Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o porezima Općine Rakovica (GKŽ 07 11)

 

 

Na temelju članka 30. i 30.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 152/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/08) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 20. sjednici održanoj 07.03.2011. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o porezima Općine Rakovica

 

I  OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Rakovica, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.

 

 II  VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:

  1. Porez na potrošnju,
  2. Porez na kuće za odmor,
  3. Porez na tvrtku ili naziv,
  4. Porez na korištenje javnih površina.

 

1. Porez na potrošnju

 

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

 

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 3. ove Odluke jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području općine Rakovica.

 

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

 

Članak 6.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 5. ove Odluke jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost.

 

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju dužan je obračunati i uplatiti porez na potrošnju 15 dana po isteku tjedna na način propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

 

2. Porez na kuće za odmor

 

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području općine Rakovica.

 

Članak 9.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarska zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

 

Članak 10.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor, u smislu odredbe članka 9. ove Odluke, dokaznim sredstvima smatraju se važeća osobna iskaznica ili putovnica.

 

Članak 11.

Kućom za odmor ne smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda, te starosti i trošnosti.

 

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 12,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na području općine Rakovica.

 

Članak 13.

Obveznik poreza na kuću za odmor dužan je nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu te druge podatke, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

U slučaju neizvršenja obveze iz stavka 1. ovog članka popis objekata i njihovu korisnu površinu utvrdit će Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica sukladno zatečenom stanju i provjerom adrese prebivališta vlasnika nekretnine i podatke dostaviti nadležnom poreznom tijelu.

Porez na kuću za odmor prihod je Proračuna Općine Rakovica.

 

4. Porez na tvrtku ili naziv

 

Članak 14.

Tvrtka ili naziv (u daljnjem tekstu: tvrtka) je u smislu ove Odluke, naziv pravne ili fizičke osobe pod kojom poduzeće ili radnja posluje, odnosno nazivi koje su pravne ili fizičke osobe dužne istaknuti po posebnim propisima na ulazu u prostorije ili na prostorije koje koriste za obavljanje djelatnosti.

 

Članak 15.

Porez na tvrtku plaćaju fizičke i pravne osobe koje imaju registriranu djelatnost, koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak za svaku istaknutu tvrtku na području općine Rakovica.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje u svome sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta), obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.

Fizičke i pravne osobe koje imaju registriranu djelatnost i koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak, sa sjedištem u drugoj općini ili gradu, a koji imaju poslovne jedinice na području općine Rakovica (prodavaonice, ugostiteljski objekti, turistički objekti, benzinske crpke i dr.), za svaku poslovnu jedinicu plaćaju porez na tvrtku, a taj porez je prihod Općine Rakovica.

 

Članak 16.

Porez iz stavka 1. ovog članka plaća se u godišnjem iznosu:

 1. pravna osoba iz oblasti industrije, poljoprivrede, šumarstva, graditeljstva i prometa

a) do 5 uposlenika …………………………………  330,00 kuna

b) od 6 – 30 uposlenih djelatnika  …………………  530,00 kuna

c) više od 30 uposlenih djelatnika ………………...   660,00 kuna

 

2. Pravna osoba iz oblasti trgovine, ugostiteljstva i turizma

a) do 5 uposlenika …………………………………  530,00 kuna

b) od 6 – 30 uposlenih djelatnika  …………………  800,00 kuna

c) više od 30 uposlenih djelatnika ……………….. 1.550,00 kuna

 

3. Pravna osoba iz oblasti financija, tehničkih i poslovnih usluga

a) do 5 uposlenika …………………………………  530,00 kuna

b) od 6 – 30 uposlenih djelatnika  …………………  800,00 kuna

c) više od 30 uposlenih djelatnika ………………...1.100,00 kuna

 

4. Druge pravne osobe

a) do 5 uposlenika …………………………………   200,00 kuna

b) od 6 – 30 uposlenih djelatnika  …………………   400,00 kuna

c) više od 30 uposlenih djelatnika ………………...    660,00 kuna

 

5. Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost

a) samostalni ugostitelji i trgovinske radnje…………400,00 kuna

b) proizvodne i uslužne djelatnosti ………………….330,00 kuna.

 

Članak 17.

Ukoliko se tvrtka istakne tijekom godine, porez iz članka 16. ove Odluke plaća se u iznosu proporcionalnom broju mjeseci do konca godine (uključivo i mjesec u kojem je tvrtka istaknuta).

 

Članak 18.

Porez na tvrtku ne plaćaju:

a) državni organi, tijela lokalne samouprave i uprave, ustanove, udruženja građana, fondovi, vjerske i druge humanitarne organizacije i registrirane političke stranke,

b) udruženja hendikepiranih osoba za vlastite radnje i prodavaonice,

c) tvrtke koje zapošljavaju invalide,

d) obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost.

 

Članak 19.

Porez na tvrtku se plaća u roku 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza.

 

Članak 20.

Obveznik poreza na tvrtku dužan je promjenu imena tvrtke i svaku drugu promjenu što utječe na visinu poreza prijaviti Ministarstvu financija, Poreznoj uprava, Područnom uredu Karlovac, Ispostavi Slunj u roku 15 dana od upisa u odgovarajući registar, odnosno od nastale promjene.

 

5. Porez na korištenje javnih površina

 

Članak 21.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe kojima je nadležno tijelo Općine Rakovica odobrilo privremeno korištenje javnih površina.

 

Članak 22.

Za korištenje javnih površina plaća se porez na svaki m2 prostora koji se koristi.

Porez na korištenje javnih površina obračunava i plaća se dnevno po stopi  od 10 % na iznos ugovorene naknade po m2 korištene javne površine.

Visina naknade za korištenje javne površine regulirat će se posebnom odlukom.

Za privremeno korištenje javnih  površina u svrhu humanitarnih i odgojno-obrazovnih akcija, te manifestacija kojima je pokrovitelj Općina Rakovica, nema obveze plaćanja poreza na korištenje javne površine.

 

Članak 23.

Općinsko tijelo nadležno za izdavanje odobrenja za korištenje javne površine dužno je primjerak rješenja o odobrenju dostaviti nadležnom poreznom tijelu.

 

Članak 24.

 Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza.

 

III  PROVEDBENE ODREDBE

 

Članak 25.

Općina Rakovica poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Karlovac, Ispostavu Slunj, osim poreza iz članka 22. Ove Odluke.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u visini 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

 

Članak 26.

Porezna uprava je dužna do 15-og u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Rakovica dostavljati izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

 

Članak 27.

Ovlašćuje se nadležna služba platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

 

IV  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (Glasnik Karlovačke županije br. 43/08).

 

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 410-01/11-01/02                                 

URBROJ: 2133/16-11-1                                          

Rakovica, 07. 03. 2011.

                                                                              

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                        Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj