Top Panel
Utorak 11 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 26/03,82/04 i 110/04), te članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije 02/06), Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 44. sjednici održanoj dana 17.03.2009. godine donijelo je

 

P R O G R  A M

 

održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini

 

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom daje se opis i opseg poslova održavanja i obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade  s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima s iskazom  izvora  financijskih sredstava potrebnih za realizaciju.

 Iz sredstava komunalne naknade obavljaju se slijedeće  komunalne djelatnosti, a to su:

-         odvodnja atmosferskih voda,

-         održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-         održavanje javnih površina,

-         održavanje nerazvrstanih cesta,

-         održavanje groblja,

-         javna rasvjeta.

 

Članak 2.

 

            U 2000. godini planira se financiranje komunalnih djelatnosti iz sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda proračuna  za slijedeće djelatnosti:

 

  1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

Obzirom na brdoviti krajolik i izgrađenost naselja mogući su problemi s odvodnjom atmosferskih voda. Zbog toga je potrebno održavati postojeće odvode ,te atmosferske vode usmjeravati prirodnim tokom ,osiguranjem i održavanjem odvodnih jaraka uz postojeće prometnice. Navedene radove posebice izvoditi u naseljima: Rakovica, Drage, Korana, Drežničko Selište, Korita –novo naselje, Rakovičko Selište, Drežnik Grad,  Brajdić Selo, te ostalim  naseljima po potrebi.

Rješavanje oborinskih voda izgradnjom kanala ili slivnika s lokalnih prometnica ili prilaznih putova koji su na strmim dijelovima vezani uz državnu, županijsku ili lokalnu prometnicu.

 

Za navedeno planira se izdvojiti iz komunalne naknade………………20.000,00 kn sa pozicije 32. Proračuna općine

 

  1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Održavanje čistoće na pješačkim stazama  kroz naselja Rakovica,Drežnik Grad i Grabovac čišćenje i održavanje svih autobusnih nadstrešnica uz državnu, županijsku i lokalnu cestu, čišćenje sajmišta i parkirališta u Rakovici, Grabovcu i Drežnik Gradu.

 Navedeni radovi obavljati će se u proljeće najzad do travnja, te dalje jedan puta mjesečno u ljetnom periodu, a prema potrebi i češće ako se utvrdi iznimna potreba.

 Na prostoru naselja Grabovac uz postojeći TIC, u Rakovici kroz naselje uz državnu cestu, u Drežnik Grad od škole do autobusnog ugibališta te na ostalim javnim površinama i uz pješačke prolaze popuniti  košarama za smeće te iste jednom tjedno ili po potrebi dva puta u ljetnim mjesecima prazniti i odvoziti otpad.

Sanacija postojeće deponije Ćuić Brdo i uređenje iste kao deponije komunalnog otpada provoditi će se sukladno ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji osigurava 80 %  a Općina 20 % ukupne investicije. 

Sanacija divljih odlagališta (u Jelovom Klancu, Oštarskim Stanovima, Čatrnji, Rakovičkom Selištu) planira se zbog značajnih troškovničkih radova provesti iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz sufinanciranje općine sa 20 % a Fonda sa 80%.

U toku svibnja organizirati preko Spelekom d.o.o. akciju odvoza glomaznog otpada iz domaćinstava kroz postavu kontejnera veće zapremine po naseljima općine.

 

Nabava opreme i obavljanje manjih radova planira se financirati iz komunalne naknade  u iznosu od 83.000,00 kn sa pozicija 45 49, 52,55, 56, i 57 proračuna općine

 

  1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Redovito održavanje postojećih javnih površina  kroz čišćenje, košnju trave,obrezivanje drvenastog raslinja i sadnju novog ukrasnog raslinja i cvijeća na prostorima  uređenih javnih zelenih površina te po naseljima u dogovoru s predstavnicima mjesnih odbora ,a posebno na prostorima  sakralnih obilježja (križevi) ili spomenici na javnim površinama, uz objekte mrtvačnice u naseljima Drežnik Grad i Rakovica na prostoru novog parkirališta i placa gdje je potrebno posaditi i održavati ukrasno grmlje, zelene površine, čišćenje prije i nakon javnih događanja.

Na postojećim autobusnim  stajalištima nastaviti s uređenjem i održavanjem  nadstrešnica i podloga(Korita, Oštarski Stanovi, Grabovac). Javnu površinu oko bine na prostoru sajmišta u Rakovici urediti elektrifikacijom – postaviti elektro ormariće za priključenja zakupaca i rasvjete na nisko naponsku el. mrežu u vrijeme javnih okupljanja.

Parkirališta uz groblja i u naseljima  redovno čistiti i održavati.

Prostor oko spomenika Eugenu Kvaterniku označiti novijim obilježjima ili eksponatima izložbe na otvorenom, postaviti klupe i urediti šetnicu do vatrogasnog doma.

Postojeće sportske terene po naseljima  dopuniti  potrebnim sportskim napravama kao i napravama dječjeg igrališta u suradnji sa Sportskom udrugom i Društvom naša djeca.

            Pojedine zemljane ili makadamske  prometnice koje se manje koriste za promet već su postale biciklističke staze ili šetnice održavati kroz uklanjanje grmlja i raslinja s kolnika radi prohodnosti. Održavati prilazni put  i parkiralište do kupališta na Korani u naselju Selište Drežničko i Korana, te najmanje 2 puta u toku ljetnog perioda  pokositi prostor oko kupališta i  prazniti koševe za smeće na parkiralištu . Ozeleniti i održavati površine oko mrtvačnica.

            Urediti odmorište i manji trg  na  postojećem parkiralištu u centru Rakovice na lokalitetu budućeg kulturnog središta. Dio ovih aktivnosti planira se realizirati kroz  javne radove  uz sredstva općine i Turističke zajednice općine.

 

Za navedene djelatnosti i radove predviđa se financirati iz komunalne naknade  iznos od 180.000,00 kn sa pozicija 35,36,37,195,196 proračuna općine.

 

  1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Postojeće prometnice kroz naselja potrebno je održavati i rekonstruirati  i to kroz  slijedeće radove:

 

1. održavanje živica na  općinskim  putovima

 - na općinskim putovima u cestovnom zemljištu kroz naselja ili ne izgrađena područja, a koriste se povremeno za promet, potrebno je jednom godišnje izvršiti sječu živica,

 

2.sanacija postojećih makadamskih prometnica nasipanjem udarnih rupa kamenim agregatom na dionicama makadamskih prometnica po potrebi dva ili tri puta godišnje izvršiti nasipanje kamenim agregatom,

 

3.modernizacija postojećih makadamskih prometnica

-asfaltiranje preostalih makadamskih prometnica ili krpanje-presvlačenje postojećih novim asfaltnim slojem.

                                           

Modernizacija prometnica kroz naselja provoditi će se uz sufinanciranje građana sa 20 ili 30% investicije  ovisno o dužini dionice i broju sufinancijera na pojedinoj dionici.

U zimskom periodu organizirati čišćenje snijeg na prometnicama uz posipanje autobusnih stanica i pješačkih staza  opasnih strmina i zavoja kroz sva naselja glavnim prometnicama sukladno Planu čišćenja snijega.

Uz navedeno potrebno je predvidjeti i dio sredstava za popravke koji će se morati sanirati kao interventni popravci nastali  kao vododerine nakon velikih oborinama ili drugi uzrokovani prirodnim ili sličnim događanjima

 

            4.postavljanje signalizacije

            Nabavljanje i postavljanje prometne signalizacije i putokaza na javne površine, lokalne putove i raskršća te ocrtavanje parkirališta ili staza.

 

            5. Ucrtavanje postojećih putova

            Na području općine znatan je broj izgrađenih makadamskih ili asfaltnih prometnica kroz naselja koje se koriste kao javne a nisu ucrtane u katastarske planove niti su u vlasništvu općine. Iste je potrebno ucrtati i uknjižiti kao javne lokalne prometnice (Oštarski Stanovi, Čatrnja, Selište Drežničko, Rakovica, Rakovičko Selište i dr. još ne utvrđene).

 

Za navedene djelatnosti planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 700.000,00 kn sa pozicija 32, 50, 161, 201 proračuna općine, a za preostala potrebna sredstva kandidirati za projekte preko Ministarstva, Fondova, Županije, Proračuna općine

 

  1. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

 

Na području općine Rakovica potrebno je vršiti redovno održavanje groblja u  svim naseljima, najmanje  jednom godišnje krčenjem i sječom samoniklog raslinja oko groblja i odvozom nagomilanog smeća.

U grobljima Rakovica i Drežnik Grad potrebno je   urediti  glavne  staze kroz groblje te ih nasipati kamenim agregatom.  Oko groblja potrebno je postaviti ogradu-zasaditi zeleno raslinje, a postojeću održavati.

Prostore na ulazima u groblje popločiti i ozeleniti te postaviti oglasne table i table upozorenja.

Odron platoa ispraćaja kod mrtvačnice u naselju Rakovica sanirati i popločiti.

 

Groblja redovno kositi i odvoziti otpad.

 

Za navedeno planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 200.000 kn sa pozicije 48 proračuna općine.

 

 

  1. JAVNA RASVJETA

 

Na području općine Rakovica gotovo sva naseljena naselja (izuzev dijela sela Grabovac, Broćanca, Ćuić Brdo, Brezovac, Kordunski Ljeskovac  i dijela  naselja Jelovog Klanca-Močila) opskrbljena  su javnom rasvjetom koju je u toku godine potrebno održavati kroz zamjenu dotrajale opreme istrošenih žarulja te popunjavanjem novim ili ukidanjem pojedinih rasvjetnih tijela. Sukladno sredstvima potrebno je dograditi mrežu javne rasvjete uz javne prometne površine u naseljima. Uz navedeno predvidjeti troškove utroška električne energije.

 

Za obavljanje ove djelatnosti planira se izdvojiti iz  sredstava komunalne naknade ukupno 400.000,00 kn sa pozicija. proračuna 19 i 39.

 

  1. REDOVAN RAD DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA I ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA

 

Na području općine Rakovica djeluju dva Dobrovoljna vatrogasna društva Rakovica i Drežnik Grad  koja za svoj redovan rad trebaju nabaviti potrebnu opremu te još uvijek obnavljaju ratom razrušene vatrogasne domove. Isto tako osnovna škola u Rakovici djelomično je rekonstruirana i obnavljana te je zastarjela i uništena oprema ,te je radi sigurnosti učenika i osiguranja uvjeta rada  potrebno nabaviti nove opreme i izvoditi radove rekonstrukcije na instalacijama.  Za isto je potrebno izraditi tehničku dokumentaciju te će se dio sredstva koristiti za navedene radove.

 

            Za obavljanje djelatnosti Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz komunalne naknade izdvaja se za gašenje požara i redovan rad  70.000,00 kn  sa pozicija proračuna br. 47,a za ulaganja u školstvo 47.000,00 kn za radove na objektima sa pozicije 147 proračuna općine.

 

Članak 3.

 

            Za provođenje planiranih radova potrebna su dodatna financijska sredstva koja se predviđaju namiriti iz drugih izvora, a to su uz komunalnu naknadu, Proračun općine Rakovica, Proračuna karlovačke županije, sredstva Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Hrvatskih cesta,  Turističke zajednice općine Rakovica, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i dr. programa, te učestvovanjem sufinanciranja modernizacije prometnica samih građana.

 

Prikaz radova i planiranih financijskih sredstava za radove iz članka 2. ovog Programa:

 

_______________________________________________________________________

    Predviđeni radovi                                              Iz komunalne                                                         

                                                                            naknade                  

_______________________________________________________________________

1.Odvodnja atmosf.

    voda                                                                      20.000,00                                        

_______________________________________________________________________                        

2. Održavanje čist.

    u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje

    javnih površina                                         83.000,00                                                                                                                                                    

 

3. Održavanje javnih                           

   površina                                                     180.000,00                                    

_______________________________________________________________________

 

4. Održavanje nerazv.

    cesta                                                          700.000,00                                                                                                   

_______________________________________________________________________

5. Održavanje groblja                                              200.000,00                                                             _______________________________________________________________________

6. Javna rasvjeta                                          400.000,00                                        

_______________________________________________________________________

 

7. Redovan rad DVD-a

i Osnovne škole                                                       117.000,00

 

                                                 UKUPNO:          1.700.000,00   kn iz  komunalne naknade                                 

   

Članak 4.

 

Poslovi održavanja čišćenja i sanacija prometnica iz navedenog programa obaviti će se dijelom preko općinskog komunalnog poduzeća Spelekom d.o.o, sukladno ugovorima, a ostali poslovi, povjeriti će se najpovoljnijem registriranom izvođaču ili ugovornom izvođaču radova (održavanje javne rasvjete) .

 

                                                                       Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Glasniku karlovačke županije.

 

Klasa: 363-02/09-01/02

Urbroj:  2133/16-09-1

Rakovica, 17.03.2009.                                                                                      

                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                           Nikola Magdić dipl.ing. šum.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj