Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan

Na temelju članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 21/09 i 12/12) Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 40. sjednici održanoj dana 11.12.2012. godine donosi

 

 

O D L U K U

o istupanju Općine Rakovica iz udruge LAG Lika

i pristupanju Općine Rakovica udruzi LAG Frankopan

 

I.

 

Općina Rakovica ovom Odlukom istupa iz udruge Lokalna akcijska grupa ''Lika'', obzirom da još uvijek nije održana niti osnivačka skupština udruge, niti su određena tijela upravljanja udruge, odnosno ista udruga nije započela s radom.

 

II.

 

Općina Rakovica pristupit će udruzi Lokalna akcijska grupa ''Frankopan'' s gradovima Ogulin i Slunj, te općinama Bosiljevo, Generalski stol, Tounj, Josipdol, Plaški, Saborsko i Cetingrad (u daljnjem tekstu: LAG), koja se osniva radi promicanja zajedničkih interesa navedenih općina sa područja sa svrhom ruralnog i ukupnog razvoja, jedinstvenog zagovaranja interesa lokalne samouprave, priprema projekata od interesa za razvoj lokalne samouprave i prijave istih za dobivanje sredstava iz EU fondova i za njihovu realizaciju u okviru programa na temelju kojih se sredstva dodjeljuju.

 

III.

 

Općina Rakovica stječe sva prava i obveze člana LAG-a danom pristupanju LAG-u.

Prava Općine Rakovica kao člana LAG-a su birati i biti biran u sva tijela LAG-a, sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a, odlučivati o sredstvima i imovini LAG-a, sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa i druga prava koja će se utvrditi Statutom LAG-a.

 

III.

 

Obveza je Općine plaćati članarinu, koja će biti određena aktom LAG-a, te pomagati rad LAG-a dotacijom iz svog Proračuna.

 

IV.

 

Općinsko vijeće Općine Rakovica ovlašćuje Općinskog načelnika da sklapa sve akte, odabere predstavnika Općine Rakovica u LAG i poduzima sve radnje s ciljem osnivanja LAG-a iz točke I. ove Odluke.

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 021-05/12-01/13

URBROJ: 2133/16-12-2

Rakovica, 11.12.2012.

                                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA       

                                                                                                           

                                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 303-02/11-01/01

URBROJ: 2133/16-12-12

Rakovica, 20.12.2012.

                                                                                LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA

                                                                                UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

                                                                                Ulica  dr. Franje Tuđmana 4

                                                                                53000 Gospić

 

PREDMET: Dostava Odluke

 

U prilogu Vam dostavljamo Odluku o istupanju Općine Rakovica iz udruge LAG Lika i pristupanju Općine Rakovica udruzi LAG Frankopan, donesenu na 41. sjednici Općinskog vijeća Općine Rakovica. 

 

Sa štovanjem!  

                                                                                                              

                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                               Franjo Franjković

Prilog:

-          kao u tekstu

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 303-02/11-01/01

URBROJ: 2133/16-12-13

Rakovica, 20.12.2012.

                                                                                GRAD OGULIN                                                                               

                                                                                B. Frankopana 11

                                                                                47300 Ogulin

                                        

PREDMET: Dostava Odluke

 

U prilogu Vam dostavljamo Odluku o istupanju Općine Rakovica iz udruge LAG Lika i pristupanju Općine Rakovica udruzi LAG Frankopan, donesenu na 41. sjednici Općinskog vijeća Općine Rakovica. 

 

Sa štovanjem!  

                                                                                                                                                  

                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                               Franjo Franjković

Prilog:

-          kao u tekstu

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj