Top Panel
Utorak 14 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine

 

Na temelju članka 30 .stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 23. Statuta Općine Rakovica  (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 15.09.2011. godine donijelo je

 

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za period 2011. godine

 

Članak 1.

Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva vezani za građenje objekata, nabavu uređaja i opreme komunalne infrastrukture na području općine Rakovica u 2011. godini.

 

Članak 2.

1. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planiraju se radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurali bi se iz sredstava komunalnog doprinosa, Proračuna Općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županija, turističke zajednice, donacije i sl.) s prikazom pozicija u Proračunu Općine za 2011. godinu

__________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                     Izvori  financiranja

 

                                           Kom. doprinos                          Proračun općine                                   Ostali 

                                                                                                                           (Ministarstva, KŽ, TZ
                                                                                                                                   Rakovica i dr.)

__________________________________________________________________________________________

1.Javne površine                                                                                   

Kapitalna donacija - Eko
muzeji -TZ Rakovica                                                     41.500,00 + 18.169,24 kn
                                                                               (pozic. 155B, 155C i 156A)

JU Rakovica - kap. donacija 
za rutu špilja i jumbo plakata                                        20.000,00  + 31.000,00 kn
                                                                               (pozic. 160,158,159,160a)                                                               

                                                                                                                                          

Vrijednost investicije : 110.669,24 kn

__________________________________________________________________________________________                                  

2.Nerazvrstane ceste: 

 Izgradnja prometnica

 Izgradnja ulazne prometnice u
 Poduzet. zonu Grabovac               5.000,00 kn(pozic. 175)                                     Županijski pror. 65.000,00 kn
                                                                                                                                 (poz. 185)                                                                                                            
                                                                                                                   Državi pror 117.000,00 (poz.186).

                                                                                                               IPA program  560.000,00 (poz. 183)

Prometnice unutar Poduzetničke
zone Grabovac                             50.000,00 kn(poz. 181A)    40.000,00 (poz.176)         Drž. pror.-pren. sred
                                                                                       + 50.000 (poz 180)          500.000,00 (poz.187a)
                                                                                       50.000,00 (poz.180)         Drž. pror. 
                                                                                                                            473.000,00 kn (poz 187)
                                                                                                                            Drž. pror. 
                                                                                                                            117.000,00 kn(poz. 186)                                                                                                                                                                      .

Projektna dokumentacija PZ Grabovac                                  60.000,00 kn (poz.178) 

Geodetski elaborati                                                            10.000,00 kn (poz.177)  
                                                                                      6.200,00 kn(poz.235b)

Idejni projekt raskrižja u Grabovcu                                       6.200,00 kn (poz.235a)                  

Modernizacija prometnica                                                    6.500,00 kn (poz.235c)

                                                                                      2.000,00kn (poz.235d)      Mjesni samodop.3.000,00 kn
                                                                                                                               (poz.235c)

 Vrijednost investicija 2.120.900,00 kn

___________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

Izrada Detaljnih planova uređenja groblja                         15.000,00 kn (poz.249)             Općina Pl. Jezera
                                                                                                                        30.000,00 kn (poz.235c)

Geodetsko katastarske usluge                                          5.000,00 kn (poz 248)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Vrijednost investicije: 50.000 kn

________________________________________________________________________________                      

4. Javna rasvjeta

Izgradnja NN mreže i javne rasvjete
u Poduz. zoni Grabovac¸                   12.000,00 kn          50.000,00 (poz.180)         Kar. žup. 140.000,00 kn
                                                         (poz. 181)                                                       (poz. 185a)
                                                                                 54.000,00 kn (poz. 182 

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                

                                                                                                                 

Elaborat učinkovite javne rasvjete                               36.000,00 (poz. 224b)        Fond za zašt.okol. i energ.
                                                                                                                    učink. 72.000,00 kn (poz. 224a)

Vrijednost investicije: 364.000,00 kn 

____________________________________________________________________________________________

2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, Proračuna Općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr.) s prikazom pozicija u Proračunu Općine za 2011. godinu

____________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                 Izvori financiranja

                                           Komun.usluge              Proračun i Koncesije                 Ostali izvori: (Ministarstva,
                                          naknada za priključak                                              Fondovi, Hrvatske vode i drugi)  

                                                                                                                                                                                                                            ____________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

VODOVODNA MREŽA:                   

Kapitalna pomoć Spelekomu d.d. za
projektiranje vodovoda                                               8.000,00kn (poz.242)                 8.000,00 kn (poz.242a)                                                                                                                                                               

Ukupna vrijednost investicije: 16.000,00 kn         

_____________________________________________________________________________________________

 

2.Odvodnja i pročišćavanje
otpadnih voda

KANALIZACIJSKA MREŽA

Kapitalna pomoć Spelekomu za sustav kanalizacije                10.000,00 kn (poz.235)

                                                                                                              

 Vrijednost investicije:  10.000,00 kn                                    

___________________________________________________________________________________________

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, Proračuna Općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

___________________________________________________________________________________________

                                                        Izvori financiranja                     

 

Opis radova                                    Komun. usluge            Proračun i Koncesije                  Ostali izvori (Ministartva
                                                                                                                                 Fondovi, Županija i  dr.)                                         

____________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Vrijednost investicije:  0,0 kn     

________________________________________________________________________________                                                                                     

2.Održavanje čistoće

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva                      30.000,00 kn (poz. 208)                                                                                                         

Temelj. ulog za Centar za gosp. otpadom KŽ                    5.080,00 kn (poz.264a)  

Sufinanciranje rada Centra za gosp. otpadom KŽ                37.000,00 kn (poz.264b)                                                                               

Vrijednost investicije : 72.080,00 kn

____________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun. otpada

 Uređenje i izgradnja  deponije Ćuić Brdo                              48.500,00 (poz.226)       Županijski proračun 35.000,00 kn
                                                                                      50.000,00(poz.227)               (poz. 229)
                                                                                      120.000,00 (poz.228)   Fond za zaštitu okoliša i ener. učink.
                                                                                        531.462,18 (poz. 226c)      2.000.000,00 kn (poz.230)

Izmjene i dopune proj. dok. deponije Ćuić Brdo                       50.000,00 kn (poz. 225b)                                                                                                                                 

Vrijednost investicije: 2.834.962,18 kn

____________________________________________________________________________________________                                 

4. Tržnice na malo

Izgradnja vanjske tržnice u PZ Grabovac                                 30.000,00 kn (poz.179)        Državni proračun
                                                                                                                                  50.000,00(poz.189)

                                                                                                                       

Vrijednost investicije:  80.000,00 kn

___________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO =5.658.611,42 kn                   

                                  

Članak 3.

 

Danom stupanja na snagu ovog Programa prestaje važiti Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 07/11).

 

Članak 4.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

  KLASA: 363-02/11-01/02

  URBROJ: 2133/16-11-2

  Rakovica, 15.09.2011.

                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj