Top Panel
Utorak 22 Lis 2019
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjeni i dopuni programa održavanja kom. infrast. i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (17)

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj ­­­­­17. sjednici održanoj 04.11.2010. godine donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture

i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini

 

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom vrše se izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010 godini (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 04/2010), te  se definiraju  poslovi održavanja i obavljanja komunalnih djelatnosti koji se financiraju iz komunalne naknade.

 

Članak 2.

 

            Mijenja se  članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 04/2010), te sada glasi:

 

''Članak 2.

 

 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

Odvodnja oborinskih voda sa lokalnih nerazvrstanih prometnica vrši se kroz program Javnih radova Rakovica 2010. godine gdje se čiste i otkopavaju odvodni jarci. Veće aktivnosti na održavanju ili gradnji odvodnih kanala ili izgradnji upojnih bunara i šahtova vršiti će se kroz poslove održavanja prometnica ili izgradnje prometnica.

Za navedeno planira se izdvojiti iz komunalne naknade 0,0 kn .

 

 1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Održavanje čistoće na pješačkim stazama  kroz naselja Rakovica-Oštarski Stanovi, Drežnik Grad, Grabovac i Čatrnja- Selište Drežničko,  čišćenje i održavanje svih autobusnih nadstrešnica uz državnu, županijsku i lokalnu cestu, čišćenje sajmišta i parkirališta u Rakovici, Grabovcu  i  Drežnik Gradu  vrši se kroz program Javni radovi Rakovica 2010., te se za isto ne izdvajaju sredstva iz komunalne naknade izuzev većih  radova koji će se obaviti preko Spelekom d.o.o.

            Radovi održavanja čistoće po naseljima obavljati će se u proljeće najzad od travnja, te dalje jedan puta mjesečno u ljetnom periodu, a prema potrebi koju će utvrditi komunalni redar  i češće.

U zimskim uvjetima očistiti od snijega i osigurati prolaz i promet svim  pješačkim  stazama i parkirališnim  površinama u naseljima Rakovica, Drežnik Grad  i Grabovac.

      Na prostoru pješačkih staza naselja Grabovac uz postojeći TIC, u Rakovici kroz naselje uz državnu cestu, u Drežnik Gradu od škole do autobusnog ugibališta, te na ostalim  javnim površinama i uz pješačke prolaze po nalogu komunalnog redara  iste popuniti  koševima za smeće te ih jednom tjedno ili po potrebi dva puta u ljetnim mjesecima prazniti i odvoziti otpad.

Sve aktivnosti na održavanju čistoće (metenje, prikupljanje otpada i manji poslovi košnje)  u periodu od svibnja do studenog vršit će se kroz program Javni radovi Rakovica 2010.

Sanacija postojeće deponije Ćuić Brdo i uređenje iste kao deponije komunalnog otpada provoditi će se sukladno ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji osigurava 80 %,  a Općina 20 % ukupne investicije.  Općina Rakovica iz komunalne naknade osigurati će dio sredstva za sanaciju postojeće deponije u iznosu od 71.000,00 kn sa pozicije 218A Proračuna.

Sanacija divljih odlagališta ( u Jelovom Klancu, Čatrnji i Rakovičkom Selištu, te završetak sanacije u Oštarskim Stanovima) planira se zbog značajnih troškovničkih radova provesti iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz sufinanciranje općine sa 20 %, a Fonda sa 80%. Sredstva komunalne naknade utrošiti će se u iznosu od 43.000,00 kn sa pozicije 210 Proračuna. Radovi sanacija divljih deponija u Jelovom Klancu, Čatrnji i Rakovičkom Selištu izvršiti će se u toku 2011 kada se urede polja za deponiranje na glavnoj deponiji Ćuić Brdo.

Radi smanjenja troškova odvoza komunalnog otpada za kućanstva i pravne osobe s područja općine Rakovica osiguravaju se sredstva za subvenciju Spelekom-u d.o.o. za odvoz otpada u iznosu od 30.000,00 kn godišnje sa pozicije 214 .

Na područjima naselja i većih gospodarskih objekata planiraju se postaviti Zeleni otoci za selektirano prikupljanje stakla, papira i plastike, ukoliko se osiguraju sredstva sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sredstva općine u iznosu od 32.000,00 kn osiguravaju se na poziciji 208A .

Uklanjanje i zbrinjavanje životinja s javnih površina, te ostale usluge održavanja čistoće financirati će se u ukupnom iznosu od 35.000,00 kn sa pozicija 212 i 213 Proračuna Općine.

 

Usluge održavanja čistoće financiraju se iz komunalne naknade  u iznosu od 211.000,00 kn. 

 

 

 1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Redovito održavanje postojećih javnih površina  kroz, košnju trave, obrezivanje drvenastog raslinja, održavanje i sadnju novog ukrasnog raslinja i cvijeća na prostorima  uređenih javnih zelenih površina, te po naseljima u dogovoru s predstavnicima mjesnih odbora. Posebno hortikulturno uređenje i održavanje češće vršiti  na prostorima  sakralnih obilježja (križevi) ili spomenici na javnim površinama, uz objekte mrtvačnice u naseljima Drežnik Grad i Rakovica  na prostorima parkirališta i placa.

Na postojećim autobusnim  stajalištima održavati  nadstrešnice i podloge stajališta.

Prostor oko spomenika Eugenu Kvaterniku održavati redovnom košnjom i uređenjem  cvjetnjaka, te s uređenjem šetnice do vatrogasnog doma i dječjeg igrališta.

Postojeće sportske terene po naseljima  dopuniti  potrebnim sportskim napravama kao i napravama dječjeg igrališta u suradnji sa Sportskom udrugom i Društvom naša djeca.

            Pojedine zemljane ili makadamske  prometnice koje se manje koriste za promet već su postale biciklističke staze ili šetnice održavati kroz uklanjanje grmlja i raslinja s kolnika radi prohodnosti. Održavati prilazni put  i parkiralište do kupališta na Korani u naselju Selište Drežničko, te najmanje 2 puta u toku ljetnog perioda pokositi prostor oko kupališta i  postaviti i prazniti kante za smeće na parkiralištu. Na kupalištu u naselju Korana postaviti kante za otpatke u toku sezone kupanja, te iste redovno prazniti.

Za održavanje športskih igrališta osigurava se 30.000,00 kn sa pozicije 204 Proračuna Općine, a za održavanje javnih površina planira se utrošiti 70.000,00 kn sa pozicija 226-229  Proračuna Općine.

            Postojeće javne površine oko starog grada urediti kao odmorišta te urediti postojeći put do mlina na rijeci Korani (Cvebin mlin) kroz projekt IPA sa Turističkom zajednicom za što se osiguravaju sredstva Turističkoj zajednici u iznosu od 41.000,00 kn na poziciji 145 C Proračuna.

            Dio ovih aktivnosti planira se realizirati kroz  javne radove  uz sredstva Općine i Turističke zajednice općine, te Mjesne odbore kroz akcije stanovništva naselja.

 

Za navedene djelatnosti, radove  i nabavu materijala predviđa se financirati iz komunalne naknade  iznos od  141.000,00 kn.

 

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Postojeće prometnice kroz naselja potrebno je održavati i rekonstruirati  i to kroz  slijedeće radove:

 

1. održavanje živica na  općinskim  putovima

 - na općinskim putovima u cestovnom zemljištu kroz naselja ili neizgrađena područja, a koriste se za promet,potrebno je jednom godišnje  izvršiti sječu živica. Ovi radovi izvršit će se kroz program javni radovi Rakovica 2010. izuzev većih zahvata sječe.

 

2. sanacija i održavanje postojećih prometnica na dionicama makadamskih ili asfaltiranih prometnica po potrebi dva ili tri puta godišnje izvršiti nasipanje kamenim agregatom, zakrpati postojeća oštećenja asfalta ili bankina, te postaviti i održavati prometnu signalizaciju. Uz navedeno potrebno je predvidjeti i dio sredstava za popravke koji će se morati sanirati kao interventni popravci nastali  kao vododerine nakon velikih oborinama ili drugih sličnih  prirodnih djelovanja na prometnu infrastrukturu.

Sredstva se osiguravaju u iznosu od  245.000,00 kn na pozicijama 221,222 i 224 Proračuna Općine Rakovica.

Za održavanje postojećeg puta i parkirališta prema Baraćevim spiljama izdvojiti će se Javnoj ustanovi Rakovica 35.000,00 kn  sa pozicije 147 Proračuna Općine Rakovica.

U zimskom periodu organizirati čišćenje snijega na javnim prometnicama, autobusnim stanicama na lokalnim prometnicama, pješačkim stazama, te  posipanje pijeskom opasnih strmina i zavoja kroz sva naselja glavnim prometnicama sukladno Planu čišćenja snijega.

Sredstva za čišćenje snijega osiguravaju se u iznosu od 385.000,00 kn na poziciji 225 Proračuna općine Rakovica.

Za navedene djelatnosti planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 665.000,00 kn.

 

 1. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

 

Na području Općine Rakovica potrebno je vršiti redovno održavanje groblja u  naseljima, uz vršenje sječe samoniklog raslinja  i drveća u groblju, održavanju zasađenog  zelenila, redovnu košnju trave i odvozu i čišćenje smeća.

U grobljima Rakovica i Drežnik Grad potrebno je  postaviti zelenu ogradu oko groblja zasaditi  čemprese,te nasipati postojeće prohodne staze kamenim agregatom. U groblju Rakovica urediti kružnu prometnicu oko groblja.

U mrtvačnicama izvršiti krečenje prostorija,postaviti nove uređaje, izraditi novi odar u Rakovici, te zamijeniti ulazna vrata na rekonstruiranom dijelu dodatne prostorije za odar.

Način financiranja i određivanja  radova održavanja groblja i mrtvačnica definirat će se Ugovorom o održavanju groblja sa Spelekom d.o.o. koji će općinski načelnik ugovoriti sa Spelekom d.o.o. po uvođenju grobne naknade.

Dio radova na uređenju groblja i mrtvačnica izvršiti će se kroz program javnih radova.

Za navedeno planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 103.000,00 kn sa pozicija 256 i 257  Proračuna općine Rakovica.

 

 1. JAVNA RASVJETA

 

Na području Općine Rakovica gotovo sva naseljena naselja  (izuzev naselja  Broćanca, Ćuić Brdo, Brezovac, Kordunski Ljeskovac, Sadilovac  i dijela naselja Jelovog Klanca-Močila) opskrbljena  su javnom rasvjetom koju je u toku godine potrebno održavati kroz zamjenu dotrajale opreme istrošenih žarulja, te popunjavanjem novim ili ukidanjem pojedinih rasvjetnih tijela. Sukladno sredstvima potrebno je dograditi mrežu javne rasvjete uz javne prometne površine u dijelu ne osvijetljenih naselja, te u dijelu naselja gdje je  vršena novogradnja ili proširenje naselja. Uz navedeno predvidjeti troškove utroška električne energije za javnu rasvjetu.

 

Za obavljanje ove djelatnosti planira se izdvojiti iz  sredstava komunalne naknade ukupno 500.000,00 kn  sa pozicija 230 i 231 proračuna Općine.

 

 1. REDOVAN RAD DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA I ODRŽAVANJE OBJEKATA

 

Na području Općine Rakovica djeluju dva Dobrovoljna vatrogasna društva Rakovica i Drežnik Grad  koja sukladno zakonskoj obvezi istima se osiguravaju  sredstva za redovan rad iz kojih se financira  nabavu potrebne opreme kao i obnovu  ratom razrušenih vatrogasnih domova. Dio troškova za redovan rad i daljnje uređenje vatrogasnih domova osigurati će se iz sredstava komunalne  naknade.

            Za obavljanje djelatnosti Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz komunalne naknade izdvajaju se sredstva:

- za redovan rad DVD Rakovica   u iznosu od 87.500,00 kn kroz tekuću donaciju sa pozicije Proračuna br. 110, te 106.000,00 kn za uređenje i opremanje doma sa pozicije 119 Proračuna

- za redovan rad DVD Drežnik Grad u iznosu od 87.500,00 kn kroz tekuću donaciju sa pozicije Proračuna br. 113, te  54.000,00 kn za uređenje i opremanje doma sa pozicije 1120 Proračuna.

 

Za obavljanje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava planira se izdvojiti iz  sredstava komunalne naknade ukupno 335.000,00 kn.

 

 1. ODRŽAVANJE OBJEKATA ŠKOLSKOG I ZDRAVSTVENOG SADRŽAJA

 

Školski sadržaji

U toku 2010 godine OŠ Rakovica planira uređenje  školskog nogometnog igrališta u naselju Rakovica. Sredstva se osiguravaju u iznosu od 86.000,00 kn sa pozicije 205 Proračuna Općine.

 

Zdravstveni objekt

U naselju Rakovica planira se uređenje ulaza u objekt ambulante . Osigurava se 15.000,00 kn sa pozicije 269 Proračuna Općine.

Za održavanje objekata školskog i zdravstvenog sadržaja  planira se izdvojiti iz  sredstava komunalne naknade ukupno 101.000,00 kn.

 

 1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA  U NASELJIMA PREKO MJESNIH ODBORA

 

 

            U toku 2010 godine planira se kroz uključivanje stanovnika preko mjesnih odbora nabaviti materijal i dijelovi za tekuće održavanje javnih površina, igrališta, groblja i drugih objekata i površina u naseljima pojedinog mjesnog odbora. Sredstva se osiguravaju sukladno uplatama komunalne naknade u pojedinom mjesnom odboru, te će se po zahtjevu mjesnog odbora za iste nabaviti materijal, sadnice i sl., a sami mještani isto ugraditi ili održavati.

 

Sredstva su planirana na pozicijama 011, 013, 015, 017 i  019 u ukupnom iznosu od 27.347,00 kn.''

 

Članak 3.

 

            Za provođenje planiranih radova potrebna su dodatna financijska sredstva koja se predviđaju namiriti iz drugih izvora, a to su uz komunalnu naknadu, Proračun Općine Rakovica, Proračuna Karlovačke županije, sredstva Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Hrvatskih cesta, Turističke zajednice Općine Rakovica, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Općine Plitvička jezera i dr. programa, te učestvovanjem i  sufinanciranja samih građana.

Prikaz radova i planiranih financijskih sredstava za radove iz članka 2. ovog Programa:

 

_______________________________________________________________________

    Predviđeni radovi                                    Iz komunalne                                                           

                                                                            naknade                  

_______________________________________________________________________

1.Odvodnja atmosf.

    voda                                                                      -                                 

_______________________________________________________________________                       

2. Održavanje čist.

    u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje

    javnih površina                                           211.000,00                                                                                                                                   

3. Održavanje javnih                           

   površina                                                      141.000,00

_______________________________________________________________________

4. Održavanje nerazv.

    cesta                                                          665.000,00                                                                                                   

_______________________________________________________________________

5. Održavanje groblja                                     103.000,00                                                              _______________________________________________________________________

6. Javna rasvjeta                                            500.000,00                                       

_______________________________________________________________________

 

7. Redovan rad DVD-a                                   335.000,00

_______________________________________________________________________

8. Školstvo i zdravstvo                                  101.000,00

_______________________________________________________________________                

9.Radovi u mjesnim odborima                         27.347,00

 

                                                 UKUPNO:          2.083.347,00 kn iz  komunalne naknade                     

 

   

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".

 

KLASA: 363-02/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-2

Rakovica, 04.11.2010.

                                                                                             

                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj