Top Panel
Utorak 26 Sij 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

UPU ─îatrnja - Odluka

 

 

Temeljem ─Źlanka 78. Zakona o prostornom ure─Ĺenju i gradnji (┬╗Narodne novine┬ź broj 76/07), Programa mjera za unapre─Ĺenje stanja u prostoru na podru─Źju Op─çine Rakovica za ─Źetverogodi┼ínje razdoblje od 2006. godine do 2010. godine , zahtjeva Hoteli Plitvice d.o.o. iz Zagreba, Palmoti─çeva 7 , ─Źlanka 24. Statuta Op─çine Rakovica (Glasnik karlova─Źke ┼żupanije 02/06), Op─çinsko poglavarstvo Op─çine Rakovica, na sjednici odr┼żanoj dana 13.03.2009 godine, donosi

 

ZAKLJU─îAK
o na─Źinu financiranja izrade Urbanisti─Źkog plana ure─Ĺenja turisti─Źko-ugostiteljske zone ─îatrnja 1

 

I.

Odobrava se izrada i utvr─Ĺuje na─Źin┬á financiranja izrade Urbanisti─Źkog plana ure─Ĺenja turisti─Źko-ugostiteljske zone ─îatrnja 1 (u nastavku: UPU ─îatrnja 1), radi osiguranja preduvjeta za gradnju turisti─Źko-ugostiteljskih objekata i sadr┼żaja u naselju ─îatrnja ┬ána podru─Źju op─çine Rakovica.

 

II.

Op─çina Rakovica suglasna je sa financiranjem izrade Urbanisti─Źkog plana ure─Ĺenja turisti─Źko-ugostiteljske zone ─îatrnja 1 od strane┬á investitora Hoteli Plitvice d.o.o. iz Zagreba, Palmoti─çeva 7, s kojima ─çe op─çina Rakovica, zastupana po na─Źelniku op─çine, sklopiti ugovor o izradi Urbanisti─Źkog plana ure─Ĺenja turisti─Źko-ugostiteljske zone ─îatrnja 1.

Nositelj izrade i provo─Ĺenja postupka dono┼íenja je op─çina Rakovica, a sve tro┼íkove pripreme potrebnih katastarskih podloga ┬ái izrade UPU-a snosi investitor Hoteli Plitvice d.o.o. koji ─çe izra─Ĺenu i usvojenu dokumentaciju predati u vlasni┼ítvo Op─çini Rakovica.

 

III.

Na osnovu ovog zaklju─Źka Jedinstveni upravni odjel op─çine Rakovica pripremiti ─çe prijedlog Odluke o izradi Urbanisti─Źkog plana ure─Ĺenja turisti─Źko-ugostiteljske zone ─îatrnja 1 op─çinskom vije─çu op─çine Rakovica, te ugovor o financiranju izrade UPU-a ─îatrnja 1.

 

IV.

Ovaj zaklju─Źak stupa na snagu danom dono┼íenja.

 

KLASA:350-02/09-01/01

URBROJ: 2133/16-09-1               

Rakovica,13.03.2009.  

 

PREDSJEDNIK OP─ćINSKOG POGLAVARSTVA:┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á

Franjo Franjkovi─ç

 

 

                             

Temeljem ─Źlanka 78. Zakona o prostornom ure─Ĺenju i gradnji (┬╗Narodne novine┬ź broj 76/07), Programa mjera za unapre─Ĺenje stanja u prostoru na podru─Źju Op─çine Rakovica za ─Źetverogodi┼ínje razdoblje od 2006. godine do 2010. godine i ─Źlanka 11.Statuta Op─çine Rakovica (Glasnik karlova─Źke ┼żupanije 02/06), Op─çinsko vije─çe Op─çine Rakovica, na sjednici odr┼żanoj dana 17.03. 2009 godine, donosi

 

ODLUKU
o izradi Urbanisti─Źkog plana ure─Ĺenja turisti─Źko-ugostiteljske zone ─îatrnja 1

 

─îlanak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanisti─Źkog plana ure─Ĺenja turisti─Źko-ugostiteljske zone ─îatrnja 1 (u nastavku: UPU ─îatrnja 1)

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ZONE ČATRNJA 1

 

─îlanak 2.

UPU-a ─îatrnja 1, na temelju Prostornog plana ure─Ĺenja Op─çine Rakovica (Glasnik karlova─Źke ┼żupanije br 30/05), u nastavku: PPUO Rakovica, detaljnije odre─Ĺuje prostorni razvoj podru─Źja obuhvata u naselju ─îatrnja s osnovom prostornih i funkcionalnih rje┼íenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina.

UPU ─îatrnja 1 se izra─Ĺuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom ure─Ĺenju i gradnji (┬╗Narodne novine┬ź broj 76/07) i Pravilnika o sadr┼żaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (┬╗Narodne novine┬ź broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. OBUHVAT UPU ─îATRNJA 1

─îlanak 3.

Prostorni obuhvat UPU ─îatrnja 1 utvr─Ĺen je PPUO Rakovica ,a obuhva─ça izdvojeno gra─Ĺevinsko podru─Źje ugostiteljsko turisti─Źke namjene planske oznake T1.

Površina obuhvata UPU Čatrnja 1 iznosi oko cca 30 hektara.

Granice obuhvata UPU ─îatrnja 1 u naselju ─îatrnja prikazane su na kartografskom izvodu iz PPUO Rakovica koji je sastavni dio ove Odluke.

 

III. OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU ─îATRNJA 1

 

─îlanak 4.

Temeljni dokument prostornog ure─Ĺenja na podru─Źju Op─çine Rakovica je PPUO Rakovica koji utvr─Ĺuje programske i prostorne postavke za UPU ─îatrnja 1 kao dokument prostornog ure─Ĺenja u┼żeg podru─Źja.

Podru─Źje obuhvata Plana je neizgra─Ĺeno, a interes ulaga─Źa za gradnju poslovnih ugostiteljsko-turisti─Źkih objekata i sadr┼żaja sve je ve─çi te je neophodno predvidjeti zonu i osigurati preduvjete za gradnju.

Zapadno od podru─Źja obuhvata Plana prolazi dr┼żavna cesta D1 , na koju se iz zone mo┼że ostvariti direktan pristup na javno prometnu povr┼íinu.

U zoni obuhvata nema izgra─Ĺene potrebne infrastrukture (prometnica,voda, struja, odvodnja). U blizini planirane zone nalazi se autokamp , stambeno naselje, te je ista u neposrednoj blizini NP Plitvi─Źka jezera.

 

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU ČATRNJA 1

 

─îlanak 5.

U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Op─çina Rakovica utvr─Ĺuje potrebu dono┼íenja UPU ─îatrnja 1 kojim se u skladu s PPUO Rakovica detaljnije odre─Ĺuje prostorni razvoj podru─Źja obuhvata s osnovom prostornih i funkcionalnih rje┼íenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina.

UPU ─îatrnja 1 u naselju ─îatrnja odre─Ĺuje :

- osnovu namjene površina

- razmještaj pojedinih djelatnosti u prostoru

- osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture

- mjere za za┼ítitu okoli┼ía, o─Źuvanje prirodnih-krajobraznih i kulturnih vrijednosti

- ure─Ĺenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih povr┼íina

- uvjete ure─Ĺenja i kori┼ítenja povr┼íina i gra─Ĺevina.

Programska polazišta UPU Čatrnja 1 temelje se na zakonskim odredbama i odredbama PPUO Rakovica.

 

─îlanak 6.

Programska polazi┼íta UPU ─îatrnja 1 temelje se na potrebi gradnje novih gra─Ĺevina ugostiteljsko turisti─Źke namjene s prate─çim sadr┼żajima.

Prostorno rješenje UPU Čatrnja 1 potrebno je temeljiti na:

- uva┼żavanju postoje─çih vrijednosti okolnog prostora koje je u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Plitvi─Źke jezera

- uskla─Ĺenju s dokumentom prostornog ure─Ĺenja vi┼íeg reda

- racionalnom i ekonomi─Źnom iskori┼ítenju prostora

- omogu─çavanju etapnosti gradnje

- zaštiti prirodnih vrijednosti.

V. POPIS POTREBNIH STRU─îNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU UPU ─îATRNJA 1

 

─îlanak 7.

Za potrebe izrade UPU ─îatrnja 1 osigurava se reambuliranu katastarsko-topografsku kartu u digitalnom obliku za podru─Źje obuhvata plana u mjerilu 1:1.000 s ucrtanim postoje─çim prometnicama i putevima, te visinskim prikazom terena.

Za potrebe izrade UPU ─îatrnja 1 nositelj izrade osigurava kori┼ítenje PPU Op─çine Rakovica kao va┼że─çi plan ┼íireg podru─Źja.

 

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

─îlanak 8.

Stru─Źne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade UPU ─îatrnja 1 iz podru─Źja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe odre─Ĺeni posebnim propisima pribavit ─çe se u skladu s odredbama ─Źlanka 79. Zakona o prostornom ure─Ĺenju i gradnji (┬╗Narodne novine┬ź broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi UPU-a.

Uvjete i mjere za┼ítite prirode za potrebe izrade UPU ─îatrnja 1 u ─îatrnji utvr─Ĺuje Ministarstvo kulture, Uprava za za┼ítitu prirode sukladno ─Źlanku 124. Zakona o za┼ítiti prirode (┬╗Narodne novine┬ź broj 70/05).

 

VII. VRSTA I NA─îIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJU─ćIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

 

─îlanak 9.

U skladu s odredbama ─Źlanka 17. Pravilnika o sadr┼żaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (┬╗Narodne novine┬ź broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) kartografski prikazi UPU ─îatrnja 1 je na katastarskom planu u mjerilu 1:2000.

Digitalnu topografsko-katastarsku kartu za potrebe izrade UPU ─îatrnja pribaviti ─çe investitor.

 

VII. POPIS TIJELA I OSOBA ODRE─ÉENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU UPU ─îatrnja 1 IZ PODRU─îJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ─ćE SUDJELOVATI U IZRADI UPU-a

 

─îlanak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz podru─Źja svog djelokruga za potrebe izrade UPU ─îatrnja 1 ─çe se zatra┼żiti od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu, Vraniczanyeva 4

- MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira 1, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA KARLOVA─îKE ┼ŻUPANIJE Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova za┼ítite i spa┼íavanja, Karlovac

- DR┼ŻAVNA UPRAVA ZA ZA┼áTITU I SPA┼áAVANJE, Podru─Źni ured Karlovac,

- URED DR┼ŻAVNE UPRAVE U KARLOVA─îKOJ ┼ŻUPANIJI, Slu┼żba za prostorno ure─Ĺenje, za┼ítitu okoli┼ía, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Kri┼żani─çeva 10, Karlovac

- URED DR┼ŻAVNE UPRAVE U KARLOVA─îKOJ ┼ŻUPANIJI, Slu┼żba za prostorno ure─Ĺenje, za┼ítitu okoli┼ía i graditeljstvo, Ispostava Slunj, Trg. Dr. F.Tu─Ĺmana 9

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, gra─Ĺenje i odr┼żavanje dr┼żavnih cesta, Sektor za strate┼íko planiranje, razvoj i studije Odjel za strate┼íko planiranje i razvoj, Von─Źinina 3, 10000 ZAGREB

- HRVATSKA POŠTA d.d. - POŠTANSKO SREDIŠTE RIJEKA, Korzo 13, 51000 RIJEKA

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

- HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

- UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

- ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 ZAGREB

- HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehni─Źku potporu, Slu┼żba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB

- HEP ELEKTROLIKA GOSPI─ć, Lipovska 30 53000 GOSPI─ć

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRU─îJE SLIVA, Kupa, Karlovac, Obala Ra─Źkog 4

- SPELEKOM  d.o.o. RAKOVICA, Rakovica 6, komunalno poduzeće

- ┬╗HRVATSKE ┼áUME┬ź d.o.o., UPRAVA ┼áUMA KARLOVAC, D.Trstenjaka 1 KARLOVAC

-TURIST─îKA ZAJEDNICA OP─ćINE RAKOVICA, Rakovica 6, 47245 RAKOVICA

- MO ─îATRNJA, predsjednik Mate Hodak, ─îatrnja 153,47246 DRE┼ŻNIK GRAD

 

VIII. ROK ZA IZRADU UPU ─îATRNJA 1

 

─îlanak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza UPU ─îatrnja 1:

- odabir izra─Ĺiva─Źa

- dostava zahtjeva izra─Ĺiva─Źu ┬áza izradu UPU ─îatrnja 1 (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najvi┼íe 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga UPU Čatrnja 1 za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga UPU Čatrnja 1 za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog UPU Čatrnja 1 - u trajanju od najviše 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta kona─Źnog prijedloga UPU ─îatrnja 1 - u roku od najvi┼íe 15 dana od prihva─çanja izvje┼í─ça o javnoj raspravi

- dostava mi┼íljenja tijela i osoba odre─Ĺenih posebnim propisima - u roku od najvi┼íe 30 dana

- izrada Kona─Źnog prijedloga UPU-a - u roku od najvi┼íe 15 dana od isteka roka za dobivanje mi┼íljenja tijela i osoba odre─Ĺenih posebnim propisima

- donošenje UPU -a - u roku od najviše 270 dana od završetka javne rasprave

Rok za pripremu zahtjeva za izradu UPU ─îatrnja 1 od strane tijela i osoba odre─Ĺenih posebnim propisima je najvi┼íe 30 dana.

 

IX. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA UPU ČATRNJA 1

 

─îlanak 12.

Do dono┼íenja UPU ─îatrnja 1 nisu mogu─çi zahvati u prostoru, odnosno gra─Ĺenje novih gra─Ĺevina.

 

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU ─îATRNJA 1

 

─îlanak 13.

Na temelju Zaklju─Źka Op─çinskog poglavarstva Op─çine Rakovica ┬áKlasa: 350-02/09-01/01, Ur. broj: 2133716-09-1 od 13.03.2009 godine sve tro┼íkove izrade UPU ─îatrnja 1 snosi investitor ┬áHOTELI PLITVICE d.o.o. iz Zagreba s kojim ─çe op─çina Rakovica sklopiti ugovor o financiranju izrade UPU-─îatrnja1.

 

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

─îlanak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz ─Źlanka 3. tijelima i osobama odre─Ĺenim posebnim propisima ,a navedenim ─Źlankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upu─çuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu UPU ─îatrnja 1.

Rok dostave zahtjeva odre─Ĺen je ─Źlankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, odre─Ĺeni posebnim propisima (─Źlanak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u odre─Ĺenom roku, smatrat ─çe se da ih nemaju. U tom slu─Źaju moraju se, u izradi i dono┼íenju UPU ─îatrnja 1, po┼ítivati uvjeti koje za sadr┼żaj prostornog plana odre─Ĺuju odgovaraju─çi va┼że─çi propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz ─Źlanka 3. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu za┼ítite okoli┼ía, prostornog ure─Ĺenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanisti─Źkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

 

─îlanak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku karlova─Źke ┼żupanije.

 

Klasa:350-02/09-01/01

Urbroj: 2133716-09-2

Rakovica, 17.03.2009.

 

OP─ćINSKO VIJE─ćE OP─ćINE RAKOVICA

Predsjednik

 Nikola Magdić dipl.ing.šum.

Sve─Źana zastava

 

VIZIJA OP─ćINE RAKOVICA 2016.-2020.┬á
Vizija Op─çine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetni┼ítva kroz racionalno kori┼ítenje prora─Źunskih sredstava i optimalnim iskori┼ítavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga podru─Źja te pove─çao standard ┼żivljenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OP─ćINE RAKOVICA┬á2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OP─ćINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnja─Źar

Koncesionirani dimnja─Źar za op─çine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ─îI┼á─ćENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Podru─Źna ┼íkola bra─çe Pavli─ç, Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Mati─Źni ured

Mati─Źni ured Slunj - Mati─Źno podru─Źje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Dre┼żnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno dru┼ítvo Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lova─Źko dru┼ítvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bi─çani─ç, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lova─Źko dru┼ítvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjkovi─ç, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilje┼żni─Źki ured

Martina Naletili─ç, Trg Franje Tu─Ĺamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i ─Źetvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured ne─çe biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

┼ŻUPNIK

DON MATE KUJUND┼ŻI─ć

098/943-9363

 

OGLASNA PLO─îA

GROBLJA, UKOPI, MRTVA─îNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turisti─Źka zajednica

 

Razvojna agencija Karlova─Źke ┼żupanije

Radio Slunj