održavati postojeće odvode, te atmosferske vode usmjeravati prirodnim tokom, osiguranjem i održavanjem odvodnih jaraka uz postojeće prometnice. Navedene radove posebice izvoditi u naseljima: Rakovica, Drage, Korana, Drežničko Selište, Korita – novo naselje, Rakovičko Selište, Drežnik Grad, Brajdić Selo, te ostalim  naseljima po potrebi.

      Prokopavanje kanala i čišćenje postojećih izvršiti će se preko javnih radova .

 

  1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Održavanje čistoće na pješačkim stazama kroz naselja Rakovica-Oštarski Stanovi, Drežnik Grad, Grabovac, Irinovac i Čatrnja - Selište Drežničko,  održavanje čistoće oko svih autobusnih nadstrešnica uz državnu, županijsku i lokalnu cestu, čišćenje sajmišta te  javnih parkirališta u Rakovici, Grabovcu  i  Drežnik Gradu  kroz odvoz otpada iz kanti,  metenje više puta godišnje po nalogu komunalnog redara.

Radovi čišćenja i održavanja okoliša oko križeva, kupališta, dječjih i sportskih igrališta po naseljima.

Na prostoru pješačkih staza, dječjih igrališta i u naseljima, te na ostalim  javnim površinama i uz pješačke prolaze  po nalogu komunalnog redara  u ljetnim mjesecima postaviti kante za otpad te iste prazniti i odvoziti jedan puta tjedno ili po potrebi koju utvrdi komunalni redar. Za navedeo planira se 40.000,00 kn.

    

U toku godine prema potrebi vršit će se veterinarske usluge - usluge uklanjanja i zbrinjavanja napuštenih životinja sa javnih površina za što se planira 25.000,00 kn .

 

Usluge održavanja čistoće financiraju se iz komunalne naknade  u iznosu od ukupno 65.000,00 kn  na pozicijama  199, 200, 203 i 204 Proračuna Općine.

 

  1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Redovito održavanje postojećih javnih površina (parkova, spomenika, cvjetnjaka i dr.) kroz, košnju trave,obrezivanje drvenastog raslinja, održavanje i sadnju novog ukrasnog raslinja i cvijeća po naseljima u dogovoru s predstavnicima mjesnih odbora.

Održavati postojeće vidikovce, te iste dopuniti sa osmatračnicama-vidikovcima  u naseljima Rakovica i Lipovača, uređenjem i održavanjam prilaza do istih, te postavom turističke signalizacije. Na javnim površinama i u naseljima  postaviti klupe za odmaranje.

Postojeća djelomično opremljena i neuređena improvizirana sportska igrališta i terene po naseljima, održavati, urediti do nivoa zadovoljavanja uvjeta  rekreativnih igrališta (Grabovac, Drežnik Grad, Selište Drežničko i Čatrnja). Za održavanje i uređenje sportskih igrališta planira se 30.000,00 kn.

Pojedine zemljane ili makadamske prometnice koje se manje koriste za promet već su pogodne za biciklističke staze ili šetnice održavati kroz uklanjanje grmlja i raslinja s kolnika radi prohodnosti. Održavati prilazne putove i parkirališta do i oko starog grada Drežnika, kupališta na Korani u naselju Selište Drežničko, potoka u Rakovici i Grabovcu, bunara u Rakovici i Oštarskim Stanovima, te isto najmanje 3 puta u toku ljetnog perioda  pokositi i uz iste postaviti i urediti odmorišta sa klupama i informativno- edukativnim  tablama.

Za održavanje navedenih javnih površina na području Općine planira se izdvojiti 160.000,00 kn.

Za održavanje i uređenje dječjih igrališta u naseljima Rakovica, Drežnik Grad, Čatrnja, Grabovac i Korita  planira se 30.000,00 kn .

Kroz uključivanja Mjesnih odbora u aktivnosti uređenja naselja osiguravaju se  sredstva u iznos od ukupno 46.000,00 kn za nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

 

Dio ovih aktivnosti planira se realizirati i kroz  javne radove i akcije Mjesnih odbora

Za sve navedene djelatnosti, radove i nabavu materijala predviđa se financirati iz komunalne naknade  iznos od  266.000,00 kn na pozicijama Proračuna Općine br. 18, 21, 24, 27, 197, 212, 213 i 214.

 

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Postojeće prometnice kroz naselja potrebno je održavati i rekonstruirati  i to kroz  slijedeće radove:

 

1. održavanje živica i cestovnog pojasa na općinskim  putovima, te ostale usluge održavanja

- na općinskim putovima u cestovnom zemljištu kroz naselja ili ne izgrađena područja, a koriste se za promet, potrebno je jednom godišnje izvršiti sječu živica te najmanje dva puta godišnje košnju cestovnog zemljišta. Navedeni radovi planiraju se izdvojiti kroz javne radove i usluge komunalnog poduzeća.

 

2. održavanje  prometnica nasipanjem kamenim agregatom  na dionicama makadamskih prometnica po potrebi dva ili tri puta godišnje izvršiti nasipanje kamenim agregatom (Grabovac, Lipovac, Broćanac, Stara Kršlja, Močila i dr. manje dionice po naseljima prema potrebama koje utvrđuje komunalni redar). Uz navedeno potrebno je predvidjeti i dio sredstava za popravke koji će se morati pojaviti kao interventni, nastali nakon velikih oborina ili drugih sličnih  prirodnih djelovanja na prometnu infrastrukturu. Za održavanje postojećih asfaltnih prometnica potrebno je planirati i troškove krpanje udarnih rupa na asfaltnim prometnicama.

Za navedeno se planira izdvojiti 80.000,00 kn.

 

3.pojačano održavanje prometnica i čišćenje snijega

Održavanje postojećih makadamskih prometnica postavom  asfaltnog tepiha na dionicama prometnica utvrđenih Planom pojačanog održavanja prometnica u periodu 2011-2013 godina.

Za navedeno se planira izdvojiti 469.000,00 kn.

       

U zimskom periodu organizirati čišćenje snijega na javnim prometnicama, autobusnim stanicama na lokalnim prometnicama, pješačkim stazama, te  posipanje pijeskom opasnih strmina i zavoja kroz sva naselja glavnim prometnicama sukladno Planu čišćenja snijega za što se planira 350.000,00 kn.

 

            4.održavanje prometne  signalizacije

            Nabavljanje i postavljanje prometne signalizacije i  putokaza na javne površine i lokalne putove i raskršća . Za navedene radove planira se 10.000,00 kn.

 

5.održavanje autobusnih stajališta i nadstrešnica

Postojeća autobusna stajališta potrebno je održavati kroz popravke oštećenja , farbanje istih  te postavu natpisa na iste.

Proračunom se za 2013 godinu planiraju sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.

Za sve navedene djelatnosti planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 919,000,00 kn na pozicijama Proračuna Općine br. 205, 206, 207, 208 i 209.

 

  1. ODRŽAVANJE GROBALJA I MRTVAČNICA

 

Redovno održavanje  mrtvačnice i groblja vršit će se preko Uprave groblja i iz sredstava grobne naknade u naseljima u kojima se plaća grobna naknada, a iz istog će se vršit sječe samoniklog raslinja i drveća u groblju, održavanju zasađenog zelenila, redovna košnju trave, održavanje i nasipanje staza kroz groblje te odvoz i čišćenje smeća.

 

Na budućem proširenju groblja u Drežnik Gradu urediti travnatu površinu, zasaditi višegodišnje nasade i urediti prilaznu stazu sukladno Detaljnom planu uređenja. Za radove na groblju planira se 73.000,00 kn.

Na objektima mrtvačnicama redovno održavati unutarnju opremu te sanirati oštećenja na vanjskim dijelovima objekta (trijem, stupovi, fasada), te podmirivati obveze režija za što se planira 20.000,00 kn.

Za navedeno planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 93.000,00 kn na pozicijama Proračuna Općine br. 253 i 254 .

 

  1. JAVNA RASVJETA

 

Na području Općine Rakovica gotovo sva naseljena naselja (izuzev dijela sela Nova Kršlja,Ćuić Brdo, Stara Kršlja, Brezovac, Kordunski Ljeskovac, Sadilovac, Basara, Koranski Lug i Močila) opskrbljena su javnom rasvjetom koju je u toku godine potrebno održavati kroz zamjenu dotrajale opreme istrošenih žarulja te popunjavanjem novim ili ukidanjem pojedinih rasvjetnih tijela. Sukladno sredstvima potrebno je dograditi mrežu javne rasvjete uz javne prometne površine u dijelu naselja Sadilovac kod farme, te u ostalim naseljima gdje je vršena novogradnja ili proširenje naselja. Uz navedeno predvidjeti troškove utroška električne energije za javnu rasvjetu te zamjenu postojećih rasvjetnih tjela ekološki prihvatljivijim i učinkovitijim.

 

Za obavljanje ove djelatnosti planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade 300.000,00 kn za trošak električne energije za javnu rasvjetu te 100.000,00 kn za održavanje mreže. Sve ukupno planirano  400.000,00 kn  na pozicijama Proračuna Općine br. 217 i 218.

 

 

Članak 3.

 

            Za provođenje planiranih radova potrebna su dodatna financijska sredstva koja se predviđaju namiriti iz drugih izvora, a to su uz komunalnu naknadu, Proračun Općine: opći prihodi, pomoći izvanproračunskog korisnika, sredstva EU, prenesena sredstva dr.

Isto tako u uređenje naselja uključiti će se i mještani  kroz mjesne odbore  i dobrovoljni rad, te udruge.

 

Prikaz radova i planiranih financijskih sredstava za radove iz članka 2. ovog Programa:

 

_____________________________________________________________________________

    Predviđeni radovi                                       Iz komunalne                       Ostali izvori                             

                                                                            naknade (kn)                 

______________________________________________________________________________

 

1.Odvodnja atmosf.                                                                                                

    voda                                                                                                                            Vodni doprinos                                                                                                                                                                            0                                          10.000,00

______________________________________________________________________________                      

 

2. Održavanje čist.

    u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje                                                                                            Opći prihodi

    javnih površina                                                 65.000,00                                  5.000,00

_______________________________________________________________________________                                                                                                   

3. Održavanje javnih                           

   površina                                                          266.000,00                                  Prenesena sredstva                                                                                                                                                                                                                  50.000,00

______________________________________________________________________________

 

4. Održavanje nerazv.

    cesta                                                               919.000,00                                 Prenesena sredstva         

                                                                                                                                 10.000,00

_______________________________________________________________________________

 

5. Održavanje groblja                                                                                             Grobna naknada                                                                                                                                                                 93.000,00                                     120.000,00

                                                                                                                              Prenesena sredstva

                                                                                                                                  40.000,00

 ______________________________________________________________________________

 

6. Javna rasvjeta                                             400.000,00                                               0                                                                         

________________________________________________________________________________

                                                 UKUPNO:   1.743.000,00 kn                       235.000,00 kn

                                                               iz  komunalne naknade                    iz ostalih izvora                  

  

 

 

 

 

Članak 4.

 

Poslovi održavanja čistoće, javnih površina, održavanja makadamskih cesta, održavanja groblja iz navedenog programa obaviti će se preko općinskog komunalnog poduzeća Spelekom d.o.o, sukladno ugovorima, a ostali poslovi održavanja javne rasvjete ugovornom izvršitelju Elkorad iz Slunj, dok će se pojačano održavanje prometnica povjeriti ugovornom izvršitelju.

Sredstva komunalne naknade koristiti će se za potrebe redovnog rada zdravstva - Ambulante Rakovica, školstva - Osnovne škole u Rakovici te dobrovoljnih vatrogasnih društva u iznosu od 282.000,00 kn.

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 363-02/12-01/03

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 20.12.2012.

 

                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                                                                                      Zoran Luketić bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj