Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE RAKOVICA

Red.

broj

Naziv radnog mjesta

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

Broj izvršitelja

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasif. rang

1.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

- magistar struke ili stručni specijalist prirodnog, društvenog ili tehničkog smjera

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

- rukovodi radom Jedinstvenog upravnog odjela te organizira i koordinira rad u istom u skladu sa zakonom i drugim propisima te aktima općinskog vijeća i općinskog načelnika,

-  vodi personalnu evidenciju o zaposlenicima,

- osigurava zakonit rad odjela,

- planira, organizira, koordinira i kontrolira rad unutar odjela,

- priprema prijedloge odluka, rješenja i drugih akata za Općinsko vijeće, njegova radna tijela i općinskog načelnika,

- provodi i osigurava izvršenje akata općinskog vijeća i općinskog načelnika,

- surađuje s mjesnim odborima,te udrugama i pomaže im u radu,

- obavlja kadrovske poslove Jedinstvenog upravnog odjela,

- predlaže plan prijma u službu,

- izrađuje plan korištenja godišnjih odmora,

- vodi evidenciju radnog vremena i korištenja godišnjih odmora,

- brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika,

- izrađuje program rada odjela, te podnosi izvješća,

- razmatra predstavke i pritužbe na rad djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela,

- izrađuje prijedloge ugovora iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela,

- pokreće postupke za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa,

- vodi brigu o nabavama potrebnog materijala za funkcioniranje odjela,

- pokreće inicijative i daje prijedloge za unapređenje rada Jedinstvenog upravnog odjela,

- radi na planiranju, upravljanju i vođenju projekata u općinskoj upravi, te u vezi s tim obavlja savjetodavne i stručne poslove, koordinira i nadzire izvršavanje

poslova vezanih za projekte,

- koordinira i usmjerava rad na projektima trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Općine te

na zajedničkim projektima Općine i

institucija civilnog društva,

- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima

 

 

1

I.

Glavni

rukovoditelj

-

1.

2.

Pomoćnik pročelnika - tajnik

- magistar struke ili stručni specijalist prava

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

- obavlja poslove pročelnika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti,

- rješava najsloženije predmete iz nadležnosti odjela,

- prati zakone i druge propise iz oblasti JLS, predlaže donošenje akata, te upoznaje Općinskog načelnika i pročelnika sa zakonskim propisima bitnim za donošenje odluka iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave,

- vodi sve upravne postupke i rješava sve upravne i ostale predmete iz nadležnosti JUO koji nisu izrijekom stavljeni u nadležnost nekog drugog službenika,

-  provodi imovinsko – pravne postupke, ovršne postupke, te  priprema žalbe u postupcima javne nabave,

- predstavlja Općinu u sudskim, upravnim i drugim postupcima pred nadležnim tijelima,

- brine i koordinira o poslovima zaštite i spašavanja

- pomaže predsjedniku i potpredsjedniku Općinskog vijeća, Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika, te članovima radnih tijela u savjetodavnom i stručnom svojstvu te ih upozorava na kršenje pozitivnih propisa RH i međunarodnih ugovora,

- pomaže predsjedniku vijeća u pripremi sjednica, sastavljanju dnevnog reda, sastavljanju akata, zakazivanju sjednica, te objavi odluka i ostalih akata Vijeća i Općinskog načelnika,

- sudjeluje u radu sjednica Općinskog Vijeća,

- obavlja poslove vezane za izbore i referendume,

- priprema nacrte temeljnih akata mjesnih odbora i prati njihovu usklađenost sa Zakonom  i  Statutom Općine,

- nadzire rad mjesnih odbora i pomaže im u savjetodavnom smislu,

- ustrojava katalog informacija Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela, te komunicira s  medijima,

-obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima

 

 

I.

Viši

rukovoditelj

-

2.

3.

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i europske integracije

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomije

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

-  obavlja poslove iz oblasti gospodarstva, turizma, poljoprivrede, industrije, obrtništva i sl.,

- priprema nacrte prijedloga općinskih akata iz djelokruga svojih poslova te ista obrazlaže pred općinskim tijelima,

- provodi postupke javne nabave,

- prati evidencije svih pravnih i fizičkih osoba iz općinskog gospodarstva,
- temeljem utvrđenog stanja predlaže poboljšanje uvjeta za poslovanje, čime bi se omogućio  daljnji gospodarstveni razvitak,
- promiče općinske gospodarske potencijale u Hrvatskoj i inozemstvu,
- prati okolnosti, te utvrđuje i zastupa interese Općine u gospodarskim odnosima,
- u ostvarivanju poslova iz svog djelokruga surađuje državnim institucijama, turističkim zajednicama, bankama, trgovačkim društvima, obrtnicima i ostalim udrugama i institucijama  u domeni  gospodarstva i financija s područja Općine i Karlovačke županije,
- koordinira lokalne i nacionalne programe gospodarskoga razvitka, poglavito malog i   srednjeg poduzetništva,
- posebno prati i analizira poslovanje trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Općine, 

- koordinira projekte iz područja europskih integracija,

- prati provedbu projekata i usvojenih sporazuma iz područja europskih integracija i suradnje Općine s

institucijama i tijelima,

- predlaže modele unapređenja suradnje JLS i županija iz programa europskih integracija,

- radi na planiranju, pripremi i provođenju projekata,
-obavlja  i druge poslove po nalogu pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima

 

1

II.

Viši stručni suradnik

-

6.

4.

Stručni suradnik za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i graditeljstvo

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske struke

- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

-  obavlja poslove iz oblasti prostornog planiranja, zaštite okoliša i graditeljstva, te surađuje u izradi nacrta akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja,  zaštite okoliša i graditeljstva,

- vodi evidencije o pokretninama i nekretninama u vlasništvu Općine,

- vodi evidenciju obveznika komunalnog doprinosa, vodi upravne postupke i donosi rješenja o obvezi komunalnog doprinosa, re donosi rješenja o komunalnoj naknadi,

- u suradnji s mjesnim odborima predlaže Planove održavanja komunalne infrastrukture prema prioritetima, prima dojave o kvarovima i primjedbe na rad izvršitelja ili koncesionara od građana i komunalnog redara te organizira otklanjanje istih,

- vodi postupke vezane za donošenje prostorno planske dokumentacije,

- priprema nacrte prijedloga općinskih akata iz djelokruga svojih poslova,

- prati stanje u prostoru i pripravlja i izrađuje potrebna izvješća i program mjera za unapređenje stanja u prostoru,
- pokreće postupak, usklađuje izradu i provodi postupak u donošenju izmjena i dopuna  postojećih i izradu novih dokumenata o prostornom uređenju  sukladno zakonu,
- prati stanje u prostoru Općine te usklađenost zahvata s važećom planskom i građevinskom dokumentacijom,    
- osigurava uvjete za provedbu programa održavanja i unapređenja posebno  zaštićenih dijelova prirode  na području Općine,
- čuva dokumentaciju o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je vlasništvo  Općine,
- sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha  rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša,
- surađuje s odgovornim tijelima Republike Hrvatske, Karlovačke županije, susjednih gradova i općina u pitanjima prostornog uređenja i zaštite  okoliša,
- obavlja i druge poslove iz područja  urbanizma,  prostornog uređenja i zaštite okoliša iz ovlasti Općine,

- rješava predmete iz područja gradnje i održavanja građevinskih objekata,

- proučava propise i prati stanje iz područja gradnje,

- priprema dokumentaciju za natječaj za projektiranje, gradnju i održavanje objekata,

- izrađuje program općinske infrastrukture,

- priprema dokumentaciju za ishođenje lokacijskih dozvola i potvrda glavnih projekata za općinske investicije,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima

 

1

III.

Stručni suradnik

-

8.

5.

Stručni suradnik za proračun i javnu nabavu

- sveučilišni prvostupnik  ili stručni prvostupnik ekonomije

- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

- priprema i izrađuje proračun Općine,

- provodi postupke javne nabave,

- prati propise iz područja knjigovodstva i proračuna,

- sastavlja financijska izvješća,

- vodi poslove knjigovodstva,

- prati prihode i rashode proračunskih sredstava te o istima izvješćuje Općinskog načelnika i pročelnika,

- prati financijsko stanje Općine i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti općinskog proračuna,
-obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima

 

 

1

III.

Stručni suradnik

-

8.

6.

Administrativni i računovodstveni referent

- srednja stručna sprema ekonomske struke

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

-  položen stručni ispit za djelatnika u pismohranama

- vrši sve administrativne poslove iz nadležnosti socijalne skrbi, suradnje s udrugama civilnog društva,

brige za mlade, šport i tehničku kulturu

- obavlja poslove obračuna i isplatu plaća i naknada službenicima i namještenicima te izradu svih financijskih izvješća vezanih za predmetne isplate,

- vrši obračun i isplatu naknada vijećnicima, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i ostalih tijela i povjerenstava, te izrađuje  sva financijska  izvješća ovih isplata,

-  vodi knjigu ulaznih računa te radi na praćenju obveza po ulaznim računima,

- vodi kontiranje računa,

- knjiži evidenciju osnovnih sredstava,

- vodi blagajničko poslovanje,

- vodi urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta upravnog postupka,       

- obavlja poslove prijema i otpreme pošte i upisivanje akata u propisane evidencije i vođenje tih evidencija sukladno uredskom poslovanju i arhiviranju,

- vrši prijam stranaka (podnesaka) i telefonskih poruka te arhiviranje dokumenata,

- vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica općinskog vijeća i radnih tijela, te javnih rasprava,

- sudjeluje u izradi Proračuna Općine kao i u izradi izmjena i dopuna Proračuna,

- naručuje i preuzima uredski materijal potreban za poslove uprave i o istom vodi potrebnu evidenciju,

- provodi postupke vezane za pravo na pristup informacijama,  postupke oko dodjele stipendija učenicima i studentima,

-obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima;

 

1

III.

Referent

-

11.

7.

Referent za naplatu općinskih prihoda

- srednja stručna sprema ekonomske struke

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

- radno vrijeme: 4 sata

- vodi evidenciju i ažurira obveznike komunalne naknade, naknade za uređenje voda, poreza na kuće za odmor i ostalih prihoda Općine, izdaje račune i uplatnice, prati izvršenje naplate, te obavlja sve administrativne poslove u svezi s navedenim,

- provodi prisilnu naplatu,

- izvješćuje i  sastavlja izvješće o izvršenju naplate te predlaže i obrazlaže pročelniku zahtjeve građana vezane uz utvrđene obveze,

- pomaže u pripremi potrebne dokumentacije u svrhu izdavanja rješenja o komunalnoj naknadi, rješenja o dodjeli grobnih mjesta, korištenju mrtvačnice, sve  u suradnji s koncesionarom za pružanje pogrebnih usluga, komunalnim trgovačkim društvom i komunalnim redarom,

- surađuje s komunalnim trgovačkim društvom na rješavanju vodoopskrbe u naseljima bez vodovodne mreže,

-obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima

 

1

III.

Referent

-

11.

8.

Referent – komunalni redar

- srednja stručna sprema ekonomskog ili tehničkog smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

- položen vozački ispit ''B'' kategorije

- obavlja poslove komunalnog redara sukladno Odluci o komunalnom redu i zakonskim propisima,

- prikuplja podatke o promjenama s terena te o istima izvješćuje pročelnika,

- sudjeluje u prikupljanju podataka za vođenje evidencije općinskih pokretnina i nekretnina i državnog poljoprivrednog zemljišta - priprema postupke prodaje, zakupa, koncesije istih,

- surađuje i koordinira u radu Općine i mjesnih odbora,

- vodi brigu o otklanjanju kvarova na javnoj rasvjeti, namještaju i opremi i daje prijedloge za njihovo otklanjanje,

- vodi poslove nabave komunalnih radova i nadgleda izvršenje istih s ugovornim izvršiteljem općinskim komunalnim trgovačkim društvom,

-obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima

 

1

III.

Referent

-

11.

9.

Spremač

- niža stručna sprema ili osnovna škola

 

- obavlja svakodnevne poslove čišćenja poslovnih prostorija - ureda,

- vrši čišćenje autobusnih stajališta, spomen obilježja, te zelenih  površina oko objekta Općine,

-vodi brigu o nabavi i racionalnom trošenju sredstava za čišćenje,

-vrši fotokopiranja i slaganja materijala za potrebe službenika Općine Rakovica,

-podiže poštu te vrši internu dostavu službene  pošte unutar naselja Rakovica,

-obavlja poslove domaćice,

-obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima

 

1

IV.

Namještenik II. potkategorije

2.

13.

 

 

 

 

                                                   

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj