Top Panel
Nedjelja 17 Sij 2021
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Socijalni program Općine Rakovica za 2011. godinu (GKŽ 07 11)

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07 i 123/10 - Odluka Ustavnog suda RH) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 20. sjednici održanoj dana 07.03.2011. godine donijelo je

 

 

S  O  C  I  J  A  L  N  I    P R O G R A M

OPĆINE RAKOVICA ZA 2011. GODINU

 

 

 

 I    KRITERIJI ZA OSTVARIVANE PRAVA NA OBLIKE  POMOĆI

 

Članak 1.

 

 1. 1.      Temeljne odredbe za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći utvrđenih Socijalnim programom:

-          državljanstvo Republike Hrvatske,

-          stalno prebivalište na području Općine Rakovica.

 1. 2.      Socijalni kriteriji:

-          korisnici pomoći za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb,

-          drugi kriteriji utvrđeni pojedinim oblicima pomoći.

 1. 3.      Ukupna primanja domaćinstava:

-    samac                                         do    800,00  kuna,

-    dvočlano domaćinstvo               do  1.300,00 kuna, 

-    tročlano domaćinstvo                 do  1.700,00 kuna,  

-    četveročlano domaćinstvo          do  2.000,00 kuna,  

-    za svakog daljnjeg člana dodatnih       300,00 kuna.

 

            U ukupna primanja domaćinstva ulaze svi prihodi ostvareni po bilo kojim izvorima i osnovama u posljednjihšest mjeseci prije podnošenja zahtjeva, uključujući i prihode ostvarene od imovine, poljoprivredne  i druge djelatnosti, te ostale prihode domaćinstva, osim:

-          osobne invalidnine,

-          naknade za tjelesno oštećenje,

-          doplatka za njegu i pomoć,

             -    iznosa naknade sa osnove socijalne skrbi.

          

            Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći, podnositelj je dužan prijaviti sve prihode domaćinstva i priložiti dokaze o prihodima svih članova domaćinstva. Ukoliko se utvrdi utaja stvarnih prihoda po bilo kojoj osnovi (što uključuje i svjedoke) podnositelj zahtjeva gubi pravo na pomoć uz obvezu vraćanja prethodno primljene pomoći.

 

II  KATEGORIJE GRAĐANA KOJE NISU OBUHVAĆENE SOCIJALNIM   PROGRAMOM

 

Članak 2.

 

Socijalnim programom nisu obuhvaćeni:

 

1. građani koji iste ili slične oblike socijalne skrbi već ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi  i drugih zakona, propisa ili programa,                            

            2.  domaćinstvo u kojem netko od članova ima više od jedne stambene jedinice, kuću za odmor ili drugu nekretninu, bez obzira na lokaciju,        

3.  radno sposobni nezaposleni tražitelji socijalne pomoći koji nisu prijavljeni kod zavoda za zapošljavanje ili ako su prijavljeni u razdoblju od šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva, a nisu prihvatili ponuđeni posao (makar sezonskog ili privremenog karaktera, radi poboljšanja životnog standarda).

 

 

III  OBLICI POMOĆI SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE RAKOVICA ZA 2010.  

       GODINU

Članak 3.

 

 1. 01.  Novčana pomoć za opremu novorođenčeta
 2. 02.  Pomoć za plaćanje troškova prehrane učenika osnovne škole
 3. 03.  Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata
 4. 04.  Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
 5. 05.  Naknada pogrebnih troškova
 6. 06.  Jednokratna novčana pomoć
 7. 07.  Pomoć za podmirivanje troškova nabave ogrijeva
 8. 08.  Subvencija troškova smještaja u institucije predškolskog odgoja - vrtić

09.Pomoći nemoćnima, invalidnim i hendikepiranim osobama

            10.Tekuća pomoć Crvenom križu Slunj

 

         01. Novčana pomoć za opremu novorođenčeta

 

Članak 4.

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta u iznosu od 2.000,00 kuna imaju roditelji novorođenčeta, te moraju imati prebivalište i stvarno boraviti na području Općine Rakovica.

            Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta, roditelji su dužni predočiti slijedeće dokaze:

 1.   rodni list novorođenčeta,

              2.  osobne iskaznice roditelja,

 3.  broj tekućeg računa ili štedne knjižice podnositelja zahtjeva,

 4.  ostale dokumente na zahtjev Općine.

 

            Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica izdat će podnositelju zahtjeva rješenje o utvrđenom pravu na jednokratnu pomoć, a računovodstvo Općine u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja izvršit će isplatu odobrenih sredstava.

                                              

            02. Pomoć za plaćanje troškova prehrane učenika osnovne škole

 

Članak 5.

 

            Pravo na besplatnu prehranu imaju učenici osnovne škole Eugena Kvaternika u Rakovici čija domaćinstva ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

    A)  ako su korisnici pomoći za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb,

 

    B)  ako se radi o djeci samohranih roditelja ili djeci bez roditelja ako prihod domaćinstva po

          članu ne prelazi 1.500,00 kuna,

 

 C) ako se radi o obitelji s tri ili više učenika ili studenata, te ako ukupan prihod domaćinstva ne prelazi 7.000,00  kuna mjesečno,

 

    D)  ako se radi o učenicima sa zdravstvenim poteškoćama,

 

    E) ako se radi o učenicima koja žive u domaćinstvima čiji prihodi zadovoljavaju kriterij primanja svih članova domaćinstva iz članka 1. stavka 1. točke 3. ovog Programa.

 

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu kao dokaz prilaže se:

              -  preslika rješenja za korištenje pomoći za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb,

  -  liječnička dokumentacija,

  -  dokaz o primanjima roditelja za posljednjih šest mjeseci

  -  dokaz o školovanju ostalih članova obitelji

  -  ostala dokumentacija na zahtjev Općine.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu podnosi škola, a uz zahtjev prilaže popis djece koja  ispunjavanju predviđene uvjeta iz ovog Programa.

U popisu navesti slijedeće podatke: ime i prezime učenika, ime roditelja, adresa prebivališta, navesti jedan od ispunjenih uvjeta iz članka 5. ovog Programa te o istom  priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za besplatnu prehranu.

            Jedinstveni upravni odjel Općine utvrđuje pravo učenika na besplatnu prehranu.

            Vrijednost dnevnog obroka po učeniku iznosi 5,00 kuna za 2011. godinu.

            Pravo na besplatnu prehranu utvrđuje se za svako polugodište, odnosno za razdoblje od I – VI   mjeseca  i  od IX – XII mjeseca tekuće godine.

            Zahtjev za besplatnu prehranu podnosi se u roku od 2 mjeseca o početka polugodišta.

     

03.  Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata

 

Članak 6.

 

SUFINANCIRANJE DNEVNOG PRIJEVOZA UČENIKA

 

Redoviti učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Rakovica i svakodnevno putuju javnim prijevozom od mjesta prebivališta do najbliže škole koja provodi program koji je učenik odabrao i od mjesta škole do mjesta prebivališta, odnosno u škole u Slunju i Korenici, imaju pravo na subvenciju troškova prijevoza u iznosu od 10% od vrijednosti mjesečne karte.

Popis učenika koji koriste svakodnevni prijevoz na zahtjev Općine dostavit će škola početkom svakog polugodišta.

Pravo na subvenciju prijevoza utvrdit će se za svako polugodište, odnosno od  I – VI i IX – XII mjeseca tekuće godine.

Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica na temelju dostavljenih popisa učenika utvrđuje pravo Zaključkom  koji dostavlja prijevozniku, a potonji Općini ispostavlja račun uz koji prilaže popis putnika.

 

SUFINANCIRANJE POVREMENOG PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA

 

Redoviti studenti i redovni učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Rakovica, a koji putuju javnim prijevozom povremeno ili vikendom do mjesta školovanja i natrag imaju pravo na subvenciju troškova prijevoza i to na način da se svakom takvom učeniku odobrava godišnji iznos od 400,00 kuna.

Isplata će se vršiti jednom godišnje.

Redoviti studenti su dužni dostaviti potvrdu o upisu u drugi semestar akademske godine, a učenici srednjih škola potvrdu o upisu u drugo polugodište školske godine, te su svi dužni dostaviti i presliku osobne iskaznice. Zahtjeve će primati Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica po prethodno raspisanom javnom pozivu s utvrđenim rokom za dostavu dokumentacije.

           

           

            04.  Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

                                              

Članak 7.

 

            Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odnosi se na:

-          oslobađanje troškova potrošnje pitke vode koja se naplaćuje putem  Spelekoma d.o.o. Rakovica.

-          oslobađanje troškova električne energije koja se naplaćuje putem Elektrolike Gospić ili Elektre Karlovac

-          naknada za uređenje voda koja se naplaćuje putem Hrvatskih voda

-          komunalna naknada koja se naplaćuju putem Općine Rakovica

-          troškovi odvoza komunalnog otpada koji se naplaćuju putem Spelekoma d.o.o Rakovica

 

Pravo na pomoć u podmirenju troškova naplate  navedenih troškova mogu ostvariti domaćinstva koja ispunjavanju:

 

 1. 1.      Socijalne uvjete:

-  korisnici pomoći za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb uz potvrdu Centra da isto pravo ne ostvaruju preko Centra,  

                                                          

2. Najveći iznos ukupne mjesečne pomoći može se odobriti za:

 

              -  jednočlano domaćinstvo…………………………..    do 100,00 kuna/mj,

             - dvočlano domaćinstvo..……………………………    do 150,00 kuna/mj,

             - tročlano domaćinstvo………………………………    do 200,00 kuna/mj,

             - četveročlano i višečlano domaćinstvo …………....    do 250,00 kuna/mj.

 

            Uz zahtjev za ostvarivanje prava, podnositelj zahtjeva pod točkom 1. dužan je predočiti Rješenje ili Potvrdu Centra za socijalnu skrb da je korisnik pomoći za uzdržavanje.

            Jedinstveni upravni odjel općine Rakovica izdat će Rješenje osobama koje udovoljavaju zahtjevu. Rješenjem će se definirati način podmirenja troškova stanovanja.

           

 

            05. Naknada pogrebnih troškova 

 

Članak 8.

 

            Pravo na naknadu pogrebnih troškova umrlih osoba može se ostvariti za:

 

            1. osobe koje pravo na pogrebne troškove ne ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a čiji članovi obitelji  nemaju prihode,

            2. osobe koje nemaju skrbnika ili članova uže obitelji  (roditelji, supružnik, djeca), a živjele su same i ispunjavaju uvjete iz kriterija prihoda iz  članaka 1. stavka 1. točke 3.ovog Programa,

            3. Osobe koje su živjele u domaćinstvu, a svi članovi ispunjavaju uvjete iz kriterija prihoda svih članova domaćinstva iz članka 1. stavka 1. točke 3.  Programa.

 

            Za ostvarivanje prava na naknadu pogrebnih troškova, zahtjev i svu potrebnu, odnosno raspoloživu dokumentaciju mogu podnijeti članovi obitelji ili domaćinstva, kao i institucije socijalne skrbi.

            Pravo na naknadu pogrebnih troškova ne može ostvariti za umrle osobe niti jedan član uže obitelji samim tim što stvarno ne živi na istoj adresi prebivališta, već ako ispunjava uvjete sukladno članku 1. stavku 1. točci 3. ovog Programa. 

            Za podmirenje troškova pogreba osoba iz točke 1. i 2. ovog članka Općina Rakovica će tražiti provedbu ostavinskog postupka iza pokojnika, kako bi nasljednici podmirili troškove pogreba, ukoliko se prije ne pojave i podmire isto. Ako umrla osoba ima imovinu koja ulazi u ostavinsku masu, a nasljednici nisu poznati (ošasna imovina), Općina Rakovica će pokrenuti ostavinski postupak kojim se utvrđuje da ostavina prelazi u vlasništvo Općine.       

U pogrebne troškove priznat će se samo nužna i osnovna oprema i usluge.

Na temelju zahtjeva članova domaćinstva, susjeda, građana ili institucije socijalne skrbi, Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica utvrđuje pravo na naknadu.

            Po utvrđenom pravu Općina će izdati narudžbenicu za nabavku opreme i obavljanje usluga sahrane poduzeću pogrebne djelatnosti, koja će potom ispostaviti račun za naplatu ili će se izvršiti refundacija troškova stranci koja je izvršila sahranu što se utvrđuje rješenjem.

 

            06. Jednokratna novčana pomoć 

 

Članak 9.

 

            Jednokratna novčana pomoć isplaćivat će se najugroženijima u okviru raspoloživih sredstava i izvanrednim i hitnim slučajevima te iznenadne i teške prilike (bolest, nesreća, pomoć u troškovima  vrlo skupog liječenja teških bolesti te drugim nevoljama), na temelju zaključka općinskog načelnika.

Općina Rakovica izvanredno će za blagdan Božića  financijski pomoći najugroženija staračka domaćinstva, djecu socijalno ugroženih obitelji i samohranih roditelja, ukoliko se osiguraju dostatna sredstva u proračunu. 

Ovisno o težini zahtjeva podnositelju će se izdati rješenje o visini novčane pomoći ili će  se izravno platiti  račun davatelju usluge ili robe. Rješenje se može iznimno donijeti i na temelju zahtjeva općinskog načelnika.

            Jednokratna novčana pomoć se može odobriti jednom godišnje u iznosu osnovice utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi. Iznimno se sukladno raspoloživim sredstvima za skupa liječenja ili lijekove  može odobriti veći iznos.

 

            07. Pomoć za podmirenje troškova nabave ogrijeva

 

Članak 10.

 

            Pravo na pomoć za podmirenje troškova nabave ogrijeva  mogu ostvariti domaćinstva koja su korisnici pomoći za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb Slunj, a koja imaju prebivalište na području općine Rakovica.

           

            Jednokratna pomoć odobrava se u novcu, na način i pod uvjetima koje utvrdi nadležno tijelo Karlovačke županije.

 

            Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica na temelju podataka dobivenih od Centra za socijalnu skrb Slunj, izdat će rješenje o utvrđenom pravu na novčanu pomoć, a nadležna služba Općine izvršit će isplatu u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja.

 

 

            08. Subvencija troškova smještaja u institucijama predškolskog odgoja - vrtić

 

Članak 11.

 

Pravo na subvenciju troškova imaju roditelji koji imaju djecu smještenu u Dječjem vrtiću „Slapić“, Korenica, područni vrtić „Vidra“, Plitvička Jezera, te u Dječjem vrtiću „Slunj“ (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), a imaju prebivalište i borave na području općine Rakovica, ostvaruju pravo na subvenciju troškova smještaja djece u vrtiće na način da će Općina Rakovica sufinancirati razliku ekonomske cijene vrtića utvrđene u Sporazumu s osnivačem vrtića, a roditelji prema visini ostvarenih prihoda u protekloj godini po članu obitelji plaćat će po slijedećoj skali:

              VISINA DOHODKA:                                         CIJENA BORAVKA:

                 (po članu obitelji)                                                  (po djetetu)

       

                do   1.200,00 kn                                                                    400,00 kn

   od 1.200,00 - 1.800,00 kn                                                     500,00 kn

   od 1.800,00  na dalje                                                             600,00 kn

   samohrani roditelji                                                                20% niže od punog iznosa.

 

 Smanjenje participacije ostvaruje  korisnik koji u Dječjem vrtiću na smještaju ima više djece i to za drugo dijete 20% niže od punog iznosa , a za treće i četvrto dijete 25 % niže od punog iznosa.

            Zahtjev za subvenciju smještaja djece u Dječji vrtić podnosi se izravno Općini Rakovica ili putem Uprave vrtića, a uz zahtjev se prilaže dokaz o broju članova domaćinstva i dokaz o visini primanja članova domaćinstva za tromjesečje koje prethodi vremenu podnošenja zahtjeva.

            Jedinstveni upravni odjel općine Rakovica nakon provedenog postupka obavijestit će Dječji vrtić i roditelje o utvrđenim pravima. Na temelju utvrđenih prava o visini subvencije Uprava vrtića dostavit će Općini Rakovica račun radi isplate preuzete obveze. Općina će račun platiti najkasnije za 15 dana po dostavi računa.

 

09.Pomoći  nemoćnima, invalidnim i hendikepiranim osobama

 

Članak 12.

 

Jednom godišnje dodijelit će se novčana pomoć invalidnim (nepokretnim) osobama  s područja općine Rakovica  koja ne ostvaruju nikakav dohodak, te hendikepiranoj i bolesnoj djeci s kroničnim ili neizlječivim bolestima koje zahtijevaju liječenje neobuhvaćeno zdravstvenom zaštitom.

Isplata sredstva vršit će se na osnovu sačinjenog popisa osoba u suradnji sa socijalnom  i zdravstvenom službom, ukoliko se osiguraju dostatna sredstva u Proračunu.

Usluge pomoći u kući koji obuhvaćaju: osobnu higijenu, pospremanje prostorija, nabavu namirnica te zadovoljavanje ostalih životnih potreba osigurat će kroz sufinanciranje plaće gerontodomaćice zaposlene u Gradskom društvu Crvenog križa Slunj koja će vršiti navedene usluge starijim i nemoćnim osobama.

Izvršitelj usluga dostavljat će Općini Rakovica tromjesečno izvješće o provedenim uslugama pomoći u kući, te zahtjev s obračunom troškova plaće sukladno ugovoru o financiranju zaposlenih na programu pomoći nemoćnima.

 

 1. 11.  Tekuća pomoć Crvenom križu Slunj

 

Članak 13.

 

Tekuća donacija Crvenom križu Slunj uplaćivat će se tromjesečno sukladno prilivu sredstva proračuna i zahtjevu Crvenog križa uz prethodno dokazivanje utrošenih sredstva, a koristiti će se za podmirenje troškova rada društva, organiziranje akcija dobrovoljnog davanja krvi,  predavanja o prvoj pomoći u Osnovnoj školi u Rakovici, natjecanja mladeži Crvenog križa, raspodjelu božićnih paketića te  organiziranje radionica s mladima.

 

 IV.  POTREBNA  SREDSTVA

Članak 14.

 

___________________________________________________________________________

OBLIK POMOĆI                                   POZICIJA                                PLANIRANA

                                                              PRORAČUNA                                      SREDSTVA (kn)

___________________________________________________________________________

01. Novčana pomoć za opremu

      novorođenčeta                                              253                                             30.000,00

02. Pomoć za plaćene troškove                                                                   

      prehrane učenika OŠ                                    142                                             20.000,00

03. Sufinanciranje troškova prijevoza                                               

      učenika srednje škole                                150 i 151                                       55.000,00

      i studenata                                                     154                                              15.000,00

04. Pomoć za podmirenje

      troškova stanovanja                                       255-A                                               2.000,00

05. Naknada pogrebnih usluga                            254                                                     3.000,00                                                                                                              

06.Jednokratna novčana pomoć                          257                                              20.000,00

07. Pomoć za podmirenje

      troškova nabave ogrijeva                               256                                             30.000,00

08.Subvencija troškova smještaja

     u inst. predškolskog odgoja-vrtić                   140                                            210.000,00    

09.Pomoći nemoćnima, invalidnim i

      hendikepiranim osobama                               252                                              5.000,00    

10.Tekuća donacija Crvenom križu Slunj  

     Za rad ureda i aktivnosti                                 259-A                                         20.000,00

     Za sufinanciranje plaće gerontodom.              259                                                     96.600,00

____________________________________________________________________________                                 

     UKUPNO:                                                                                                       506.600,00 kn

 

V.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 15.

 

            Općinski načelnik Općine Rakovica može po potrebi svojom Odlukom utvrditi osnove i mjerila za ostvarivanje prava po pojedinim oblicima pomoći iz ovog Programa.

            Protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica o utvrđivanju prava korištenja pojedinih oblika pomoći može se u roku od 15 dana po primitku rješenja podnijeti žalba Općinskom načelniku Općine Rakovica. Protiv Odluke općinskog načelnika nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom.                             

            Troškovi provođenja ovog programa terete Proračun Općine Rakovica.            

            Općinski načelnik može unutar Programa izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih oblika pomoći, ako se takva potreba ukaže, te o tome na prvoj sjednici obavijestiti Općinsko vijeće. 

            U slučaju pojačanih potreba nekog od planiranih oblika pomoći ili ako se ukaže potreba nekog od novih oblika pomoći, sredstva će se osigurati Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2011. godinu.

            Korištenje prava utvrđenih ovim Programom počinje po pravomoćnosti donesenog akta.

            Socijalni program za svaku kalendarsku godinu donosi Općinsko vijeće Općine Rakovica, a isti se objavljuje u službenom glasilu.

            Jedinstveni upravni odjel obvezan je dva puta tijekom godine izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju ovog Programa.

 

Članak 16.

 

            Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 550-01/11-01/01

URBROJ:  2133/16-11-1

Rakovica,  07.03.2011.                                                                Predsjednik općinskog vijeća                                                                 

 

                                                                                                         Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj