Top Panel
Četvrtak 16 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Izvješće Načelnika za drugu polovicu 2010.

 

 

 

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 41. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09), te članka 82. Poslovnika općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09) Općinski načelnik Općine Rakovica dana 18. ožujka 2011. godine, podnosi

 

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAKOVICA

za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2010. godine

 

 

Poštovani vijećnici općine Rakovica izvještavam vas o svom radu.

Najprije o dinamici realizacije glavnih infrastrukturnih projekata koji su nam najbitniji. Brža realizacija tih krupnih infrastrukturnih objekata, dakako, ne zavisi samo od naših potreba već i od stroge i složene zakonske procedure, od naših financijskih mogućnosti, financijskih mogućnosti nadležnih institucija i drugih čimbenika, koji to počesto ne drže prioritetnim tim više što smo nenaseljeno i pusto područje. Drugi dio odnosi se na izvješće o fazama gotovosti manjih projekata, planova i poslova. 

 

- Rad na dozvolama za južni krak Regionalnog vodovoda od Ličke jesenice do vodospreme Lisina nakon što je bio u zastoju zbog nepodmirenih troškova izvlaštenja u Ličko senjskoj županiji, pokrenut je sa mrtve točke, zahvaljujući zajedničkoj intervenciji obaju župana prema Hrvatskim vodama i MRRŠVG –a, na način da sve poslove do građevinske dozvole vodi Komunalac grada Slunja, na prijedlog gradonačelnika Bogovića. Naš prijedlog da taj pogon bude u Rakovici, koji je zastupalo općinsko vijeće općine Rakovica i načelnik, nije prošao zato što nisam mogao jamčiti sredstva i kadrove za isto, što gsp. Bogović jest.

 

- Glavni dio sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda nakon što je ušao u duboku fazu projektiranja i ishođenja dozvola za lokaciju Pučaj, uz nesebičnu potporu Hrvatskih voda, također je obustavljen jer su Hrvatske vode ishitreno i nerazumno odustale od planske lokacije Pučaj između Čatrnje i Drežnik Grada, zbog apriornog drežničkog bojkota lokacije, i zbog izostanka volje da se uloži dodatni napor i sredstva  kako bi se izvršile detaljnije stručne analize isplativosti tehnologija i utjecaja na prirodu kako za uređaj tako i za mnoge neracionalne pumpe, mulj te kolektore (čija gradnja i održavanje također je iznimno skupa). To je općina, dakako, zatražila od projektanta i Hrvatskih voda, na dvama stručnim, radnim okruglim stolovima, za dotičnu lokaciju kao i za racionalnost cijele idejne koncepcije sustava odvodnje na području Rakovice i Pl. jezera, držeći se nalaza glavnog državnog recenzenta prof.dr. Davora Malusa, koji je dao stručne primjedbe projektantu gsp. Vaceku na tehnološko idejno rješenje uređaja na lokaciji Pučaj. - Dužan sam, ovom prilikom, ponovo upozoriti na neodrživo stanje sadašnjeg protuzakonitog zbrinjavanja otpadnih voda i zagađenja okoliša, koje se mora što prije modernizirati na najracionalniji mogući, zakonom propisani način, poštujući načelo zakonitosti i struke. Tražili smo do sada mišljenja neovisnih stručnjaka, ali zatražili i kontrolu postupka nadležnih državnih inspekcija. Konzultirali ponovno recenzenta prof. dr. Malusa, tražili mišljenje docenta Slavena Dobrovića kao i predstavnike drugih tehnologija. Pozvali inspektora na teren. Sazvali još jedan sastanak sa Hrvatskim vodama. Unatoč svemu nema idealnih rješenja. Konfiguracija terena i slaba naseljenost otegotni su faktori koji usložnjavaju takav  projekt. Cilj nam je vrhunsko pročišćavanje koje nije skupo za kućanstva i gospodarske subjekte. Možda ići na lošiju kvalitetu zakonom dopuštenog pročišćavanja, da korisnici mogu plaćati takve usluge . S tim u vezi bitan je najracionalniji omjer precrpnih stanica, minimalne dužine kolektora i broja uređaja kao i mogućnost korištenja septičkih jama za udaljene zaseoke i kućanstva. Idealnih rješenja nema jer je naše područje konfiguracijski i po broju korisnika prezahtjevno i preskupo za korisnike. No ipak konačno smo sa Hrvatskim vodama utvrdili prijedlog optimalne koncepcije cijelog sustava. Traženo je da se isto sa stručnom, ozbiljnom i odgovornom argumentacijom za i protiv raspravi pred tijelima općine i zauzme konačan stav. Dakako, sve tako usuglašeno treba ući u aktualne izmjene i dopune Prostornog plana, kako bi se pristupilo daljnjem projektiranju, rješavanju složenih imovinsko pravnih odnosa i realizaciji  na konkretnim lokacijama.

 

- Što se poslovnih zona tiče za prvu etapu zone Grabovac (izgradnja infrastrukture u zoni), Evropska unija je odobrila bespovratno financiranje našeg projekta, kojeg smo aplicirali, u iznosu 3,2 mil kn, te Ministarstvo gospodarstva 500.000,00 kn. Za zonu Čatrnja je  usvojen detaljni UPU, očekuje se projektiranje i izgradnja velikih turist. ugostit. i rekreativnih objekata i glavnog ulaza u Nacionalni park, od strane investitora.

Uskoro kreću radovi sanacije glavne deponije Ćuić Brdo, konačno možemo odahnuti, nakon tri pokušaja, prije pet dana dogovoren je nastavak radova i odobrena zakonom dopuštena sredstva za nepredviđene radove. Vrijednost zajedničke investicije Fonda za zaštitu okoliša i općine Rakovica je cca 5,5 mil kn. Općina mora dobro voditi računa o preuzetoj obvezi sufinanciranja svojih 1,2 mil kn za tu namjenu, plus dodatna sredstva za nepredviđene vantroškovničke radove u iznosu 250 000,00 kn. Ovo je prioritet koji ne možemo ne ispoštivati unatoč našim skromnim prihodima.

Gotov je projekt nogostupa sa građ. potvrdom za naselje Grabovac. Uklonjene su najopasnije ruševine zgrada u centru naselja Rakovica i izrađen projekt zamjenske – višestambene zgrade, umjesto pansiona.

 

Dogovara se sa Ministarstvom RRŠVG u 2011. godini izgradnja ovog objekta. Školsko igralište u Rakovici prošireno je radi zadovoljenja minimalnih standarda za nogometne turnire višeg ranga. Investicija stoji 160.000,00 kn.

 

Započeto je i dovršeno uređenje dječjeg igrališta u Drežnik Gradu donacijama koje je osiguralo Društvo naša djeca općine Rakovica.

U istom mjestu potpuno je završen, opremljen i pušten u uporabu novi, supermoderan, polivalentni, vatrogasni dom (investicija stoji 3,2 mil kn).

 

Treba zahvaliti Kordunu Slunj na novo izgrađenom marketu u centru Drežnik Grada. Županijska uprava za ceste ugovorila je rekonstrukciju dotrajalog asfalta u Jelovom Klancu, od križanja do Tigra i modernizaciju novih 500 m prema Lipovcu. Rekonstrukciju i proširenje kolnika od župnog stana Drežnik Grad do Slavka Vukovića. Osigurali smo zajednička sredstva sa MRRŠVG za modernizaciju pristupne ceste do Baraćevih spilja u Novoj kršlji, u dužini 400 m, koja stoji 180 000,00 kn. Pomogli smo župi Rakovica u sufinanciranju izrade fasade na župnom stanu. S TZ- om isfinancirana je i izrađena izvedbena dokumentacija svih ruta eko-muzeja Rakovica pod nazivom Plitvičke doline. U Oštarskim stanovima sredstvima općine i Fonda za zaštitu okoliša sanirana je divlja deponija. Interventno smo namaknuli DVD-u Rakovica 200 000, 00 kn za nastavak unutarnjih građevinskih radova i neophodnog uređenja višenamjenskog, svima društveno korisnog vatrogasnog doma. Izrađena je studija utjecaja na okoliš za novu trasu državne ceste D-42 kao brže poveznice sa „dalmatinom“ u Ogulinu, a prolazi izvan granica Nac. parka Pl. jezera, od Saborskog do Grabovca. Dovršili smo zajedničko znanstveno - povijesno istraživanje u slunjsko –  plitvičkom kraju, svih ratnih događanja od 1991. do 1995. godine, temeljito i objektivno rekonstruirali ta događanja i objavili iznimno vrijedan  grandiozni povijesni dokument, dvotomni zbornik pod nazivom „Zločin bez kazne“, autora Ivana Strižića, koja će biti dragocjen, neuništiv spomenik i relevantan povijesni izvor za buduće generacije. Glavni vodovod Rakovica, Oštarski stanovi, Rakovičko selište dovršen je u dužini 6,5 km, vrijednost invest. je 2,5 mil kn - izvoditelj Aquaterm Karlovac. U tijeku je izvođenje radova priključivanja kućanstava (200 000, 00 kn), koje izvodi Spelekom d.o.o.. Područna škola Hrvatskih branitelja u Selištu Drežničkom je završena, a pripadajuća igrališta djelom planiramo uređivati u 2011.godini. Uspješno je konstruktivno obnovljena zahtjevna obrambena kula spomeničkog kompleksa, starog grada Drežnika, zajedničkim sredstvima Ministarstva kulture i općine Rakovica i zatražena sredstva za daljnje opremanje iste za turistički razgled, praćena budnim okom konzervatora. Provodi se nadalje sufinanciranje poduzetništva, redovno se održavaju javne površine i plaćaju javne usluge poput javne rasvjete, održavanje cesta, groblja, čišćenje snijega i drugo, sufinanciranje školstva, financiranje predškole, sufinanciranje socijale, športa, zdravstva, vjerskih objekata, javnih radova, udruga, društava, manifestacija, itd.

 

Izmjene i dopune Prostornog plana su u tijeku, kao i priprema izrade nove Strategije gospodarskog razvoja općine Rakovica i nove katastarske izmjere, sa DGU. Prilika je to da riješimo sve privatne i javne potrebe za promjenom namjene zemljišta, na kojima će se graditi ili odustati od gradnje kuća i gospodarstava. Glede javnog općinskog interesa smatram ovaj Plan i Strategiju presudnim preduvjetom i momentom za budući razvoj cijele Općine i svih pojedinih stanovnika. Objedinjavanje i osmišljavanje gospodarskih i prostornih interesa. Kad to kažem imam u vidu potrebu teritorijalnog objedinjavanja uz apsolutno poštivanje dostojanstva i interesa opstanka svakog pojedinog naselja u toj budućoj urbanoj cjelini koja će gospodarski povezati i urbano objediniti veća naselja općine. Moramo imati u vidu i sve potrebne pretpostavke koje možemo za isto osigurati (konfiguracija terena za razvoj željenih sadržaja, imovinsko pravne odnose infrastrukturu i ostalo). Postojeća naselja imaju već određene limite, ali i prednosti u odnosu na druga. Ne valja odbacivati i omalovažavati već uočene datosti, prirodne i infrastrukturne prednosti svakog terena za neke sadržaje koji se već sami po sebi nameću, samo ih mudro prepoznati i pametno osmisliti za dobro svih. To nam je čini se pravo rješenje i pomirenje naših animoziteta za budućnost. Sada mnogo toga dupliramo i usporavamo razvoj dok se drugi razvijaju. Nedostaju nam mnogi sadržaji jer ovi ne pokrivaju sav teren i potrebe stanovnika, ravnomjerno. Za malu općinu financijski je ne održivo dupliranje istih društava, objekata i uređaja, dok ostala sela od toga nemaju ništa. Postojeći objekti su iskoristivi, mogu se i prenamijeniti, višak možemo uvijek iskoristiti u druge namjene. Moramo uvesti red i ojačati svoje pozicije i postojeće urbane prilike, da nam mladež ne odlazi, jer nismo voljni otvoriti im perspektivu, a to možemo ako želimo. Glavni pravci sijeku se u prostranom Grabovcu to bi mogla biti turističko – poslovna, uslužna, servisna i „šoping“ jezgra u središtu svih naselja, možemo ih jedne prema drugima razviti i povezati u jedinstvenu urbanu cjelinu. Na kraju definirati ulice ii kvartove. Postojeća povijesna naselja neće ništa gubiti od svojih sadržaja. Za svako ćemo naselje definirati, one uloge i namjene koje se racionalno mogu realizirati, u skladu sa dosadašnjim razvojnim mogućnostima, sadržajima, prednostima, iskustvom i praksom.  Zadnji je čas da ovaj problem riješimo. Brzi razvoj je naš glavni imperativ, za koji imamo pretpostavke ako stvari dobro posložimo te tako neutraliziramo „mikropatriotizam“, koji je destruktivan za razvoj. Skori preustroj lokalne samouprave neće nam na taj način ići na štetu – ukidanjem općine. Državna strategija nas ne preferira previše, ali pošto imamo dobre pretpostavke učinimo sami snažan iskorak i otvorimo nama i našim mladima i djeci perspektivu, jer to zajedno možemo, sagledavajući naše resurse i prednosti.

 

KLASA: 022-05/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 18.03.2011.                                     

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj