Top Panel
Utorak 11 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini

 

 

Na osnovu članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Općinski načelnik Općine Rakovica podnosi

 

 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2010. GODINI

 

I.

Na osnovu članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine (Glasnik Karlovačke županije br.04/10, 41/10 i 51/10) daje se slijedeće izvješće o izvršenju Programa po slijedećim stavkama radova:

 

1. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirani su radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurani  su iz sredstava komunalnog doprinosa, Proračuna Općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županija, turističke zajednice, donacije i sl.)

_________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                 Izvori  financiranja

planirano

utrošeno                            Kom. doprinos                       Proračun općine                       Ostali 

                                                                                                              (Ministarstva, KŽ,TZ Rakovica i dr.)

__________________________________________________________________________________________

1.Javne površine                                                                                                                                                                                                      

Projektna dokumentacija
autobusnih stajališta               21.000,00 kn                        6.500,00 kn  

 

UTROŠENO:                        20.664,00 kn                      6.150,00 kn         izrađeni projekti za Oštarske
                                                                                                                 Stanove i Korita
 

__________________________________________________________________________________________                         

2.Nerazvrstane ceste:    

Izgradnja ulazne prometnice u
Poduzet. zonu Grabovac                                                   5.000,00 kn             Županijski pror. 41.200,00 kn
                                                                                                                  + 117.000,00 Državi pror.

 

UTROŠENO:                         0,00                                           0,00             Projekt nije realiziran, čeka se
                                                                                                          završetak odobrenja sredstava EU,
                                                                                                           isto će se realizirati u toku 2011

_______________________________________________________________________________

Kapitalna donacija za put do Baraćevih spilja                           34.100,00 kn

 

UTROŠENO:                          34.100,00 kn                      51.290,00 kn    projekt sufinanciran 50%
                                                                                                                 iz Državnog proračuna 
                                                                                                                     
85.300,00 kn

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                            

Prometnice unutar Poduzetničke
zone Grabovac                                                          111.000,00+ 7.500,00     Državni proračun 347.000,00 kn
                                                                                    + 76.600,00kn                     

Geodetski elaborati i usluge                                          5.000,00 + 6.500,00 kn        

 

UTROŠENO:                                                               0,00                         projekt nije realiziran, čeka se
                                                                                                                 završetak odobrenja sredstva
                                                                                                                EU, isto će se realizirati u toku
                                                                                                                              2011 god.

________________________________________________________________________________

Modernizacija prometnica – asfaltiranje                        6.000,00 + 12.000,00      Županijski proračun 50.000,00 kn
                                                                                 + 5.800,00 kn                          

 

UTROŠENO:                                                         5.772,70 + 12.000,00                     50.000,00
                                                                              + 4.984,88                  izvršeno asfaltiranje prometnice
                                                                                                                        oko groblja u Rakovici
                           

____________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

Izrada planova uređenja groblja        

-DPU Rakovica                                                         12.500,00 kn

-DPU Drežnik Grad                                                                                          Općina Plitvička Jezera 30.000,00 kn

Geodetsko katastarski elaborati                                  10.000,00 kn                    Općina Plitvička Jezera 10.000,00 kn

                                                                                                         

UTROŠENO:                                                  12.300,00 kn Rakovica

                                                                    9.840,00 kn Drežnik                 Plitvička Jezera 38.130,00 kn
                                                                                                                Izrađen konačni prijedlog Detaljnih
                                                                                                                                      planova                                   
                                                                                                                    

___________________________________________________________________________________                        

4. Javna rasvjeta

Izgradnja NN mreže i javne
rasvjete u Poduz.zoni Grabovac      12.000,00 kn          150.000,00 kn                  Državni proračun  36.000,00 kn                                                                                                                                                                                                                                       

UTROŠENO:                               0,00                       0,00                              projekt nije realiziran, čeka se
                                                                                                                   završetak odobrenja sredstva EU,
                                                                                                                isto će se realizirati u toku 2011. god.

 

________________________________________________________________________________________________

 

2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr.)

________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                        Izvori financiranja

                                                Komun.usluge                 Proračun i Koncesije           Ostali izvori: (Ministarstva, naknada
                                                                                                                           za priključak, Fondovi, Hr.vode i dr.)                                                      ________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

Kapitalna pomoć Spelekomu d.o.o. za
projektiranje vodovoda                    8.000,00 kn                                                                                                               

                                                                                  

UTROŠENO:                                    0,00                                                                 zbog nedostatka sredstva nije
                                                                                                                                pristupljeno projektiranju

________________________________________________________________________________________________

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, proračuna općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

________________________________________________________________________________________________

                                                                                    Izvori financiranja                     

 

Opis radova                               Komun. usluge              Proračun i Koncesije          Ostali izvori (Ministartva, Fondovi,
                                                                                                                                   Županija i dr.)                                         

________________________________________________________________________________________________

Prijevoz školske djece                                       -                                

Vrijednost investicije:  0 kn     

____________________________________________________________________________________                                                                                          

2.Održavanje čistoće

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva
- sufinanciranje troškova nabave
vozila trgovačkom društvu
Spelekom za skupljanje
komunalnog otpada                                                            120.000,00 kn

                                                                                   

UTROŠENO:                                                                      120.000,00 kn        Sukladno ugovoru izvršeno sufinanciranje

________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun. otpada

Uređenje i izgradnja deponije Ćuić Brdo                               121.000,00+59.000,00
                                                                                           +52.000,00 kn                                                          

                                                                                                                                                                               

UTROŠENO:                                                                     2.960,00 kn         plaćeni troškovi naknade za pravo
                                                                                                                  gradnje, a izvršeni radovi na sanaciji i
                                                                                                                  nastavku rada deponije nisu isplaćeni
                                                                                                                  zbog neispravne situacije

________________________________________________________________________________________________                                 

4. Tržnice na malo

Izgradnja otvorene tržnice-vanjski štandovi u
Poduzetničkoj zoni Grabovac                                                 9.000,00 kn    

UTROŠENO:                                                                       0,00                   izgradnja nije realizirana jer ovisi o
                                                                                                                  uređenju infratsrukture u poduz. zoni
                                                                                                                  (ulazna prometnica) što će se realizirati
                                                                                                                   u 2011. godini                                       

__________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO planirano = 1.444.700,00 kn

SVE UKUPNO UTROŠENO = 453.491,77 kn

                                  

II.

Prikaz planiranih i utrošenih sredstava rezultiran je dugotrajnošću postupka odobravanja sredstva EU za Poduzetničko turističku zonu Grabovac  koji se provodio tijekom cijele 2010 godine, te se još čeka potpisivanje ugovora. Isto tako neutrošena su značajna sredstva za sanaciju i nastavak rada deponije Ćuić Brdo jer izvođač nije ispostavio ispravnu situaciju za izvedene radove, te su u toku radova utvrđeni značajni nedostaci u projektu koji zahtijevaju sklapanje aneksa ugovoru ili provođenje javne nabave što je također zaustavilo radove.

Sredstva komunalnog doprinosa nisu utrošena u cijelosti  te se iznos od 4.403,02 kn prenosi u 2011. godinu. Isto nije bilo moguće utrošiti zbog neizvršavanja projekta poduzetničke zone kojim se prethodno mora izgraditi prometnica, a i uplate su vršene krajem godine.

Izgradnja Poduzetničko turističke zone Grabovac i deponije Ćuić Brdo značajna su financijska ulaganja općine Rakovica koja sredstva za realizaciju ne može osigurati prihodima iz jedne poslovne godine.

 

III.

Ovo Izvješće objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

 

KLASA: 363-02/10-01/02                                                                                                                                                  

URBROJ: 2133/16-11-4                                                                                                                                                                     

Rakovica, 24.03.2011.                          

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                          Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj