Top Panel
Utorak 11 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. GODINI

Na osnovu članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (NN br. 26/03,82/04 i 110/04), Poglavarstvo općine Rakovica podnosi

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. GODINI

 

 

 

1.GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planirani su radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurani su iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županija, turističke zajednice, donacije i sl.)

____________________________________________________________________________________________________________________

 

1.Javne površine

Izgradnja javnog parkirališta u

Centru Rakovice-kod Kulturnog

Centra E. Kvaternik

Planirano Programom= 156.000,00 kn

Planirano Proračunom pozicija 164 = 159.000,00 kn 

Izvršeno:157.339,16 kn

                       

Radovi  na izgradnji parkirališta u centru Rakovice izvedeni su u ukupnom iznosu radova od 154.253,54 kn + 3.085,62 kn troškova nadzornog inženjera odnosno ukupno je uloženo 157.339,16 kn     

                                            

Izgradnja sportskih,dječjih igrališta

i parkova u naseljima Selište Drežničko,

Rakovica i Grabovac

Planirano Programom 360.000,00 kn za radove 

Planirano proračunom na poziciji 166 je 360.000,00 kn, te rebalansom 30.000,00 kn za radove.

Izvršeno:26.947,92 kn

 

Radovi na izgradnji igrališta nisu realizirani u naselju Selište Drežničko jer za isto nije duže ishođena građevinska dozvola, nisu  započeti radovi na gradnji škole niti odobrena sredstva Ministarstva. U naselju Grabovac isto nije realizirano jer je  tražena lokacija za igralište, a odabrana zahtjeva daleko veće zemljane radove, te su se još  u međuvremenu pojavili i problemi sa susjednim vlasnicima oko identifikacije međa.

U Rakovici je u suradnji sa Društvom naša djeca postavljeno dječje igralište za što je prethodno izvršeno nasipanje terena, niveliranje zemljišta te su istovremeno izgrađeni prilazni put i pješačka staza. Investicija u igralište je ukupno 50.127,92 kn od čega je općina financirala 26.947,92 kn, a preostali iznos osiguralo je Društvo Naša djeca s dobivenim sredstvima iz programa INA d.d.     

                                              

Radovi izvedeni u naselju Rakovica u ukupnoj vrijednosti od 50.127,92 kn od čega je utrošeno 26.947,92 kn općinskih sredstava.

 

                                                          

2.Nerazvrstane ceste:                                             

Planirano Programom 1.850.000,00 kn

Planirano Proračunom u pozicijama 138a, 160, 165,167,168 ,169 .

Izgradnja prometnica

Izgradnja nove prometnice u naselju                                                     

Selište Drežničko                                                                   

Izgradnja prometnice nije izvedena jer su u toku ishođenja građevinske dozvole nastali imovinsko pravni problemi s otkupom privatnog zemljišta  i sufinanciranjem od strane Nacionalnog parka Plitvička jezera, te se nije ishodila građevinska dozvola.

 

Proširenje  građevinskih zona u Grabovcu i ostalim naseljima gdje se formiraju građevinske parcele ,izrada projekata postojećih  prometnica koje nisu uknjižene kao javne ceste, dogradnja  postojećih prometnica u ostalim naseljima gdje je izvršena prodaja općinskog građevinskog zemljišta ili su formirane građ.zone bez javnog prilaza. Postava prometne signalizacije.

 

Tokom godine vršena je samo  modernizacija postojećih prometnica asfaltiranjem. Izrađena je projektna dokumentacija za poduzetničku zonu u iznosu od 84.269,00 kn, te za put u Selištu Drežničkom i troškovnik za modernizaciju prometnica u ukupnom iznosu od 17.153,00 kn. Postavljena je prometna signalizacija  u vrijednosti od 7.063,80 kn

Izgradnja pješačkih staza kroz naselja Rakovica-Oštarski Stanovi, Grabovac i Selište Drežničko-Čatrnja

 

U toku 2008. godine podneseni su zahtjevi za izdavanje potvrde glavnog projekta pješačkih staza Rakovica-Oštarski Stanovi i Drežničko Selište-Čatrnja, te zbog ne ishođenja istih i dopuna projektne dokumentacije nisu započeti radovi u 2008. godini.

Izvršeno je samo plaćanje vodnog doprinosa u iznosu od 1.781,50 kn

 

 

Izgradnja infrastrukture-prometnice u Poduzetničkoj zoni Grabovac

Planirano programom  za prometnice: 450.000,00 kn

Pozicija proračuna 165

Izvršeno: 887.236,00 kn

 

Radovi na niveliranju terena i gradnji prometnica poduzetničke zone Grabovac  izvode se uz sufinanciranje Ministarstva rada i poduzetništva, Karlovačke županije i općine Rakovica. Ministarstvo je za 2008. godinu odobrilo 400.000,00 kn, a Karlovačka županija 250.000,00 kn.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

3 .Groblja

 

Planirano Programom 300.000,00 kn

Planirano Proračunom u pozicijama 185, 145  

Izvršeno: 201.949,56                                                                    

 

Dogradnja postojećeg objekta mrtvačnice

u Drežnik Gradu i kupnja građevinskog zemljišta

za proširenje groblja    

                                                                                               

Izvršeni su radovi dogradnje mrtvačnice te kupljeno zemljište za proširenje groblja. Dio sredstva za ove radove  osigurano je u iznosu od 100.000,00 kn od sufinancijera Općine Plitvička jezera u toku 2009. godine.  

                     

4. Javna rasvjeta

Planirano Programom 20.000,00 kn

Planirano Proračunom u pozicijama 185a  

Izvršeno:  16.704,24 kn                                                                 

 

Izvršena je dogradnja niskonaponske mreže za javnu rasvjetu u naselju Grabovac za novoformirane i izgrađene građevinske parcele. ___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I     NABAVKA OPREME

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr.)

____________________________________________________________________________________________________________________

 

1.Opskrba pitkom

    vodom

Ukupna vrijednost investicije: 222.000,00

 

VODOVODNA MREŽA NASELJA:                   

  1. Nabava novih mjernih uređaja-hidranti

Planirano programom: 40.000,00 kn

Planirano proračunom: pozicija 185b

Izvršeno:32.626,00 kn                                 

 

  1. Gradnja vodovodne mreže za nove objekte

Planirano programom: 82.000,00 kn

Planirano proračunom: pozicija 170

Izvršeno:0 kn        

  1. Izrada projektne dokumentacije

Planirano programom 100.000,00 kn

Planirano proračunom: pozicija 155

Izvršeno: 0                                                                                                                

                                                                                                                                            

U toku 2008. godini izvedeni su radovi postave  hidranata u iznosu od 32.626,00 kn. Nije bilo radova na gradnji vodovodne mreže niti nabave projektne dokumentacije iz općinskih sredstva.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

Radovi na izradi projektne dokumentacije

kanalizacione mreže

                                                                                 

 Vrijednost investicije: 250.000,00 kn    

 

U toku 2008. godine dovršavani  su radovi izrade idejne projektne dokumentacije za I etapu kanalizacijskog kolektora Rakovica, Grabovac, Irinovac, Drežnik Grad, Selište Drežničko i Čatrnja što je povjereno Spelekom-u d.o.o. općinskom komunalnom poduzeću, koje je zaduženo za koordiniranje  ovih radova s izrađivačima cjelokupnog projekta odvodnje NP Plitvička jezera i općine Rakovica .

_______________________________________________________________________________

 

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVA OPREME

 

 

Navedeni radovi obuhvaćaju gradnju objekata i nabavu uređaja za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, proračuna općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

____________________________________________________________________________________________________________________

 

1. Prijevoz putnika

Prijevoz školske djece                                                                                                                      

Vrijednost investicije: 0 kn

 

Nema javnog prijevoza unutar naselja te u isto nije ulagano izuzev održavanja autobusnih stajališta i sufinanciranja prijevoza učenika.

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                            

 

2.Održavanje čistoće

Sufinanciranje troškova nabave vozila komunalnom

poduzeću  Spelekom za skupljanje komun.otpada

i ostalih komun.vozila za obavljanje kom.usluga

Planirano programom: 400.000,00 kn

Planirano proračunom: pozicija 186

Izvršeno:400.000,00 kn                                                                  

____________________________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun. otpada

Izgradnja deponije komunalnog

otpada Ćuić Brdo

  Planirano programom: 3.000.000,00 kn

  Planirano proračunom: pozicija 172

Izvršeno:127.569,80 kn za radove i 40.870,00 kn za plan gospodarenja otpadom           

                                              

Izvršeni su radovi na izgradnji ograde oko deponije komunalnog otpada kao prva faza radova

____________________________________________________________________________________________________________________                                    

 

4. Tržnice na malo

 Izgradnja otvorene tržnice Grabovac

u poduzetničkoj zoni

  Planirano programom: 50.000,00 kn

  Planirano proračunom: pozicija 165

Izvršeno:u sklopu poduzetničke zone Grabovac u ukupnom iznosu od 887.236,00 kn

                                                                                                                                                                    

Tržnica na malo planirana je u sklopu Poduzetničke zone Grabovac te je u toku 2008 godine vršena nivelacija terena i prilaznih prometnica do lokacije tržnice. Isto je obračunato u gradnji infrastrukture poduzetničke zone.

 

Izrada projekta zatvorene tržnice

U poduzetničkoj zoni Grabovac

  Planirano programom: 40.000,00 kn

  Planirano proračunom: pozicija 160

Izvršeno: 0 kn.

Izrada projekata zatvorene tržnice nije izvršena jer su vršene izmjene lokacijske dozvole te se čeka niveliranje terena radi dobivanja kvalitetne podloge za projektiranje

____________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO PLANIRANO  =6.828.000,00 kn

SVE UKUPNO INVESTIRANO = 2.001.509,98 kn

                                  

 

           

Klasa:363-02/09-01/05

Urbroj: 2133/16-09-1

Rakovica,13.03.2009.

                                                                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj