Top Panel
Utorak 14 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (GKŽ 12 12)

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,  br. 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 23. Statuta Općine Rakovica  (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na  33. sjednici održanoj dana 17.04.2012. godine, donosi

 

 

ODLUKU

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

 

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA

 

 

Članak 1.

 

            U članku 12. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 21/09) stavak 2. briše se.

 

U stavku 3. riječi ''tajnika'' zamjenjuju se riječima ''službenika kojemu je, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica, u opisu posla radnog mjesta, pomaganje u pripremi i održavanju sjednica Općinskog vijeća''.

 

Članak 2.

 

            U članku 17. stavku 5. riječi ''tajnika Vijeća'' zamjenjuju se riječima ''službenik iz članka 12. stavka 3. ovog Poslovnika''.

 

            U stavku 7. riječi ''tajnika Vijeća'' zamjenjuju se riječima ''službenik iz članka 12. stavka 3. ovog Poslovnika''.

 

            U stavku 8. riječi ''Tajnik Vijeća'' zamjenjuju se riječima ''Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica''.

 

Članak 3.

 

            Naslov ''c) Tajnik'' iznad članka 22. briše se.

 

Članci 22. i 23. brišu se.

 

Članak 4.

 

            U članku 34. stavku 2. riječ ''Općina'' zamjenjuje se riječju ''Općine''.

 

Članak 5.

 

            U članku 42. stavku 3. u prvoj rečenici, iza riječi ''suradnje'', riječ ''i'' zamjenjuje se riječju ''s''.

 

Članak 6.

 

            U članku 47. stavku 1. riječi ''služba tajništva'' zamjenjuju se riječima ''službenik iz članka 12. stavka 3. ovog Poslovnika''.

U stavku 2. riječ ''Tajnik'' zamjenjuju se riječima ''Službenik iz članka 12. stavka 3. ovog Poslovnika''.

 

Članak 7.

 

            U članku 65. riječ ''suglasilo'' zamjenjuje se riječju ''suglasio''.

 

Članak 8.

 

            U članku 69. stavku 2. alineji 2. riječi ''upravnim tijelima'' zamjenjuju se riječima ''Jedinstvenom upravnom odjelu''.

 

Članak 9.

 

            U članku 70. stavku 1. riječi ''upravnog odjela, stručnih službi'' zamjenjuju se riječima ''Jedinstvenog upravnog odjela''.

 

Članak 10.

 

            U članku 72. stavku 4. iza riječi ''odlučuje'' dodaje se riječ ''se''.

 

 

Članak 11.

 

            U članku 74. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

            ''Vijećnička pitanja se postavljaju kao prva točka dnevnog reda, osim u slučaju kad sjednici prisustvuju vanjski izvjestitelji, u kojem slučaju se vijećnička pitanja postavljaju kao točka dnevnog reda odmah nakon točaka koje obrazlažu vanjski izvjestitelji.

 

Članak 12.

 

            U članku 75. stavku 1. riječi ''službe koje obavljaju poslove za potrebe Vijeće, dužne su'' zamjenjuju se riječima ''Jedinstveni upravni odjel dužan je''.

 

Članak 13.

 

            U članku 76. stavku 1. iz riječi ''načelnik'' dodaje se riječ ''i''.

 

            U stavku 5. riječi ''može se podnijeti'' zamjenjuju se riječima ''podnosi se''.

 

Članak 14.

 

            U članku 79. stavku 2. riječ ''moće'' zamjenjuje se riječju ''može''.

 

            U stavku 5. riječi ''može se podnijeti'' zamjenjuju se riječima ''podnosi se''.

 

Članak 15.

 

            U članku 102. stavku 3. riječ ''tajnik'' zamjenjuju se riječima ''službenik iz članka 12. stavka 3. ovog Poslovnika''.

 

Članak 16.

 

            U članku 103. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

            ''Usvajanje zapisnika o radu na prethodnoj sjednici vijeća unosi se kao točka dnevnog reda, odmah nakon točke vijećnička pitanja.''

 

Članak 17.

 

            U članku 106. stavku 1. riječi ''s odlučuj'' zamjenjuju se riječima ''se odlučuje''.

 

Članak 18.

 

            U članku 114. stavku 1. alineji 3. riječ ''Tajništvo'' zamjenjuje se riječima ''službenika iz članka 12. stavka 3. ovog Poslovnika''.

 

            U stavku 4. riječi ''tajnik Vijeća'' zamjenjuju se riječima ''službenik iz članka 12. stavka 3. ovog Poslovnika''.

 

Članak 19.

 

            U članku 115. stavcima 2. i 3. riječi ''Tajnik vijeća'' zamjenjuju se riječima ''Službenik iz članka 12. stavka 3. ovog Poslovnika''.

 

Članak 20.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

 

KLASA:  011-02/09-01/01                                                 

URBROJ: 2133/16-12-2                                                              

Rakovica, 17.04.2012.                                                                          

                                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  B R A Z L O Ž E NJ E

 

 

            Ovom Odlukom vrše se izmjene Statuta radi usklađivanja sa Zakonom o izmjeni zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 150/11), s Odlukom o ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 27/09) i radi ispravljanja pogrešaka u pisanju.

 

            Gore navedenim propisima vrše se izmjene radi usklađivanja sa izmjenama predmetnog Zakona, a najvećim dijelom vezane za usklađivanje sa spomenutom Odlukom koja je usvojena na Općinskom vijeću nakon donošenja važećeg Statuta pa se najvećim dijelom vrše izmjene upravo u nazivu tijela i vezano za službenika kojemu je u opisu posla prema sistematizaciji radnih mjesta pomaganje u pripremi i održavanju sjednica Općinskog vijeća, a preostali manji dio odredaba se mijenja iz tehničke naravi zbog pogrešaka u pisanju koje su pregledom akta sada ustanovljene.

 

            Izmjene se vrše i u svezi s načinom rada Vijeća, odnosno utvrđivanja predloženog dnevnog reda i njegova usvajanja, a sve zbog racionalizacije troškova do kojih dolazi zbog neodržavanja sjednica.

 

OPĆINSKO VIJEĆE

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

PREDSJEDNIK

 

 

Kristijan Bitunjac, dipl.iur.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj