Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj ­­­­­18. sjednici održanoj 22.12.2010. godine donosi

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom vrše se izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 04/10 i 41/10), te  se definiraju  poslovi održavanja i obavljanja komunalnih djelatnosti koji se financiraju iz komunalne naknade.

 

Članak 2.

 

            U članku  2. Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 04/10 i 41/10) mijenja se:

 

Točka  2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE  U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH      POVRŠINA

u stavku 6. dio koji glasi: 71.000,00 kn, u novi koji sada glasi : 121.000,00 kn

u stavku 7. dio koji glasi: 43.000,00 kn, u novi koji glasi 107.000,00 kn

u stavku 10. dio koji glasi: 35.000,00 kn, u novi koji glasi: 17.000,00 kn

u stavku 11. dio koji glasi: 211.000,00 kn,  u novi koji sada glasi : 307.000,00 kn.

 

Točka 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

u stavku 5. dio koji glasi: 30.000,00 kn u  novi koji sada glasi : 20.000,00 kn  i dio koji glasi: 70.000,00 kn u novi koji glasi: 75.000,00 kn  

u stavku 8. dio koji glasi: 141.000,00 kn u novi koji sada glasi: 136.000,00 kn.

 

Točka 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

            -u točki 2.

      stavku 2. dio koji glasi: 245.000,00 kn  u novi koji sad glasi : 290.000,00 kn

      stavku 3. dio koji glasi: 35.000,00 kn  u novi koji sada glasi: 30.000,00 kn

      stavku 8. dio koji glasi: 665.000,00 kn u novi koji sada glasi 705.000,00 kn.

 

Točka 5. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

      stavku 6. dio koji glasi: 103.000,00 kn  u novi koji sada glasi: 63.000,00 kn.

 

Točka 6. JAVNA RASVJETA

u stavku 2. dio koji glasi: 500.000,00 kn u novi koji sada glasi: ukupno 460.000,00 kn.

 

Točka 7. REDOVAN RAD DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA I ODRŽAVANJE OBJEKATA

mijenjaju  se stavak 2 i 3 te  sada glase:

Za obavljanje djelatnosti Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz komunalne naknade izdvajaju se sredstva:

- za redovan rad DVD Rakovica   u iznosu od 117.000,00 kn kroz tekuću donaciju sa pozicije Proračuna br. 110, te 141.000,00 kn za uređenje i opremanje doma sa pozicije 119 Proračuna

-- za redovan rad DVD Drežnik Grad    u iznosu od 72.000,00 kn kroz tekuću donaciju sa pozicije Proračuna br. 113, te  44.000,00 kn za uređenje i opremanje doma sa pozicije 120 Proračuna

Za obavljanje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava planira se izdvojiti iz  sredstava komunalne naknade ukupno 374.000,00 kn.

 

Članak 3.

 

U članku 3. Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010 godini mijenja se stavak 2 koji sada glasi:

 

''Prikaz radova i planiranih financijskih sredstava za radove iz članka 2. ovog Programa:

_______________________________________________________________________

    Predviđeni radovi                                    Iz komunalne                                                           

                                                                            naknade                  

_______________________________________________________________________

1.Odvodnja atmosf.

    voda                                                                      -                                 

_______________________________________________________________________                       

2. Održavanje čist.

    u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje

    javnih površina                                           307.000,00                                                                                                                                    

3. Održavanje javnih                           

   površina                                                      136.000,00

_______________________________________________________________________

4. Održavanje nerazv.

    cesta                                                          705.000,00                                                                                                  

_______________________________________________________________________

5. Održavanje groblja                                       63.000,00                                                              _______________________________________________________________________

6. Javna rasvjeta                                            460.000,00                                       

_______________________________________________________________________

 

7. Redovan rad DVD-a                                   374.000,00

_______________________________________________________________________

8. Školstvo i zdravstvo                                  101.000,00

_______________________________________________________________________                

9.Radovi u mjesnim odborima                         27.347,00

 

                                     UKUPNO:                        2.173.347,00  kn iz  komunalne naknade''                      

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".

 

KLASA: 363-02/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-3

Rakovica, 22.12.2010.

                                                                                             

                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                Zoran Luketić, bacc.oec.

Na osnovu članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99,57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), te članka 23. Statuta Općine Rakovica  (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 18. sjednici održanoj dana 22.12. 2010. godine donijelo je

 

 O D L U KU

o izmjeni i dopuni

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine

 

Članak 1.

.

Ovim Programom vrše se izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 04/10 i 41/10), te  se istim definiraju  radovi, sredstva i izvori sredstva za realizaciju programa.

 

Članak 2.

 

            Mijenja se  članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010 godine (Glasnik Karlovačke županije br. 04/2010), te sada glasi:

 

            ''Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva vezani za građenje objekata, nabavu uređaja i opreme komunalne infrastrukture na području općine Rakovica u 2010. godini.

 

 1. 1.      GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planiraju se radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurali bi se iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županija, turističke zajednice, donacije i sl.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                                     Izvori  financiranja

 

                                                                              Kom. doprinos                              Proračun općine                                                    Ostali 

                                                                                           (Ministarstva,Karlov. Žup., TZ    Rakovica i dr.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1.Javne površine

                                                                                               

Projektna dokumentacija autobusnih stajališta              21.000,00 kn                                 6.500,00 kn                                                                                                  

                                                                                                                                                                                         

Vrijednost investicije : 27.500,00 kn

__________________________________________________________________________________________________________________________                                              

2.Nerazvrstane ceste:    

 Izgradnja ulazne prometnice u

Poduzet. zonu Grabovac                                                                                   5.000,00 kn               Županijski pror. 41.200,00 kn + 117.000,00 Drž. pror.

 

Kapitalna donacija za put do Baraćevih spilja                                                       34.100,00 kn                                                                                                                                                           

Prometnice unutar  Poduzetničke

zone Grabovac                                                                         111.000,00+ 7.500,00 + 76.600,00kn                      Državni proračun   347.000,00 kn

 

Geodetski elaborati i usluge                                                                           5.000,00 + 6.500,00 kn                        

                                                                     

Modernizacija prometnica –asfaltiranje                                     6.000,00+12.000,00+5.800,00 kn                            Županijski proračun 50.000,00 kn

                                                                                                       

 

Vrijednost investicija: 824.700,00

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Izrada planova uređenja groblja

-DPU Rakovica                                                                                                          12.500,00 kn

-DPU Drežnik Grad                                                                                                                                       Općina Plitvička Jezera 30.000,00 kn

Geodetsko katastarski elaborati                                                                         10.000,00 kn                             Općina Plitvička Jezera 10.000,00 kn

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vrijednost investicije: 62.500,000 kn

____________________________________________________________________________________________________________________________________________                           

4. Javna rasvjeta

Izgradnja NN mreže i javne rasvjete u Poduz.

zoni Grabovac                                                              12.000,00 kn                       150.000,00 kn                        Državni proračun  36.000,00 kn                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                             

Vrijednost investicije: 198.000,00 kn 

_______________________________________________________________________________________________________________________________        

 

 

 1. 2.      GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                             Izvori financiranja

 

                                                   Komun.usluge                               Proračun i Koncesije               Ostali izvori: (Ministarstva,

                                                                                        naknada za priključak                                                                   Fondovi, Hrvatske vode i drugi)                                                                                                                                                                                                                                         _______________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

Kapitalna pomoć Spelekomu d.o.o. za

projektiranje vodovoda                                                   8.000,00 kn                                                                                                                 

                                                                                  

Ukupna vrijednost investicije: 8.000,00          

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

KANALIZACIJSKA MREŽA

Kapitalna pomoć Spelekomu za sustav kanalizacije                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                       

 Vrijednost investicije:  0  kn                                    

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, proračuna općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              Izvori financiranja                     

       Ostali izvori(Ministartva

Opis radova                                                                         Komun. usluge                     Proračun i Koncesije                             Fondovi, Županija i  dr.)                                         

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Prijevoz školske djece                                       -                                

Vrijednost investicije:  0 kn     

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                         

2.Održavanje čistoće

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva

-sufinanciranje troškova nabave

vozila komunalnom poduzeću

Spelekom za skupljanje

komunalnog otpada                                                                                                   120.000,00 kn

                                                                                   

Vrijednost investicije : 120.000,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun.

   otpada

Uređenje i izgradnja  deponije Ćuić Brdo                                                               121.000,00+59.000,00+52.000,00 kn                                                

                                                                                                                                                                               

Vrijednost investicije:.231.000,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                   

 

4. Tržnice na malo

Izgradnja otvorene tržnice-vanjski štandovi u

Poduzetničkoj zoni Grabovac                                                                                       9.000,00 kn                                                                                                                           

Vrijednost investicije:  9.000,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO =1.444.700,00 kn

                                  

 

                                  

                                                                                  Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".

 

KLASA: 363-02/10-01/02

URBROJ: 2133/16-10-3

Rakovica, 22.12. 2010.

 

                                                                                                                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.

Na temelju  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  (''Narodne novine'', br.  47/90, 27/93 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik  Karlovačke županije'', br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 18. sjednici održanoj dana 22.12.2010. godine donosi

 

ODLUKU

o izmjeni

Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica  za 2010 godinu

 

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom vrše se izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica  za 2010 godinu radi usklađenja istog sa osiguranim sredstvima po izvršenim izmjenama i dopunama Proračuna općine Rakovica za 2010. godinu.

 

Članak 2.

 

Mijenja se članak 2. Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu i sada glasi:

           

''Prikaz planiranih sredstva za pojedina područja kulturnih djelatnosti  daju se slijedećim tabelarnim prikazom - Plan raspodjele sredstava u 2010 godini:

 

Djelatnost i korisnik/organizator

Naziv programa

Iznos i način financiranja-plaćanja

Pozicija proračuna

 1. 1.       GLAZBENA I GLAZBENO SCENSKA

 

 

 

 

KUD  Izvor, Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica

Redovan rad i odlasci na manifestacije kulturno umjetničkih skupina

11.250,00 kn

Tromjesečno u toku godine

 

187

Glazbene  manifestacije  povodom:   Dana općine Rakovica, proslave blagdana Sv. Antuna i proslava Sv. Jelene

Organizator –OPĆINA RAKOVICA

 

Srednja škola Slunj

 

 

 

Dan općine Rakovica 05.08.2010.

Blagdan Sv. Antuna 13.06.2010.

Proslava blagdana  Sv. Jelene  18.08. 2010. Ostale nespom. priredbe i manifestacije

 

Organiziranja maturalne

zabave

37.700,00 kn

Podmirenje troškova manifestacija po računima  ili ugovorima

 

 

 

 

 

 

 

2.000,00 kn za maturalnu zabavu –tekuća donacija

 

188-191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

 

 

 1. 2.      DRAMSKA UMJETNOST,FILM,KINEMATOGRAFIJA

 

 

 

Osnovna škola Eugen Kvaternik  i Društvo Naša djeca

-nastup dramskih skupina za školske proslave

Proslava Sv. Nikole

6.000,00 kn za nabavu dječjih darova

 

272

 

 1. 3.      KNJIGA I NAKNADNIŠTVO

 

 

 

Osnovna škola „Eugen Kvaternik“ ,Rakovica

Nabava opreme i knjižnog fonda knjižnice

5.000,00 kn uplatom po ispostavljenoj ponudi

141

 1. 4.      LIKOVNA UMJETNOST

 

 

 

 Društvo naša djeca

 

Likovne radionice  i rad  udruge, te izleti

6.000,00  kn tromjesečnim uplatama tek.donacije

280

 

 

 

 1. 5.      NOVE MEDIJSKE KULTURE I MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

 

 

 

 1. 6.      MUZEJSKA DJELATNOST

 

 

 

Općina Rakovica-Rekonstrukcija kule starog grada Drežnik

Sanacija kule u muzejski prostor i vidikovac

221.000,00 kn

Troškovi -radovi na osnovu ugovora  s izvođačem

194

195

                         SVE UKUPNO:

 

288.950,00 kn

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".

 

KLASA: 612-01/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-4

Rakovica, 22.12.2010.                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                          Zoran Luketić,  bacc.oec.

Na osnovu članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj ­­­­­17. sjednici održanoj 04.11.2010. godine donosi

 

 O D L U KU

o izmjeni i dopuni

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine

 

 

 

Članak 1.

Ovim Programom vrše se izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010 godine (Glasnik Karlovačke županije br. 04/2010), te  se istim definiraju  radovi, sredstva i izvori sredstva za realizaciju programa.

 

Članak 2.

 

            Mijenja se  članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine (Glasnik Karlovačke županije br. 04/2010), te sada glasi:

                                                                                                                        

''Članak 2.

 

            Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva vezani za građenje objekata, nabavu uređaja  i opreme komunalne infrastrukture na području Općine Rakovica u 2010. godini.

 

  1. GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planiraju se radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurali bi se iz sredstava komunalnog doprinosa, Proračuna Općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županija, turističke zajednice, donacije i sl.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                                     Izvori  financiranja

 

                                                                                     Kom. doprinos                   Proračun općine                                                                      Ostali 

                                                                                                          (Ministarstva, Karlov. Žup., TZ Rakovica i dr.)

________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

1. Javne površine

                                                                                               

Informativne table za naselja                                                                              50.000,00 kn

 

Izgradnja nogostupa Oštarski Stanovi- Rakovica            20.000,00 kn                                                                  IPA prog. 607.000,00 kn + 188.000,00 kn Drž. proračun

Izgradnja nogostupa Grabovac                                                                                                                          IPA prog. 1.080.000,00 kn +300.000,00 kn Drž. proračun

Izgradnja nogostupa Selište Drežničko                                                                    100.000,00 kn                              IPA prog. 372.000,00 kn +  24.000,00 kn Državni proračun

                                                                                                           

Projektna dokumentacija autobusnih stajališta                                                            20.000,00 kn                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                         

Vrijednost investicije : 2.761.000,00 kn

__________________________________________________________________________________________________________________________                                              

2.Nerazvrstane ceste:     

 Izgradnja ulazne prometnice u

Poduzet. zonu Grabovac                                                                                   5.000,00 kn                      Županijski pror. 65.000,00 kn + 117.000,00 Državi pror.

                                                                                                                                                                     + 560.000,00 IPA program

Prometnice unutar  Poduzetničke

zone Grabovac                                                                                                90.000,00kn                      Državni proračun   973.000,00 kn

Geodetski elaborati i usluge                                                                                 15.000,00 kn                       

Modernizacija prometnica – asfaltiranje                                                              80.000,00 kn

Izgradnja prometnica u građev. zonama                                                                                                        

Uređenje i sanacija deponije Ćuić Brdo –ceste                20.000,00 kn                                                                                                 

Izgradnja prometnica

 

Vrijednost investicija: 1.925.000,00kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Izrada planova uređenja groblja                                                                            25.000,00 kn                      Općina Plitvička Jezera 57.000,00 kn

Geodetsko katastarski elaborati                                                                            10.000,00 kn                     Općina Plitvička Jezera 10.000,00 kn

Uređenje groblja Drežnik Grad                                                                                                                    Općina Plitvička Jezera 33.000,00 kn

                                                                                                                                                                   

Vrijednost investicije: 135.000 kn

___________________________________________________________________________________________________________________________________________                            

4. Javna rasvjeta

Izgradnja NN mreže i javne rasvjete u Poduz.

zoni Grabovac                                                              12.000,00 kn                       150.000,00 kn                 IPA program 108.000,00 kn + Državni proračun                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            36.000,00 kn + Fond za zašt.okol. i energ. učink. 190.000,00 kn

Vrijednost investicije: 496.000,00 kn 

______________________________________________________________________________________________________________________________________          

 

 

 

2. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME

 

 

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, Proračuna Općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                             Izvori financiranja

 

                                                        Komun.usluge                               Proračun i Koncesije                                               Ostali izvori: (Ministartva,

                                                                                        naknada za priključak                                                                                       Fondovi , Hrvatske vode i drugi)                                                                                                                                                                                                                                       _____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

Kapitalna pomoć Speklekomu d.d. za

projektiranje vodovoda                                                 8.000,00 kn                                          10.000,00 kn                                                                                           

                                                                                  

Ukupna vrijednost investicije: 18.000,00          

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

KANALIZACIJSKA MREŽA

Kapitalna pomoć Spelekomu za sustav kanalizacije                                                                   20.000,00 kn

                                                                                                                                                                                                                                                       

 Vrijednost investicije:  20.000,00 kn                                    

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, Proračuna Općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              Izvori financiranja                      

       Ostali izvori (Ministartva

Opis radova                                                                         Komun. usluge                     Proračun i Koncesije                             Fondovi, Županija i  dr.)                                          

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Prijevoz školske djece                                                                        

Vrijednost investicije:  0 kn     

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                             

2.Održavanje čistoće

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva

-sufinanciranje troškova nabave

vozila komunalnom poduzeću

Spelekom za skupljanje

komunalnog otpada                                                                                                     120.000,00  kn

                                                                                   

Vrijednost investicije : 120.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun. otpada

Uređenje i izgradnja  deponije Ćuić Brdo                                                                      159.000,00 kn                            Fond za zaštitu okoliša i ener. učin. 1.000.000,00

                                                                                                                                                                               

Vrijednost investicije: 1.159.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                   

 

4. Tržnice na malo

Izgradnja otvorene tržnice-vanjski štandovi u

Poduzetničkoj zoni Grabovac                                                                                       9.000,00 kn                                                                                                                           

Vrijednost investicije:  9.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO =6.643.000,00 kn''

                                  

 

                                  

 

 

                                                                                  Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".

 

 

KLASA: 363-02/10-01/02

URBROJ: 2133/16-10-2

Rakovica, 04.11.2010.

                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj ­­­­­17. sjednici održanoj 04.11.2010. godine donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture

i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini

 

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom vrše se izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010 godini (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 04/2010), te  se definiraju  poslovi održavanja i obavljanja komunalnih djelatnosti koji se financiraju iz komunalne naknade.

 

Članak 2.

 

            Mijenja se  članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 04/2010), te sada glasi:

 

''Članak 2.

 

 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

Odvodnja oborinskih voda sa lokalnih nerazvrstanih prometnica vrši se kroz program Javnih radova Rakovica 2010. godine gdje se čiste i otkopavaju odvodni jarci. Veće aktivnosti na održavanju ili gradnji odvodnih kanala ili izgradnji upojnih bunara i šahtova vršiti će se kroz poslove održavanja prometnica ili izgradnje prometnica.

Za navedeno planira se izdvojiti iz komunalne naknade 0,0 kn .

 

 1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Održavanje čistoće na pješačkim stazama  kroz naselja Rakovica-Oštarski Stanovi, Drežnik Grad, Grabovac i Čatrnja- Selište Drežničko,  čišćenje i održavanje svih autobusnih nadstrešnica uz državnu, županijsku i lokalnu cestu, čišćenje sajmišta i parkirališta u Rakovici, Grabovcu  i  Drežnik Gradu  vrši se kroz program Javni radovi Rakovica 2010., te se za isto ne izdvajaju sredstva iz komunalne naknade izuzev većih  radova koji će se obaviti preko Spelekom d.o.o.

            Radovi održavanja čistoće po naseljima obavljati će se u proljeće najzad od travnja, te dalje jedan puta mjesečno u ljetnom periodu, a prema potrebi koju će utvrditi komunalni redar  i češće.

U zimskim uvjetima očistiti od snijega i osigurati prolaz i promet svim  pješačkim  stazama i parkirališnim  površinama u naseljima Rakovica, Drežnik Grad  i Grabovac.

      Na prostoru pješačkih staza naselja Grabovac uz postojeći TIC, u Rakovici kroz naselje uz državnu cestu, u Drežnik Gradu od škole do autobusnog ugibališta, te na ostalim  javnim površinama i uz pješačke prolaze po nalogu komunalnog redara  iste popuniti  koševima za smeće te ih jednom tjedno ili po potrebi dva puta u ljetnim mjesecima prazniti i odvoziti otpad.

Sve aktivnosti na održavanju čistoće (metenje, prikupljanje otpada i manji poslovi košnje)  u periodu od svibnja do studenog vršit će se kroz program Javni radovi Rakovica 2010.

Sanacija postojeće deponije Ćuić Brdo i uređenje iste kao deponije komunalnog otpada provoditi će se sukladno ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji osigurava 80 %,  a Općina 20 % ukupne investicije.  Općina Rakovica iz komunalne naknade osigurati će dio sredstva za sanaciju postojeće deponije u iznosu od 71.000,00 kn sa pozicije 218A Proračuna.

Sanacija divljih odlagališta ( u Jelovom Klancu, Čatrnji i Rakovičkom Selištu, te završetak sanacije u Oštarskim Stanovima) planira se zbog značajnih troškovničkih radova provesti iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz sufinanciranje općine sa 20 %, a Fonda sa 80%. Sredstva komunalne naknade utrošiti će se u iznosu od 43.000,00 kn sa pozicije 210 Proračuna. Radovi sanacija divljih deponija u Jelovom Klancu, Čatrnji i Rakovičkom Selištu izvršiti će se u toku 2011 kada se urede polja za deponiranje na glavnoj deponiji Ćuić Brdo.

Radi smanjenja troškova odvoza komunalnog otpada za kućanstva i pravne osobe s područja općine Rakovica osiguravaju se sredstva za subvenciju Spelekom-u d.o.o. za odvoz otpada u iznosu od 30.000,00 kn godišnje sa pozicije 214 .

Na područjima naselja i većih gospodarskih objekata planiraju se postaviti Zeleni otoci za selektirano prikupljanje stakla, papira i plastike, ukoliko se osiguraju sredstva sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sredstva općine u iznosu od 32.000,00 kn osiguravaju se na poziciji 208A .

Uklanjanje i zbrinjavanje životinja s javnih površina, te ostale usluge održavanja čistoće financirati će se u ukupnom iznosu od 35.000,00 kn sa pozicija 212 i 213 Proračuna Općine.

 

Usluge održavanja čistoće financiraju se iz komunalne naknade  u iznosu od 211.000,00 kn. 

 

 

 1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Redovito održavanje postojećih javnih površina  kroz, košnju trave, obrezivanje drvenastog raslinja, održavanje i sadnju novog ukrasnog raslinja i cvijeća na prostorima  uređenih javnih zelenih površina, te po naseljima u dogovoru s predstavnicima mjesnih odbora. Posebno hortikulturno uređenje i održavanje češće vršiti  na prostorima  sakralnih obilježja (križevi) ili spomenici na javnim površinama, uz objekte mrtvačnice u naseljima Drežnik Grad i Rakovica  na prostorima parkirališta i placa.

Na postojećim autobusnim  stajalištima održavati  nadstrešnice i podloge stajališta.

Prostor oko spomenika Eugenu Kvaterniku održavati redovnom košnjom i uređenjem  cvjetnjaka, te s uređenjem šetnice do vatrogasnog doma i dječjeg igrališta.

Postojeće sportske terene po naseljima  dopuniti  potrebnim sportskim napravama kao i napravama dječjeg igrališta u suradnji sa Sportskom udrugom i Društvom naša djeca.

            Pojedine zemljane ili makadamske  prometnice koje se manje koriste za promet već su postale biciklističke staze ili šetnice održavati kroz uklanjanje grmlja i raslinja s kolnika radi prohodnosti. Održavati prilazni put  i parkiralište do kupališta na Korani u naselju Selište Drežničko, te najmanje 2 puta u toku ljetnog perioda pokositi prostor oko kupališta i  postaviti i prazniti kante za smeće na parkiralištu. Na kupalištu u naselju Korana postaviti kante za otpatke u toku sezone kupanja, te iste redovno prazniti.

Za održavanje športskih igrališta osigurava se 30.000,00 kn sa pozicije 204 Proračuna Općine, a za održavanje javnih površina planira se utrošiti 70.000,00 kn sa pozicija 226-229  Proračuna Općine.

            Postojeće javne površine oko starog grada urediti kao odmorišta te urediti postojeći put do mlina na rijeci Korani (Cvebin mlin) kroz projekt IPA sa Turističkom zajednicom za što se osiguravaju sredstva Turističkoj zajednici u iznosu od 41.000,00 kn na poziciji 145 C Proračuna.

            Dio ovih aktivnosti planira se realizirati kroz  javne radove  uz sredstva Općine i Turističke zajednice općine, te Mjesne odbore kroz akcije stanovništva naselja.

 

Za navedene djelatnosti, radove  i nabavu materijala predviđa se financirati iz komunalne naknade  iznos od  141.000,00 kn.

 

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Postojeće prometnice kroz naselja potrebno je održavati i rekonstruirati  i to kroz  slijedeće radove:

 

1. održavanje živica na  općinskim  putovima

 - na općinskim putovima u cestovnom zemljištu kroz naselja ili neizgrađena područja, a koriste se za promet,potrebno je jednom godišnje  izvršiti sječu živica. Ovi radovi izvršit će se kroz program javni radovi Rakovica 2010. izuzev većih zahvata sječe.

 

2. sanacija i održavanje postojećih prometnica na dionicama makadamskih ili asfaltiranih prometnica po potrebi dva ili tri puta godišnje izvršiti nasipanje kamenim agregatom, zakrpati postojeća oštećenja asfalta ili bankina, te postaviti i održavati prometnu signalizaciju. Uz navedeno potrebno je predvidjeti i dio sredstava za popravke koji će se morati sanirati kao interventni popravci nastali  kao vododerine nakon velikih oborinama ili drugih sličnih  prirodnih djelovanja na prometnu infrastrukturu.

Sredstva se osiguravaju u iznosu od  245.000,00 kn na pozicijama 221,222 i 224 Proračuna Općine Rakovica.

Za održavanje postojećeg puta i parkirališta prema Baraćevim spiljama izdvojiti će se Javnoj ustanovi Rakovica 35.000,00 kn  sa pozicije 147 Proračuna Općine Rakovica.

U zimskom periodu organizirati čišćenje snijega na javnim prometnicama, autobusnim stanicama na lokalnim prometnicama, pješačkim stazama, te  posipanje pijeskom opasnih strmina i zavoja kroz sva naselja glavnim prometnicama sukladno Planu čišćenja snijega.

Sredstva za čišćenje snijega osiguravaju se u iznosu od 385.000,00 kn na poziciji 225 Proračuna općine Rakovica.

Za navedene djelatnosti planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 665.000,00 kn.

 

 1. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

 

Na području Općine Rakovica potrebno je vršiti redovno održavanje groblja u  naseljima, uz vršenje sječe samoniklog raslinja  i drveća u groblju, održavanju zasađenog  zelenila, redovnu košnju trave i odvozu i čišćenje smeća.

U grobljima Rakovica i Drežnik Grad potrebno je  postaviti zelenu ogradu oko groblja zasaditi  čemprese,te nasipati postojeće prohodne staze kamenim agregatom. U groblju Rakovica urediti kružnu prometnicu oko groblja.

U mrtvačnicama izvršiti krečenje prostorija,postaviti nove uređaje, izraditi novi odar u Rakovici, te zamijeniti ulazna vrata na rekonstruiranom dijelu dodatne prostorije za odar.

Način financiranja i određivanja  radova održavanja groblja i mrtvačnica definirat će se Ugovorom o održavanju groblja sa Spelekom d.o.o. koji će općinski načelnik ugovoriti sa Spelekom d.o.o. po uvođenju grobne naknade.

Dio radova na uređenju groblja i mrtvačnica izvršiti će se kroz program javnih radova.

Za navedeno planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 103.000,00 kn sa pozicija 256 i 257  Proračuna općine Rakovica.

 

 1. JAVNA RASVJETA

 

Na području Općine Rakovica gotovo sva naseljena naselja  (izuzev naselja  Broćanca, Ćuić Brdo, Brezovac, Kordunski Ljeskovac, Sadilovac  i dijela naselja Jelovog Klanca-Močila) opskrbljena  su javnom rasvjetom koju je u toku godine potrebno održavati kroz zamjenu dotrajale opreme istrošenih žarulja, te popunjavanjem novim ili ukidanjem pojedinih rasvjetnih tijela. Sukladno sredstvima potrebno je dograditi mrežu javne rasvjete uz javne prometne površine u dijelu ne osvijetljenih naselja, te u dijelu naselja gdje je  vršena novogradnja ili proširenje naselja. Uz navedeno predvidjeti troškove utroška električne energije za javnu rasvjetu.

 

Za obavljanje ove djelatnosti planira se izdvojiti iz  sredstava komunalne naknade ukupno 500.000,00 kn  sa pozicija 230 i 231 proračuna Općine.

 

 1. REDOVAN RAD DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA I ODRŽAVANJE OBJEKATA

 

Na području Općine Rakovica djeluju dva Dobrovoljna vatrogasna društva Rakovica i Drežnik Grad  koja sukladno zakonskoj obvezi istima se osiguravaju  sredstva za redovan rad iz kojih se financira  nabavu potrebne opreme kao i obnovu  ratom razrušenih vatrogasnih domova. Dio troškova za redovan rad i daljnje uređenje vatrogasnih domova osigurati će se iz sredstava komunalne  naknade.

            Za obavljanje djelatnosti Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz komunalne naknade izdvajaju se sredstva:

- za redovan rad DVD Rakovica   u iznosu od 87.500,00 kn kroz tekuću donaciju sa pozicije Proračuna br. 110, te 106.000,00 kn za uređenje i opremanje doma sa pozicije 119 Proračuna

- za redovan rad DVD Drežnik Grad u iznosu od 87.500,00 kn kroz tekuću donaciju sa pozicije Proračuna br. 113, te  54.000,00 kn za uređenje i opremanje doma sa pozicije 1120 Proračuna.

 

Za obavljanje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava planira se izdvojiti iz  sredstava komunalne naknade ukupno 335.000,00 kn.

 

 1. ODRŽAVANJE OBJEKATA ŠKOLSKOG I ZDRAVSTVENOG SADRŽAJA

 

Školski sadržaji

U toku 2010 godine OŠ Rakovica planira uređenje  školskog nogometnog igrališta u naselju Rakovica. Sredstva se osiguravaju u iznosu od 86.000,00 kn sa pozicije 205 Proračuna Općine.

 

Zdravstveni objekt

U naselju Rakovica planira se uređenje ulaza u objekt ambulante . Osigurava se 15.000,00 kn sa pozicije 269 Proračuna Općine.

Za održavanje objekata školskog i zdravstvenog sadržaja  planira se izdvojiti iz  sredstava komunalne naknade ukupno 101.000,00 kn.

 

 1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA  U NASELJIMA PREKO MJESNIH ODBORA

 

 

            U toku 2010 godine planira se kroz uključivanje stanovnika preko mjesnih odbora nabaviti materijal i dijelovi za tekuće održavanje javnih površina, igrališta, groblja i drugih objekata i površina u naseljima pojedinog mjesnog odbora. Sredstva se osiguravaju sukladno uplatama komunalne naknade u pojedinom mjesnom odboru, te će se po zahtjevu mjesnog odbora za iste nabaviti materijal, sadnice i sl., a sami mještani isto ugraditi ili održavati.

 

Sredstva su planirana na pozicijama 011, 013, 015, 017 i  019 u ukupnom iznosu od 27.347,00 kn.''

 

Članak 3.

 

            Za provođenje planiranih radova potrebna su dodatna financijska sredstva koja se predviđaju namiriti iz drugih izvora, a to su uz komunalnu naknadu, Proračun Općine Rakovica, Proračuna Karlovačke županije, sredstva Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Hrvatskih cesta, Turističke zajednice Općine Rakovica, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Općine Plitvička jezera i dr. programa, te učestvovanjem i  sufinanciranja samih građana.

Prikaz radova i planiranih financijskih sredstava za radove iz članka 2. ovog Programa:

 

_______________________________________________________________________

    Predviđeni radovi                                    Iz komunalne                                                           

                                                                            naknade                  

_______________________________________________________________________

1.Odvodnja atmosf.

    voda                                                                      -                                 

_______________________________________________________________________                       

2. Održavanje čist.

    u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje

    javnih površina                                           211.000,00                                                                                                                                   

3. Održavanje javnih                           

   površina                                                      141.000,00

_______________________________________________________________________

4. Održavanje nerazv.

    cesta                                                          665.000,00                                                                                                   

_______________________________________________________________________

5. Održavanje groblja                                     103.000,00                                                              _______________________________________________________________________

6. Javna rasvjeta                                            500.000,00                                       

_______________________________________________________________________

 

7. Redovan rad DVD-a                                   335.000,00

_______________________________________________________________________

8. Školstvo i zdravstvo                                  101.000,00

_______________________________________________________________________                

9.Radovi u mjesnim odborima                         27.347,00

 

                                                 UKUPNO:          2.083.347,00 kn iz  komunalne naknade                     

 

   

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".

 

KLASA: 363-02/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-2

Rakovica, 04.11.2010.

                                                                                             

                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                Zoran Luketić, bacc.oec.

Na temelju  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  (''Narodne novine'', br.  47/90, 27/93 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik  Karlovačke županije'', br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na svojoj 17.sjednici održanoj dana 04.11.2010.  godine donosi

ODLUKU

o izmjeni

Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica  za 2010. godinu

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom vrše se izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica  za 2010. godinu radi usklađenja istog sa osiguranim sredstvima po izvršenim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu.

 

Članak 2.

 

Mijenja se članak 2. Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica  za 2010. godinu i sada glasi:

           

                                                                       ''Članak 2.

Prikaz planiranih sredstva za pojedina područja kulturnih djelatnosti  daju se slijedećim tabelarnim prikazom- Plan raspodjele sredstava u 2010. godini:

 

Djelatnost i korisnik/organizator

Naziv programa

Iznos i način financiranja-plaćanja

Pozicija proračuna

 1. 1.      GLAZBENA I GLAZBENO SCENSKA

 

 

 

 

KUD  Izvor , Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica

Redovan rad i odlasci na manifestacije kulturno umjetničkih skupina

11.250,00

Tromjesečno u toku godine

 

187

Glazbene  manifestacije  povodom   Dana Općine Rakovica, proslave blagdana Sv. Antuna i proslava Sv. Jelene

Organizator –OPĆINA RAKOVICA

 

Srednja škola Slunj

 

 

 

Dan općine Rakovica 05.08.2008

Blagdan Sv. Antuna 13.06.2008

Proslava blagdana  Sv. Jelene  18.08. 2008. Ostale nespom. priredbe i manifestacije

 

Organiziranja maturalne

zabave

54.400,00

Podmirenje troškova manifestacija po računima  ili ugovorima

 

 

 

 

 

 

 

2.000,00 kn za maturalnu zabavu –tekuća donacija

 

188-191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

 

 

 

 1. 2.      DRAMSKA UMJETNOST, FILM,KINEMATOGRAFIJA

 

 

 

Osnovna škola Eugen Kvaternik  i Društvo Naša djeca

-nastup dramskih skupina za školske proslave

Proslava Sv. Nikole

6.000,00 za nabavu dječjih darova

 

272

 

 1. 3.      KNJIGA I NAKNADNIŠTVO

 

 

 

Osnovna škola „Eugen Kvaternik“ ,Rakovica

Nabava opreme i knjižnog fonda knjižnice

5.000,00 uplatom po ispostavljenoj ponudi

141

 1. 4.      LIKOVNA UMJETNOST

 

 

 

 Društvo naša djeca

 

 

 

 

Likovne radionice  i rad  udruge, te izleti

6.000,00  tromjesečnim uplatama tek.donacije

280

 

 

 

 

 

 1. 5.      NOVE MEDIJSKE KULTURE I MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

 

 

 

 1. 6.      MUZEJSKA DJELATNOST

 

 

 

Općina Rakovica-Rekonstrukcija kule starog grada Drežnik

Sanacija kule u muzejski prostor i vidikovac

524.000,00

Troškovi -radovi na osnovu ugovora  s izvođačem

194

195

             SVE UKUPNO:

 

 

608.650,00 kn

 

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".

 

 

KLASA: 612-01/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-3

Rakovica, 04.11.2010.

                                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                          Zoran Luketić,  bacc.oec.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 29/01), te članka 12. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 03/10), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 14. sjednici održanoj dana 09.07.2010. godine donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području

Općine Rakovica u 2010. godini

 

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom vrše se izmijene Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica u 2010. godini (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 18/10) radi usklađivanja planiranih sredstva sa uočenim potrebama obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kojim se želi poticati poljoprivredna proizvodnja.

 

Članak 2.

 

U  članku 2. točci 5. Programu poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica u 2010. godini (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 18/10) mijenja se prva rečenica i glasi:

 

''poticajna sredstva poljoprivrednicima za nabavu voćnih i loznih sadnica u ukupnom iznosu  Općine Rakovica od 13.000,00 kn, uz uvjet da Općina sufinancira 50% poticaja, a 50 % Županija (visina subvencije izračunava se temeljem nabavne cijene kupljenih sadnica, a najviše do iznosa cijene sadnica po hektaru iz kalkulacija HZPSS-a).''

 

U točci 6. mijenja se prva rečenica i glasi:

 

''poticajna sredstva za razvoj stočarstva poljoprivrednicima za uzgoj rasplodnih svinja pod selekcijskim obuhvatom u ukupnom iznosu Općine Rakovica od  3.500,00 kn, uz uvjet da Općina sufinancira 150,0 kn po uzgojnom grlu,  a 150,00 kn po uzgojnom grlu osigurava Županija.''

 

 

Članak 3.

 

U članku 3. u glavi SUFINANCIRANJE STALNIH  PROGRAMA OPĆINE RAKOVICA I  KARLOVAČKE ŽUPANIJE, pod točkom 2. NABAVA VOĆNIH I LOZNIH SADNICA  mijenja se druga rečenica koja glasi:

 

''Ukupna poticajna sredstva Općine Rakovica  iznose 13.000,00 kn.''

 

 

U točci 3. RAZVOJ STOČARSTVA - uzgoj rasplodnih svinja pod selekcijom mijenja se druga rečenica i glasi:

 

''Ukupna poticajna sredstva Općine Rakovica  iznose 3.500,00 kn.''

 

Članak 4.

 

Ostale odredbe Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica u 2010. godini ostaju nepromijenjene.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 302-02/10-01/02

URBROJ: 2133/16-10-7

Rakovica, 09.07.2010.                                              

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

            Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj