Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (26)

Na temelju članka 30 .stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 23. Statuta Općine Rakovica  (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 15.09.2011. godine donijelo je

 

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za period 2011. godine

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva vezani za građenje objekata, nabavu uređaja  i opreme komunalne infrastrukture na području općine Rakovica u 2011. godini.

 

Članak 2.

 

1.GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planiraju se radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurali bi se iz sredstava komunalnog doprinosa, Proračuna Općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županija, turističke zajednice, donacije i sl.) s prikazom pozicija u Proračunu Općine za 2011. godinu

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                                     Izvori  financiranja

 

                                                                      Kom. doprinos                                          Proračun općine                                                              Ostali 

                                                                                           (Ministarstva,Karlov. Žup., TZ    Rakovica i dr.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1.Javne površine

                                                                                               

Kapitalna donacija -Eko muzeji-

TZ Rakovica                                                                                          41.500,00 + 18.169,24 kn (pozic. 155B, 155C i 156A)

JU Rakovica-kap. donacija  za rutu špilja

i jumbo plakata                                                                                        20.000,00  + 31.000,00 kn  ( pozic. 160,158,159,160a)                                                                   

                                                                                                                                          

Vrijednost investicije : 110.669,24 kn

__________________________________________________________________________________________________________________________                                              

2.Nerazvrstane ceste: 

   Izgradnja prometnica

 Izgradnja ulazne prometnice u

 Poduzet. zonu Grabovac                      5.000,00 kn(pozic. 175)                                                                                     Županijski pror. 65.000,00 kn (poz. 185)                                                                                                        Državi pror 117.000,00 (poz.186).

                                                                                                                                                                               IPA program  560.000,00 (poz. 183)

Prometnice unutar  Poduzetničke

zone Grabovac                                  50.000,00 kn(poz. 181A)               40.000,00 (poz.176)+ 50.000 (poz 180)    Drž. pror.-pren. sred  500.000,00 (poz.187a)

         50.000,00 (poz.180)                           Drž. pror.  473.000,00 kn (poz 187)

                                                                                                                                                                         Drž. pror.  117.000,00 kn(poz. 186)                                                                                                                                                                          .

Projektna dokumentacija PZ Grabovac                                                                     60.000,00 kn (poz.178) 

 

Geodetski elaborati                                                                                             10.000,00 kn (poz.177)   

                                                                                                                           6.200,00 kn(poz.235b)

 

Idejni projekt raskrižja u Grabovcu                                                                        6.200,00 kn   (poz.235a)                  

                                                                           

Modernizacija prometnica                                                                                         6.500,00 kn (poz.235c)

                                                                                                                        2.000,00kn (poz.235d)                             Mjesni samodop.3.000,00 kn  (poz.235c)

 

 

Vrijednost investicija 2.120.900,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Izrada Detaljnih planova uređenja groblja                                                              15.000,00 kn (poz.249)                            Općina Pl. Jezera 30.000,00 kn (poz.235c)

Geodetsko katastarske usluge                                                                                 5.000,00 kn           (poz 248)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vrijednost investicije: 50.000 kn

____________________________________________________________________________________________________________________________________________                          

4. Javna rasvjeta

Izgradnja NN mreže i javne rasvjete u Poduz.

zoni Grabovac¸                                                  12.000,00 kn (poz. 181)                           50.000,00 (poz.180)                           Kar. žup. 140.000,00 kn (poz .185a)

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                     54.000,00 kn (poz. 182)                                  

                                                                                                                 

Elaborat učinkovite javne rasvjete                                                                               36.000,00 (poz. 224b)          Fond za zašt.okol. i energ. učink. 72.000,00 kn

                                                                                                                                                                                   (poz. 224a)

Vrijednost investicije: 364.000,00 kn 

_______________________________________________________________________________________________________________________________      

 

2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, Proračuna Općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr.) s prikazom pozicija u Proračunu Općine za 2011. godinu

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                             Izvori financiranja

 

                                                        Komun.usluge                               Proračun i Koncesije                 Ostali izvori: (Ministarstva,

                                                                                        naknada za priključak                                                                     Fondovi , Hrvatske vode i drugi)                                                                                                                                                                                                                                   _______________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

Kapitalna pomoć Spelekomu d.d. za

projektiranje vodovoda                                                      8.000,00kn (poz.242)                              8.000,00 kn (poz.242a)                                                                                                                                                                    

Ukupna vrijednost investicije: 16.000,00 kn         

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

KANALIZACIJSKA MREŽA

Kapitalna pomoć Spelekomu za sustav kanalizacije                                                                   10.000,00 kn (poz.235)

                                                                                                                                            

                                                                                                                    

 Vrijednost investicije:  10.000,00 kn                                    

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, Proračuna Općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              Izvori financiranja                     

       Ostali izvori(Ministartva

Opis radova                                                                         Komun. usluge                     Proračun i Koncesije                             Fondovi, Županija i  dr.)                                         

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Vrijednost investicije:  0,0 kn     

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                           

2.Održavanje čistoće

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva                                                                 30.000,00 kn (poz. 208)                                                                                              

Temelj. ulog za Centar za gosp. otpadom KŽ                                                                  5.080,00 kn (poz.264a)  

Sufinanciranje rada Centra za gosp. otpadom KŽ                                                           37.000,00 kn (poz.264b)                                                                               

Vrijednost investicije : 72.080,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun. otpada

  

Uređenje i izgradnja  deponije Ćuić Brdo                                                                  48.500,00 (poz.226)       Županijski proračun 35.000,00 kn (poz. 229)

                                                                                                                               50.000,00(poz.227)       Fond za zaštitu okoliša i ener. učin. 2.000.000,00

       120.000,00 (poz.228)              kn (poz.230)

       531.462,18 (poz. 226c)

 

Izmjene i dopune proj. dok. deponije Ćuić Brdo                                                         50.000,00 kn (poz. 225b)                                                                                                                         

Vrijednost investicije: 2.834.962,18 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                   

4. Tržnice na malo

Izgradnja vanjske tržnice u PZ Grabovac                                                                  30.000,00 kn (poz.179)                  Državni proračun 50.000,00(poz.189)

                                                                                                                       

Vrijednost investicije:  80.000,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________SVE UKUPNO =5.658.611,42 kn                

 

                                  

Članak 3.

 

            Danom stupanja na snagu ovog Programa prestaje važiti Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 07/11).

 

Članak 4.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

  KLASA: 363-02/11-01/02

  URBROJ: 2133/16-11-2

  Rakovica, 15.09.2011.

                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj