Top Panel
Subota 15 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice

 

          Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka Ustavnog suda, 22/00 - Odluka Ustavnog suda, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06 i 141/06), te na osnovu članka 24. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 2/06), Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 37. sjenici održanoj  09.04.2008. godine donosi:

 O D L U K U

 

o cijeni i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovica

 

Članak 1.

          Ovom Odlukom utvrđuje se cijena po 1 m2 građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Rakovica, uvjeti prodaje i korištenje ostvarenih sredstava.

 

Članak 2.

          Zemljište koje je Prostorno planskom dokumentacijom predviđeno kao građevinsko, a u vlasništvu je općine Rakovica, odlukom Općinskog poglavarstva o prodaji, uz prethodno mišljenje Općinskog vijeća, može se javnim natječajem objavljenim u dnevnom tisku  i na oglasnoj ploči Općine prodati zainteresiranim kupcima.

          Cijena građevinskog zemljišta utvrđuje se po 1 m2, namjeni i zoni.

 

 Članak 3.

          Za područje općine Rakovica određuje se početna cijena po budućoj namjeni predviđenoj Prostornim planom općine Rakovica, te zone za prodaju građevinskog zemljišta tako da:

          I. zonu čine nova naselja u  Grabovcu (zona 6, zona 9, područje iza autokampa i motela  do novog naselja Korita) s cijenom građevinskog zemljišta ovisno o namjeni i to:

-          za stambenu izgradnju od 105,00 kn / m2,

-          za stambeno-poslovnu izgradnju od 108,00 kn/m2,

-          za poslovnu izgradnju 111,00 kn/m2,

 

          II. zonu čine naselja Rakovica, Drežnik Grad, Drežničko Selište, Čatrnja, Oštarski Stanovi, novo naselje Korita i Irinovac s cijenom građevinskog zemljišta ovisno o namjeni:

-          za stambenu izgradnju od 80,00 kn/m2,

-          za stambeno-poslovnu izgradnju od 81,00 kn/m2,

-          za poslovnu izgradnju od 84,00 kn/m2,

 

          III. zonu čine sva ostala naselja  s cijenom građevinskog zemljišta namijenjenog za

-          za stambenu izgradnju od  47,00 kn/m2

-          za stambeno poslovnu od  48,00 kn/m2

-          za poslovnu izgradnju od 51,00 kn/m2.

 

Članak 4.

          Pravo prvokupa općinskog građevinskog zemljišta u natječajnom postupku ima fizička osoba kojoj je isto potrebno za ishođenje akta o građenju u svrhu proširenja postojeće građevne parcele ukoliko kućanstvo kao vlasnik dokaže da od prije nema dovoljno veliku parcelu, a naslanja se na općinsko zemljište. U takvom opravdanom zahtjevu Poglavarstvo pojedinačno razmatra zahtjev, te odobrava minimalne površine za  cjelovito formiranje građevinske parcele, pri čemu se mora voditi računa da se istim ne narušava prostorna koncepcija susjednog prostora.

          Cijena zemljišta utvrđena člankom 3. ove Odluke  umanjuje se za 50 %.

          Uplata utvrđenog iznosa za ovakvu prodaju može se uplatiti u najviše 6 rata.

          Odredbe ovog članka primjenjuju se samo na zatečena, devijantna stanja.

                       

Članak 6.

         Uplata utvrđenog iznosa određenog građevinskog zemljišta iz članka 3. ove Odluke može se uplatiti na načina da se:

            -iznosi do 50.000,00 kn uplaćuju do najviše 6 rata,

            -iznosi veći od 50.000,00 kn uplaćuju se u najviše 12 rata.

 

 Članak 7.

         Općina Rakovica dužna je građevinsko zemljište prije raspisivanja natječaja za prodaju  iskolčiti i označiti.

                       

Članak 8.

          Sredstva ostvarena prodajom građevinskog zemljišta uplaćuju se u Proračun općine Rakovica te čine njezin prihod, a koristit će se za:

-          izradu prostorno planske dokumentacije

-          kupnju građevinskog zemljišta i objekata

-          za radove iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture vezanih za gradnju prometnica, vodovodne i kanalizacijske mreže

-          za radove iz članka 7. ove Odluke

-          za imovinsko pravne postupke oko uknjižbe vlasništva i uvođenja u posjed građevinskog zemljišta

-          za izgradnju javnih objekata.

 

 Članak 9.

          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku karlovačke županije''.

                                                                      

Članak 10.

          Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o  cijeni i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovica, Klasa: 944-09/02-01/02 od 17.05.2002. godine.

                                              

 

Klasa: 021-05/08-01/05

Ur.broj: 2133/16-08-6                       

Rakovica, 09.04.2008.                                         

 

                                                                                                                                                                                                               OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA 

                                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                           Nikola Magdić, dip.ing.šum.

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj