Top Panel
Srijeda 02 Pro 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12)

Temeljem članka 6. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 2. i 4. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97) i članka 23. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 32. sjednici održanoj dana 27.03.2012. godine donijelo je

 

 

 

Operativni programa mjera

za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2011./2012.

 

 

Ovim se Programom se utvrđuju i usklađuju ljudski i materijalni resursi te postupanje u slučaju nastanka ekstremnih vremenskih uvjeta – veliki snijeg i poplava – na prometnicama i u naseljima na području Općine Rakovica.

Cilj programa je osigurati radnje i mjere, kojima će se onemogućiti ili spriječiti katastrofalne posljedice po život i zdravlje ljudi i domaćih životinja.

 

1. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE OPĆINE RAKOVICA

 

Općina Rakovica je formirana 1993. godine temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina, a nalazi se u sastavu Karlovačke županije. Općina Rakovica nalazi se na južnom dijelu Karlovačke županije. Jedinice lokalne samouprave kojima je okružena i graniči su Grad Slunj te općine Cetingrad, Saborsko, Plaški i Plitvička Jezera. Značajan dio općinskih granica ujedno su i državne granice sa Bosnom i Hercegovinom (24,353 km – 24,8 % od ukupnih općinskih), te županijske granice prema susjednoj Ličko – senjskoj županiji (28,694 km - 28,37 % od ukupnih općinskih), odnosno prema prostoru Nacionalnog parka “Plitvička Jezera”.

            Općina Rakovica ima važan prometno - geografski položaj na krajnjem jugu prostora Korduna.

 

1.1 Područje odgovornosti Općine Rakovica

 

Površina Općine je 261,00 km², odnosno 7,16 % površine Županije, a čini ju 27 samostalnih naselja.

Sjedište Općine je naselje Rakovica sa 328 stanovnika. Naselje s najvećim brojem stanovnika je Drežnik Grad koji ima 369 stanovnika.

 

Područje općine Rakovica pripada dinarskom pojasu i sustavu, čiji se oblici u reljefu pružaju u smjeru sjeverozapad - jugoistok. To je vapnenački krški kraj, dio široke i prohodne suhe vapnenačke stepenice kojom se prilazi hrvatskom gorskom pragu. Taj dio Korduna dio je Unsko - koranske zaravni, jedne od najizrazitijih u dinarskom kršu. Na tom krškom ravnjaku, koji se pruža izmenu 300 i 400 m nadmorske visine (općinsko središte Rakovica nalazi se na 381 m nadmorske visine), razvijeni su krški oblici - ponikve, pa prevladava otvoreni krajolik zvan “boginjavi krš”, odnosno “plitki ili zeleni krš”. U toj zaravni je usječena kanjonska dolina Korane (358 - 245 m nadmorske visine), koja južnije od ovog područja izlazi iz Plitvičkih jezera, a javljaju se i drugi oblici u kršu (jame, pećine - Gajina, Baračeva i dr., provalije, ponori, duboki dolovi, zemlja crvenica). Samo vapnenačke glavice strše iznad ove zaravni (Mašvina s vrhovima Cager 577 m i Gradina 500 m na sjeveroistočnom rubu, Zvjernjak s Drenovim vrhom 577 m i Ostrunovim vrhom 626 m u središnjem dijelu te Pištenica s vrhovima Veliki Stožer 900 m, Pištenica 908 m i Trovrh 940 m na jugozapadnom rubu, kao ogranci Male Kapele). Seizmički i tektonski je to zona 7 stupnja maksimalne seizmičnosti prema MCS skali.

 

Hidrografski se na području Općine ističe sliv rijeke Korane kojem su usmjerene sve vode, kako površinske tako i podzemne.

 

U ovom prostoru vladaju obilježja umjerene kontinentalne klime s prevladavajućim svježim perialpskim i kontinentalnim panonskim klimatskim utjecajima, svježa ljeta i hladne zime, dovoljno humidno područje s količinom padalina većom od 1.200 mm ravnomjerno rasporenenih tijekom cijele godine. Prevladavaju južni i zapadni vlažni i hladni sjeverni zimski vjetrovi. Ima dosta hladnih i oblačnih dana, više od 130 kišnih dana, oko 25 dana sa snijegom, koji se zadržava na zemlji oko 40 dana, a samo nešto manje od toga ima dana s mrazom. Magla je učestala pojava. Trajanje insolacije je manje od 2000 sati godišnje.

 

1.2 Stanovništvo na području Općine Rakovica

 

Prema popisu iz 1991. godine naseljavalo ju je 4.108 stanovnika, odnosno 2,2 % stanovništva Županije.

 Prosječna gustoća od 15,74 st./km² je znatno je manja od prosječne gustoće naseljenosti Karlovačke županije koja iznosi 50,65 st./km², a još manje od prosjeka Republike Hrvatske, koji iznosi 84,51 stanovnika/km2 .

Rezultati popisa stanovništva iz 2001. godine još su nepovoljniji s popisanih 2.385 stanovnika (1.988 stalno prisutnih) na istom području, što čini samo 1,7 % (1,53%) odgovarajućih stanovnika Karlovačke županije. Prosječna gustoća pala je na prosječnih samo 9,14 stanovnika/km2.

 

Stanovništvo je rasporeneno dosta neravnomjerno, područje zapadno od državne ceste je skoro nenaseljeno, a područje uz državnu granicu je napušteno. Stanovništvo je koncentrirano uz državne ceste.

 

 

naselje

broj stanovnika

naselje

broj stanovnika

Basara

0

Korana

25

Brajdić Selo

82

Koranski Lug

2

Brezovac

12

Kordunski Ljeskovac

1

Broćanac

27

Korita

0

Čatrnja

217

Lipovac

18

Čuić Brdo

0

Lipovača Drežnička

178

Drage

31

Mašvina

3

Selište Drežničko

291

Nova Kršlja

78

Drežnik Grad

369

Oštarski Stanovi

169

Gornja Močila

8

Rakovica

328

Grabovac

224

Rakovičko Selište

105

Irinovac

124

Sadilovac

0

Jamarje

1

Stara Kršlja

3

Jelov Klanac

89

UKUPNO:

2 385

*Prema popisu stanovništva 2001. god.

 

1.3 Prometno-tehnološka infrastruktura

 

Područjem  Općine  prolazi  više  značajnih  cestovnih  prometnih  pravaca  (broj ceste preuzet iz Odulke o kategorizaciji javnih cesta (Narodne novine broj 143/02, a podaci o dužinama dobiveni od ŽUC-a i mjerenjem na zemljovidima):

 

1. smjer sjever – jug:

 

- državna cesta D-1 Karlovac – Plitvice – Split u dužini od 17,8 km,

 

-  županijska cesta  3267  Furjan –  Kordunski Ljeskovac (uz  državnu  granicu prema BiH) u dužini od 9,2 km (ukupna dužina 13 km).

2. smjer istok – zapad,

 

- državna cesta D-42 Vrbovsko – Ogulin – Josipdol – Drežničko Selište u dužini od oko 6,2 km (5 km je granica prema susjednoj županiji),

 

- državna cesta D-217 Grabovac –Ličko Petrovo Selo – Prijeboj u dužini od 8,65 km (ukupna dužina 16,3 km),

- županijska cesta 3269 Rakovica – Tržačka Raštela, ukupne dužine 14,4 km.

 

            Navedene prometnice služe povezivanju općinskog prostora sa širim okruženjem. Njima je općinsko središte Rakovica udaljeno od Plitvičkih jezera 15 km, odnosno od susjednih gradskih i općinskih središta: Slunja 19 km, Saborskog 22 km, Cazina 30 km, Bihaća 35 km, Korenice 37 km, Plaškog 41 km te od regionalnog i županijskog središta Karlovca 68 km, državnog središta Zagreba 120 km i luke Zadar 168 km.

 

 

Ostale lokalne ceste prvenstveno služe unutar općinskom povezivanju, kojima su pojedina naselja od općinskog središta Rakovice udaljena 3 - 14 km.

 

- 34155 Ćuić Brdo – Furjan, dužine 4 km (ukupna dužina 7,3 km)

 

- 34156 Rakovica – Jelov Klanac, dužine 2,4 km

 

- 34157 Rakovica – Basara, dužine 10,1 km

 

- 34158 Kršlja, dužine 2,2 km

 

- 34159 Irinovac – Lipovača, dužine 3,5 km

 

- 34160 Lipovača – Sadilovac – Drežnik Grad, dužine 8,3 km

 

- 34161 Čatrnja – Irinovac, dužine 3 km.

 

Državne ceste su punom dužinom asfaltirane, mada obzirom na količinu prometa u ljetnim mjesecima ne zadovoljavaju potrebe.

 

Položaj  Općine Rakovica je na  važnom  prometnom  koridoru  Republike  Hrvatske uz državnu cestu D-1 ukazuje na izuzetno značajnu tranzitno-prometnu funkciju ovog prostora.

 

 

2.   MOGUĆE    VRSTE    I   INTENZITET     DJELOVANJA    PRIRODNIH     NESREĆA    NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA

 

Moguće vrste nesreća prouzročene elementarnim nepogodama u zimskom periodu na području Općine Rakovica su: snježne oborine, poledica i olujni vjetrovi.

Ove  pojave  se  smatraju  elementarnom  nepogodom  kada  svojom  iznenadnom  snažnom pojavom uzrokuju prekid normalnog odvijanja života, ljudske žrtve, štetu većeg opsega na imovini ili njen gubitak, te štetu na infrastrukturi i okolišu, a u takvoj su mjeri da prelaze normalnu sposobnost zajednice da ih samo otkloni bez pomoći.

 

3. PROSUDBA UGROŽENOSTI

 

U slučaju velike količine napadanog snijega i snježnih nanosa, za pretpostaviti je da budu zatvorene za promet neke prometnice (lokalne, državne), da se na istima može zateći veći broj osoba u cestovnim motornim vozilima (izvan mjesta stanovanja) u izolaciji, kojima je potrebna pomoć (evakuacija i zbrinjavanje), kao i prometna odsječenost i izoliranost i nedostupnost nekih naselja, dijela naselja ili pojedinih objekata od posebnog značaja (zdravstvene ustanove, škole i sl.).

U slučaju veće količine snježnih oborina, poledice, ledene kiše i sl. mogu se predvidjeti direktne i indirektne posljedice različitog stupnja na infrastrukturne objekte, a s tim u vezi i poremećaja opskrbe  hranom,  vodom,  energentima,  lijekovima  i  drugim  neophodnim  sredstvima za život stanovništva.

 

3.1 Procjena vlastitih mogućnosti u zaštiti i spašavanju

 

Za održavanje i sprečavanje prekida prometa na području Općine Rakovica tijekom zimske sezone 2011/2012 godine, angažirani su:

     Općina Rakovica

–    Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica

–    Spelekom d.o.o.

     Ceste Karlovac d.d. – nadcestarija Slunj

    

Navedene pravne osobe postupaju sukladno svojim Operativnim planovima  (programima)

rada zimske službe.

U slučaju potrebe u zaštitu i spašavanje stanovništva od posljedica elementarne nepogode izazvane nepovoljnim meteorološkim prilikama, uključuju se:

     PUZS Karlovac – Županijski centar 112

     Općina Rakovica – Stožer zaštite i spašavanja,

     DVD Rakovica

      DVD Drežnik Grad

     Gradsko društvo Crvenog križa Slunj

     Dom zdravlja Slunj – Ambulanta Rakovica

      Hrvatske šume d.o.o. – Šumarija Rakovica

      Obrt za usluge teške mehanizacije Rendulić

      JU NP Plitvička Jezera

     DP „Elektrolika“ Gospić

      Policijska postaja Slunj

      Hrvatske ceste d.o.o. i dr.

 

U prilogu tabela: Pregled sudionika zaštite i spašavanja – odgovorne osobe i telefonski brojevi.

 

3.2 Privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja

 

Organizaciju privremenog zbrinjavanja osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja i koje je potrebno  privremeno  zbrinuti  zbog  nemogućnosti  nastavka  puta,  koordinirat  će  Stožer  zaštite  i spašavanja  Općine Rakovica,  kojom  prilikom  će  biti  osigurani:  smještaj,  prehrana  i  po  potrebi medicinska pomoć.

Lokacija za zbrinjavanje:

- zgrada DVD-a Rakovica,

- zgrada DVD-a Drežnik Grad,

- sportska dvorana Osnovne Škole Eugena Kvaternika,

- Hotel Grabovac,

- Autokamp Korana,

- Autokamp Turist,

- Područna škola u Drežniku Gradu,

- Područna škola u Selištu Drežničkom.

 

Ovaj Operativni program stupa na snagu danom objave u „Glasniku  Karlovačke županije“.

  KLASA: 214-05/12-01/01

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 27.03.2012.                                                                PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                         Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

općinski čelnici

 

 

adresa

 

telefon ured/stan

načelnik Franjo Franjković

 

 

Selište 8a

 

047/ 784 102 ured, 098 1744 171

zamjenik načelnika  Marinko Hodak

 

 

Irinovac 151  b

b

098 455 754

             

 

 

 

naziv

 

brojevi telefona ured/stan

ravnatelj JU NP Plitvička jezera

 

053 751 000 ili 053 751 001

voditelj službe zaštite od požara

 

 

053 751 000

JU “Nacionalni park Plitvička jezera”

 

 

053 751 000 ili 751 001

 

 

 

 

 

zdravstvena ustanova za pružanje prve pomoći

telefon

 

Dom zdravlja Slunj

047/ 777 113, (94)

 

 

 

 

 

 

subjekt

vozila i mehanizacija

telefon

 

 

Autoprijevoznik Rendulić, Rakovica 1

bageri, kamioni

098/ 364 061,

 

 

047/ 784 015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunalno poduzeće “Spelekom” d.o.o., Rakovica

telefon

 

direktor Jurica Cindrić

047/ 784 101, 098/ 171 6753

 

 

 

 

 

dispečer HEP

telefon

 

Elektrolika Gospić (0-24h)

053/ 776 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

 

 

operativni vatrogasni centar JVP Karlovac

 

047 611 673 (93)

 

 

 

DUZS Centar 112

 

 

112

 

 

 

Šumarija Rakovica

 

 

047 784 003, 784 009

 

 

 

Policijska postaja Slunj

 

 

047 777 000  (92)

 

 

 

 

 

 

 

“Hrvatske šume”

odgovorna osoba

telefon / mobitel

 

Šumarija Rakovica

Ivan Pavličić

047811 403, 098 446 813

 

interventna grupa

Ivan Bertović

098 447 023

 

 

Davor Malkoč

099 317 8228

 

 

 

 

vatrogasni zapovjednik Karlovačke županije

telefon

 

Dragutin Foschio

047/ 412 761, 091/ 479 3101

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

funkcija

 

Ime

 

telefon

 

mobitel

 

 

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a Rakovica

 

 

 

predsjednik

 

Ivan Bićanić

 

047 784 001

 

098 373 511

 

zapovjednik

 

Ilija Prebeg

 

047 784 014

 

098 948 1201

 

 

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a Drežnik Grad

 

 

 

predsjednik

 

Ante Jandrić

 

047 782 267

 

091 534 4364

 

zapovjednik

 

Jure Vidoš

 

047 782 108

 

098 610 238

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj