Top Panel
Nedjelja 17 Sij 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30)

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br.  21/09),  Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 30. sjednici održanoj dana 28.12.2011. godine donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini

 

 

Članak 1.

 

            Ovim Odlukom mijenja se i dopunjava Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 07/11 i 45/11) zbog uočenih potreba na terenu te izvršenih izmjena i dopuna Proračuna Općine Rakovica.

 

Članak 2.

       U članku 2. mijenja se:

Pod točkom 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA u stavku 4. riječi ''45.385,47 kn'' zamjenjuju se riječima ''44.385,47 kn.''

 

 

Pod točkom 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA:

 

 

U stavku 6. riječi ''25.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''30.000,00 kn''.

 

U stavku 7. riječi ''25.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''30.000,00 kn''.

 

U stavku 8. riječi ''25.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''21.100,00 kn''.

 

U stavku 9. riječi ''30.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''44.200,00 kn''.

 

U stavku 10. riječi ''45.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima  ''44.772,00 kn''.

 

 

Pod točkom 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Stavak 7. mijenja se i glasi:

 

''Usluge uređenja okoliša oko kule starog grada i uređenje staza za prilaz do iste, radi korištenja u turističke svrhe, financirat će se sa pozicije 223 Proračuna, te kapitalne pomoći iz proračuna  Karlovačke županije.''

 

U stavku 9. riječi ''50.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima  ''90.000,00 kn''.

 

U stavku 11. riječi ''158.500,00 kn'' zamjenjuju se riječima  ''195.000,00 kn''.

 

U stavku 12. riječi ''40.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''27.000,00 kn'', a riječi ''42.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''34.000,00 kn''.

Stavak 13. mijenja se i glasi:

 

''Sve ostale usluge uređenja i održavanja javnih površina i nabavu  opreme (klupe, žardinjere i sl.) planiraju se iz sredstava tekuće pomoći iz državnog proračuna s pozicije 221-a Proračuna u iznosu od 55.000,00 kn.''

 

U stavku 14. riječi ''15.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima''3.640,80''.

 

 

Pod točkom 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

 

U stavku 1. pod točkom 3. podstavak 4. riječi ''215.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''220.000,00 kn''.

 

U stavku 1. pod točkom 5. riječi ''20.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''41.000,00 kn''.

 

U stavku 2. riječi ''631.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima  ''657.000,00 kn''.

 

Stavak 4. briše se.

 

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. riječi ''20.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''17.000,00 kn''.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

 

 

Pod točkom 5. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

 

U stavku 5. riječi ''121.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''117.000,00 kn''.

 

            U stavku 6. riječi ''40.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''19.577,71 kn''.

 

 

Pod točkom 6. JAVNA RASVJETA

 

U stavku 2. riječi ''430.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima  ''501.000,00 kn''.

 

 

   Pod točkom 7. ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA riječi ''90.000 kn'' zamjenjuju se riječima ''85.000,00 kn''.

 

Članak 3.

 

U članku 3. mijenja se u stavku 2. tablični dio prikaza radova i sada glasi:

           

_______________________________________________________________________

    Predviđeni radovi                                              Iz komunalne                   Ostali izvori                            

                                                                            naknade                  _______________________________________________________________________

1.Odvodnja atmosf.

    voda                                                                                   0                                44.385,47

_______________________________________________________________________                       

2. Održavanje čist.

    u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje

    javnih površina                                         30.000,00                           110.072,00                                                                                                               

3. Održavanje javnih                           

   površina                                                     195.000,00                         169.333,30

_______________________________________________________________________

4. Održavanje nerazv.

    cesta                                                          616.000,00                         108.000,00                                                                       

_______________________________________________________________________

5. Održavanje groblja                                              117.000,00                              22.977,71                                     _______________________________________________________________________

6. Javna rasvjeta                                          501.000,00                                    0

_______________________________________________________________________

7. Održavanje školskih objekata                          85.000,00                                    0                                                  

 

                                                 UKUPNO:          1.544.000,00 kn                      454.768,48 kn

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 363-02/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-3

Rakovica, 28.12.2011.                                                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                                                                                        Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj