Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ODLUKA O IZMJENI SOCIJALNOG PROGRAMA ZA 2009. GODINU

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' br. 73/97,27/01, 59/01,82/ 01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 4. sjednici održanoj dana  28.09.2009. godine donijelo je

 

 

ODLUKU O IZMJENI

S  O  C  I  J  A  L  N  O G      P R O G R A MA

OPĆINE RAKOVICA ZA 2009. GODINU

 

 

I.

                                           

            Članak 6. Socijalnog Programa Općine Rakovica od dana 22. prosinca 2008. (KLASA: 550-01/08-01/03, URBROJ: 2133/16-08-1), mijenja se i glasi:

 

''Redoviti učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Rakovica i svakodnevno putuju javnim prijevozom od mjesta prebivališta do najbliže škole koja provodi program koji je učenik odabrao i od mjesta škole do mjesta prebivališta, odnosno u škole u Slunju i Korenici, imaju pravo na subvenciju troškova prijevoza u iznosu od 25% od vrijednosti mjesečne karte.

 

Popis učenika koji koriste svakodnevni prijevoz na zahtjev Općine dostavit će škola početkom svakog polugodišta.

           

Pravo na subvenciju prijevoza utvrdit će se za svako polugodište, odnosno od  I – VI i IX – XII mjeseca tekuće godine.

           

Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica na temelju podnesenih zahtjeva utvrđuje pravo Zaključkom  koji dostavlja prijevozniku, a potonji Općini ispostavlja račun uz koji prilaže popis putnika.

 

Redoviti studenti i učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Rakovica, a koji putuju javnim prijevozom povremeno ili vikendom do mjesta školovanja i natrag imaju pravo na subvenciju troškova prijevoza i to na način da se svakom takvom učeniku odobrava godišnji iznos od 1.000,00 kuna.

 

Isplata će se vršiti u dvije rate po 500,00 kuna, a po dostavi originalne karte izdane od prijevoznika čije su usluge koristili.

 

Redoviti studenti su dužni dostaviti potvrdu o upisu u svaki semestar, a učenici srednjih škola potvrdu za svako polugodište.''

 

 

 

 

 

II.

 

            Ova odluka stupa na snagu danom objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 550-01/08-01/03

URBROJ:  2133/16-09-2

Rakovica,  28.09.2009.                                            

                                             

                                                                                      Predsjednik općinskog vijeća

                                                                 

 

                                                                                        Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj