Top Panel
Srijeda 02 Pro 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - NOVI (2010.) (GK┼Ż 36 10)

 

 

 

Na temelju ─Źlanka 53. i 53.a┬á Zakona o lokalnoj i podru─Źnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tuma─Źenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), ─Źlanka 4. stavka 3. Zakona o slu┼żbenicima i namje┼ítenicima u lokalnoj i podru─Źnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 86/08), te ─Źlanka 48. Statuta Op─çine Rakovica (''Glasnik Karlova─Źke ┼żupanije'' br. 21/09), na prijedlog pro─Źelnika Jedinstvenog upravnog odjela Op─çine Rakovica, op─çinski na─Źelnik Op─çine Rakovica dana 10.09.2010. godine donosi

 

     P   R   A   V   I   L  N   I  K 

o unutarnjem redu u Jedinstvenom upravnom odjelu Op─çine Rakovica

 
 

I.┬á OP─ćE ODREDBE

─îlanak 1.

Ovim se Pravilnikom ure─Ĺuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stru─Źni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvr┼íitelja i druga pitanja od zna─Źaja za rad upravnih tijela u skladu sa statutom i op─çim aktima Op─çine.

 

─îlanak 2.

Poslovi koji se obavljaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Op─çine Rakovica odre─Ĺeni su Zakonom, Statutom Op─çine Rakovica, Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Op─çine Rakovica (''Glasnik Karlova─Źke ┼żupanije'' br. 27/09 ÔÇô u daljnjem tekstu: Odluka) i drugim propisima.

 

─îlanak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u mu┼íkom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na mu┼íke i ┼żenske osobe.

U rje┼íenjima kojima se odlu─Źuje o pravima, obvezama i odgovornostima slu┼żbenika i namje┼ítenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu slu┼żbenika, odnosno namje┼ítenika raspore─Ĺenog na odnosno radno mjesto.

 

II. UPRAVLJANJE U SLU┼ŻBI

─îlanak 4.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela Op─çine Rakovica rukovodi pro─Źelnik┬á kojega temeljem javnog natje─Źaja imenuje op─çinski na─Źelnik.

Pro─Źelnik organizira i uskla─Ĺuje rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Za zakonitost i u─Źinkovitost rada Jedinstvenog upravnog odjela pro─Źelnik odgovara op─çinskom na─Źelniku.

U razdoblju od upra┼żnjenja radnog mjesta pro─Źelnika do imenovanja pro─Źelnika na na─Źin propisan zakonom, odnosno u razdoblju du┼że odsutnosti pro─Źelnika, op─çinski na─Źelnik imenovat ─çe privremenog pro─Źelnika Jedinstvenog upravnog odjela, ali isklju─Źivo iz reda slu┼żbenika Jedinstvenog upravnog odjela koji ispunjavaju uvjete za raspored na pro─Źelni─Źko mjesto.┬á┬á┬á

U razdoblju odsutnosti ili sprije─Źenosti pro─Źelnika Jedinstvenog upravnog odjela njegove poslove obavlja pomo─çnik pro─Źelnika, osim u slu─Źaju kad je imenovan privremeni pro─Źelnik.

 

─îlanak 5.

Godi┼ínji plan i program rada Jedinstvenog upravnog odjela donosi, uz prethodnu suglasnost op─çinskog na─Źelnika, pro─Źelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Godi┼ínji program rada sadr┼żi prikaz poslova i radnih zada─ça iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

Prijedlog godi┼ínjeg programa za sljede─çu kalendarsku godinu, pro─Źelnik dostavlja op─çinskom na─Źelniku najkasnije do 15. prosinca teku─çe godine.

Izvje┼í─çe o ostvarenju plana i programa za proteklu kalendarsku godinu izra─Ĺuje pro─Źelnik Jedinstvenog upravnog odjela i podnosi ga op─çinskom na─Źelniku na usvajanje najkasnije do 15. velja─Źe teku─çe godine.

Slu┼żbenici i namje┼ítenici Jedinstvenog upravnog odjela du┼żni su sudjelovati u izradi Plana i programa rada, te u izradi izvje┼í─ça vezano uz poslove i zada─çe koje izvr┼íavaju.

 

─îlanak 6.

Poslovi u Jedinstvenom upravnom odjelu raspore─Ĺuju se po grupama poslova i izvr┼íiteljima, sukladno sistematizaciji radih mjesta.

Izvanredni poslovi ili poslovi koji nisu u opisu i popisu poslova rje┼íavaju se raspodjelom izme─Ĺu slu┼żbenika i namje┼ítenika, koju raspodjelu odre─Ĺuje pro─Źelnik.

 

─îlanak 7.

Slu┼żbenici i namje┼ítenici op─çine du┼żni su pravovremeno i kvalitetno obavljati poslove i zada─çe sukladno zakonu i drugim propisima, op─çim aktima Op─çine Rakovica, Eti─Źkom kodeksu Jedinstvenog upravnog odjela Op─çine Rakovica, pravilima struke te uputama pro─Źelnika.

 

III. RASPORED NA RADNA MJESTA

 

─îlanak 8.

Sva prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja zna─Źajna za rad slu┼żbenika i namje┼ítenika Jedinstvenog upravnog odjela Op─çine Rakovica utvr─Ĺena su zakonima i drugim propisima, op─çim aktima Op─çine Rakovica te odredbama Pravilnika o radu lokalnih slu┼żbenika i namje┼ítenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Op─çine Rakovica.

 

─îlanak 9.

Slu┼żbenik i namje┼ítenik mo┼że biti raspore─Ĺen na upra┼żnjeno radno mjesto ako ispunjava op─çe uvjete za prijam u slu┼żbu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i podru─Źnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 74/10 ÔÇô u daljnjem tekstu: Uredba) i ovim Pravilnikom.

Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta slu┼żbenika je polo┼żen dr┼żavni stru─Źni ispit. Osoba bez polo┼żenoga dr┼żavnog stru─Źnog ispita mo┼że biti raspore─Ĺena pod pretpostavkama propisanim zakonom.

Obveza probnog rada utvr─Ĺuje se u skladu sa zakonom.

             

─îlanak 10.

Raspored slu┼żbenika i zasnivanje radnog odnosa namje┼ítenika u Jedinstvenom upravnom odjelu vr┼íi se prema odredbama zakona, te aktima Op─çinskog vije─ça i Op─çinskog na─Źelnika, samo u skladu s planom prijma u slu┼żbu utvr─Ĺenim u skladu sa Zakonom o slu┼żbenicima i namje┼ítenicima u lokalnoj i podru─Źnoj (regionalnoj) samoupravi, osim u slu─Źaju potrebe prijma u slu┼żbu na odre─Ĺeno vrijeme.

Prijedlog Plana prijma priprema pro─Źelnik.

Na temelju prijedloga iz stavka 2. ovog ─Źlanka, a vode─çi ra─Źuna o potrebama Jedinstvenog upravnog odjela i raspolo┼żivim financijskim sredstvima, Op─çinski na─Źelnik utvr─Ĺuje Plan prijma u slu┼żbu u Jedinstveni upravni odjel.

Plan prijma objavljuje se u ''Glasniku Karlova─Źke ┼żupanije''.

Op─çinski na─Źelnik daje prethodno odobrenje za popunu radnog mjesta prijmom slu┼żbenika u slu┼żbu, odnosno prijmom namje┼ítenika u radni odnos, u skladu s va┼że─çim planom prijma u slu┼żbu.

 

─îlanak 11.

Slu┼żbenici Jedinstvenog upravnog odjela primaju se u radni odnos na temelju javnog natje─Źaja, a namje┼ítenici na temelju oglasa.

Natje─Źaj se obvezno objavljuje u ''Narodnim novinama'' i web stranici Op─çine, a mo┼że se objaviti i na oglasnoj plo─Źi Op─çine i u dnevnom ili tjednom tisku.

Natje─Źaj provodi Povjerenstvo koje imenuje pro─Źelnik.

Natje─Źaj za imenovanje pro─Źelnika provodi Povjerenstvo koje imenuje Op─çinski na─Źelnik.

Povjerenstvo za provedbu natje─Źaja mora┬á imati neparan broj, a najmanje 3 (tri) ─Źlana.

Stru─Źnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natje─Źaja za prijam u slu┼żbu pru┼ża Jedinstveni upravni odjel Op─çine Rakovica.

 

─îlanak 12.

Stru─Źna sprema propisana ovim Pravilnikom za pojedina radna mjesta odre─Ĺuje se sukladno akademskim i stru─Źnim nazivima i akademskim stupnjevima propisanim┬á Zakonom o akademskim i stru─Źnim nazivima i akademskom stupnju.

 

─îlanak 13.

Osposobljenost za rad na ra─Źunalu, u smislu ovog Pravilnika, dokazuje se odgovaraju─çom javnom ispravom o osposobljenosti ili neposrednom provjerom znanja.

 

 

IV.  SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

─îlanak 14.

Sastavni dio ovog Pravilnika ─Źini Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, koja sadr┼żava popis radnih mjesta,┬á opis radnih mjesta i ┬ábroj izvr┼íitelja na pojedinome radnom mjestu.

Opis radnog mjesta sadr┼żi elemente propisane Uredbom.

 

─îlanak 15.

Kada je za obavljanje poslova pojedinoga radnog mjesta sistematizirano vi┼íe izvr┼íitelja, pro─Źelnik Jedinstvenog upravnog odjela raspore─Ĺuje obavljanje poslova radnog mjesta me─Ĺu slu┼żbenicima ili namje┼ítenicima raspore─Ĺenima na┬á odnosno radno mjesto, uzev┼íi u┬á obzir trenutne potrebe i prioritete slu┼żbe.

 

 

 V.  VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA

 

─îlanak 16.

U upravnom postupku postupa slu┼żbenik u opisu poslova kojeg je vo─Ĺenje tog postupka ili rje┼íavanje o upravnim stvarima.

Slu┼żbenik ovla┼íten za rje┼íavanje o upravnim stvarima ovla┼íten je i za vo─Ĺenje postupka koji prethodi rje┼íavanju upravne stvari.

Kada je slu┼żbenik u opisu poslova kojeg je vo─Ĺenje upravnog postupka ili rje┼íavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vo─Ĺenje postupka, odnosno rje┼íavanje upravne stvari nadle┼żan je pro─Źelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Ako nadle┼żnost za rje┼íavanje pojedine stvari nije odre─Ĺena zakonom, drugim propisom, niti ovim Pravilnikom, za rje┼íavanje upravne stvari nadle┼żan je pro─Źelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

 

VI.  RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

 

─îlanak 17.

Puno radno vrijeme slu┼żbenika i namje┼ítenika je 40 sati tjedno.

Tjedno radno vrijeme slu┼żbenika i namje┼ítenika Jedinstvenog upravnog odjela Op─çine Rakovica raspore─Ĺeno je na 5 (pet) radnih dana, od ponedjeljka do petka.

                                                                  

 Članak 18.

┬áRaspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga srodna pitanja odre─Ĺuje op─çinski na─Źelnik, nakon savjetovanja s pro─Źelnikom Jedinstvenog upravnog odjela.

Raspored termina rada sa strankama isti─Źe se na ulazu u sjedi┼íte op─çinske uprave te na web stranici Op─çine Rakovica.

 

─îlanak 19.

Na zgradama u kojima djeluje op─çinska uprava isti─Źu se nazivi upravnih tijela, u skladu s propisima o uredskom poslovanju.

U predvorju sjedi┼íta op─çinske uprave isti─Źe se raspored prostorija u zgradi.

Na vratima slu┼żbenih prostorija isti─Źu se osobna imena du┼żnosnika, slu┼żbenika i namje┼ítenika te naznaka poslova koje obavljaju.

 

─îlanak 20.

Podno┼íenje prigovora i pritu┼żbi gra─Ĺana osigurava se putem kutije za pritu┼żbe, odnosno usmeno na zapisnik preko slu┼żbenika za informiranje.┬á┬á┬á┬á┬á

 

 

VII.┬á┬á┬á┬á LAKE POVREDE SLU┼ŻBENE DU┼ŻNOSTI

 

─îlanak 21.

Osim lakih povreda slu┼żbene du┼żnosti propisanih zakonom, lake povrede slu┼żbene du┼żnosti su:

  1. kr┼íenje Eti─Źkog kodeksa Jedinstvenog upravnog odjela Op─çine Rakovica, osim kada su time ispunjena obilje┼żja neke od drugih povreda slu┼żbene du┼żnosti propisanih zakonom;
  2. osobito blagi slu─Źaj djela koje sadr┼żava obilje┼żja neke od te┼íkih povreda slu┼żbene du┼żnosti propisanih u ─Źlanku 46. to─Źkama 1., 2., 3., 6. i 11. Zakona o slu┼żbenicima i namje┼ítenicima u lokalnoj i podru─Źnoj (regionalnoj) samoupravi, ako osoba ovla┼ítena za pokretanje postupka zbog te┼íke povrede slu┼żbene du┼żnosti procijeni da nije svrhovito pokretati postupak zbog te┼íke povrede slu┼żbene du┼żnosti.

 

VIII. ┬áSTRU─îNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVR┼áAVANJE SLU┼ŻBENIKA I┬á

          NAMJEŠTENIKA

 

─îlanak 22.

Slu┼żbenici u Jedinstvenom upravnom odjelu Op─çine Rakovica imaju pravo i du┼żnost usavr┼íavati svoje stru─Źne sposobnosti i vje┼ítine radi br┼żeg i efikasnijeg obavljanja svojih poslova i radnih zadataka svog radnog mjesta i drugih poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

Stru─Źno osposobljavanje provodi se radi postizanja nivoa stru─Źnih djelatnika, a osobito radi upoznavanja s novim metodama rada i sredstvima koja se koriste u radu.

Slu┼żbenici u Op─çini Rakovica poticati ─çe se na trajno osposobljavanje i usavr┼íavanje putem te─Źajeva, seminara i ┼íkolovanja.

 

─îlanak 23.

Slu┼żbenik i namje┼ítenik za vrijeme stru─Źnog ili op─çeg ┼íkolovanja, osposobljavanja ili usavr┼íavanja na koje je upu─çen od strane Op─çine Rakovica ima pravo na pla─çeni dopust:┬á┬á

- za svaki ispit po predmetu 2 dana,

- za diplomski rad 5 dana.

Slu┼żbenik i namje┼ítenik za vrijeme stru─Źnog ili op─çeg ┼íkolovanja, osposobljavanja ili usavr┼íavanja za vlastite potrebe ima pravo na pla─çeni dopust:

- za svaki ispit po predmetu 1 dan,

- za diplomski rad 2 dana.      

Rje┼íenje o kori┼ítenju navedenih prava za slu┼żbenike i namje┼ítenike donosi pro─Źelnik Jedinstvenog upravnog odjela, a za pro─Źelnika op─çinski na─Źelnik.

 

 

IX.   GODIŠNJI ODMOR

─îlanak 24.

Slu┼żbenik i namje┼ítenik ima u svakoj kalendarskoj godini pravo na godi┼ínji odmor u trajanju od najmanje ─Źetiri tjedna, odnosno 20 radnih dana obzirom da je, sukladno ─Źlanku 17. stavku 2. ovog Pravilnika, radno vrijeme slu┼żbenika i namje┼ítenika Jedinstvenog upravnog odjela Op─çine Rakovica raspore─Ĺeno na 5 (pet) radnih dana, od ponedjeljka do petka.

Slu┼żbenik i namje┼ítenik stje─Źe pravo na godi┼ínji odmor kad navr┼íi 6 mjeseci neprekidnog rada.

Ništavan je sporazum o odricanju prava na godišnji odmor ili o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.

 

─îlanak 25.

Pri utvr─Ĺivanju trajanja godi┼ínjeg odmora ne ura─Źunavaju se subote, nedjelje, blagdani i neradni dani odre─Ĺeni zakonom.

Razdoblje privremene nesposobnosti za rad koje je utvrdio ovla┼íteni lije─Źnik ne ura─Źunava se u trajanje godi┼ínjeg odmora.

Za svako ostvarenje prava iz prethodnog stavka ovog ─Źlanka slu┼żbenik mora dostaviti dokaz o zdravstvenom stanju, odnosno invalidnosti ili rodni list djeteta.

 

─îlanak 26.

Godi┼ínji odmor od ─Źetiri tjedna, odnosno 20 radnih dana, uve─çava se prema pojedina─Źno odre─Ĺenim mjerilima u Pravilniku o radu lokalnih slu┼żbenika i namje┼ítenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Op─çine Rakovica.

Plan kori┼ítenja godi┼ínjeg odmora sastavlja pro─Źelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

 

XII┬á┬á┬á┬á┬á PRESTANAK SLU┼ŻBE

─îlanak 27.

Slu┼żbeniku i namje┼íteniku u Jedinstvenom upravnom odjelu prestaje slu┼żba:

 - sporazumom,

- istekom roka

- otkazom,

- po sili zakona,

- na drugi na─Źin propisan ┬áZakonom,

O prestanku slu┼żbe donosi se rje┼íenje u roku od osam dana od nastupa okolnosti koje su razlog za prestanak slu┼żbe.

 

XIII    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

─îlanak 28.

Slu┼żbenici i ┬ánamje┼ítenici zate─Źeni ┬áu┬á slu┼żbi, odnosno u┬á radnom odnosu, u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit ─çe raspore─Ĺeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima propisanima zakonom.

Slu┼żbenicima i namje┼ítenicima ─çe rje┼íenjem o rasporedu biti utvr─Ĺene obveze sadr┼żane ┬áu ┬árje┼íenjima ┬áo ┬árasporedu┬á va┼że─çima ┬ána ┬ádan ┬ástupanja ┬ána ┬ásnagu ┬áovog Pravilnika.

Kandidati za prijam u slu┼żbu, odnosno slu┼żbenici koji na dan rasporeda ne ispunjavaju uvjet za raspored na radno mjesto za koje je propisan stru─Źni ispit za slu┼żbenike u pismohrani, a ispunjava ostale uvjete za raspored, mogu biti primljene u slu┼żbu, odnosno raspore─Ĺene, uz uvjet da u roku od 12 mjeseci od dana rasporeda polo┼że stru─Źni ispit, u protivnom ─çe se prvog dana nakon isteka roka za polaganje ispita smatrati da odnosni slu┼żbenik vi┼íe ne ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto.

 

─îlanak 29.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje va┼żiti Pravilnik o unutarnjem ustroju i djelokrugu rada u Jedinstvenom upravnom odjelu Op─çine (''Glasnik Karlova─Źke ┼żupanije'' br. 33/06), Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutarnjem ustroju i djelokrugu rada u Jedinstvenom upravnom odjelu Op─çine Rakovica (''Glasnik Karlova─Źke ┼żupanije'' br. 34/07), Pravilnik o izmjeni pravilnika o unutarnjem ustroju i djelokrugu rada u Jedinstvenom upravnom odjelu Op─çine Rakovica┬á (''Glasnik Karlova─Źke ┼żupanije'' br. 28/09), te Pravilnik o izmjeni pravilnika o izmjeni pravilnika o unutarnjem ustroju i djelokrugu rada u Jedinstvenom upravnom odjelu Op─çine Rakovica┬á (''Glasnik Karlova─Źke ┼żupanije'' br. 35/09).

 

─îlanak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dono┼íenja, a objavit ─çe se u ''Glasniku Karlova─Źke ┼żupanije''.

 

KLASA:  110-01/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-1                   

Rakovica, 10.09.2010.               

OP─ćINSKI NA─îELNIK

Franjo  Franjković

Sve─Źana zastava

 

VIZIJA OP─ćINE RAKOVICA 2016.-2020.┬á
Vizija Op─çine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetni┼ítva kroz racionalno kori┼ítenje prora─Źunskih sredstava i optimalnim iskori┼ítavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga podru─Źja te pove─çao standard ┼żivljenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OP─ćINE RAKOVICA┬á2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OP─ćINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnja─Źar

Koncesionirani dimnja─Źar za op─çine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ─îI┼á─ćENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Podru─Źna ┼íkola bra─çe Pavli─ç, Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Mati─Źni ured

Mati─Źni ured Slunj - Mati─Źno podru─Źje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Dre┼żnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno dru┼ítvo Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lova─Źko dru┼ítvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bi─çani─ç, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lova─Źko dru┼ítvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjkovi─ç, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilje┼żni─Źki ured

Martina Naletili─ç, Trg Franje Tu─Ĺamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i ─Źetvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured ne─çe biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

┼ŻUPNIK

DON MATE KUJUND┼ŻI─ć

098/943-9363

 

OGLASNA PLO─îA

GROBLJA, UKOPI, MRTVA─îNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turisti─Źka zajednica

 

Razvojna agencija Karlova─Źke ┼żupanije

Radio Slunj