Top Panel
Utorak 11 Kol 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 26/03, 82/04,110/04 i 38/09), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' 21/09),  Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 29.01.2010 godine donijelo je:

 

P R O G R  A M

 

održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini

 

 

Članak 1.

            Ovim Programom daje se opis i opseg poslova održavanja i obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade  s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima s iskazom  izvora  financijskih sredstava potrebnih za realizaciju.

 Iz sredstava komunalne naknade obavljaju se slijedeće  komunalne djelatnosti, a to su:

-         odvodnja atmosferskih voda,

-         održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-         održavanje javnih površina,

-         održavanje nerazvrstanih cesta,

-         održavanje groblja,

-         javna rasvjeta.

 

Članak 2.

 

            U 2010. godini planira se financiranje komunalnih djelatnosti iz sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda proračuna  za slijedeće djelatnosti:

 

 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

Obzirom na brdoviti krajolik i izgrađenost naselja mogući su problemi s odvodnjom atmosferskih voda. Zbog toga je potrebno održavati postojeće odvode ,te atmosferske vode usmjeravati prirodnim tokom ,osiguranjem i održavanjem odvodnih jaraka uz postojeće prometnice. Navedene radove posebice izvoditi u naseljima: Rakovica, Drage, Korana, Selište Drežničko, Korita –novo naselje, Rakovičko Selište, Drežnik Grad ,  Brajdić Selo, te ostalim  naseljima po potrebi.

U naselju Rakovica kod trgovine sanirati odvodnju  oborinskih voda  koje su zagađene fekalnim vodama i slijevaju se u potok Rakovica.

Rješavanje oborinskih voda izgradnjom kanala ili slivnika s lokalnih prometnica ili prilaznih putova koji su na strmim dijelovima vezani uz državnu, županijsku ili lokalnu prometnicu.

Za navedeno planira se izdvojiti iz komunalne naknade 10.000,00 kn s pozicije 232 Proračuna Općine.

 

 

 1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Održavanje čistoće na pješačkim stazama  kroz naselja Rakovica-Oštarski Stanovi, Drežnik Grad , Grabovac i Čatrnja- Selište Drežničko ,  čišćenje i održavanje svih autobusnih nadstrešnica uz državnu, županijsku i lokalnu cestu, čišćenje sajmišta i parkirališta u Rakovici, Grabovcu  i  Drežnik Gradu. Sanacija deponije komunalnog otpada Ćuić Brdo i divljih deponija na području Općine.

 Radovi održavanja čistoće po naseljima obavljat će se u proljeće najzad od travnja, te dalje jedan puta mjesečno u ljetnom periodu, a prema potrebi koju će utvrditi komunalni redar  i češće.

U zimskim uvjetima sve pješačke staze i parkirališne  površine u naseljima Rakovica, Drežnik Grad  i Grabovac očistiti od snijega i osigurati prolaz i promet najzad od 7,00 sati ujutro i po  nalogu komunalnog redara.

 Na prostoru pješačkih staza  naselja Grabovac uz postojeći TIC, u Rakovici kroz naselje uz državnu cestu, u Drežnik Gradu od škole do autobusnog ugibališta,  te na ostalim  javnim površinama i uz pješačke prolaze  po nalogu komunalnog redara  iste popuniti  koševima za smeće te ih jednom tjedno ili po potrebi dva puta u ljetnim mjesecima prazniti i odvoziti otpad.

Sanacija postojeće deponije Ćuić Brdo i uređenje iste kao deponije komunalnog otpada provoditi će se sukladno ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji osigurava 80 %  a Općina 20 % ukupne investicije.  Općina Rakovica iz komunalne naknade osigurati će dio sredstva za sanaciju postojeće deponije u iznosu od 80.000,00 kn.

Sanacija divljih odlagališta ( u Jelovom Klancu, Čatrnji i Rakovičkom Selištu , te završetak sanacije u Oštarskim Stanovima) planira se zbog značajnih troškovničkih radova provesti iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz sufinanciranje općine sa 20 % a Fonda sa 80%.

U početku svibnja organizirati preko Spelekom d.o.o. akciju odvoza glomaznog otpada iz domaćinstava kroz postavu kontejnera veće zapremine  u određeno vrijeme po naseljima Općine.

Općina Rakovica zajedno sa gradom Slunjom i općinom Cazin kandidirala se za sredstva EU vezana za održavanje –čišćenje javnih površina uz vodotok rijeke Korane za što je potrebno osigurati 50.000,00 kn, a ista su planirana na poziciji 207 Proračuna Općine Rakovica –opći prihodi i primici.

Radi smanjenja troškova odvoza komunalnog otpada za kućanstva i pravne osobe s područja Općine Rakovica osiguravaju se sredstva za subvenciju Spelekom-u d.o.o. za odvoz otpada u iznosu od 30.000,00 kn godišnje.

 

Usluge održavanja čistoće i subvencije financiraju se iz komunalne naknade  u iznosu od 270.000,00 kn s pozicija 210- 215 proračuna Općine.

 

 

 

 1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Redovito održavanje postojećih javnih površina  kroz, košnju trave,obrezivanje drvenastog raslinja, održavanje i sadnju novog ukrasnog raslinja i cvijeća na prostorima  uređenih javnih zelenih površina te po naseljima u dogovoru s predstavnicima mjesnih odbora. Posebno hortikulturno uređenje i održavanje češće vršiti  na prostorima  sakralnih obilježja (križevi) ili spomenici na javnim površinama, uz objekte mrtvačnice u naseljima Drežnik Grad i Rakovica  na prostorima parkirališta i placa.

Na postojećim autobusnim  stajalištima održavati  nadstrešnice i podloge stajališta.

Prostor oko spomenika Eugenu Kvaterniku održavati redovnom košnjom i uređenjem  cvjetnjaka, te nastaviti s uređenjem šetnicu do vatrogasnog doma i dječjeg igrališta.

Postojeće sportske terene po naseljima  dopuniti  potrebnim sportskim napravama kao i napravama dječjeg igrališta u suradnji sa Sportskom udrugom i ''Društvom naša djeca''.

            Pojedine zemljane ili makadamske  prometnice koje se manje koriste za promet već su postale biciklističke staze ili šetnice održavati kroz uklanjanje grmlja i raslinja s kolnika radi prohodnosti. Održavati prilazni put  i parkiralište do kupališta na Korani u naselju Selište Drežničko, te najmanje 2 puta u toku ljetnog perioda  pokositi prostor oko kupališta i  postaviti i prazniti koševe za smeće na parkiralištu . Na kupalištu u naselju Korana postaviti koševe za otpatke u toku sezone kupanja te iste redovno prazniti. Postojeće bunare pitke vode u naseljima očistiti i osigurati prilaz i korištenje istih u ljetnim mjesecima.

U toku 2010 godine planira se proširenje školskog nogometnog igrališta u naselju Rakovica koje uz školske namjene koriste stanovnici, mladi i nogometne udruge i klubovi, te bi se isto uredilo za održavanje nogometnih utakmica. Uz navedeno potrebno je urediti i sportsko igralište uz područnu školu u Selištu Drežničkom.

Za navedeno se planira osigurati još 50.000,00 kn iz Općinskog proračuna, 70.000,00 kn iz državnog proračuna, te 100.000,00 kn iz prenesenih sredstva prethodne godine .

            Dio ovih aktivnosti planira se realizirati kroz  javne radove  uz sredstva općine i Turističke zajednice Općine Rakovica, te mjesne odbore kroz akcije stanovništva naselja.

 

Za navedene djelatnosti, radove  i nabavu materijala predviđa se financirati iz komunalne naknade  iznos od  201.161,00 kn s pozicija 011, 013, 015, 017, 019,  204, 226-229 , 234 proračuna Općine.

 

 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Postojeće prometnice kroz naselja potrebno je održavati i rekonstruirati  i to kroz  slijedeće radove:

 

1. održavanje živica na  općinskim  putovima

 - na općinskim putovima u cestovnom zemljištu kroz naselja ili ne izgrađena područja, a koriste se za promet, potrebno je jednom godišnje  izvršiti sječu živica,

 

2. sanacija postojećih makadamskih prometnica nasipanjem udarnih rupa kamenim agregatom na dionicama makadamskih prometnica po potrebi dva ili tri puta godišnje izvršiti nasipanje kamenim agregatom,

 

3. modernizacija postojećih asfaltnih prometnica

Asfaltiranje ili krpanje-presvlačenje postojećih asfaltnih prometnica novim asfaltnim slojem.                 

Uz navedenu sanaciju asfaltnih prometnica vršit će se i modernizacija makadamskih prometnica kroz naselja uz sufinanciranje građana sa 20 ili 30% investicije  ovisno o dužini dionice i broju sufinancijera na pojedinoj dionici.

U zimskom periodu organizirati čišćenje snijega na javnim prometnicama , autobusnim stanicama na lokalnim prometnicama, pješačkim stazama, te  posipanje pijeskom opasnih strmina i zavoja kroz sva naselja glavnim prometnicama sukladno Planu čišćenja snijega.

Uz navedeno potrebno je predvidjeti i dio sredstava za popravke koji će se morati sanirati kao interventni popravci nastali  kao vododerine nakon velikih oborinama ili drugih sličnih  prirodnih djelovanja na prometnu infrastrukturu.

 

 1. 4.    postavljanje signalizacije

 

            Nabavljanje i postavljanje prometne signalizacije, putokaza na javne površine i oglasnih tabli  na lokalne putove i raskršća te ocrtavanje parkirališta ili staza.

 

 1. 5.    ucrtavanje postojećih putova

 

            Na području općine znatan je broj izgrađenih makadamskih ili asfaltnih prometnica kroz naselja koje se koriste kao javne a nisu ucrtane u katastarske planove niti su u vlasništvu općine. Iste je potrebno ucrtati i uknjižiti kao javne lokalne prometnice (Oštarski Stanovi, Čatrnja, Selište Drežničko, Rakovica, Rakovičko Selište i dr. još ne utvrđene).

Isto tako za izradu troškovnika ili projekata postojećih  prometnica neophodne su geodetske podloge ili elaborati te iskolčenja istih što će se morati prethodno financirati i izraditi.

 

Za navedene djelatnosti planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 515.000,00 kn s pozicija 147, 221-225 i  240 proračuna Općine, te će se isti kandidirati i za sredstva preko Ministarstava ili Fondova ukoliko budu raspisani natječaji.

 

 1. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

 

Na području Općine Rakovica potrebno je vršiti redovno održavanje groblja u  svim naseljima, uz vršenje sječe samoniklog raslinja  i drveća u groblju, održavanju zasađenog  zelenila, redovnu košnju trave i odvozu i čišćenje smeća.

Na grobljima Rakovica i Drežnik Grad potrebno je urediti  glavne  staze kroz groblje te ih nasipati kamenim agregatom. Na ulaze u groblja postaviti  ogradu, oglasne table, te pipu sa vodom. Oko groblja zasaditi čemprese, a postojeće održavati.

Odron platoa ispraćaja kod mrtvačnice u naselju Rakovica sanirati i popločiti. U mrtvačnicama postaviti nove uređaje, izraditi novi odar u Rakovici, te zamijeniti ulazna vrata na rekonstruiranom dijelu dodatne prostorije za odar.

Radi izvođenja radova na održavanju groblja i mrtvačnica planira se financirati troškove plaće za 6 mjeseci jednom  novom djelatniku zaposlenom u Spelekomu d.o.o. odnosno Upravi groblja  u iznosu od 55.000,00 kn u 2010. godini. Način financiranja i određivanja  radova održavanja groblja i mrtvačnica i sufinanciranja djelatnika u Upravi groblja definirati će se Ugovorom o održavanju groblja sa Spelekom d.o.o. koji će općinski načelnik ugovoriti sa Spelekom d.o.o.

Za navedeno planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 303.839,00 kn s pozicija 255-257 proračuna Općine, te 55.000,00 kn s pozicije 258 proračuna iz općih prihoda i primitaka-poreza.

 

 1. JAVNA RASVJETA

 

Na području Općine Rakovica gotovo sva naseljena naselja (izuzev dijela sela Grabovac , Broćanca, Ćuić Brdo, Brezovac, Kordunski Ljeskovac, Sadilovac  i dijela  naselja Jelovog Klanca-Močila) opskrbljena  su javnom rasvjetom koju je u toku godine potrebno održavati kroz zamjenu dotrajale opreme istrošenih žarulja te popunjavanjem novim ili ukidanjem pojedinih rasvjetnih tijela. Sukladno sredstvima potrebno je dograditi mrežu javne rasvjete uz javne prometne površine u dijelu naselja Broćanac, Sadilovac kod farme, te u ostalim naseljima gdje vršena novogradnja ili proširenje naselja. Uz navedeno predvidjeti troškove utroška električne energije za javnu rasvjetu.

 

Za obavljanje ove djelatnosti planira se izdvojiti iz  sredstava komunalne naknade ukupno 490.000,00 kn  s pozicija 230 i 231 proračuna Općine.

 

 1. REDOVAN RAD DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA I ODRŽAVANJE OBJEKATA

 

Na području Općine Rakovica djeluju dva Dobrovoljna vatrogasna društva Rakovica i Drežnik Grad  koja sukladno zakonu ostvaruju pravo na osiguranje sredstva za redovan rad, te moraju osigurati i uvjete za rad kroz nabavu potrebne opreme kao i obnovu  ratom razrušenih vatrogasnih domova. Dio troškova za redovan rad i daljnje uređenje vatrogasnih domova osigurati će se iz sredstava komunalne  naknade te kandidiranjem na natječaje za ostale moguće izvore financiranja. 

            Za obavljanje djelatnosti Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz komunalne naknade izdvajaju se sredstva  u iznosu od 335.000,00 kn i to za  redovan rad  kroz tekuću donaciju s pozicija proračuna br. 110 i 113 ,a za radove na uređenju i opremanju vatrogasnog  doma s pozicije 120 proračuna Općine.

 

Članak 3.

 

            Za provođenje planiranih radova potrebna su dodatna financijska sredstva koja se predviđaju namiriti iz drugih izvora, a to su uz komunalnu naknadu, Proračun općine Rakovica, Proračuna karlovačke županije, sredstva Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Hrvatskih cesta,  Turističke zajednice općine Rakovica, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i dr. programa, te učestvovanjem sufinanciranja modernizacije prometnica samih građana.

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz radova i planiranih financijskih sredstava za radove iz članka 2. ovog Programa:

 

___________________________________________________________________

    Predviđeni radovi                                              Iz komunalne                                                         

                                                                            naknade                  

___________________________________________________________________

1.Odvodnja atmosf.

    voda                                                                      10.000,00                                        

___________________________________________________________________                    

2. Održavanje čist.

    u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje

    javnih površina                                         270.000,00                                                                                                                                                   

 

3. Održavanje javnih                           

   površina                                                     201.161,00                                    

___________________________________________________________________

 

4. Održavanje nerazv.

    cesta                                                          515.000,00                                                                                                   

___________________________________________________________________

5. Održavanje groblja                                              303.839,00                                                             ___________________________________________________________________

6. Javna rasvjeta                                          490.000,00                                        

___________________________________________________________________

 

7. Redovan rad DVD-a                                           335.000,00

                                                          

 

                         UKUPNO:          2.125.000,00   kn iz  komunalne naknade                     

 

   

Članak 4.

 

Poslovi održavanja čistoće, javnih površina, održavanja makadamskih cesta,  održavanja groblja iz navedenog programa obaviti će se preko općinskog komunalnog poduzeća Spelekom d.o.o, sukladno ugovorima, a ostali poslovi održavanja javne rasvjete ugovornom izvršitelju Elkorad iz Slunj, dok će se asfaltiranje prometnica povjeriti po prethodnom javnom natječaju najpovoljnijem odabranom ponuđaču.

 

 

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 363-02/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 29.01.2010.

                                                                                             

                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                           Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj